Izmjene i dopune Sudskog poslovnika

NN 34/2011 (23.3.2011.), Izmjene i dopune Sudskog poslovnika

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

785

Na temelju članka 68. stavaka 1. Zakona o sudovima (»Narodne novine«, br. 150/05, 16/07, 113/08, 153/09, 116/10 i 27/11) donosim

IZMJENE I DOPUNE

SUDSKOG POSLOVNIKA

Članak 1.

U Sudskom poslovniku (»Narodne novine«, broj 158/09 i 3/11) u članku 8. stavak 2. iza podstavka 10. dodaje se novi podstavak koji glasi:

»– poslove u svezi stručnog usavršavanja sudaca koji rade na predmetima ratnih zločina«.

Članak 2.

U članku 13. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Predsjednik suda dužan je izvijestiti viši sud odnosno više tijelo sudske uprave o svim pitanjima važnim za rad suda, a posebno o predmetima iz članka 21. Zakona o USKOK-u i o predmetima ratnih zločina, i o tim predmetima podnositi mjesečno izvješće. Predsjednik suda dužan je voditi računa o dinamici održavanja ročišta u ovim predmetima.«

Članak 3.

U članku 25. u stavku 1. iza riječi: »USKOK-a« briše se točka i dodaju riječi: »i posebni sudski odjeli za suđenje u predmetima ratnih zločina.«

Članak 4.

U članku 29. stavak 4. iza riječi: »USKOK-u« briše se točka i dodaju riječi: »i u predmetima ratnih zločina.«

Članak 5.

U članku 30. stavak 3. iza riječi: »USKOK-u« briše se točka i dodaju riječi: »i za postupanje s predmetima u kojima se sudi za ratni zločin.«

Članak 6.

U članku 41. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Godišnjim rasporedom poslova određuju se suci i sudski službenici koji rade na predmetima ratnih zločina.«

Dosadašnji stavci od 2. do 12. postaju stavci 3. do 13.

Članak 7.

U članku 46. iza riječi: »USKOK-u« dodaju se riječi: »i predmete ratnih zločina«.

Članak 8.

U članku 71. stavak 3. iza riječi: »USKOK-u« dodaju se riječi: »i predmete ratnih zločina«.

Članak 9.

U članku 78. stavak 2. iza riječi: »USKOK-u« dodaju se riječi: »i predmetima ratnih zločina.«

Članak 10.

U članku 117. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Za predmete ratnih zločina u sudovima će se koristiti štambilj »Ratni zločin«.«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 11.

U članku 143. stavak 3. iza riječi: »USKOK-u« dodaju se riječi: »i predmeta ratnih zločina«.

Članak 12.

U članku 146. stavak 5. iza riječi: »USKOK-u« dodaju se riječi: »i predmeta ratnih zločina«.

Članak 13.

U članku 148. stavak 2. iza riječi: »USKOK-u« dodaju se riječi: »i predmeta ratnih zločina«.

Članak 14.

U članku 151. stavak 5. iza riječi: »USKOK-a« dodaju se riječi: »i predmeta ratnih zločina«.

U stavku 6. iza riječi: »USKOK-u« dodaju se riječi: »i predmeta ratnih zločina«.

Članak 15.

Članak 152. mijenja se i glasi:

»Članak 152.

Godišnjim rasporedom poslova određuje se službenik zadužen za rukovanje spisima i zaprimanjem pošte u predmetima iz članka 21. Zakona o USKOK-u i predmetima ratnih zločina.«

Članak 16.

U članku 158. stavak 4. iza riječi: »USKOK-u« dodaju se riječi: »i predmeta ratnih zločina«.

Članak 17.

U članku 169. stavak 2. iza riječi: »USKOK-u« dodaju se riječi: »i predmete ratnih zločina,«.

U stavku 4. iza riječi: »OSKOK« stavlja se zarez i dodaju riječi: »Ratni zločin«.

Članak 20.

U članku 171. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Predmete iz članka 21. Zakona o USKOK-u i predmete ratnih zločina voditelj upisnika dužan je upisati u odgovarajući upisnik i imenik i sve primljene podneske odmah i bez odgode.«

Članak 21.

U članku 184. stavak 3. iza riječi: »USKOK-u« dodaju se riječi: »i za predmete ratnih zločina«.

Članak 22

U članku 187. stavak 2. iza riječi: »USKOK-a« dodaju se riječi: »i predmeta ratnih zločina«.

Članak 23.

U članku 199. stavak 2. iza riječi: »USKOK-u« dodaju se riječi: »i predmet ratnog zločina«.

U stavku 3. iza riječi: »USKOK-u« dodaju se riječi: »i predmet ratnog zločina«.

Članak 24.

U članku 200. stavak 4. iza riječi: »USKOK-u« dodaju se riječi: »i u predmetima ratnih zločina«.

U stavku 7. iza riječi: »USKOK-u« dodaju se riječi: »i predmetima ratnih zločina«.

Članak 25.

U članku 206. stavak 1. iza riječi: »USKOK-u« dodaju se riječi: »i predmete ratnih zločina«.

Članak 26.

U članku 233. stavak 2. iza riječi: »USKOK-u« dodaju se riječi: »i predmetima ratnih zločina«.

U stavku 3. iza riječi: »USKOK-u« dodaju se riječi: »i predmetima ratnih zločina«.

Članak 27.

U članku 237. stavak 1. iza riječi: »USKOK-u« dodaju se riječi: »i za predmete ratnih zločina«.

Članak 28.

U članku 289. iza riječi: »USKOK-u« dodaju se riječi: »i za predmete ratnih zločina«.

Članak 29.

U članku 316. stavak 2. iza riječi: »USKOK-u« dodaju se riječi: »i predmeti ratnih zločina«.

U stavku 3. iza riječi: »USKOK-u« dodaju se riječi: »i predmeti ratnih zločina«.

Članak 30.

U članku 318. stavak 1. u točki 1. iza podstavka 9. dodaju se novi podstavci 10., 11., 12. i 13. koji glase:

»Upisnik istrage za predmete ratnih zločina Kio – Rz (Obrazac 39.a)

Upisnik za razne istražne predmete ratnih zločina Kir-RZ (Obrazac 40.a)

Kazneni upisnik za predmete ratnih zločina K-Rz (Obrazac 28.b)

Upisnik za predmete ratnih zločina za izvanraspravno vijeće Kv-Rz (Obrazac 30.a)«.

Dosadašnji podstavci od 10. do 19. postaju podstavci 14. do 23.

Članak 31.

U članku 324. stavak 1. točka 1. iza podstavka 2. dodaje se novi podstavak 3. koji glasi:

»Upisnik za drugostupanjske kaznene predmete ratnih zločina Kž-Rz (Obrazac 52.a).«

Dosadašnji podstavak 3., 4. i 5. postaju podstavci 4., 5. i 6.

Članak 32.

U članku 327. stavak 1. iza podstavka 5. dodaju se novi podstavci 6. i 7. koji glase:

»Imenik za upisnike Kir – Rz, Kio-Rz (Obrazac 62.a)

Imenik za upisnike K-Rz i Kv-Rz (Obrazac 62.a)«.

Dosadašnji podstavci od 6. do 15. postaju podstavci od 8. do 17.

Članak 33.

U članku 333. stavak 1. iza podstavka 2. dodaje se novi podstavak 3. koji glasi:

»Imenik uz upisnike Kž-Rz i Kr-Rz (Obrazac 62.a).«

Dosadašnji podstavci od 3. do 7. postaju podstavci 4. do 8.

Članak 34.

U članku 436. stavak 1. iza riječi: »oružanih snaga« riječ: »i« briše se i stavlja zarez, a iza riječi: »USKOK-u« dodaju se riječi: »i predmeta ratnih zločina«.

Članak 35.

U članku 438. stavak 2. iza riječi: »USKOK-u« dodaju se riječi: »i predmetima ratnih zločina«.

Članak 36.

Ovaj Sudski poslovnik stupa na snagu 8 dana od dana objave se u »Narodnim novinama«

Klasa: 011-01/10-01/291
Urbroj: 514-02-02-11-5
Zagreb, 14. ožujka 2011.

Ministar
Dražen Bošnjaković, v. r.

Obrazac br. 39a (čl. 318. SP) – Upisnik istrage za predmete ratnih zločina– Kio-Rz (500x297 mm)

(lijeva strana)

Redni broj

Datum primitka

Istražni sudac

Podnositelj zahtjeva za provođenje istrage

Okrivljenik prezime, ime adresa

Kazneno djelo prema

zahtjevu, prijedlogu

Zahtjev

Istraga se provodi po odluci

Suglasnost po

čl. 160. ZKP

Kazneno djelo prema rješenju o provođenju istrage

Obavijest o

provođenju istrage

Povjereno izvršenje istražnih radnji

Odbačen

odbijen

suca

vijeća

komu i kada

predmet

vraćen sudu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

(desna strana)

Vještačenje

Obustava po odluci

Oštećenik preuzeo gonjenje

Prekid

Potjernica

Istraga dovršena, spis dostavljen DO

Dopuna istrage

Optužnica

podignuta (datum i broj kaznenog upisnika)

Pritvor

Obavijest o pritvoru

Primjedba

vrsta

predano

vraćeno

suca

vijeća

izdana

Povučena

određen

produžen

ukinut

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

UPUTA ZA POPUNJAVANJE UPISNIKA ISTRAGE – Kio-Rz Obrazac br. 39a

U stupac broj 4 upisuje se naziv državnog odvjetništva i oznaka njegova spisa. Ako je podnositelj zahtjeva oštećenik kao tužitelj ili privatni tužitelj, u taj se stupac upisuje njegovo prezime, ime i prebivalište.

U stupac broj 5 upisuje se prezime, ime i prebivalište okrivljenika, a ako je strani državljanin, i njegovo državljanstvo.

U stupac broj 6 upisuje se kazneno djelo, s tim da se označi članak i stavak KZ prema zahtjevu ili prijedlogu za pokretanje istrage.

U stupce broj 7, 8, 9, 10 i 11 upisuju se datumi donesenih odluka suda.

U stupac broj 12 upisuje se kazneno djelo prema rješenju u provođenju istrage, 5 tim da se označuje članak i stavak KZ.

U stupac broj 13 upisuje se datum slanja obavijesti o provođenju istrage i naziv suda kojem je obavijest poslana.

U stupac broj 25 upisuje se datum kad je spis dostavljen državnom odvjetniku na odluku.

U stupac broj 26 upisuje se datum kad je stavljen zahtjev za dopunu istrage.

U stupac broj 31 upisuje se datum slanja obavijesti o pritvoru i naziv tijela odnosno pravne osobe kojoj je obavijest poslana.

Obrazac br. 40a (čl. 318. SP) – Upisnik za razne istražne predmete ratnih zločina – Kir-Rz (420×297 mm)

Redni broj

Datum primitka

Istražni sudac

Podnositelj prijedloga (datum i broj)

Okrivljenik

Kazneno djelo prema prijedlogu

1

2

3

4

5

6

(desna strana)

Kratak sadržaj zatraženih radnji

Udovoljeno po prijedlogu

Pritvor

Primjedbe

određen

produžen

ukinut

7

8

9

10

11

12

Obrazac br. 28b (čl. 318.) – Kazneni upisnik za predmete ratnih zločina – K-Rz (800x500 mm)

(lijeva strana)

Redni broj

Datum primitka

Vijeće – sudac pojedinac

Podnositelj optužbe

Okrivljenik (prezime i ime, datum rođenja i adresa)

Kazneno djelo prema optužbi

Prigovor protiv optužnice

Datum stupanja na pravnu snagu optužnice

Datum glavne rasprave

Rješenje kojim se postupak obustavlja

PRESUDA

podnesen dana

odluka vijeća

(članak 276. ZKP) odluka o žalbi

kojom se optužba odbija

kojom se optuženika oslobađa od optužbe

kojom se optuženika proglašava krivim

dan objavljivanja

naziv i kvalifikacija djela

glavna kazna

sporedna kazna

utvrđena kazna neće se izvršiti za vrijeme

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(desna strana)

 

ŽALBA

Datum pravomoćnosti

Izvršenje odluke

Datum otpremanja statističkih listića, vrsta i pojedinačni redni broj

Izmjena pravom. odluke

Spis

Primjedba

 

datum otpremanja odluke i trajanje postupka

oslobađa od kazne

izrečena sudska opomena

odluka o odgojnim mjerama

odluka o sigurnosnim mjerama

tko izjavljuje žalbu i datum žalbe

žalba odbačena rješenjem prvostupanjskog suda

odluka višeg suda (datum, oznaka spisa i kratak sadržaj)

datum i vrsta pravnog lijeka

datum, oznaka spisa i kratak sadržaj odluke

stavljen u arhivu

ustupljen

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazac br. 30a (čl. 318. SP) – Upisnik za predmete ratnih zločina za izvanraspravno vijeće – Kv-Rz (420x297 mm)

Redni broj

Datum privitka

Sud koji je dostavio predmet i oznaka spisa

Prezime i ime okrivljenika (ako ih je više upisuju se svi)

Kazneno djelo

Datum donošenja odluke

Odluka vijeća

Datum otpremanja odluke i trajanje postupka

Žalba (tko je izjavljuje i datum)

Odluka višeg suda

Primjedba

o žalbi

o prigovoru

o neslaganju

o ostalom

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazac br. 52a (čl. 324. SP) – Upisnik za drugostupanjske kaznene predmete ratnih zločina – Kž-Rz, (450x350 mm)

(lijeva strana)

Redni broj

Datum primitka

Prvostupanjski

sud koji je dostavio predmet i

oznaka

Prezime i ime okrivljenika (ako ili je više upisuju se svi)

Kazneno djelo

(čl. i st. KZH) prema odluci prvostupanjskog

suda

Tko je izjavio žalbu

Žalba

odbačena

Datum rasprave

Odluka potvrđena

1

2

3

4

5

6

7

8

9

(desna strana)

Odluka preinačena

Odluka ukinuta

Datum otpremanja i trajanje postupka

Odluka suda trećeg stupnja (čl 368. st 2. ZKP)

Primjedba

zbog povrede ZKP

kazna povišena od na

kazna snižena od na

iz drugih razloga

Ukinut

pritvor

zbog pogrešnog ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja

zbog bitnih povreda ZKP

zbog novih dokaza;

činjenica

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Obrazac br. 62a (čl. 327. i čl. 333. SP) – Imenik uz upisnike Kir-Rz, Kio-Rz, K-Rz, Kv-Rz, Kž-Rz i Kr-Rz (210x297 mm)

Prezime i ime okrivljenika

Kazneno djelo

Oznaka spisa

Primjedba

1

2

3

4