Odluka o postavljenju Maria Horvatića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Norveškoj, sa sjedištem u Oslu

NN 34/2011 (23.3.2011.), Odluka o postavljenju Maria Horvatića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Norveškoj, sa sjedištem u Oslu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

776

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednice Vlade Republike Hrvatske klasa: T-018-07/10-01/44, urbroj: 50304/2-11-01 od 10. veljače 2011., kojim je predsjednica Vlade Republike Hrvatske dala prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postavljam MARIA HORVATIĆA za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Norveškoj, sa sjedištem u Oslu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/10-02/26
Urbroj: 71-05-03/1-11-7
Zagreb, 16. ožujka 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.