Zakon o zadrugama

NN 34/2011 (23.3.2011.), Zakon o zadrugama

HRVATSKI SABOR

764

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZADRUGAMA

Proglašavam Zakon o zadrugama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 11. ožujka 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/43
Urbroj: 71-05-03/1-11-2
Zagreb, 16. ožujka 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O ZADRUGAMA

Glava I.
OPĆE ODREDBE

Pojam zadruge

Članak 1.

Zadruga je dragovoljno, otvoreno, samostalno i neovisno društvo kojim upravljaju njezini članovi, a svojim radom i drugim aktivnostima ili korištenjem njezinih usluga, na temelju zajedništva i uzajamne pomoći ostvaruju, unapređuju i zaštićuju svoje pojedinačne i zajedničke gospodarske, ekonomske, socijalne, obrazovne, kulturne i druge potrebe i interese i ostvaruju ciljeve zbog kojih je zadruga osnovana.

Članak 2.

(1) Zadruga se temelji na zadružnim vrednotama: samopomoći, odgovornosti, demokratičnosti, ravnopravnosti, pravičnosti i solidarnosti te moralnim vrednotama poštenja, otvorenosti, društvene odgovornosti i skrbi za druge.

(2) Odnose među svojim članovima zadruga uređuje na zadružnim načelima:

– dragovoljno i otvoreno članstvo – članstvo u zadruzi je dragovoljno i otvoreno prema svim osobama koje koriste njezine proizvode, usluge i koje su spremne prihvatiti odgovornosti članstva, bez ikakve spolne, rasne, socijalne, političke, vjerske ili bilo koje druge diskriminacije,

– nadzor poslovanja od strane članova – zadruga je demokratsko društvo čiji rad nadziru njezini članovi i koji aktivno sudjeluju u stvaranju poslovne politike i donošenju odluka. Izabrani predstavnici članova odgovaraju članstvu. Članovi imaju jednaka glasačka prava (jedan član – jedan glas),

– gospodarsko sudjelovanje članova zadruge i raspodjela – dužnost članova zadruge je, prema svojim interesima i mogućnostima, sudjelovanje u radu i doprinos razvoju zadruge. Članovi raspoređuju dobit zadruge za jednu ili više sljedećih namjena: razvitak zadruge, porast pričuva, članovima – razmjerno poslovanju sa zadrugom i kao potpora drugim aktivnostima zadruge,

– samostalnost i neovisnost – kao samostalna i neovisna pravna osoba zadruga se u pravnom prometu s drugim pravnim osobama i državnim tijelima oslanja na rad svojih članova i zadružne resurse, pod neposrednim nadzorom svojih članova,

– obrazovanje, stručno usavršavanje i informiranje članova zadruge – zadruga provodi obrazovanje i stručno usavršavanje svojih članova, izabranih predstavnika, upravitelja i zaposlenika kako bi pridonijeli razvitku svoje zadruge. Ona izvješćuje svoje članove i javnost, posebice mlade ljude o naravi, koristima i prednostima zadrugarstva,

– suradnja među zadrugama – zadruge najučinkovitije služe svojim članovima i jačanju zadružnog sustava povezivanjem i suradnjom na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini,

– briga za zajednicu – zadruga posluje na način koji pridonosi održivom razvoju okruženja i lokalne zajednice.

(3) U svome radu zadruga je dužna pridržavati se zadružnih načela iz stavka 2. ovoga članka i dobrih poslovnih običaja.

Tvrtka

Članak 3.

(1) Tvrtka je ime pod kojim zadruga djeluje i pod kojim sudjeluje u pravnom prometu.

(2) Tvrtka zadruge mora sadržavati naznaku da se radi o zadruzi i naznaku glavne djelatnosti koju zadruga obavlja.

(3) Ako članstvo zadruge ima posebna svojstva koja obilježavaju zadrugu, zadruga može istaknuti ta svojstva u tvrtki zadruge.

(4) Odredbe propisa koje se odnose na tvrtku trgovačkog društva odgovarajuće se primjenjuju na tvrtku zadruge, ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.

Predmet poslovanja i sjedište

Članak 4.

(1) Zadruga može obavljati svaku djelatnost za koju ispunjava propisane uvjete.

(2) Odredbe propisa koje se odnose na predmet poslovanja i sjedište trgovačkoga društva odgovarajuće se primjenjuju na predmet poslovanja i na sjedište zadruge.

(3) Zadruga može osnivati podružnice. Na osnivanje i rad podružnica na odgovarajući način se primjenjuju odredbe Zakona o trgovačkim društvima.

Članak 5.

Država, lokalna i područna (regionalna) samouprava potiču razvoj zadrugarstva mjerama ekonomske i socijalne politike te drugim mjerama unapređenja razvoja zadruga i zadružnog sustava.

Glava II.
OSNIVANJE ZADRUGE

Osnivači

Članak 6.

(1) Zadrugu može osnovati najmanje sedam osnivača, ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.

(2) Zadrugu mogu osnovati potpuno poslovno sposobne fizičke osobe i pravne osobe.

(3) Osnivanjem zadruge osnivač zadruge postaje član zadruge i upisuje se u imenik članova zadruge.

Osnivačka skupština

Članak 7.

(1) Osnivačku skupštinu sazivaju osnivači zadruge. Osnivačkoj skupštini predsjeda jedan od osnivača.

(2) Pravo glasa na osnivačkoj skupštini imaju osobe koje su potpisale izjavu o prihvaćanju pravila zadruge.

(3) Osnivačka skupština donosi odluke većinom glasova osnivača zadruge.

(4) Osnivačka skupština donosi pravila zadruge. Pravila zadruge su donesena kada broj osnivača potreban za osnivanje zadruge potpiše izjavu o prihvaćanju pravila. Izjava osnivača sadrži: ime i prezime, datum rođenja, prebivalište, OIB, broj i oznaku osobne identifikacijske isprave fizičke osobe, odnosno tvrtku, sjedište i OIB pravne osobe.

(5) Nakon donošenja pravila zadruge osnivačka skupština zadruge bira tijela zadruge sukladno ovom Zakonu i pravilima zadruge, donosi odluku o unosu, odnosno uplati uloga članova i druge odluke vezane uz osnivanje zadruge.

(6) Zadruga svojim pravilima regulira mogućnost organiziranja predstavničke skupštine.

Pravila zadruge

Članak 8.

(1) Pravila zadruge su osnivački i temeljni opći akt zadruge.

(2) Pravila zadruge sadrže odredbe o:

– tvrtki, sjedištu i predmetu poslovanja,

– unutarnjem ustroju,

– uvjetima i načinu stjecanja članstva, obliku i visini, unosu i povratu uloga člana, pravima, obvezama i odgovornostima članova, uvjetima i načinu prestanka članstva i drugim pitanjima vezanim uz članstvo u zadruzi,

– tijelima zadruge: njihovoj nadležnosti, pravima i obvezama, postupku izbora i opoziva, mandatu članova, načinu donošenja odluka i drugim pitanjima vezanim uz rad tijela zadruge,

– zastupanju i predstavljanju zadruge te pravima i ovlastima upravitelja,

– imovini zadruge i načinu raspolaganja imovinom,

– upotrebi dobiti, odnosno viška prihoda, pokriću gubitaka, odnosno manjka u poslovanju,

– dijelu dobiti, odnosno viška prihoda koji se raspoređuju u obvezne pričuve,

– statusnim promjenama i prestanku zadruge,

– informiranju članova i poslovnoj tajni,

– načinu i postupku izmjena i dopuna pravila i

– drugim pitanjima važnim za rad i poslovanje zadruge.

(3) Pravila zadruge nakon donošenja potpisuje predsjednik skupštine. Potpis predsjednika skupštine na pravilima treba biti ovjerovljen kod javnog bilježnika.

Osnivanje zadruge

Članak 9.

(1) Zadruga je osnovana trenutkom potpisa izjave osnivača o prihvaćanju pravila zadruge na osnivačkoj skupštini, a svojstvo pravne osobe stječe upisom u sudski registar mjesno nadležnog trgovačkog suda.

(2) Zadruga se upisuje u sudski registar sukladno propisima o sudskom registru.

(3) U sudski registar upisuje se:

– tvrtka, sjedište, OIB i predmet poslovanja zadruge,

– dan održavanja osnivačke skupštine,

– ime i prezime upravitelja i OIB,

– ovlasti za zastupanje zadruge,

– ime i prezime i OIB članova nadzornog odbora, ako zadruga ima nadzorni odbor,

– odgovornost članova zadruge za obveze zadruge, ako je propisana pravilima zadruge.

(4) Rješenje o upisu u sudski registar i svaku izmjenu toga rješenja sud će dostaviti zadruzi i Hrvatskom savezu zadruga u roku 15 dana od dana upisa.

Glava III.
ČLANSTVO U ZADRUZI

Član zadruge

Članak 10.

(1) Član zadruge može biti samo osoba koja neposredno sudjeluje u radu zadruge, koja posluje putem zadruge ili koristi njezine usluge ili na drugi način neposredno sudjeluje u ostvarenju ciljeva zbog kojih je zadruga osnovana.

(2) Član zadruge ne može prenijeti svoje članstvo na drugu osobu.

Stjecanje članstva u zadruzi

Članak 11.

(1) Članom zadruge postaje se upisom u imenik članova zadruge.

(2) Osnivač zadruge i član zadruge koji je pristupio zadruzi nakon njezina osnivanja imaju jednaka prava i obveze.

(3) Odlukom o prijemu u zadrugu utvrdit će se rok i način uplate odnosno unosa uloga člana u zadrugu, dan potpisivanja izjave o prihvaćanju pravila zadruge i druga pitanja vezana uz prijem člana u zadrugu.

Prestanak članstva u zadruzi

Članak 12.

(1) Članstvo u zadruzi prestaje:

– sporazumom zadruge i člana,

– smrću fizičke osobe, odnosno brisanjem iz registra obrta ili brisanjem pravne osobe iz sudskog registra,

– istupanjem člana iz zadruge na temelju njegove pisane izjave o istupanju iz zadruge,

– gubitkom uvjeta za članstvo,

– isključenjem člana zadruge,

– prestankom zadruge.

(2) Prestanak članstva u zadruzi upisuje se u imenik članova.

Članak 13.

(1) Osoba kojoj je prestalo članstvo u zadruzi, odnosno njezin nasljednik ili pravni sljednik ima pravo na isplatu uloga i odgovarajućeg dijela dobiti iz poslovanja sa zadrugom u godini u kojoj mu je prestalo članstvo.

(2) Isplata iz stavka 1. ovoga članka obavlja se u roku utvrđenom pravilima zadruge, a najkasnije u roku od tri godine od dana prestanka članstva.

Zaštita prava člana zadruge

Članak 14.

(1) Zadruga mora svome članu osigurati pravo prigovora protiv odluka tijela zadruge donesenih u prvom stupnju i zaštitu njegovih prava.

(2) Postupak za ostvarivanje prava članova zadruge iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se pravilima zadruge.

Imenik članova zadruge

Članak 15.

(1) Zadruga je dužna voditi imenik članova zadruge.

(2) Imenik članova zadruge vodi se kao javna knjiga.

(3) Imenik članova zadruge čuva se trajno.

(4) Pravilnik o imeniku članova zadruge donosi ministar nadležan za poslove gospodarstva i poduzetništva.

Glava IV.
TIJELA ZADRUGE

Članak 16.

Tijela zadruge su: skupština, nadzorni odbor i upravitelj.

a) SKUPŠTINA

Članak 17.

Najviše tijelo u zadruzi je skupština zadruge.

Nadležnost skupštine

Članak 18.

(1) Skupštinu zadruge čine svi članovi zadruge, odnosno njihovi opunomoćenici.

(2) Skupština zadruge:

– donosi pravila zadruge,

– donosi druge opće akte, osim općih akata iz područja radnih odnosa,

– bira i opoziva: predsjednika skupštine, članove nadzornog odbora, upravitelja i druga tijela određena pravilima zadruge,

– donosi poslovni plan i financijski plan zadruge,

– usvaja godišnja financijska izvješća i izvješća o poslovanju, izvješća o radu nadzornog odbora, upravitelja i drugih tijela,

– odlučuje o raspodjeli dobiti, odnosno višku prihoda i pokriću gubitka, odnosno manjka,

– odlučuje o raspolaganju imovinom za koju je pravilima zadruge utvrđeno da je potrebna odluka skupštine,

– odlučuje o zaštiti prava članova,

– odlučuje o svim statusnim promjenama i prestanku zadruge,

– odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim ovim Zakonom.

Sjednice skupštine

Članak 19.

(1) Sazivanje sjednica i rad skupštine propisuje se pravilima zadruge i poslovnikom o radu skupštine.

(2) Zapisnik o vođenju sjednice skupštine čuva se trajno.

(3) Sjednica skupštine zadruge održava se prema potrebi, a najmanje jednom godišnje.

(4) Skupština se može održati samo ako je na sjednici prisutna većina članova skupštine.

(5) Skupština donosi odluke:

– dvotrećinskom većinom glasova svih članova skupštine u slučajevima iz članka 18. stavka 2. podstavka 1. i 9. ovoga Zakona,

– većinom glasova svih članova skupštine u slučajevima iz članka 18. stavka 2. podstavka 7. ovoga Zakona,

– većinom glasova prisutnih članova skupštine u svim drugim slučajevima.

(6) Ako zadruga ima 60 i više članova, pravilima zadruge može se odrediti da se organizira skupština sastavljena od najmanje 20 predstavnika članova zadruge. Pravilima zadruge utvrđuje se način rada predstavničke skupštine, način izbora i opoziva predstavnika i njihovih zamjenika, njihova prava i obveze te trajanje mandata.

Pravo glasa na skupštini

Članak 20.

(1) Kod odlučivanja na skupštini svaki član skupštine ima jedan glas.

(2) U slučaju spriječenosti člana da prisustvuje sjednici skupštine, člana može zastupati njegov opunomoćenik na temelju pisane punomoći, s tim da opunomoćenik može zastupati samo jednog člana, a u predstavničkoj skupštini predstavnika može zamijeniti samo njegov zamjenik.

(3) Član nema pravo glasa na skupštini u slučajevima kada skupština odlučuje o njegovu zahtjevu, o isključenju člana iz zadruge ili utvrđuje da je član izgubio uvjete za članstvo.

Ništetnost odluka skupštine

Članak 21.

(1) Odluka skupštine je ništetna ako je protivna zadružnim vrednotama ili načelima pa se zbog toga protivi biti zadruge ili je protivna Ustavu Republike Hrvatske, prisilnim propisima ili poslovnom moralu, propisima kojima se isključivo ili pretežito štite interesi vjerovnika ili su doneseni radi zaštite javnog interesa.

(2) Ništetnost se može isticati tužbom nadležnom sudu.

(3) Utvrđenje ništetnosti može zatražiti svaki član zadruge, nadzorni odbor, upravitelj zadruge te Hrvatski savez zadruga.

Pobojnost odluka skupštine

Članak 22.

(1) Odluka skupštine donesena na sjednici skupštine koja nije sazvana na propisani način ili je donesena bez propisane većine glasova, može se podnošenjem tužbe nadležnom sudu pobijati u roku 15 dana od dana saznanja za odluku, a najkasnije u roku jedne godine od dana donošenja odluke.

(2) Pravo pobijanja odluke iz stavka 1. ovoga članka imaju osobe iz članka 21. stavka 3. ovoga Zakona.

b) NADZORNI ODBOR

Članak 23.

(1) Nadzorni odbor ima najmanje tri člana. Broj članova mora biti neparan.

(2) Jedan član nadzornog odbora može biti osoba koja nije član zadruge.

(3) Ako zadruga zapošljava radnike, radnici biraju jednog člana nadzornog odbora u skladu s posebnim propisom.

(4) Nadzorni odbor odlučuje na sjednicama. Nadzorni odbor može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje većina njegovih članova, a odluke donosi većinom glasova prisutnih članova.

(5) Mandat nadzornog odbora traje četiri godine.

(6) U zadruzi koja ima manje od dvadeset članova poslove nadzornog odbora može obavljati skupština zadruge.

Članak 24.

(1) Nadzorni odbor obavlja:

– nadzor nad zakonitošću vođenja poslova zadruge,

– raspravlja godišnja financijska izvješća i izvješća o radu zadruge,

– daje mišljenje o raspodjeli dobiti, odnosno viška prihoda,

– izvješćuje skupštinu o svom radu i rezultatima nadzora,

– i druge poslove predviđene ovim Zakonom i pravilima zadruge.

(2) Nadzorni odbor ne može voditi poslove zadruge ni zastupati zadrugu prema trećim osobama.

(3) Nadzorni odbor mora obustaviti odluke i radnje upravitelja ako utvrdi težu povredu ovoga Zakona, drugih propisa, pravila zadruge, odluka skupštine ili druge teže nepravilnosti u radu zadruge ili nesposobnost upravitelja za vođenje poslova.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka nadzorni odbor mora u roku od 3 dana od dana saznanja zatražiti sazivanje sjednice skupštine.

Odgovornost članova nadzornog odbora

Članak 25.

Na odgovornost članova nadzornog odbora za štetu koju zadruzi prouzroče svojim radom ili propustom primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o trgovačkim društvima.

c) UPRAVITELJ

Članak 26.

(1) Upravitelj zadruge je fizička, potpuno poslovno sposobna osoba koja ispunjava uvjete za obavljanje poslova upravitelja utvrđene Zakonom o trgovačkim društvima i pravilima zadruge.

(2) Upravitelj ne može biti osoba koja po Zakonu o trgovačkim društvima ne može biti zastupnik odnosno član uprave trgovačkog društva.

(3) Mandat upravitelja traje pet godina.

Zastupanje zadruge

Članak 27.

(1) Zadrugu predstavlja i zastupa upravitelj.

(2) U slučaju spriječenosti upravitelja da zastupa zadrugu, zadrugu privremeno zastupa predsjednik skupštine zadruge dok se ne izabere novi upravitelj, najduže 6 mjeseci.

Poslovi upravitelja

Članak 28.

Upravitelj vodi poslove zadruge, donosi opće i pojedinačne akte kojima se reguliraju prava i obveze radnika iz radnog odnosa u zadruzi te obavlja druge poslove utvrđene ovim Zakonom i pravilima zadruge.

Odgovornost upravitelja

Članak 29.

Na odgovornost upravitelja za štetu koju zadruzi prouzroči svojim radom ili propustom primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o trgovačkim društvima.

Glava V.
IMOVINA ZADRUGE

Članak 30.

(1) Imovinu zadruge čine ulozi članova, sredstva stečena obavljanjem djelatnosti i drugim aktivnostima zadruge i sredstva stečena na druge načine.

(2) Imovina zadruge pripada zadruzi i služi za obavljanje njezinih djelatnosti i podmirenje njezinih obveza.

(3) Imovinu koja nije u funkciji obavljanja djelatnosti zadruge, zadruga može odlukom skupštine prodati ili dati u zakup, a ostvarena sredstva dužna je usmjeriti za poslovanje zadruge.

Ulog člana zadruge

Članak 31.

(1) Ulog člana zadruge može biti osnovni i dodatni ulog.

(2) Osnovni ulog je novčani iznos koji je svaki član zadruge dužan unijeti u zadrugu kod osnivanja zadruge ili pristupanja zadruzi nakon osnivanja.

(3) Iznos osnovnog uloga je jednak, a njegovu visinu određuje skupština i ne može biti manji od 1.000,00 kuna.

(4) Dodatni ulog je ulog koji član zadruge može unijeti uz osnovni ulog.

(5) Iznos dodatnog uloga je jednak, a njegovu visinu određuje skupština zadruge.

(6) Ulog člana zadruge upisuje se na ime člana zadruge u imenik članova zadruge.

(7) Ulog se, u pravilu, unosi u novcu. Ako se ulog unosi u stvarima ili pravima, novčanu vrijednost stvari ili prava procjenjuje sudski vještak.

(8) Ako član zadruge kao ulog unosi stvar ili pravo koje se daje u vlasništvo zadruge, član zadruge odgovara za stvarne i pravne nedostatke stvari kao da se radi o prodaji.

(9) Ako član zadruge kao ulog unosi stvar ili pravo na kojem zadržava pravo vlasništva, a na zadrugu prenosi samo uporabu, za stvarne i pravne nedostatke član odgovara kao da se radi o zakupu, odnosno najmu.

(10) Ako član zadruge kao ulog unosi tražbinu, odgovara za njezino postojanje i naplativost.

(11) Ako je član zadruge u zadrugu unio više uloga, pravilima zadruge može se propisati da se više uneseni ulozi (dodatni ulozi), na zahtjev člana zadruge, mogu isplatiti članu zadruge ili prenijeti na drugog člana zadruge ili na drugu osobu ako ona stječe članstvo u zadruzi.

(12) Ulog se vraća članu zadruge nakon prestanka članstva.

Ulog osobe koja nije član zadruge

Članak 32.

(1) Novčani iznos kao ulog u zadrugu može unijeti i osoba koja nije član zadruge, ali je zainteresirana za njezino poslovanje.

(2) Unos, povrat i prijenos uloga na drugu osobu i druga pitanja reguliraju se pravilima zadruge i ugovorom zadruge i ulagača.

(3) Uloge osoba koje nisu članovi zadruge, zadruga je dužna posebno voditi u poslovnim knjigama.

(4) Pravilima zadruge može biti određeno da predstavnik ulagača, izabran na način utvrđen pravilima zadruge, može na skupštini zadruge iznositi mišljenje ulagača o poslovanju zadruge ili odlukama skupštine, ako bi one imale utjecaj na sigurnost ili naplativost njihovih uloga.

Članarina

Članak 33.

Pravilima zadruge može biti propisano da članovi zadruge osiguravaju sredstva za rad zadruge plaćanjem članarine.

Glava VI.
POSLOVANJE ZADRUGE I ODGOVORNOST ZA OBVEZE

Obavljanje djelatnosti zadruge

Članak 34.

(1) Djelatnosti zadruge, u pravilu, obavljaju njezini članovi.

(2) Za obavljanje svojih djelatnosti zadruga može zapošljavati radnike.

(3) Djelatnosti zadruge mogu obavljati i treće osobe, ako se time ne ugrožavaju interesi i rad članova zadruge.

(4) Zadruga je dužna, u skladu s načelom otvorenosti članstva, treće osobe koje trajnije (duže od tri godine) posluju putem zadruge ili koriste njezine usluge, najmanje jednom u tri godine pisanim putem obavijestiti o uvjetima za stjecanje članstva u zadruzi.

Članak 35.

(1) Zadruga može obavljati djelatnost sa ciljem stjecanja dobiti.

(2) Zadruga može obavljati djelatnost u cilju udovoljavanja potreba svojih članova bez namjere stjecanja dobiti (socijalna, potrošačka, stambena zadruga, zadruga lokalne zajednice, itd.).

Rad zadruge s članom i za člana i nastupanje u pravnom prometu

Članak 36.

(1) Prava i obveze zadruge i člana, vezana uz plasman ili nabavu roba i usluga, korištenje usluga zadruge, jamstvo za izvršenje obveza i druga pitanja od zajedničkog interesa, zadruga i član reguliraju ugovorom. Ugovorom se može predvidjeti da se za pojedine poslove koji traju duže vrijeme rade privremeni obračuni i konačni obračun.

(2) Prihod ostvaren plasmanom zajedničkog proizvoda ili usluge, član i zadruga dijele razmjerno sudjelovanju u zajedničkom poslu, u skladu s ugovorom.

(3) U pravnom prometu zadruga, u pravilu, nastupa u svoje ime i za svoj račun, osim kod plasmana roba ili usluga člana na tržište ili nabave roba i usluga za potrebe člana kada, u skladu s ugovorom, nastupa u svoje ime, a za račun člana, ili u ime i za račun člana.

Upotreba dobiti

Članak 37.

(1) Iz ostvarene dobiti utvrđene godišnjim obračunom zadruga je dužna pokriti gubitke iz prethodnih razdoblja.

(2) Nakon pokrića gubitaka iz prethodnog razdoblja, iz dobiti utvrđene godišnjim obračunom – zadruga izdvaja i posebno evidentira:

– najmanje 30% za razvoj zadruge,

– najmanje 5% u obvezne pričuve sve dok te pričuve ne dosegnu ukupan iznos uloga članova.

(3) Nakon izdvajanja iz stavka 2. ovoga članka, preostali dio dobiti zadruga, u skladu s odlukom skupštine, može koristiti za upis dodatnih uloga članova zadruge vodeći računa o sudjelovanju pojedinog člana zadruge u aktivnostima zadruge, za isplatu članovima zadruge, ulagačima i radnicima zadruge ili za druge namjene utvrđene odlukom skupštine.

(4) Obvezne pričuve zadruga može upotrijebiti za pokriće gubitka, odnosno manjka, za povrat uloga članovima koji izlaze iz zadruge i druge slične namjene.

Višak prihoda

Članak 38.

Zadruga koja svoje djelatnosti obavlja s isključivim ciljem zadovoljavanja potreba članova (socijalna, potrošačka, stambena zadruga, zadruga lokalne zajednice i druga slična zadruga) koja nije osnovana s ciljem stjecanja dobiti ili se financira pretežito članarinom (neprofitna organizacija), višak prihoda utvrđen godišnjim obračunom nakon pokrića manjkova prenesenih iz prijašnjih razdoblja, prenosi u sljedeću godinu.

Zabrana konkurencije

Članak 39.

Pravilima zadruge može biti predviđeno da upravitelj zadruge, članovi i radnici zadruge ne mogu bez suglasnosti skupštine zadruge samostalno obavljati djelatnost koja spada u djelatnost zadruge, iste proizvode i usluge koje ima zadruga samostalno plasirati na tržište, niti biti osnivač trgovačkog društva, ni član druge zadruge iste djelatnosti koju ima zadruga.

Poslovna tajna

Članak 40.

(1) Pojedine podatke o poslovanju zadruga može, u skladu s pravilima zadruge, proglasiti poslovnom tajnom ako postoji opasnost da bi njihovo iznošenje moglo štetiti interesima zadruge.

(2) Upravitelj, članovi i radnici zadruge, dužni su čuvati poslovnu tajnu za vrijeme i tri godine nakon prestanka članstva, odnosno rada u zadruzi, ako nije drugačije predviđeno pravilima zadruge.

Rješavanje sporova

Članak 41.

Ako je u zadruzi osnovano mirovno vijeće ili arbitraža, članovi i radnici zadruge dužni su prije obraćanja sudu ili drugom tijelu izvan zadruge zatražiti rješavanje spora pred mirovnim vijećem, odnosno arbitražom.

Odgovornost za obveze

Članak 42.

(1) Zadruga u pravnom prometu za svoje obveze odgovara svom svojom imovinom.

(2) Zadruga ne odgovara za obveze svojih članova.

(3) Član zadruge ne odgovara za obveze zadruge.

(4) Član zadruge koji zloupotrebljava okolnost da po Zakonu ne odgovara za obveze zadruge, ne može se pozvati na to da po Zakonu ne odgovara za te obveze.

(5) Smatra se da član zadruge zloupotrebljava okolnost da po ovom Zakonu ne odgovara za obveze zadruge ako:

– zadrugu koristi za to da bi postigao cilj koji mu je inače zabranjen,

– zadrugu koristi da bi oštetio vjerovnike,

– protivno Zakonu upravlja imovinom zadruge kao da je to njegova imovina,

– u svoju korist ili u korist neke druge osobe umanji imovinu zadruge, iako je znao ili morao znati da zadruga neće moći podmiriti svoje obveze.

Glava VII.
PRESTANAK ZADRUGE

Članak 43.

(1) Razlozi za prestanak zadruge su:

1. odluka skupštine o prestanku zadruge, pripajanju drugoj zadruzi, spajanju s drugom zadrugom i podjeli na više novih zadruga,

2. pravomoćna odluka suda kojom se određuje ukidanje zadruge ili brisanje zadruge iz sudskog registra po službenoj dužnosti,

3. nedostavljanje godišnjih financijskih izvješća nadležnom tijelu u skladu s posebnim propisima,

4. poslovanje zadruge neprekidno šest mjeseci s brojem članova ispod broja propisanog ovim Zakonom,

5. postupanje suprotno ovom Zakonu i drugim propisima te zadružnim načelima ili vrednotama,

6. drugi slučajevi predviđeni ovim Zakonom ili posebnim propisima.

(2) Razloge iz stavka 1. podstavka 4. i 5. ovoga članka rješenjem utvrđuje ured državne uprave, a na temelju mišljenja Hrvatskog saveza zadruga.

(3) Pravomoćno rješenje iz stavka 2. ovoga članka je osnov za brisanje zadruge iz sudskog registra.

Članak 44.

Na postupak pripajanja, spajanja, podjele, te likvidacije zadruge na odgovarajući se način primjenjuju odredbe propisa kojima se uređuje postupak pripajanja, spajanja i podjele te likvidacije dioničkog društva, ako ovim Zakonom nije što drugačije određeno.

Članak 45.

(1) U slučaju odlučivanja o likvidaciji zadruge, skupština zadruge ne može odlučiti o prestanku zadruge, ako se određeni broj članova zadruge koji ne može biti manji od broja potrebnog za osnivanje zadruge, pisanim putem izjasni da zadruga ne prestaje.

(2) Odluka donesena glasovanjem protivno odredbi iz stavka 1. ovoga članka nema pravni učinak.

Članak 46.

(1) U slučaju prestanka zadruge spajanjem, pripajanjem ili podjelom zadruge, prava i obveze zadruge prenose se na njezine pravne sljednike.

(2) Član zadruge koji se protivi odluci skupštine o spajanju, pripajanju ili podjeli zadruge može istupiti iz zadruge.

Članak 47.

(1) U slučaju likvidacije, odnosno stečaja zadruge, nakon podmirenja obveza prema vjerovnicima i povrata uloga članovima zadruge, preostala imovina zadruge prenosi se jedinicama lokalne samouprave na čijem području je zadruga.

(2) Jedinica lokalne samouprave je dužna imovinu iz stavka 1. ovoga članka prenijeti postojećoj ili novoosnovanoj zadruzi iste djelatnosti na tom području putem natječaja i uz suglasnost nadležnog državnog tijela s obzirom na djelatnost zadruge.

(3) Ukoliko se u roku od jedne godine računajući od dana prenošenja u vlasništvo jedinici lokalne samouprave, imovina iz stavka 1. ovoga članka ne prenese u vlasništvo postojećoj ili novoosnovanoj zadruzi iste djelatnosti na tom području, jedinica lokalne samouprave dužna ju je upotrijebiti za razvoj zadrugarstva.

Članak 48.

Zadruga prestaje brisanjem zadruge iz sudskog registra.

Glava VIII.
HRVATSKI SAVEZ ZADRUGA I ZADRUŽNI SAVEZI

Hrvatski savez zadruga

Članak 49.

(1) Hrvatski savez zadruga je samostalna stručno poslovna organizacija zadruga koja promiče, usklađuje i zastupa njihove posebne i zajedničke interese.

(2) Hrvatski savez zadruga ima svojstvo pravne osobe upisane u sudski registar s poslovima i ovlastima utvrđenim ovim Zakonom, statutom i drugim općim aktima Hrvatskog saveza zadruga.

(3) Sjedište Hrvatskog saveza zadruga je u Zagrebu.

Poslovi Hrvatskog saveza zadruga

Članak 50.

(1) Hrvatski savez zadruga obavlja sljedeće poslove:

– pruža stručnu i drugu pomoć zadrugama i ostalim članovima,

– promiče i zastupa interese zadruga te ostalih članova pred tijelima državne uprave lokalne i područne (regionalne) samouprave i u postupcima pred drugim institucijama,

– brine o provođenju zadružnih načela i zadružnih vrednota,

– promiče zadrugarstvo i učeničko zadrugarstvo izdavanjem biltena, časopisa i druge stručne literature i na druge načine,

– vodi evidenciju o proizvodima i uslugama članica,

– promiče zadružne proizvode i usluge,

– organizira i provodi stručno osposobljavanje i savjetovanja iz područja zadrugarstva

– daje mišljenja i prijedloge državnim tijelima kod donošenja propisa iz područja zadrugarstva te mjera ekonomske, socijalne i porezne politike vezanih uz zadrugarstvo,

– promiče suradnju članova radi njihovog povezivanja, uspostave i razvoja poslovnih odnosa na domaćem i inozemnom tržištu,

– provodi međunarodnu suradnju,

– vodi evidenciju zadruga i evidenciju ostalih članova,

– obavlja druge poslove koji proizlaze iz Zakona i statuta Hrvatskog saveza zadruga.

(2) Pravilnik o evidenciji zadruga, zadružnih saveza i ostalih članova donosi ministar nadležan za poslove gospodarstva i poduzetništva.

Članstvo

Članak 51.

(1) Zadruge sa sjedištem na području Republike Hrvatske obvezno su članovi Hrvatskog saveza zadruga, a članstvo stječu danom upisa u sudski registar.

(2) Članovi Hrvatskog saveza zadruga mogu biti i druge fizičke i pravne osobe (asocijacija kreditnih unija, Hrvatska udruga učeničkog zadrugarstva, istraživačko – obrazovne institucije i dr.) koje na odgovarajući način unapređuju i promiču zadrugarstvo.

Članak 52.

(1) Prava i obveze članovi Hrvatskog saveza zadruga ostvaruju putem teritorijalnih, strukovnih, specijaliziranih i drugih zadružnih saveza.

(2) Hrvatskim savezom zadruga upravljaju članovi putem svojih predstavnika u skupštini Hrvatskog saveza zadruga. U skupštini se osigurava odgovarajuća zastupljenost zadružnih saveza.

Statut

Članak 53.

(1) Statutom Hrvatskog saveza zadruga detaljnije se uređuju: naziv i sjedište; poslovi i zadaci; zastupanje; unutarnje ustrojstvo; tijela i poslovi zadružnih saveza; tijela Hrvatskog saveza zadruga: njihova nadležnost, sastav, način biranja i opoziva, trajanje mandata i način odlučivanja; prava i obveze članova; način i postupak stjecanja i gubitka članstva osoba koje nisu zadruge, osiguranje sredstava za rad Hrvatskog saveza zadruga; raspolaganje imovinom; javnost rada i informiranje; postupak donošenja i izmjena statuta, drugih općih akata i druga pitanja vezana uz rad Hrvatskog saveza zadruga.

(2) Statut donosi skupština Hrvatskog saveza zadruga, uz prethodno mišljenje ministarstva nadležnog za gospodarstvo i poduzetništvo.

(3) Statut Hrvatskog saveza zadruga objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Tijela Saveza

Članak 54.

(1) Tijela Hrvatskog saveza zadruga su skupština, nadzorni odbor i predsjednik.

(2) Hrvatski savez zadruga ima sud časti, a može imati mirovno vijeće i druga tijela određena statutom Saveza.

Sredstva za rad Hrvatskog saveza zadruga

Članak 55.

Sredstva za rad Hrvatskog saveza zadruga osiguravaju se iz članarina, prihoda od imovine, naknada za usluge, potpora, donacija i drugih izvora. Odluku o visini članarine donosi Skupština Hrvatskog saveza zadruga, uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za gospodarstvo i poduzetništvo.

Zadružni savezi

Članak 56.

(1) Zadruge mogu osnivati i udruživati se u teritorijalne i strukovne zadružne saveze radi promicanja zadrugarstva i zajedničkih interesa.

(2) Zadružni savezi su pravne osobe upisane u sudski registar sukladno pravilima za upis zadruga i s Hrvatskim savezom zadruga čine jedinstvo zadružnog sustava.

(3) Odlukom o osnivanju i statutom zadružnog saveza pobliže se uređuju: naziv, OIB i sjedište zadružnog saveza, ciljevi, poslovi i zadaci, tijela zadružnog saveza i njihov djelokrug rada, sastav, način i postupak izbora i opoziva tih tijela, trajanje mandata, zastupanje zadružnog saveza i druga pitanja važna za rad zadružnog saveza.

(4) Statut zadružnog saveza donosi skupština zadružnog saveza, uz prethodno mišljenje Hrvatskog saveza zadruga i suglasnost ministarstva nadležnog za gospodarstvo i poduzetništvo u roku utvrđenom odlukom o usklađenju, odnosno osnivanju zadružnog saveza.

(5) Sredstva za rad zadružnog saveza osiguravaju se radom i aktivnostima zadružnog saveza, potporama, donacijama i iz drugih izvora.

(6) U slučaju likvidacije zadružnog saveza, imovina zadružnog saveza koja u postupku njegove likvidacije preostane nakon podmirenja obveza prema vjerovnicima, prenosi se Hrvatskom savezu zadruga za razvoj zadrugarstva.

Glava IX.
VRSTE ZADRUGA KOJE IMAJU ODREĐENE POSEBNOSTI

Poljoprivredne zadruge

Članak 57.

Poljoprivredna zadruga je zadruga koja kao glavnu djelatnost obavlja djelatnost bilinogojstva, stočarstva, šumarstva ili lovstva ili s njima povezane uslužne djelatnosti, odnosno pomoćne djelatnosti u poljoprivredi ili djelatnost proizvodnje proizvoda bilinogojstva i stočarstva i prvoga stupnja njihove prerade.

Radničke zadruge

Članak 58.

Radnička zadruga je zadruga u kojoj najmanje 2/3 njezinih članova imaju sklopljen ugovor o radu sa zadrugom.

Ribarske zadruge

Članak 59.

Ribarska zadruga je zadruga kojoj je osnovna djelatnost ribarstvo, a djelatnost njezinih članova ulov, uzgoj, prerada proizvoda ribarstva, uključujući i njihov plasman na tržište, a sukladno posebnom propisu.

Stambene zadruge

Članak 60.

Stambena zadruga je zadruga osnovana radi zadovoljenja stambenih potreba svojih članova.

Članak 61.

(1) Poslovi stambene zadruge su:

– prikupljanje sredstava, nabava i priprema zemljišta, nabava građevinskog materijala i strojeva i obavljanje drugih poslova u pripremi za gradnju stanova, obiteljskih kuća i poslovnih prostora,

– projektiranje, nadzor, izgradnja, nadogradnja i adaptacija kuća i stanova te obavljanje drugih investitorskih i stručno-administrativnih i pomoćnih poslova vezanih uz stambenu izgradnju,

– opremanje stambenih prostora namještajem i uređajima,

– kupnja kuća ili zgrada namijenjenih za stanovanje,

– davanje u najam izgrađenih ili kupljenih obiteljskih kuća, stanova ili zgrada s mogućnošću otkupa (kupnje),

– obavljanje drugih poslova vezanih uz rješavanja stambenih potreba koje joj članovi povjere.

(2) U zgradi u kojoj se grade stanovi za članove zadruge, zadruga može, u skladu s aktom na temelju kojega se smije graditi, organizirati gradnju garaža, odnosno garažnih parkirnih mjesta za potrebe članova, te poslovnih prostora namijenjenih aktivnostima gospodarskog, društvenog, kulturnog, rekreativnog i sportskog sadržaja ili javne namjene (škole, vrtići, knjižnice, ambulante i sl.).

(3) Zadruga može zgradama upravljati i obavljati redovne i izvanredne radove održavanja zgrada i pripadajućeg okoliša.

Članak 62.

(1) Član zadruge može, na temelju ugovora, u zadrugu unijeti građevinsko zemljište, građevinske strojeve i materijal, stan, kuću ili drugu imovinu te osobni rad na svim poslovima zadruge.

(2) Državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, trgovačka društva, udruge, sindikati i drugi mogu zajedno sa stambenom zadrugom biti sudionici u poslu izgradnje stanova za svoje radnike koji su članovi zadruge i u tu svrhu stambenoj zadruzi mogu, na temelju ugovora, ustupiti građevinsko zemljište, dati novčana sredstva i ovlaštenje za izradu i financiranje izrade dokumenata prostornog uređenja ili provedbenih dokumenata prostornog uređenja i zadrugu ovlastiti da za njih obavi druge poslove.

Članak 63.

(1) Pravilima zadruge može biti propisano da članovi zadruge koji sudjeluju u izgradnji iste stambene zgrade mogu osnovati posebnu obračunsku jedinicu. Članovi obračunske jedinice na skupu članova obračunske jedinice odlučuju o svim pitanjima bitnim za izgradnju stambene zgrade koju grade, u skladu s pravilima zadruge.

(2) Pravilima zadruge može biti propisano da članovi obračunske jedinice odgovaraju za obveze zadruge, ako se te obveze odnose na zemljište i zgradu koju grade članovi obračunske jedinice.

Članak 64.

Nakon izgradnje zgrade, odnosno obiteljske kuće i konačnog obračuna izgradnje, zadruga je dužna članu zadruge koji je podmirio svoje obveze, omogućiti upis vlasništva izgrađene obiteljske kuće, odnosno stana i pripadajućeg zemljišta, u skladu s ugovorom.

Graditeljske zadruge

Članak 65.

Graditeljska zadruga je zadruga koja obavlja djelatnost građenja.

Socijalne zadruge

Članak 66.

(1) Socijalna zadruga je zadruga osnovana radi:

– obavljanja djelatnosti kojima se pruža pomoć u zadovoljenju osnovnih životnih potreba socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim fizičkim osobama, koje one same ili uz pomoć članova obitelji ne mogu zadovoljiti zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti,

– uključivanja u radne i gospodarske procese osoba s umanjenom radnom sposobnošću i drugih fizičkih osoba koje nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu u mogućnosti ostvariti ih svojim radom ili prihodom od imovine ili iz drugih izvora.

(2) Članovi socijalne zadruge mogu biti korisnici i davatelji usluga te radnici zadruge.

Potrošačke zadruge

Članak 67.

Potrošačka zadruga je zadruga osnovana radi zajedničke kupnje, odnosno nabave roba ili usluga.

Obrtničke zadruge

Članak 68.

Obrtnička zadruga je zadruga u kojoj najmanje polovina članova obavlja djelatnost sukladno Zakonu o obrtu.

Sekundarne zadruge

Članak 69.

Sekundarna zadruga je zadruga koju osnivaju dvije ili više zadruga radi zajedničkog nastupa na tržištu, povećanja konkurentnosti i ostvarenja drugih zajedničkih ciljeva.

Glava X.
NADZOR I KAZNENE ODREDBE

Nadzor

Članak 70.

Nadzor nad primjenom odredaba ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega provodi ministarstvo nadležno za poslove gospodarstva i poduzetništva.

Prekršaji

Članak 71.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj zadruga:

1. ako ne vodi i ne čuva imenik članova na način propisan ovim Zakonom (članak 15. stavak 1., 2. i 3.),

2. ako ne čuva zapisnike skupštine na način propisan ovim Zakonom (članak 19. stavak 2.),

3. ako uloge osoba koji nisu članovi zadruge ne vodi na način propisan ovim Zakonom (članak 32. stavak 3.),

4. ako prije rasporeda dobiti ne pokrije gubitke iz prethodnih razdoblja (članak 37. stavak 1.),

5. ako dobit ne rasporedi na način propisan ovim Zakonom (članak 37. stavak 2.),

6. ako Hrvatskom savezu zadruga ne dostavi odluku skupštine na način propisan ovim Zakonom (članak 73. stavak 2.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u zadruzi novčanom kaznom od 1.000,00 do 5.000,00 kuna.

Glava XI.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 72.

(1) Postojeće zadruge dužne su uskladiti rad i opće akte s odredbama ovoga Zakona u roku od jedne godine od dana njegovog stupanja na snagu.

(2) U postupku usklađenja rada i općih akata s odredbama ovoga Zakona, zadruga treba:

– popisati stvari koje su članovi zadruge unijeli u zadrugu, a na kojima su zadržali pravo vlasništva,

– utvrditi imovinu zadruge stečenu za vrijeme članstva pojedinog člana u zadruzi i osobni doprinos člana zadruge u stjecanju te imovine pretvoriti u uloge člana zadruge,

– neisplaćenu dobit koja glasi na ime člana zadruge pretvoriti u uloge člana na čije ime dobit glasi,

– poduzeti druge mjere i aktivnosti kojima usklađuje svoj rad s odredbama ovoga Zakona.

(3) Članovi zadruge imaju prava koja proizlaze iz njihovog osobnog sudjelovanja u stjecanju imovine zadruge, kao i prava na isplatu neisplaćene dobiti stečene do dana usklađenja poslovanja zadruge s ovim Zakonom, ukoliko zadruga postupi na način propisan stavkom 2. podstavkom 2. i 3. ovoga članka.

Članak 73.

(1) Skupština zadruge može, jednoglasnom odlukom svih članova zadruge, u roku iz članka 72. stavak 1. ovoga Zakona odlučiti da zadruga svoje poslovanje neće uskladiti s odredbama ovoga Zakona i pokrenuti postupak za prestanak zadruge likvidacijom.

(2) Odluku iz stavka 1. ovoga članka zadruga je dužna dostaviti Hrvatskom savezu zadruga odmah nakon njezinog donošenja.

(3) Likvidacija zadruge iz stavka 1. ovoga članka provodi se na način propisan Zakonom o trgovačkim društvima za javna trgovačka društva, s tim da se imovina zadruge osnovane prije 9. lipnja 1995., preostala nakon podmirenja obveza prema vjerovnicima i povrata uloga članovima zadruge, predaje jedinici lokalne samouprave na čijem području je zadruga.

(4) Jedinica lokalne samouprave dužna je s imovinom iz stavka 3. ovoga članka postupiti na način reguliran člankom 47. stavkom 2. i 3. ovoga Zakona.

Članak 74.

(1) Sud kod kojega je zadruga upisana u sudski registar, po službenoj dužnosti će pokrenuti postupak likvidacije radi brisanja iz sudskog registra zadruge koja svoje poslovanje i opće akte nije uskladila s odredbama Zakona o zadrugama (»Narodne novine«, br. 36/95., 67/01. i 12/02.), odnosno zadruge koja u propisanom roku ne uskladi svoje opće akte i poslovanje s odredbama ovoga Zakona i ne podnese prijavu usklađenja u sudski registar, a u istom roku ne pokrene postupak likvidacije.

(2) Postupak likvidacije zadruge iz stavka 1. ovoga članka, pokrenut po službenoj dužnosti, ne može se obustaviti odlukom tijela zadruge.

(3) Sud će likvidaciju zadruge iz stavka 1. ovoga članka provesti na način reguliran člankom 73. stavkom 3. ovoga Zakona.

(4) Jedinica lokalne samouprave kojoj pripadne imovina u slučaju iz stavka 3. ovoga članka dužna je s tom imovinom postupiti na način reguliran člankom 47. stavkom 2. i 3. ovoga Zakona.

Članak 75.

(1) Hrvatski savez zadruga je dužan svoju organizaciju, statut i druge opće akte uskladiti s odredbama ovoga Zakona u roku od 6 mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu.

(2) Danom stupanja na snagu statuta Hrvatskog saveza zadruga zadružni savezi osnovani po dosadašnjim propisima nastavljaju rad kao sastavni dio Hrvatskog saveza zadruga i s njim čine jedinstvo zadružnog sustava.

(3) Zadružni savezi iz stavka 2.ovoga članka donose odluku o usklađenju sa statutom Hrvatskog saveza zadruga i ovim Zakonom i podnose prijavu za upis usklađenja u sudski registar u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu statuta Hrvatskog saveza zadruga.

(4) Sud kod kojega je zadružni savez upisan u sudski registar po službenoj dužnosti će pokrenuti postupak likvidacije radi brisanja iz sudskog registra zadružnog saveza koji u propisanom roku ne uskladi svoje opće akte i poslovanje na način propisan odredbama ovoga Zakona i u propisanom roku ne podnese prijavu usklađenja u sudski registar. Imovina zadružnog saveza koja u postupku likvidacije zadružnog saveza preostane nakon podmirenja obveza prema vjerovnicima, predaje se Hrvatskom savezu zadruga koji ju je dužan upotrijebiti za razvoj zadrugarstva.

Članak 76.

(1) Propise za čije je donošenje ovlašten ovim Zakonom ministar nadležan za poslove gospodarstva i poduzetništva donijet će u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Do dana stupanja na snagu propisa iz stavka 1. ovoga članka ostaju na snazi Pravilnik o imeniku zadrugara (»Narodne novine«, br. 85/02.) i Pravilnik o evidenciji zadruga i zadružnih saveza (»Narodne novine«, br. 88/02.).

Članak 77.

Postupci koji su pokrenuti prema odredbama Zakona o zadrugama (»Narodne novine«, br. 36/95., 67/01. i 12/02.), a nisu dovršeni do stupanja na snagu ovoga Zakona, dovršit će se prema odredbama toga Zakona.

Članak 78.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o zadrugama (»Narodne novine«, br. 36/95., 67/01. i 12/02.).

Članak 79.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 326-02/10-01/01
Zagreb, 11. ožujka 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.