Pravilnik o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz potporu u segmentu koćarskog ribolova

NN 35/2011 (25.3.2011.), Pravilnik o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz potporu u segmentu koćarskog ribolova

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

810

Na temelju članka 17. stavka 4. Zakona o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvu (»Narodne novine« br. 153/09 i 127/10), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI MJERA STRUKTURNE POLITIKE U RIBARSTVU KROZ POTPORU U SEGMENTU KOĆARSKOG RIBOLOVA

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti i način ostvarivanja prava na bespovratnu potporu u okviru mjera strukturne politike (u daljnjem tekstu: potpora), korisnici te način provedbe potpore.

Članak 2.

Pojmovi korišteni u ovome Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) – tijelo nadležno za provedbu mjera strukturne politike.

2. Korisnik – svaka fizička ili pravna osoba koja zadovolji uvjete ovoga Pravilnika i koja je ostvarila pravo na potporu na temelju Odluke o sufinanciranju mjera strukturne politike iz članka 9. ovoga Pravilnika.

3. Ministar – čelnik središnjeg tijela državne uprave koje je nadležno za poslove ribarstva.

4. Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) – središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove ribarstva.

5. Podnositelj Zahtjeva – svaka fizička ili pravna osoba koja podnosi Zahtjev za odobrenje potpore na temelju ovoga Pravilnika.

Članak 3.

(1) Potpora je namijenjena ostvarivanju ciljeva strukturne politike u ribarstvu definiranih u članku 6. Zakona o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvu (»Narodne novine«, br. 153/09 i 127/10) (u daljnjem tekstu: Zakon).

(2) Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih, bespovratnih novčanih sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske kojima se sufinanciraju mjere strukturne politike u ribarstvu.

II. MJERE STRUKTURNE POLITIKE

Korisnici potpore

Članak 4.

(1) Korisnik potpore može biti fizička ili pravna osoba ovlaštenik/vlasnik povlastice za gospodarski ribolov na moru na temelju Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« br. 56/10 i 127/10).

(2) Korisnik iz stavka 1. ovoga članka može ostvariti pravo na potporu po plovilu za koje je izdana povlastica.

(3) Ukoliko je podnositelj Zahtjeva za odobrenje potpore iz članka 7. ovoga Pravilnika ovlaštenik/vlasnik više povlastica za gospodarski ribolov na moru, može podnijeti Zahtjev za svako plovilo za koje je izdana povlastica za gospodarski ribolov na moru.

(4) Korisnik potpore plovilom za koje traži potporu mora u 2010. godini koristiti povlačne alate u ribolovu najmanje 50% vremena, mjereno u odnosu na ukupan broj prijavljenih ribolovnih dana, te u 2010. godini imati najmanje 50 ukupno prijavljenih ribolovnih dana.

(5) Pod povlačnim alatima iz stavka 2. ovoga članka podrazumijevaju se povlačni alati definirani u Pravilniku o ribolovnim alatima i opremi za gospodarski ribolov na moru (»Narodne novine« br. 148/10 i 25/11).

Iznosi potpore

Članak 5.

(1) Potpora iznosi 100 kuna po kilovatu (kW) snage pogonskog stroja pri čemu se kao osnova za izračun snage pogonskog stroja uzima snaga nakon redukcije.

(2) Najviši iznos potpore po povlastici iznosi 50.000,00 kuna.

(3) Iznos potpore po korisniku obračunavat će se na temelju evidencija Uprave ribarstva, a koje se vode sukladno posebnim propisima.

III. OSTVARIVANJE POTPORE

Opće odredbe

Članak 6.

(1) Odluku o raspoređivanju i korištenju sredstava namijenjenih za dodjelu potpore donosi ministar.

(2) Odlukom iz stavka 1. ovoga članka određuju se ukupna raspoloživa sredstva Državnog proračuna Republike Hrvatske za provedbu ovoga Pravilnika.

Podnošenje Zahtjeva za odobrenje potpore

Članak 7.

(1) Potpora se odobrava na temelju Zahtjeva za odobrenje potpore koji se podnosi Agenciji za plaćanja.

(2) Zahtjevi za odobrenje potpore se podnose do 20. travnja 2011. godine.

(3) Zahtjev za odobrenje potpore se podnosi putem Obrasca Zahtjeva za odobrenje potpore u okviru mjera strukturne politike u ribarstvu u segmentu koćarskog ribolova (dodatak I ovoga Pravilnika) za svaku povlasticu pojedinačno.

Obrada zahtjeva

Članak 8.

(1) Zahtjevi za odobrenje potpore se obrađuju po redoslijedu zaprimanja.

(2) Prilikom obrade Zahtjeva utvrđuje se pravovremenost, potpunost i udovoljavanje Zahtjeva za odobrenje potpore uvjetima propisanim ovim Pravilnikom.

(3) Za nepotpune, ali pravodobno podnesene Zahtjeve za odobrenje potpore izdaje se Zahtjev za dopunu kojim se od podnositelja traži dostavljanje dodatne dokumentacije ili podataka potrebnih za dovršetak obrade Zahtjeva. Podnositelj je dužan dostaviti dopunu preporučenom poštom s povratnicom u roku od 7 dana od dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu.

(4) Potpuni i pravovremeno dopunjeni Zahtjevi za odobrenje potpore ulaze u daljnju obradu.

Odluka o sufinanciranju mjera strukturne politike

Članak 9.

(1) Podnositelju čiji zahtjev udovoljava uvjetima propisanim ovim Pravilnikom, Agencija za plaćanja izdaje Odluku o sufinanciranju mjera strukturne politike.

(2) Odluka iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

1. podatke o korisniku;

2. iznos odobrene potpore;

3. osnovu po kojoj je ostvareno pravo na potporu;

4. način isplate potpore.

(3) Odluka iz stavka 1. ovoga članka izdat će se u roku od 30 radnih dana od zaprimanja potpunog Zahtjeva za odobrenje potpore.

Odluka o odbijanju Zahtjeva za odobrenje potpore

Članak 10.

(1) Podnositelj čiji Zahtjev za odobrenje potpore ne udovoljava uvjetima propisanim ovim Pravilnikom o tome će biti obaviješten Odlukom o odbijanju Zahtjeva za odobrenje potpore.

(2) Neudovoljavanjem uvjetima u smislu stavka 1. ovog članka smatrat će se:

a. neispunjavanje uvjeta i kriterija propisanih Zakonom i ovim Pravilnikom,

b. namjerno davanje krivih podataka u Zahtjevu za odobrenje potpore od strane podnositelja Zahtjeva za odobrenje potpore,

c. nepravodobno i nepotpuno dopunjeni Zahtjev za odobrenje potpore.

(3) Odluka iz stavka 1. ovoga članka izdat će se u roku od 30 radnih dana od zaprimanja Zahtjeva za odobrenje potpore.

Isplata i povrat potpore

Članak 11.

(1) Potpora se isplaćuje na račun korisnika na temelju Odluke o sufinanciranju mjera strukturne politike iz članka 9. ovoga Pravilnika.

(2) Agencija za plaćanja će Odlukom o povratu isplaćene potpore od korisnika zahtijevati povrat u slučaju:

a) administrativne pogreške i pogrešne isplate;

b) ukoliko se utvrdi da je korisnik nezakonito ostvario potporu;

c) ukoliko se utvrdi da je korisnik postupao suprotno odredbama Zakona i ovoga Pravilnika.

(3) Na temelju Odluke o povratu isplaćene potpore korisnik je dužan izvršiti povrat sredstava u roku od 15 dana od dana primitka Odluke.

(4) Ukoliko korisnik nije vratio sredstva iz stavka 3. ovoga članka na taj iznos se nakon isteka roka obračunava zakonska zatezna kamata.

(5) U slučaju nepoštivanja roka za povrat sredstava Agencija za plaćanja će zatražiti zaštitu svojih prava putem nadležnog suda.

Povjerenstvo za odlučivanje o prigovorima

Članak 12.

(1) Na donesene Odluke sukladno ovome Pravilniku podnositelj Zahtjeva ili korisnik može uložiti prigovor Povjerenstvu za odlučivanje o prigovorima u okviru mjera strukturne politike (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

(2) Odluke donesene sukladno ovome Pravilniku nisu upravni akti.

(3) Odluke po prigovorima su konačne.

(4) Prigovor iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u roku od sedam (7) dana od dana primitka Odluke u dva primjerka Agenciji za plaćanja koja ih po urudžbiranju prosljeđuje Povjerenstvu.

(5) Agencija za plaćanja će, u roku od petnaest (15) dana od dana zaprimanja Odluke o prihvaćanju prigovora, podnositelju izdati novu Odluku o sufinanciranju mjera strukturne politike.

IV. KONTROLA I NADZOR

Administrativna kontrola

Članak 13.

(1) Administrativnu kontrolu Zahtjeva za odobrenje potpore svih dokumenata u vezi provedbe ovoga Pravilnika provodi Agencija za plaćanja.

(2) Agencija za plaćanja vodi evidenciju svih zaprimljenih i odobrenih Zahtjeva za odobrenje potpore i ostale dokumentacije za provedbu ovoga Pravilnika.

Objava korisnika potpore

Članak 14.

Korisnici kojima je isplaćena potpora sukladno Odluci o sufinanciranju mjera strukturne politike bit će objavljeni na službenim internetskim stranicama Ministarstva (www.mps.hr) i Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/11-01/69
Urbroj: 525-08-2-0339/11-3
Zagreb, 21. ožujka 2011.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.

DODATAK I