Pravilnik o postupku i načinu provedbe opskrbe otočnih kućanstava pitkom vodom brodom vodonoscem ili cestovnim vozilom

NN 35/2011 (25.3.2011.), Pravilnik o postupku i načinu provedbe opskrbe otočnih kućanstava pitkom vodom brodom vodonoscem ili cestovnim vozilom

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

804

Na temelju članka 17. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine« br. 75/93, 92/96, 48/99, 15/00, 127/00, 59/01, 199/03 i 79/07) i članka 33. Zakona o otocima (»Narodne novine« br. 34/99, 32/02 i 33/06) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU I NAČINU PROVEDBE OPSKRBE OTOČNIH KUĆANSTAVA PITKOM VODOM BRODOM VODONOSCEM ILI CESTOVNIM VOZILOM

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se postupak i način provedbe opskrbe otočnih kućanstava pitkom vodom brodom vodonoscem ili cestovnim vozilom, način određivanja prosječne i stvarne cijene isporuke vode, te način podmirenja razlike u cijeni između stvarne i prosječne cijene isporuke vode na otocima Isporučiteljima pitke vode za kućanstva čiji nositelji imaju prebivalište na otoku koja se opskrbljuju pitkom vodom brodom vodonoscem ili cestovnim vozilom, a koju plaćaju po cijeni koja je jednaka prosječnoj cijeni isporuke vode u matičnoj obalno-otočnoj županiji i to za količine do 20 m³ mjesečno, odnosno 150 m³ godišnje po kućanstvu, sukladno članku 33. Zakona o otocima (u daljnjem tekstu: Zakon).

Članak 2.

(1) Isporuku pitke vode organizira jedinica lokalne samouprave na otoku na jedan od načina utvrđenih člankom 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 10/04, 178/04, 38/09 i 79/09), odnosno županija na čijem se području nalazi jedinica lokalne samouprave ukoliko ta jedinica lokalne samouprave nije organizirala obavljanje djelatnosti isporuke pitkom vodom.

(2) Jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave na otoku dostavljaju podatke o Isporučitelju pitke vode na njenom području Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Članak 3.

(1) Jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave čija se kućanstva na otocima opskrbljuju pitkom vodom brodom vodonoscem ili cestovnim vozilom, obvezne su Ministarstvu putem Isporučitelja pitke vode iz članka 2. ovog Pravilnika dostaviti podatke za svoje područje, i to:

1. popis naselja u kojima se isporučuje pitka voda brodom vodonoscem ili cestovnim vozilom

2. popis kućanstava (po nositelju i broju članova kućanstva) kojima se isporučuje pitka voda brodom vodonoscem ili cestovnim vozilom, a čiji nositelji imaju prebivalište na otoku

3. osobni identifikacijski broj (OIB) nositelja kućanstva iz točke 2. ovog stavka

4. stvarnu cijenu isporuke pitke vode po jedinici mjere (m³) i njen izračun

5. način isporuke pitke vode (brodom vodonoscem/cestovnim vozilom)

(2) Sukladno stavku 1. ovog članka jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave obvezne su Ministarstvu dostaviti podatke pod točkom 1., 2., 3. i 5. najkasnije do 15. siječnja tekuće godine. Iste su obvezne voditi ažurirane popise pod točkama 2. i 3. stavka 1. ovog članka kontinuirano cijele godine, te ih uredno dostavljati Ministarstvu.

(3) Podatak pod točkom 4. stavka 1. ovog članka uz suglasnost jedinice lokalne/područne (regionalne) samouprave, Isporučitelji su obvezni dostaviti Ministarstvu do 15. siječnja tekuće godine.

(4) Ukoliko Isporučitelj za obavljanje usluge isporuke pitke vode koristi usluge drugih pravnih ili fizičkih osoba obvezan je postupak nabave te usluge provesti sukladno Zakonu o javnoj nabavi (»Narodne novine 110/07 i 125/08) i Ministarstvu po provedenom postupku dostaviti Odluku o odabiru isporučitelja pitke vode.

Članak 4.

(1) Stvarnu cijenu isporuke pitke vode određuje Isporučitelj pitke vode uz suglasnost nadležnog tijela jedinice lokalne/područne (regionalne) samouprave na čijem području se isporuka obavlja.

(2) U slučajevima iz stavka 4. članka 3. ovog Pravilnika, u sastavu ovlaštenih predstavnika Isporučitelja za provedbu postupka nabave uključen je i jedan predstavnik Ministarstva.

Članak 5.

(1) Cijena isporuke pitke vode koju plaćaju kućanstva čiji nositelji imaju prebivalište na otocima, a opskrbljuju se pitkom vodom brodom vodonoscem ili cestovnim vozilom i to za količinu do 20 m³ mjesečno, odnosno 150 m³ godišnje po kućanstvu, jednaka je prosječnoj cijeni isporučene vode u matičnoj obalno-otočnoj županiji.

(2) Prosječnu cijenu isporuke vode za svaku obalno-otočnu županiju određuju Hrvatske vode godišnje, odnosno najkasnije do 28. veljače tekuće godine.

Članak 6.

(1) Troškovi koji nastaju isporukom pitke vode brodom vodonoscem ili cestovnim vozilom podmirivat će se iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske, a odnose se na razliku u cijeni koja predstavlja razliku između stvarne cijene isporuke vode i prosječne cijene isporuke vode u matičnoj obalno-otočnoj županiji.

(2) Stvarna cijena isporuke vode brodom vodonoscem ili cestovnim vozilom sastoji se od cijene prijevoza (bez PDV-a), osnovne cijene vode koju određuje Isporučitelj (bez PDV-a), te pripadajućih naknada za korištenje i zaštitu voda.

Članak 7.

(1) Kućanstva čiji nositelji imaju prebivalište na otocima, svoje potrebe za isporukom vode dostavljaju nadležnim tijelima za komunalne djelatnosti jedinica lokalne/područne (regionalne) samouprave, koja koordiniraju isporuku komunalne usluge s Isporučiteljima pitke vode, a na otocima na kojima nisu ustrojene jedinice lokalne samouprave, mjesnim odborima.

(2) Isporučitelj pitke vode obvezan je na temelju podataka iz članka 3. ovog Pravilnika voditi evidenciju o isporukama pitke vode na obrascima koji su sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 8.

(1) Isporučitelji pitke vode podnose Ministarstvu zahtjev za podmirenje razlike u cijeni za isporučenu pitku vodu, sukladno stavku 1. članka 7. ovog Pravilnika.

(2) Zahtjev za podmirenje razlike u cijeni Ministarstvo će uvažavati ako je isti dostavljen do 15-tog u tekućem mjesecu za troškove nastale u prethodnom. Isti se dostavljaju Ministarstvu na propisanim obrascima koji su sastavni dio ovog Pravilnika i moraju biti propisno popunjeni s vjerodostojnim potpisima nositelja kućanstava, te ovjereni od nadležnih tijela za komunalne djelatnosti jedinica lokalne/područne (regionalne) samouprave, u protivnom se po istima neće postupati.

(3) Način obračuna Zahtjeva:

Razlika u cijeni (A) = stvarna cijena isporuke vode (B) (B1 + B2 + B3 + B4) – (slovima: minus) prosječna cijena isporuke pitke vode u matičnoj obalno-otočnoj županiji (C)

Tablični prikaz izračuna razlike u cijeni

Sastavne komponente izračuna cijene vode (kn)

B1

Prijevoz vode brodom vodonoscem ili cestovnim vozilom (bez PDV-a)

__________ kn/m³

B2

Osnovna cijena vode (bez PDV-a)

__________ kn/m³

B3

Naknada za korištenje voda

__________ kn/m³

B4

Naknada za zaštitu voda

__________ kn/m³

B

Stvarna cijena isporuke vode (bez PDV-a)

B = (B1+ B2+ B3+ B4)

__________ kn/m³

C

Prosječna cijena isporuke vode u obalno-otočnoj županiji

__________ kn/m³

A

Razlika u cijeni

A = B – C

___________ kn/m³

Članak 9.

Ministarstvo i ovlašteni Isporučitelji, koji obavljaju opskrbu pitkom vodom kućanstava na otocima, a isporuku vode obavljaju brodom vodonoscem ili cestovnim vozilom, ugovornim odnosima definirat će međusobna prava i obveze.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/11-02/19
Urbroj: 530-06-11-1
Zagreb, 10. ožujka 2011.

Ministar mora, prometa i infrastrukture
Božidar Kalmeta, v. r.

Obrazac 1.

_______________
       Isporučitelj

ZAHTJEV ZA NAKNADU RAZLIKE U CIJENI ZA ISPORUČENU PITKU VODU SUKLADNO ČL. 33. ZAKONA O OTOCIMA, ZA MJESEC ___ GODINA_________

Rb.

Naselje
(mjesto)

Ukupan broj kućanstava kojima je isporučena voda

Način isporuke vode

Isporučena količina vode (m³)

Stvarna cijena isporuke vode po m³ (kn)

Prosječna cijena isporuke vode u matičnoj obalno-otočnoj županiji po m³ (kn)

Razlika u cijeni m³ (kn)

B

C

B

C

B

C

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8) = ((6) – (7)) × (5)

Ukupno:

B – brod vodonosac
C – cestovno vozilo

____________________________                                    _________________________________
potpis ovlaštene osobe Isporučitelja                                                    vlastoručni potpis ovlaštene osobe i pečat
                                                                                                                                     nadležnog tijela za komunalne djelatnostiObrazac 2.

_______________
      Isporučitelj

IZVJEŠĆE O ISPORUČENIM KOLIČINAMA VODE PO KUĆANSTVU ZA MJESEC____ GODINA_________

Rb.

Prezime i ime nositelja kućanstva

Adresa

OIB

Broj članova kućanstva

Ukupna isporučena količina vode (m³)

Vlastoručni potpis nositelja kućanstva

Ukupno:

____________________________                                    _________________________________
              mjesto i datum                                                                  potpis ovlaštene osobe Isporučitelja i pečatObrazac 3.

Županija:

Otok:

Grad/Općina

Naselje (mjesto)

Prosječna cijena vode u matičnoj obalno-otočnoj županiji ______ kn/m³

Stvarna cijena isporuke vode brodom vodnoscem _______ kn/m³

Stvarna cijena isporuke vode cestovnim vozilom _______ kn/m³

EVIDENCIJA ISPORUKE PITKE VODE KUĆANSTVIMA SUKLADNO ČL. 33. ZAKONA O OTOCIMA

Rb.

Nositelj kućanstva (prezime i ime)

OIB

Naselje
(mjesto)

Grad/Općina

ISPORUČENE KOLIČINE VODE PO MJESECIMA (m³)

Ukupna količina isporučene vode u godini

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

(m³)

B

C

B

C

B

C

B

C

B

C

B

C

B

C

B

C

B

C

B

C

B

C

B

C

B

C

B – brod vodonosac

C – cestovno vozilo

____________________________                             _________________________________
              mjesto i datum                                                           potpis ovlaštene osobe Isporučitelja i pečatObrazac 4.

_______________________________                                     _________________________________________
   Županija/Grad/Općina/Mjesni odbor                                                           nadležno tijelo za komunalne djelatnosti u JLS i PS

ZAHTJEV ZA ISPORUKOM VODE SUKLADNO ČL. 33. ZAKONA O OTOCIMA ZA MJESEC ____ GODINA_______

Rb.

Prezime i ime nositelja kućanstva

Adresa

OIB

Broj članova kućanstva

Potrebna količina vode (m³)

Ukupno:

____________________________                                 _________________________________
            mjesto i datum                                                                          potpis ovlaštene osobeObrazac 5.

POPIS KUĆANSTAVA

Rb.

Otok

Grad/Općina

Naselje

Nositelj kućanstva (prezime i ime)

Ime roditelja

OIB

Adresa

Br. članova kućanstva

____________________________                            ____________________________________________
               mjesto i datum                                                                   vlastoručni potpis ovlaštene osobe i pečat
                                                                                                                             nadležnog tijela za komunalne djelatnosti JLS i PS