Pravilnik o načinu i mjerilima za podmirenje troškova javnog operatora iz sredstava državnog proračuna

NN 35/2011 (25.3.2011.), Pravilnik o načinu i mjerilima za podmirenje troškova javnog operatora iz sredstava državnog proračuna

MINISTARSTVO MORA, PROMETA  I INFRASTRUKTURE

805

Na temelju članka 35. stavka 3. Zakona o poštanskim uslugama (»Narodne novine«, broj 88/09.) ministar mora, prometa i infrastrukture, uz suglasnost ministrice financija, donosi

PRAVILNIK

O NAČINU I MJERILIMA ZA PODMIRENJE TROŠKOVA JAVNOG OPERATORA IZ SREDSTAVA DRŽAVNOG PRORAČUNA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju način i mjerila za podmirenje troškova HP – Hrvatske pošte d.d. (u daljnjem tekstu: javni operator) iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2012. godini od obavljanja univerzalnih poštanskih usluga, koje javni operator kao davatelj univerzalnih poštanskih usluga ima pravo i obvezu obavljati na cijelom području Republike Hrvatske.

Članak 2.

Javni operator ima pravo na naknadu za podmirenje razlike troškova od obavljanja univerzalnih poštanskih usluga iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: naknada), koja se ne može podmiriti prihodima od obavljanja rezerviranih i nerezerviranih univerzalnih poštanskih usluga.

Članak 3.

(1) Radi utvrđivanja prava na naknadu javni operator mora izraditi financijske obračune prihoda i troškova od obavljanja univerzalnih poštanskih usluga, prema vrstama usluga, te projekcije prihoda i troškova za razdoblje ostvarivanja prava na naknadu.

(2) Sastavni dio financijskih obračuna iz stavka 1. ovoga članka čine odvojeni financijski obračuni za rezervirane i nerezervirane univerzalne poštanske usluge, na temelju kojih se utvrđuju poslovni rezultati, i to odvojeno za rezervirane usluge od nerezerviranih univerzalnih poštanskih usluga, prema vrstama usluga, uz obrazloženje primijenjenih metoda obračuna prihoda i troškova.

Članak 4.

Naknada se isplaćuje u obliku subvencije, a pravo na naknadu može se ostvariti u 2012. godini. Naknada se isplaćuje iz sredstava osiguranih u državnom proračunu Republike Hrvatske, u razdjelu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

II. NAČIN I MJERILA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU

Članak 5.

(1) Javni operator podnosi zahtjev za ostvarivanje prava na naknadu (u daljnjem tekstu: zahtjev) Ministarstvu u skladu s člankom 3. ovoga Pravilnika.

(2) Iznos naknade ne smije premašiti iznos nužan za pokriće razlike troškova javnog operatora od obavljanja univerzalnih poštanskih usluga, koja se ne može podmiriti prihodima od obavljanja rezerviranih i nerezerviranih univerzalnih poštanskih usluga.

(3) Zahtjev za 2012. godinu podnosi se najkasnije do 30. lipnja 2011. godine.

Članak 6.

(1) Zahtjev mora obvezno sadržavati financijske obračune iz članka 3. ovoga Pravilnika u protekle dvije godine te projekcije prihoda i troškova obavljanja univerzalnih poštanskih usluga za 2012. godinu.

(2) Ministarstvo će zaprimljeni zahtjev bez odgode dostaviti Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke komunikacije (u daljnjem tekstu: Agencija) radi davanja mišljenja o opravdanosti zahtjeva i provjere primijenjenih metoda obračuna prihoda i troškova.

(3) Ministarstvo će zaprimljeni zahtjev bez odgode dostaviti i Ministarstvu financija radi davanja mišljenja o opravdanosti zahtjeva.

(4) Agencija i Ministarstvo financija dostavit će mišljenja iz stavka 2. i 3. ovoga članka Ministarstvu u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

(5) Ministarstvo će, po zaprimanju potvrdnog mišljenja Agencije i Ministarstva financija, podnijeti Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja na odobrenje prijedlog državne potpore (za obavljanje javnih usluga od općeg gospodarskog interesa) za univerzalne poštanske usluge javnog operatora.

(6) Na temelju prijedloga državne potpore iz stavka 5. ovoga članka Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja donosi rješenje u skladu s kojim se osiguravaju sredstva u državnom proračunu Republike Hrvatske, u okviru razdjela Ministarstva, kao subvencija trgovačkom društvu javnom operatoru za 2012. godinu.

Članak 7.

Javnom operatoru isplaćuje se u tijeku 2012. godine naknada u skladu s rješenjem iz članka 6. stavka 6. ovoga Pravilnika, a na temelju zahtjeva javnog operatora s izračunom naknade i obrazloženjem iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika.

III. NADZOR I KONTROLA ISPLAĆENE NAKNADE

Članak 8.

(1) Nadzor i kontrolu isplaćene naknade provodi Ministarstvo na kraju proračunske godine, odnosno prema potrebi.

(2) U svrhu izbjegavanja prekomjerne naknade Ministarstvo će na temelju provedenog nadzora izvršiti povrat sredstava koja predstavljaju prekomjernu naknadu u državni proračun Republike Hrvatske.

(3) Svu dokumentaciju u vezi sa sredstvima dodijeljenim u skladu s ovim Pravilnikom Ministarstvo je obvezno čuvati najmanje deset godina.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o mjerilima i kriterijima te postupku za ostvarivanje prava na podmirenje troškova javnog operatora iz sredstava državnog proračuna (»Narodne novine«, broj 112/07.).

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/10-02/28

Urbroj: 530-10-11-13

Zagreb, 18. ožujka 2011.

Ministar
Božidar Kalmeta, dipl. ing., v. r.