Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ugušćenom (kondenziranom) mlijeku i mlijeku u prahu

NN 34/2011 (23.3.2011.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ugušćenom (kondenziranom) mlijeku i mlijeku u prahu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

791

Na temelju članka 94. stavka 2. Zakona o hrani (»Narodne novine« br. 46/07), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UGUŠĆENOM (KONDENZIRANOM) MLIJEKU I MLIJEKU U PRAHU[1]

Članak 1.

U Pravilniku o ugušćenom (kondenziranom) mlijeku i mlijeku u prahu (»Narodne novine« br. 80/07) u cijelom tekstu Pravilnika riječi »na deklaraciji« zamjenjuju se riječima »pri označavanju«.

Članak 2.

Članak 2. se briše.

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Na označavanje proizvoda iz članka 1. ovoga Pravilnika primjenjuju se odredbe Pravilnika o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane (»Narodne novine« br. 41/08)[2] te odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na označavanje.«

Članak 4.

Članak 4. se briše.

Članak 5.

U članku 5. stavku 1. brišu se riječi »pasteriziranog ili steriliziranog«.

Članak 6.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»Prilikom proizvodnje proizvoda definiranih u članku 7. ovoga Pravilnika dopušten je dodatak dodatne količine laktoze čiji maseni udio u gotovom proizvodu nije veći od 0,03%.

Ne dovodeći u pitanje odredbe Pravilnika o higijeni hrane životinjskog podrijetla (»Narodne novine« br. 99/07, 28/10)[3] konzerviranje proizvoda iz članka 6. do 8. ovoga Pravilnika provodi se sljedećim postupcima:

– toplinska obrada (sterilizacija, UHT metoda, itd.), za proizvode iz članka 6. ovoga Pravilnika,

– dodatak saharoze, za proizvode iz članka 7. ovoga Pravilnika,

– postupak dehidracije, za proizvode iz članka 8. ovoga Pravilnika,

– ne dovodeći u pitanje zahtjeve glede sastava proizvoda iz članka 6. do 8. ovoga Pravilnika, sadržaj i količina bjelančevina može se promijeniti, tako da je maseni udio najmanje 34% (izražen kao bezmasna suha tvar), dodavanjem i/ili oduzimanjem mliječnih komponenti na način da se ne promijeni omjer bjelančevina sirutke i kazeina u mlijeku u kojem se sadržaj i količina bjelančevina mijenja.«

Članak 7.

Iza članka 9. dodaje se podnaslov i članak 9a. koji glase:

»4. Dozvoljeni dodaci i sirovine

Članak 9a.

Dozvoljeno je dodavanje vitamina i minerala proizvodima iz članka 6. do 8. ovoga Pravilnika sukladno Pravilniku o hrani obogaćenoj nutrijentima (dodavanje vitamina, minerala i drugih tvari hrani) (»Narodne novine« br. 148/08)[4].

Dozvoljene sirovine za promjenu sadržaja i količine bjelančevina iz članka 9. stavka 2. podstavka 4. ovoga Pravilnika su:

– mliječni koncentrat: proizvod dobiven koncentriranjem mliječnih bjelančevina ultrafiltracijom punomasnog mlijeka, djelomično obranog mlijeka ili obranog mlijeka;

– mliječni permeat: proizvod dobiven oduzimanjem mliječnih bjelančevina i mliječne masti iz punomasnog mlijeka, djelomično obranog mlijeka ili obranog mlijeka ultrafiltracijom;

– laktoza: prirodni sastojak mlijeka koji se obično dobiva iz sirutke sa sadržajem bezvodne laktoze ne manjim od 99,0% m/m računato na suhu tvar. Može biti bezvodna ili sadržavati jednu molekulu kristalne vode ili biti smjesa oba oblika.

Članak 8.

U članku 10. riječi »članka 5.« zamjenjuju se riječima »članka 6.«.

Članak 9.

Iza članka 10. dodaje se članak 10a. koji glasi:

»Članak 10a.

Umjesto naziva iz članka 6. do 8. ovoga Pravilnika, mogu se koristiti specifični nazivi na jeziku i pod uvjetima propisanim u Prilogu 1. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.«

Članak 10.

Članak 14. mijenja se i glasi:

»Za utvrđivanje sukladnosti proizvoda sa zahtjevima kakvoće propisanim ovim Pravilnikom u svrhu službene kontrole koriste se metode propisane posebnim propisom.«

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 080-01/11-01/17
Urbroj: 525-13-2-0495/11-11
Zagreb, 17. ožujka 2011.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.

PRILOG 1.

SPECIFIČNI NAZIVI KOJI SE MOGU KORISTITI ZA ODREĐENE PROIZVODE IZ ČLANKA 6. DO 8. OVOGA PRAVILNIKA

1. Engleski naziv ‘evaporated milk’ za proizvod iz članka 6. točke b) čiji maseni udio masti iznosi najmanje 9%, a maseni udio ukupne suhe tvari mlijeka iznosi najmanje 31%;

2. Francuski nazivi ‘lait demi-écrémé concentré’ i ‘lait demi-écrémé concentré non sucré’, španjolski naziv ‘leche evaporada semidesnatada’, nizozemski nazivi ‘geëvaporeerde halfvolle melk’ ili ‘halfvolle koffiemelk’ i engleski naziv ‘evaporated semi-skimmed milk’ za proizvod iz članka 6. točke c) čiji maseni udio masti iznosi između 4% i 4,5%, a maseni udio ukupne suhe tvari mlijeka iznosi najmanje 24%;

3. Danski naziv ‘kondenseret kaffefløde’ i njemački naziv ‘kondensierte Kaffeesahne’ za proizvod iz članka 6. točke a);

4. Danski naziv ‘flødepulver’, njemački nazivi ‘Rahmpulver’ i ‘Sahnepulver’, francuski naziv ‘crème en poudre’, nizozemski naziv ‘roompoeder’, švedski naziv ‘gräddpulver’ i finski naziv ‘kermajauhe’ za proizvod iz članka 8. stavka 2. točke a);

5. Francuski naziv ‘lait demi-écrémé concentré sucré’, španjolski naziv ‘leche condensada semidesnatada’ i nizozemski naziv ‘gecondenseerde halfvolle melk met suiker’ za proizvod iz članka 7. točke b) čiji maseni udio masti iznosi između 4% i 4,5%, a maseni udio ukupne suhe tvari mlijeka iznosi najmanje 28%;

6. Francuski naziv ‘lait demi-écrémé en poudre’, nizozemski naziv ‘halfvolle melkpoeder’ i engleski nazivi ‘semi-skimmed milk powder’ ili ‘dried semi-skimmed milk’ za proizvod iz članka 8. stavka 2. točke c) čiji maseni udio masti iznosi između 14% i 16%;

7. Portugalski naziv ‘leite em pó meio gordo’za proizvod iz članka 8. stavka 2. točke c) čiji maseni udio masti iznosi između 13% i 26%;

8. Nizozemski naziv ‘koffiemelk’za proizvod iz članka 6. točke b);

9. Finski naziv ‘rasvaton maitojauhe’ za proizvod iz članka 8. stavka 2. točke d);

10. Španjolski naziv ‘leche en polvo semidesnatada’ za proizvod iz članka 8. stavka 2. točke c) čiji maseni udio masti iznosi između 10% i 16%;

11. Malteški naziv ‘Ħalib evaporat’ za proizvod iz članka 6. točke b);

12. Malteški naziv ‘Ħalib evaporat b’kontenut baxx ta’ xaħam’ za proizvod iz članka 6. točke c);

13. Estonski naziv ‘koorepulber’ za proizvod iz članka 8. stavka 2. točke a);

14. Estonski naziv ‘piimapulber’ za proizvod iz članka 8. stavka 2. točke b);

15. Estonski naziv ‘väherasvane kondenspiim’ za proizvod iz članka 6. točke c);

16. Estonski naziv ‘magustatud väherasvane kondenspiim’ za proizvod iz članka 7. točke b);

17. Estonski naziv ‘väherasvane piimapulber’ za proizvod iz članka 8. stavka 2. točke c);

18. Češki naziv ‘zahuštěná neslazená smetana’ za proizvod iz članka 6. točke a);

19. Češki naziv ‘zahuštěné neslazené plnotučné mléko’ za proizvod iz članka 6. točke b);

20. Češki naziv ‘zahuštěné neslazené polotučné mléko’ za proizvod iz članka 6. točke c) čiji maseni udio masti iznosi između 4% i 4,5%;

21. Češki naziv ‘zahuštěné slazené plnotučné mléko’ za proizvod iz članka 7. točke a);

22. Češki naziv ‘zahuštěné slazené polotučné mléko’ za proizvod iz članka 7. točke b) čiji maseni udio masti iznosi između 4% i 4,5%;

23. Češki naziv ‘sušená smetana’ za proizvod iz članka 8. stavka 2. točke a);

24. Češki naziv ‘sušené polotučné mléko’ za proizvod iz članka 8. stavka 2. točke c) čiji maseni udio masti iznosi između 14% i 16%.

[1]Ovim se Pravilnikom preuzimaju odredbe Direktive Vijeća 2001/114/EZ od 20. prosinca 2001. o ugušćenom (kondenziranom) mlijeku i mlijeku u prahu namijenjenim za konzumaciju

[2]Pravilnikom se preuzimaju odredbe:

– Direktive 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. ožujka 2000. o usklađivanju propisa država članica koji se odnose na označavanje, prezentaciju i reklamiranje prehrambenih proizvoda

– Direktive Komisije 87/250/EEZ od 15. travnja 1987. o oznaci alkoholne jakosti po volumenu kod deklariranja alkoholnih pića namijenjenih za prodaju krajnjem potrošaču

– Direktive Vijeća 89/396/EEZ od 14. lipnja 1989. o oznakama ili znakovima koje određuju seriju kojoj hrana pripada

– Direktive Komisije 2008/5/EZ od 30. siječnja 2008. koja se odnosi na obvezno označavanje kod određene hrane pojedinosti drugih od onih propisanih Direktivom 2000/13/EZ Europskog parlamenta i vijeća

– Direktive Komisije 2002/67/EZ od 18. srpnja 2002. koja se odnosi na označavanje hrane koja sadrži kinin i hrane koja sadrži kofein

– Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004 od 31. ožujka 2004. koja se odnosi na označavanje hrane i sastojaka hrane s dodanim fitosterolima, fitosterol esterima, fitostanolima i fitostanol esterima

– Direktive 94/35/EZ Europskog parlamenta i Komisije od 30. lipnja 1994. o sladilima koji se koriste u hrani

– Direktive 1999/10/EZ od 8. ožujka 1999. kojom se derogiraju odredbe članka 7. Direktive Vijeća 79/112/EEC o označavanju hrane

[3]Pravilnikom se preuzimaju odredbe Uredbe (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o specifičnim zahtjevima higijene hrane životinjskog podrijetla

[4]Pravilnikom se preuzimaju odredbe Uredbe 1925/2006/EZ od 20. prosinca 2006. o dodavanju vitamina, minerala i drugih određenih tvari u hranu.