Naputak o prestanku važenja Naputka o postupku i načinu provedbe opskrbe otočnih domaćinstava pitkom vodom brodom vodonoscem ili cestovnim vozilom

NN 35/2011 (25.3.2011.), Naputak o prestanku važenja Naputka o postupku i načinu provedbe opskrbe otočnih domaćinstava pitkom vodom brodom vodonoscem ili cestovnim vozilom

MINISTARSTVO MORA, PROMETA  I INFRASTRUKTURE

809

Na temelju članka 33., stavka 4. Zakona o otocima (»Narodne novine« br. 34/99., 32/02. i 33/06.) ministar mora, prometa i infrastrukture, donosi

NAPUTAK

O PRESTANKU VAŽENJA NAPUTKA O POSTUPKU I NAČINU PROVEDBE OPSKRBE OTOČNIH DOMAĆINSTAVA PITKOM VODOM BRODOM VODONOSCEM ILI CESTOVNIM VOZILOM

Članak 1.

Prestaje važiti Naputak o postupku i načinu provedbe opskrbe otočnih domaćinstava pitkom vodom brodom vodonoscem ili cestovnim vozilom (»Narodne novine« br. 90/02.).

Članak 2.

Ovaj Naputak stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 325-01/11-01/19
Urbroj: 530-06-11-1
Zagreb, 10. ožujka 2011.

Ministar mora,
prometa i infrastrukture
Božidar Kalmeta, v. r.