Izmjene i dopune Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na besplatni javni otočni cestovni prijevoz

NN 35/2011 (25.3.2011.), Izmjene i dopune Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na besplatni javni otočni cestovni prijevoz

MINISTARSTVO MORA, PROMETA  I INFRASTRUKTURE

808

Na temelju članka 17. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine« 75/93., 92/96., 48/99., 15/00., 59/01., 190/03., 199/03. i 79/07.) i članka 10. stavka 7. Zakona o otocima (»Narodne novine« 34/99., 32/02. i 33/06.) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

IZMJENE I DOPUNE

PRAVILNIKA O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA BESPLATNI JAVNI OTOČNI CESTOVNI PRIJEVOZ

Članak 1.

U članku 9. stavku 1. točka 5. mijenja se i glasi:

»* Umirovljenici

– broj umirovljenika

– cijena jedne povratne karte od mjesta prebivališta do prvog trajektnog pristaništa, odnosno do prve stanice na kopnu za premoštene otoke

btto iznos.«

U članku 9. stavku 1. iza točke 5. dodaje se nova točka 6. koja glasi:

»* Osobe starije od 65 godina

– broj osoba starijih od 65 godina

– cijena jedne karte u jednom smjeru od mjesta prebivališta do prvog trajektnog pristaništa, odnosno do prve stanice na kopnu za premoštene otoke

btto iznos.«

Članak 2.

U članku 13., stavku 1. riječ »turizma« briše se, a riječ »razvitka« zamjenjuje se riječju »infrastrukture.«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/07-01/78
Urbroj: 530-06-11-2
Zagreb, 10. ožujka 2011.

Ministar mora, prometa i infrastrukture
Božidar Kalmeta, v. r.