Odluka o prikupljanju podataka o međunarodnim transakcijama povezanim s građevinskih uslugama

NN 35/2011 (25.3.2011.), Odluka o prikupljanju podataka o međunarodnim transakcijama povezanim s građevinskih uslugama

HRVATSKA NARODNA BANKA

815

Na temelju članka 43. stavka 2. točke 9. i članka 66. stavka 4. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008.) te članka 49. Zakona o deviznom poslovanju (»Narodne novine«, br. 96/2003., 140/2005., 132/2006., 150/2008., 92/2009., 133/2009., 153/2009. i 145/2010.) guverner Hrvatske narodne banke donio je

ODLUKU

O PRIKUPLJANJU PODATAKA O MEĐUNARODNIM TRANSAKCIJAMA POVEZANIM S GRAĐEVINSKIM USLUGAMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje popis izvješća koja se dostavljaju Hrvatskoj narodnoj banci, obveznici dostavljanja tih izvješća, rokovi dostave, oblik u kojem se izvješća dostavljaju i pravila u vezi s povjerljivošću podataka koji se dostavljaju Hrvatskoj narodnoj banci radi praćenja ostvarenja platne bilance Republike Hrvatske.

Članak 2.

(1) U smislu ove Odluke rezidentima se smatraju:

– pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, osim njihovih podružnica u inozemstvu,

– podružnice stranih trgovačkih društava i trgovaca pojedinaca upisane u registar koji se vodi kod nadležnog tijela državne vlasti ili uprave u Republici Hrvatskoj,

– trgovci pojedinci, obrtnici i druge fizičke osobe sa sjedištem odnosno prebivalištem u Republici Hrvatskoj koje samostalnim radom obavljaju gospodarsku djelatnost za koju su registrirane,

– fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj,

– fizičke osobe koje borave u Republici Hrvatskoj na osnovi važeće dozvole boravka u trajanju od najmanje 12 mjeseci, osim diplomatskih i konzularnih predstavnika stranih zemalja te članova njihovih obitelji i

– diplomatska, konzularna i druga predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu koja se financiraju iz proračuna te hrvatski državljani zaposleni u tim predstavništvima i članovi njihovih obitelji.

(2) Sve ostale osobe koje nisu navedene u stavku 1. ovog članka smatraju se nerezidentima.

II. TRANSAKCIJE S INOZEMSTVOM NA OSNOVI GRAĐEVINSKIH USLUGA

Članak 3.

Transakcijama s inozemstvom na osnovi građevinskih usluga smatraju se transakcije povezane, primjerice, sa sljedećim aktivnostima: pripremom lokacije, građevinskim radovima na visokogradnji ili niskogradnji te instalacijom i montažom uređaja, opreme i postrojenja, i sl.

Članak 4.

Obveznici izvješćivanja uključeni u statističko istraživanje o međunarodnim transakcijama povezanim s građevinskim uslugama dužni su izvješćivati Hrvatsku narodnu banku:

1) o transakcijama rezidenata koji pružaju građevinske usluge nerezidentima i

2) o transakcijama nerezidenata koji pružaju građevinske usluge rezidentima.

Članak 5.

(1) Obveznici su izvješćivanja rezidenti koji sudjeluju u transakcijama iz članka 4. ove odluke i koje Hrvatska narodna banka izabere u uzorak u skladu sa stavcima 2. i 3. ovog članka.

(2) Postupak odabira uzorka iz stavka 1. ovog članka Hrvatska narodna banka obavlja u pravilu jedanput godišnje.

(3) Iznimno od stavka 2. ovog članka, Hrvatska narodna banka može tijekom godine izmijeniti, u cijelosti ili djelomično, utvrđeni uzorak.

(4) Rezidente koji su izabrani u uzorak Hrvatska narodna banka dužna je o tome pismeno obavijestiti.

(5) Od dana dostave obavijesti iz stavka 4. ovog članka rezidenti su obvezni Hrvatskoj narodnoj banci dostavljati izvješće iz članka 6. ove Odluke u skladu sa člankom 7. ove Odluke.

(6) Obveza iz stavka 5. ovog članka prestaje danom dostave obavijesti Hrvatske narodne banke o isključenju iz uzorka.

Članak 6.

(1) Podaci iz članka 4. ove Odluke dostavljaju se Hrvatskoj narodnoj banci na obrascu GRAĐ-USL (Transakcije hrvatskih rezidenata s nerezidentima povezane s građevinskim uslugama).

(2) Obrazac iz stavka 1. ovog članka dostavlja se Hrvatskoj narodnoj banci tromjesečno, pri čemu se podaci u njemu iskazuju na mjesečnoj osnovi.

Članak 7.

(1) Obveznici izvješćivanja iz članka 5. ove Odluke dužni su obrazac iz članka 6. stavka 1. ove Odluke popuniti u skladu s Uputom za popunjavanje te ga dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci najkasnije mjesec dana nakon isteka svakoga izvještajnog tromjesečja.

(2) Izvještajnim se tromjesečjem, u smislu stavka 1. ovog članka, smatraju razdoblja od 1. siječnja do 31. ožujka, od 1. travnja do 30. lipnja, od 1. srpnja do 30. rujna i od 1. listopada do 31. prosinca.

III. OSTALE ODREDBE

1. Tajnost podataka

Članak 8.

(1) Zaprimljena izvješća propisana ovom Odlukom Hrvatska narodna banka upotrebljava za praćenje ostvarenja platne bilance Republike Hrvatske.

(2) Hrvatska narodna banka dužna je primljene pojedinačne podatke čuvati u skladu sa Zakonom o službenoj statistici. Primljeni pojedinačni podaci ne mogu se dostavljati trećima osim ako zakonskim propisima nije drukčije određeno.

(3) Hrvatska narodna banka može primljene podatke učiniti dostupnima javnosti samo u agregatnom obliku.

2. Oblik izvješćivanja

Članak 9.

(1) Obrazac GRAĐ-USL propisan ovom Odlukom zajedno s Uputom za popunjavanje nalazi se u prilogu ove Odluke i njezin je sastavni dio.

(2) Obveznicima izvješćivanja dopušteno je da obrazac GRAĐ-USL sami kreiraju, pri čemu su dužni poštovati sve elemente predviđene ovom Odlukom.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

(1) Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o prikupljanju podataka o međunarodnim transakcijama povezanim s građevinskim uslugama (»Narodne novine«, br. 85/2004.).

(2) Obveznici izvješćivanja dužni su popunjeni obrazac GRAĐ-
-USL sa sadržajem propisanim ovom Odlukom prvi put dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci najkasnije do 30. travnja 2011. za izvještajno tromjesečje od 1. siječnja 2011. do 31. ožujka 2011.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Odluka br. 58-020/03-11/ŽR
Zagreb, 9. ožujka 2011.

Guverner
Hrvatske narodne banke
dr. sc. Željko Rohatinski, v. r.

OBRAZAC GRAĐ-USL

UPUTA ZA POPUNJAVANJE

VAŽNA NAPOMENA: Ovaj obrazac popunjava se samo za građevinske radove zbog kojih su u zemlji izvan sjedišta matičnoga trgovačkog društva osnovani neki drugi organizacijski oblici (uredi, pogoni i sl.), a ne podružnice.

Dio A obrasca GRAĐ-USL ne popunjavaju samo oni rezidenti koji u inozemstvu obavljaju građevinske usluge preko svojih podružnica, bez obzira na to traži li zakonodavstvo zemlje primatelja usluge osnivanje podružnice i bez obzira na to kako matično rezidentno trgovačko društvo vodi poslovanje inozemne podružnice u svojim poslovnim knjigama. Podružnica rezidentnoga trgovačkog društva u inozemstvu smatra se nerezidentom.

Dio B obrasca GRAĐ-USL popunjavaju samo oni rezidenti za koje nerezidentna trgovačka društva obavljaju građevinske usluge u Republici Hrvatskoj, a koja u svrhu pružanja tih usluga nisu u Republici Hrvatskoj osnovala podružnicu, nego neki drugi svoj organizacijski oblik (ured, pogon i sl.). Podružnica nerezidentnoga trgovačkog društva u Republici Hrvatskoj smatra se rezidentom.

Ako rezidentno trgovačko društvo ima osnovanu podružnicu u inozemstvu, ono je prema Odluci o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja (»Narodne novine«, br. 121/2007. i 4/2010.) dužno popunjavati i redovito dostavljati HNB-u propisane obrasce o vlasničkim ulaganjima, pa zbog toga ne popunjava ovaj obrazac. Isto tako, ako je nerezidentno trgovačko društvo osnovalo podružnicu u Republici Hrvatskoj, osnovana podružnica smatra se rezidentom i nije dužna popunjavati ovaj obrazac, nego spomenute obrasce o vlasničkim ulaganjima.

U zaglavlje obrasca GRAĐ-USL upisuju se osnovni podaci o obvezniku dostavljanja izvješća: njegov naziv, matični broj, OIB i adresa.

Dio A

U ovaj dio obrasca unose se podaci o građevinskim radovima koje su domaća trgovačka društva obavila u inozemstvu i o svim troškovima koji su pritom nastali. Nužno je za svaki sklopljeni ugovor s inozemnim naručiteljem/izvođačem popuniti poseban obrazac kako bi se u HNB-u lakše mogle pratiti sve transakcije od sklapanja do izvršenja ugovora.

U poziciju 1.1. Ukupna vrijednost ugovora o pružanju građevinskih usluga sklopljenog s inozemnim naručiteljem upisuje se ukupna vrijednost sklopljenog ugovora u tisućama kuna (preračunavanje u kune obavlja se prema srednjem tečaju HNB-a na dan sklapanja ugovora), bez obzira na to je li taj ugovor sklopljen u izvještajnom razdoblju ili prije njega. Ova vrijednost upisuje se u obrazac tijekom cijelog razdoblja realizacije ugovora.

U poziciju 1.2. Datum sklapanja i broj ugovora upisuje se datum sklapanja i broj zaključka pod kojim se ugovor vodi u nadzornoj knjizi.

U poziciju 2. Šifra zemlje u kojoj se izvode radovi upisuje se troznamenkasta šifra zemlje iz Priloga 1. Odluke o načinu otvaranja transakcijskih računa (»Narodne novine«, br. 3/2011.). Iznimno, za Kosovo valja upisati posebnu šifru 095.

U poziciju 3. Stanje ugovora na početku izvještajnog razdoblja upisuje se stanje nerealiziranog ugovora na početku izvještajnog razdoblja. Primjerice, ako je ugovor sklopljen sredinom 2003., a anketni se upitnik popunjava za prvo tromjesečje 2004., u ovu će se rubriku upisati razlika između ukupne vrijednosti sklopljenog ugovora i vrijednosti ugovora realizirane do kraja 2003.

U poziciju 4. Vrijednost ugovora realizirana tijekom izvještajnog mjeseca upisuju se vrijednosti realizacije ugovora po pojedinim mjesecima izvještajnog razdoblja (primjerice, za prvo tromjesečje 2004. godine posebno će se iskazati vrijednosti realizacije ugovora za siječanj, veljaču i ožujak 2004. godine).

U poziciju 4.1. Plaće obračunate zaposlenicima domaćega trgovačkog društva, tj. rezidentima RH upisuje se vrijednost obračunatih plaća rezidentima RH po mjesecima izvještajnog razdoblja.

U poziciju 4.2. Plaće obračunate nerezidentima upisuje se ukupna vrijednost obračunatih plaća nerezidentima (uključujući i rad inozemnih kooperanata) po mjesecima izvještajnog razdoblja.

U poziciju 4.2.1. Plaće, tj. rad inozemnih kooperanata upisuje se vrijednost usluga rada inozemnih kooperanata po mjesecima izvještajnog razdoblja. Važna napomena: Ako se ne može točno izdvojiti vrijednost rada od vrijednosti materijala inozemnih kooperanata, dovoljno je procijeniti taj omjer i naznačiti ga u obrascu. Primjerice, ako je ukupan iznos usluge inozemnoga kooperanta bio 5 mil. kn, a nepoznat vam je omjer vrijednosti rada i materijala u tom iznosu, to treba procijeniti. Ako je omjer 50% rada i 50% materijala, 2,5 mil. kn upisuje se u stavku Plaće, tj. rad inozemnih kooperanata, a drugih 2,5 mil. kn u stavku Materijal inozemnih kooperanata.

U poziciji 4.2.2. Ostale plaće obračunate nerezidentima upisuju se sve ostale obračunate plaće nerezidentima po mjesecima izvještajnog razdoblja.

U poziciju 4.3. Materijal kupljen u RH i upotrijebljen pri izvođenju radova u inozemstvu upisuje se vrijednost kupljenog materijala u RH i upotrijebljenog pri izvođenju radova u inozemstvu po mjesecima izvještajnog razdoblja.

U poziciju 4.4. Materijal kupljen u inozemstvu i upotrijebljen pri izvođenju radova u inozemstvu upisuje se vrijednost kupljenog materijala u inozemstvu i upotrijebljenog pri izvođenju radova u inozemstvu po mjesecima izvještajnog razdoblja.

U poziciju 4.4.1. Materijal inozemnih kooperanata upisuje se vrijednost materijala inozemnih kooperanata upotrijebljenog pri izvođenju radova po mjesecima izvještajnog razdoblja.

U poziciju 4.4.2. Ostali materijal kupljen u inozemstvu upisuje se vrijednost svega ostalog materijala kupljenog u inozemstvu i upotrijebljenog pri izvođenju radova u inozemstvu po mjesecima izvještajnog razdoblja.

U poziciju 4.5. Obračunati porez u RH upisuje se vrijednost obračunatog poreza u RH po mjesecima izvještajnog razdoblja.

U poziciju 4.6. Obračunati porez u inozemstvu upisuje se vrijednost obračunatog poreza u inozemstvu po mjesecima izvještajnog razdoblja.

U poziciju 4.7. Ostali troškovi treba posebno upisati sve ostale vrste troškova koje se javljaju pri izvođenju radova u inozemstvu, kao što su troškovi pripreme terena za izvođenje radova, troškovi instaliranja strojeva, troškovi unajmljivanja određene opreme za izvođenje radova itd. Sve ove, kao i prethodno navedene troškove treba iskazati prema načelu fakturirane, a ne prema načelu naplaćene realizacije.

Dio B

U ovaj se dio obrasca unose podaci o građevinskim radovima koje su inozemna trgovačka društva obavila u Republici Hrvatskoj za domaćeg naručitelja i podaci o svim troškovima koji su pritom nastali. Nužno je za svaki sklopljeni ugovor s inozemnim naručiteljem popuniti posebni obrazac kako bi se u HNB-u lakše mogle pratiti sve transakcije od sklapanja do izvršenja ugovora.

Sve pozicije ovog dijela upitnika popunjavaju se na jednak način kao u dijelu A, s tim što se ovdje to odnosi na radove inozemnih trgovačkih društava obavljene u RH.

Kod pozicije 4. i dijela A i dijela B potrebno je služiti se prosječnim srednjim mjesečnim tečajem Hrvatske narodne banke za mjesec u kojem je obavljena transakcija.