Odluka o izdavanju euroobveznica Republike Hrvatske u iznosu od USD 1.500.000.000,00

NN 35/2011 (25.3.2011.), Odluka o izdavanju euroobveznica Republike Hrvatske u iznosu od USD 1.500.000.000,00

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

801

Na temelju članka 27. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu (»Narodne novine«, broj 140/2010) i članka 77. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. ožujka 2011. godine donijela

ODLUKU

O IZDAVANJU EUROOBVEZNICA REPUBLIKE HRVATSKE U IZNOSU OD USD 1.500.000.000,00

I.

Radi izvršenja izdataka utvrđenih Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu, Republika Hrvatska zadužuje se izdavanjem euroobveznica u iznosu od USD 1.500.000.000,00.

II.

Obveznice iz točke I. ove Odluke izdaju se po cijeni od 98,25% nominalnog iznosa. Kamatni kupon je nepromjenjiv i iznosi 6,375% godišnje, uz prinos do dospijeća od 6,617%. Dan dospijeća obveznica je 24. ožujka 2021. godine.

Obveznice se uplaćuju 24. ožujka 2011. godine. Kamata po obveznicama isplaćivat će se polugodišnje počevši od 24. rujna 2011. godine, a glavnica će se u cijelosti isplatiti po dospijeću.

Obveznice će se plasirati putem voditelja izdanja Barclays Bank Plc, Deutsche Bank AG, London i J.P. Morgan Securities Ltd.

III.

Radi zaštite od međuvalutnih tečajnih promjena, uplate te sve isplate kamata i glavnice obveznica iz točaka I. i II. ove Odluke konvertirat će se u eure prema fiksnom tečaju 1,3875 USD za 1 euro, te kamatni prinos u eurima od 6,664%. Ugovore o valutnoj zamjeni Ministarstvo financija zaključit će s aranžerima valutne zamjene u sljedećim nominalnim iznosima obveznica:

– Barclays Bank Plc: u iznosu od USD 325.000.000,00

– Citibank, N.A., London Branch: u iznosu od USD 312.500.000,00

– J.P. Morgan Securities Ltd: u iznosu od USD 375.000.000,00

– Deutsche Bank AG, London: u iznosu od USD 487.500.000,00

Ukupno: USD 1.500.000.000,00.

IV.

Ovlašćuje se ministrica financija za zaključenje i potpisivanje svih predmetnih ugovora sukladno točkama I., II. i III. ove Odluke.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 450-01/11-01/01
Urbroj: 5030120-11-1
Zagreb, 23. ožujka 2011.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.