Statut Turističke zajednice Vukovarsko-srijemske županije

NN 35/2011 (25.3.2011.), Statut Turističke zajednice Vukovarsko-srijemske županije

TURISTIČKA ZAJEDNICA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

817

Na temelju članaka 12. i 15. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (»Narodne novine«, broj 152/08), Skupština Turističke zajednice Vukovarsko-srijemske županije na sjednici održanoj 11. ožujka 2011. godine, uz prethodnu suglasnost Ministarstva turizma Republike Hrvatske donijela je

STATUT

TURISTIČKE ZAJEDNICE VUKOVARSKO-
-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Za područje Vukovarsko-srijemske županije osniva se Turistička zajednica Vukovarsko-srijemske županije. Osnivači Zajednice su njezini članovi, i to: turističke zajednice općina, gradova, mjesta i područja osnovane na području županije.

Članak 2.

Zajednica se smatra osnovanom s danom stupanja na snagu ovog Statuta, a svojstvo pravne osobe stječe s danom upisa u Upisnik turističkih zajednica Ministarstva turizma. Prava i obveze Zajednice utvrđene su Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (u daljnjem tekstu: Zakon) i ovim Statutom.

Članak 3.

Turistička zajednica Vukovarsko-srijemske županije pravni je slijednik Turističke zajednice Vukovarsko-srijemske županije upisane u Upisnik turističkih zajednica Ministarstva turizma list broj 221, stranica A, upisni broj 189 (klasa: 334-03/94-03/219 urbroj: 529-02/95-0002) od 19. rujna 1995. godine.

Članak 4.

Naziv Zajednice je: Turistička zajednica Vukovarsko-srijemske županije.

Sjedište Zajednice je u Vinkovcima.

Članak 5.

Zajednica ima pečat okruglog oblika, s nazivom i sjedištem Zajednice promjera 35 mm.

Žig Zajednice je četvrtastog oblika, promjera 50 mm, a sadrži naziv i sjedište Zajednice te prostor za upisivanje evidencijskog broja i datum primitka pisama.

Žig se koristi za svakodnevno poslovanje Zajednice.

Svaki pečat i žig imaju redni broj.

O broju pečata i žiga, načinu njihovog korištenja te osobama koje su odgovorne za njihovo čuvanje odlučuje direktor Turističkog ureda.

Članak 6.

Zajednica ima znak.

O sadržaju i oblika znaka odlučuje Turističko vijeće.

O načinu korištenja znaka odlučuje direktor Turističkog ureda.

Članak 7.

Zajednicom upravljaju njezini članovi u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Članak 8.

Zajednica ima stručnu službu za obavljanje stručnih i administrativnih poslova vezanih uz zadaće Zajednice (u daljnjem tekstu: Turistički ured).

Članak 9.

Rad Zajednice je javan.

Javnost rada osigurava se i ostvaruje na način propisan ovim Statutom.

Članak 10.

(1) Djelovanje Zajednice temelji se na načelu opće korisnosti.

(2) Turistička zajednica ne smije obavljati gospodarske djelatnosti, osim ako Zakonom nije drugačije propisano.

(3) Iznimno od stavka 2. ovog članka, Turistička zajednica može:

1. upravljati javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane jedinice lokalne samouprave,

2. organizirati manifestacije i priredbe,

3. objavljivati komercijalne oglase na svojim promotivnim materijalima,

4. prodavati suvenire, turističke karte i vodiče, osim vlastitog promotivnog materijala,

5. obavljati druge poslove i zadaće od javnog interesa u funkciji razvoja turizma i destinacije koje nisu u suprotnosti sa Zakonom, drugim propisima i ovim Statutom.

(4) Turistička zajednica ne smije imati ulog u temeljnom kapitalu trgovačkog društva.

II. ZADAĆE ZAJEDNICE

Članak 11.

Zadaće Zajednice:

1. promoviranje turističke destinacije na razini Županije samostalno i putem udruženog oglašavanja,

2. upravljanje javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane Županije,

3. sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike razvoja turizma na nivou Županije u svezi s politikom planiranja razvoja turizma na nacionalnom nivou,

4. izrada strategije razvoja turizma na nivou Županije,

5. promocija turističke ponude Županije u zemlji i inozemstvu u koordinaciji s Hrvatskom turističkom zajednicom,

6. obogaćivanje ukupne turističke ponude Županije i kreiranje novih proizvoda turističke regije, a poglavito u selektivnim oblicima turizma (seoski, kulturni, zdravstveni turizam i dr.),

7. pružanje stručne i svake druge pomoći turističkim zajednicama s područja Županije u pitanjima važnim za njihovo djelovanje i razvoj te poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena,

8. koordinacija djelovanja i nadzor nad izvršavanjem ciljeva i zadaća turističkih zajednica općina i gradova Županije,

9. sudjelovanje u izradi planova razvoja turizma i strateškog marketinškog plana hrvatskog turizma,

10. donošenje strateškog marketinškog plana za područje Županije, sukladno strateškom marketinškom planu hrvatskog turizma,

11. poticanje, očuvanje, unapređivanje i promicanje svih postojećih resursa i potencijala te turističke ponude Županije,

12. prikupljanje i tjedna i mjesečna obrada podataka o turističkom prometu i svih drugih podataka bitnih za praćenje izvršenja postavljenih ciljeva i zadaća (zbirno izvješće općina i gradova),

13. obavljanje informativnih poslova u svezi s turističkom ponudom,

14. izrada polugodišnjih i godišnjih izvješća, analiza i ocjena ostvarivanja programa rada i financijskog plana turističke zajednice Županije,

15. ustrojavanje jedinstvenoga turističkog informacijskog sustava, sustava prijave i odjave turista i statističke obrade prema turističkim zajednicama nižeg ustroja i Hrvatskoj turističkoj zajednici,

16. objedinjavanje zajedničkih razvojnih projekata turističkih zajednica općina i gradova, te turističkih zajednica područja značajnih za Županiju,

17. obavljanje i drugih poslova propisanih Zakonom, drugim propisima i ovim Statutom.

18. Zajednica sudjeluje i provodi programe i akcije Hrvatske turističke zajednice od zajedničkog interesa za sve subjekte u turizmu te podizanja razine kvalitete turističke ponude Hrvatske.

19. Zajednica surađuje s regionalnim turističkim organizacijama iz drugih zemalja i može biti član međunarodnih turističkih organizacija.

III. ČLANOVI ZAJEDNICE, NJIHOVA PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI

Članak 12.

(1) Obvezatni članovi Zajednice su turističke zajednice općina, gradova, mjesta i turističke zajednice područja osnovane na području županije.

(2) Ako na području županije nisu osnovane turističke zajednice mjesta, gradova i općina glede obvezatnih članova odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Zakona koje se odnose na obvezatno članstvo u turističkoj zajednici općine ili grada.

(3) Osim članova iz stavka 1. ovog članka Zajednica može imati i počasne članove.

(4) Obvezatno članstvo u Zajednici prestaje prestankom rada turističke zajednice općine, grada, mjesta ili turističke zajednice područja osnovane na području Vukovarsko-srijemske županije.

Članak 13.

(1) Počasnim članom Zajednice mogu biti imenovane domaće i strane fizičke osobe posebno zaslužne za razvoj i promicanje turizma na području Zajednica.

(2) Odluku o imenovanju počasnog člana Zajednice donosi Skupština Zajednice na prijedlog Turističkog vijeća.

(3) Počasni članovi Zajednice ne mogu birati niti biti birani u tijela Zajednice.

(4) Počasni članovi mogu sudjelovati u radu sjednice Skupštine Zajednice i skupovima što ih organizira Zajednica, bez prava odlučivanja.

Članak 14.

Članovi Zajednice (obvezatni) imaju prava, obveze i odgovornosti da:

– oni ili njihovi predstavnici biraju i budu birani u tijela Zajednice,

– upravljaju poslovima Zajednice i sudjeluju u radu Zajednice,

– daju inicijative koje imaju za cilj jačanje i promicanje turizma na području Zajednice,

– daju prijedloge i primjedbe na rad tijela Zajednice, predlažu razmatranja pitanja iz djelokruga Zajednice radi zauzimanja stavova i daju prijedloge za njihovo rješavanje,

– usmjeravaju i usklađuju svoje međusobne odnose u zajedničke interese radi postizanja ciljeva Zajednice u skladu sa Zakonom i ovim Statutom,

– predlažu sudjelovanje Zajednice u raznim akcijama u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređivanju turističkog okružja i zaštite čovjekovog okoliša na području Zajednice,

– predlažu pomaganje razvoja turizma i u mjestima na području Zajednice koja nisu turistički razvijena,

– razmjenjuju u Zajednici informacije, obavljaju konzultacije i organiziraju sastanke,

– putem Zajednice osiguravaju suradnju s nadležnim tijelima lokalne samouprave i uprave na pitanjima rješavanja poremećaja u turizmu i većih problema u ostvarivanju gospodarskih interesa u djelatnostima ugostiteljstva i turizma i s tim djelatnostima neposredno povezanih djelatnosti,

– daju inicijative za donošenje mjera i propisa iz područja turizma,

– koriste stručnu pomoć Zajednice u pitanjima iz djelokruga zajednice,

– predlažu izmjene i dopune Statuta i drugih općih akata,

– budu obaviješteni o radu Zajednice i njenih tijela o materijalno-financijskom poslovanju,

– sudjeluju u radu Zajednice i manifestacijama koje ona organizira,

– provode odluke i zaključke što ih donesu tijela Zajednice,

– zastupaju dogovorene stavove Zajednice u turističkoj zajednici Županije,

– razvijaju međusobnu odgovornost za provođenje zadataka Zajednice,

– daju podatke i izvješća potrebna za izvršenje zadaća Zajednice

– pridržavaju se odredbi Statuta, odluka, zaključaka i drugih akata tijela Zajednice.

Počasni članovi Zajednice imaju osobito prava iz stavka 1. alineje 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, ovog članka.

IV. TIJELA ZAJEDNICE

Članak 15.

Tijela Zajednice su:

1. Skupština

2. Turističko vijeće

3. Nadzorni odbor

4. Predsjednik Zajednice.

Članovi tijela i predsjednik Zajednice osobno su odgovorni za zakonito i savjesno obavljanje svojih dužnosti.

Mandat članova tijela turističke zajednice traje četiri godine, a članovi mogu biti ponovno birani, odnosno imenovani.

U slučaju prestanka mandata člana tijela Zajednice prije isteka vremena na koje je član izabran, novi član se bira na vrijeme do isteka mandata na koji je izabran prethodnik.

U trenutku razrješenja župana, sukladno propisu kojim se uređuju jedinice lokalne samouprave, prestaje njegova dužnost predsjednika Zajednice, te u navedenom slučaju dužnost predsjednika zajednice obnaša povjerenik, sukladno propisu koji regulira izbor župana.

1. Skupština Zajednice

Članak 16.

(1) Skupština Zajednice je najviše tijelo upravljanja u Zajednici.

(2) Skupštinu Zajednice čine predstavnici članova turističke zajednice.

(3) Broj predstavnika članova u Skupštini turističke zajednice županije utvrđuje se statutom, tako da je svaka turistička zajednica zastupljena najmanje s jednim predstavnikom. Veći broj predstavnika pojedinačne turističke zajednice ovisi o turističkom značenju područja za koje je osnovana, a određuje se razmjerno udjelu turističke zajednice u prihodima turističke zajednice županije sukladno kriterijima propisanim u statutu turističke zajednice.

(4) Ako član Zajednice određen stavkom 3. ovog članka u ukupnom prihodu turističke zajednice županije sudjeluje s više od 20%, pripada mu pravo na još jednoga predstavnika.

(5) Udio u prihodu iz st. 4. ovog članka utvrđuje se prema prihodu u godini koja prethodi godini u kojoj se provode izbori za Skupštinu Zajednice.

Članak 17.

Skupština Zajednice:

(1) Odlučuje o počasnim članovima Zajednice na prijedlog Turističkog vijeća.

(2) donosi Statut Zajednice,

(3) donosi poslovnik o radu Skupštine,

(4) odlučuje o izboru i razrješenju članova Turističkog vijeća i Nadzornog odbora, koje prema odredbama ovoga Zakona bira Skupština

(5) donosi godišnji program rada i godišnji financijski plan Zajednice,

(6) donosi godišnje financijsko izvješće Zajednice,

(7) donosi odluku o osnivanju i ustroju Turističkog ureda,

(8) donosi odluku o izvješćima koja podnose turističko vijeće i nadzorni odbor,

(9) donosi odluke i rješava druga pitanja kada je to predviđeno propisima i statutom Zajednice,

(10) osniva podružnice Zajednice,

(11) bira predstavnike u Sabor Hrvatske turističke zajednice,

(12) obavlja i druge poslove utvrđene ovim Zakonom i Statutom Zajednice.

Članak 18.

(1) Mandat članova Skupštine Zajednice traje četiri godine.

(2) Članu Skupštine Zajednice može prestati mandat i prije isteka vremena na koje je primljen:

– opozivom od strane člana Zajednice čiji je predstavnik,

– na osobni zahtjev.

(3) Skupština Zajednice može predložiti članu Zajednice da opozove svog predstavnika, ako svoju dužnost ne obavlja u skladu sa zadaćama Zajednice ili je uopće ne obavlja.

(4) Novoizabranom članu Skupštine mandat traje do isteka vremena na koji je bio izabran član Skupštine kojem je prestao mandat na jedan od načina utvrđen u stavku 2. ovog članka.

Članak 19.

Izbore za Skupštinu Zajednice raspisuje Turističko vijeće najkasnije 60 dana prije isteka mandata Skupštine Zajednice.

Članak 20.

(1) Skupština turističke zajednice održava se najmanje dva puta godišnje.

(2) Skupština Zajednice odlučuje na sjednicama.

(3) Izvanredna sjednica saziva se u slučaju:

– izbora članova Turističkog vijeća ili Nadzornog odbora ako se njihov broj smanji za više od 1/4,

– na zahtjev Nadzornog odbora, Turističkog vijeća, najmanje 1/10 članova Skupštine, direktora Turističkog ureda.

(4) Podnositelj zahtjeva za sazivanje izvanredne sjednice dužan je predložiti dnevni red Skupštine Zajednice.

(5) Ako u slučaju iz stavka 3. ovog članka predsjednik Zajednice ne sazove Skupštinu Zajednice, Skupštinu Zajednice mogu sazvati Turističko vijeće, Nadzorni odbor ili 20% članova Skupštine.

Članak 21.

Skupština Zajednice pravovaljano odlučuje ako je na sjednici prisutno više od polovice ukupnog broja predstavnika članova Skupštine Zajednice.

Skupština Zajednice donosi odluke većinom glasova prisutnih predstavnika članova Skupštine, osim ako ovim Statutom nije drugačije odlučeno.

Svaki predstavnik člana Skupštine zajednice ima pravo na jedan glas.

Način sazivanja i vođenja sjednice Skupštine Zajednice i druga pitanja vezana uz održavanja sjednice Skupštine utvrđuju se Poslovnikom.

2. Turističko vijeće

Članak 22.

Turističko vijeće je izvršno tijelo Skupštine turističke zajednice.

Turističko vijeće obavlja poslove utvrđene ovim Zakonom i Statutom turističke zajednice.

Turističko vijeće je odgovorno Skupštini turističke zajednice.

Turističko vijeće može pravovaljano odlučivati oko sjednici prisustvuje više od polovice članova vijeća.

Turističko vijeće odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Članak 23.

Turističko vijeće Zajednice:

(1) provodi odluke i zaključke Skupštine Zajednice,

(2) predlaže Skupštini godišnji program rada i financijski plan Zajednice ili podružnica, te godišnje financijsko izvješće,

(3) podnosi Skupštini izvješće o svom radu najmanje jednom godišnje,

(4) zahtjeva i razmatra izvješće direktora o njegovom radu i radu Turističkog ureda, te obvezno donosi odluku o prihvaćanju ili neprihvaćanju navedenog izvješća,

(5) upravlja imovinom Zajednice sukladno Zakonu i Statutu te sukladno programu rada i financijskom planu,

(6) donosi opće akte za stručnu službu Zajednice,

(7) imenuje direktora Turističkog ureda i voditelje podružnica na temelju javnog natječaja te, razrješava direktora Turističkog ureda i voditelje podružnica,

(8) utvrđuje granice ovlasti za zastupanje Zajednice i raspolaganje financijskim sredstvima Zajednice,

(9) daje ovlaštenje za zastupanje Zajednice u slučaju spriječenosti direktora,

(10) donosi poslovnik o svom radu,

(11) imenuje povjerenstva, komisije i druga radna tijela od interesa za Zajednicu

(12) obavlja i druge poslove utvrđene ovim Zakonom i Statutom turističke zajednice.

Članak 24.

(1) Turističko vijeće Zajednice ima predsjednika i deset članova, od kojih osam bira Skupština turističke zajednice županije iz redova članova turističke zajednice, vodeći računa o teritorijalnoj zastupljenosti i o zastupljenosti djelatnosti u turizmu (pružatelji ugostiteljskih usluga, putničke agencije i dr.), a po jednog člana delegiraju Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora iz redova svojih članova.

(2) Predsjednik Zajednice je predsjednik Turističkog vijeća.

Članak 25.

1. Mandat članova Turističkog vijeća traje četiri godine.

2. Članu Turističkog vijeća može prestati mandat i prije isteka vremena na koji je izabran:

– razrješenjem od strane Skupštine Zajednice

– na osobni zahtjev.

(3) Član Turističkog vijeća može se opozvati ako ne obavlja svoje dužnosti u skladu sa Zakonom i ovim Statutom, ne provodi odluke Skupštine Zajednice i Turističkog vijeća.

(4) Na mjesto člana Turističkog vijeća kojem je mandat prestao na temelju prethodnog stavka, Skupština Zajednice bira novog člana na vrijeme do isteka mandata na koji je izabran prethodnik.

Članak 26.

(1) Turističko vijeće radi na sjednicama.

(2) Predsjednik Zajednice saziva i predsjeda sjednici Turističkog vijeća.

(3) U slučaju odsutnosti, odnosno spriječenosti predsjednika Zajednice, sjednici Turističkog vijeća predsjedava zamjenik predsjednika kojeg odredi predsjednik Zajednice.

(4) Zamjenik predsjednika za svoj rad odgovara predsjedniku Zajednice.

Članak 27.

(1) Turističko vijeća može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje više od polovice članova Vijeća.

(2) Turističko vijeće odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Članak 28.

(1) Turističko vijeće odluke donosi u pravilu javnim glasovanjem.

(2) Turističko vijeće može odlučiti da se o određenom pitanju odlučuje tajnim glasovanjem.

(3) Način sazivanja i vođenja sjednice Turističkog vijeća i druga pitanja vezana uz održavanje sjednice Turističkog vijeća uređuje se Poslovnikom.

3. Nadzorni odbor

Članak 29.

(1) Nadzorni odbor je nadzorno tijelo Zajednice.

(2) Nadzorni odbor ima tri člana, a čine ga:

– 2 člana koje bira Skupština Zajednice

– 1 član kojeg delegira Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice.

(3) Nadzorni odbor iz redova svojih članova bira predsjednika i njegovog zamjenika.

(4) Član Nadzornog odbora ne može biti članom drugih tijela Zajednice.

Članak 30.

(1) Nadzorni odbor nadzire:

1. vođenje poslova Zajednice,

2. materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima Zajednice i podružnica

3. izvršenje i provedbu programa rada i financijskog plana Zajednice.

(2) Nadzorni odbor provodi nadzor najmanje dva puta godišnje.

(3) Nadzorni odbor o obavljenom nadzoru podnosi pismeno izvješće Turističkom vijeću i Skupštini Zajednice, te Turističkom vijeću Turističke zajednice Vukovarsko-srijemske županije.

(4) Nadzorni odbor je u pismenom izvješću iz stavka 3. ovog članka dužan posebno navesti:

– djeluje li Zajednica u skladu sa zakonima i aktima Zajednice, te odlukama Skupštine i Turističkog vijeća,

– jesu li godišnja i druga financijska izvješća sastavljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Zajednice i pokazuju li ispravno stanje,

– ocjenu o poslovanju i vođenju poslova,

– da li se program rada i financijski plan izvršavaju i provode i u kojoj mjeri, te mišljenja i savjeti o mogućnosti poboljšanja njihove provedbe.

Članak 31.

(1) Sjednicu Nadzornog odbora saziva i rukovodi njenim radom predsjednik, a u slučaju njegove odsutnosti zamjenik predsjednika.

(2) Nadzorni odbor može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje većina članova Odbora, a odluke donosi većinom glasova ukupnog broja članova.

(3) Način sazivanja i vođenja sjednice Nadzornog odbora i druga pitanja vezana uz održavanje sjednice Nadzornog odbora utvrđuje se Poslovnikom.

(4) Poslovnik iz stavka 3. ovog članka donosi Nadzorni odbor.

Članak 32.

(1) Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine.

(2) Članu Nadzornog odbora može prestati mandat i prije isteka vremena na koji je izabran:

– opozivom od strane tijela koje ga je izabralo, odnosno imenovalo,

– na osobni zahtjev.

(3) Član Nadzornog odbora može se opozvati ako svoju dužnost u Nadzornom odboru ne obavlja u skladu sa Statutom i aktima tijela Zajednice.

(4) Na mjesto člana Nadzornog odbora kojem je mandat prestao na temelju prethodnog stavka nadležno tijelo bira novog člana na vrijeme do isteka mandata na koji je izabran prethodnik.

4. Predsjednik Zajednice

Članak 33.

(1) Zajednica ima predsjednika Zajednice.

(2) Dužnost predsjednika Zajednice obnaša župan Vukovarsko--srijemske županije.

(3) Predsjednik Zajednice je i predsjednik Skupštine Zajednice i predsjednik Turističkog vijeća Zajednice.

(4) Mandat predsjednika Zajednice traje četiri godine.

(5) U trenutku razrješenja župana, sukladno propisu kojim se uređuju jedinice lokalne samouprave, prestaje njegova dužnost predsjednika Zajednice, te u navedenom slučaju dužnost predsjednika zajednice obnaša povjerenik, sukladno propisu koji regulira izbor župana.

Članak 34.

Predsjednik Zajednice:

(1) predstavlja Zajednicu,

(2) saziva i predsjeda Skupštini Zajednice,

(3) saziva i predsjeda Turističkom vijeću,

(4) organizira, koordinira i usklađuje rad i aktivnosti zajednice u skladu sa zakonom, ovim Statutom i programom rada Zajednice,

(5) brine o zakonitom i pravodobnom izvršavanju zadaća Zajednice,

(6) pokreće i brine se o suradnji Zajednice s drugim turističkim zajednicama i drugim tijelima sa zajedničkim interesom,

(7) brine o pripremi sjednica Skupštine i Turističkog vijeća,

(8) potpisuje odluke i druge akte koje donosi Skupština Zajednice i Turističko vijeće,

(9) obavlja i druge poslove utvrđene aktima Skupštine Zajednice i Turističkog vijeća.

Članak 35.

U slučaju odsutnosti, odnosno spriječenosti predsjednika Zajednice sjednici Skupštine Zajednice predsjeda zamjenik predsjednika kojeg odredi predsjednik Zajednice.

Zamjenik predsjednika Zajednice za svoj rad odgovara predsjedniku Zajednice.

5. Radna tijela

Članak 36.

(1) Skupština Zajednice i Turističko vijeće mogu osnovati i privremena radna ili savjetodavna tijela (radne skupine, savjet, komisiju i sl.) radi razmatranja određenog pitanja, davanja mišljenja i prijedloga o značajnim pitanjima iz njihovog djelokruga.

(2) Skupština Zajednice i Turističko vijeće odlukom o osnivanju tijela iz prethodnog stavka utvrđuju sastav, djelokrug rada i druga pitanja vezana uz rad toga tijela.

V. PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE ZAJEDNICE

Članak 37.

(1) Zajednicu predstavlja predsjednik Zajednice, a zastupa direktor Turističkog ureda.

(2) Direktor Turističkog ureda može dati pismenu punomoć drugoj osobi za zastupanje Zajednice.

(3) Ako se opća punomoć daje osobi koja nije zaposlena u Zajednici, za davanje ove punomoći potrebna je suglasnost Turističkog vijeća.

(4) Punomoć iz stavka 2. ovog članka daje se sukladno odredbama zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

VI. TURISTIČKI URED

Članak 38.

Radi obavljanja stručnih i administrativnih poslova Zajednice osniva se Turistički ured.

Sjedište Turističkog ureda je u sjedištu Zajednice.

Članak 39.

(1) Odluku o osnivanju i ustroju Turističkog ureda donosi Skupština Zajednice.

(2) Djelokrug, unutarnje ustrojstvo, organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta Turističkog ureda utvrđuje Turističko vijeće aktom o ustrojstvu i sistematizaciji, na prijedlog direktora Ureda.

(3) Ustrojstvo Turističkog ureda treba odgovarati potrebama i zahtjevima članova Zajednice i mogućnosti za stručno, kvalitetno, pravovremeno i odgovorno izvršavanje zadaća Zajednice.

Članak 40.

Turistički ured obavlja osobito ove poslove:

(1) provodi zadatke utvrđene programom rada Zajednice,

(2) obavlja stručne i administrativne poslove u svezi s pripremanjem sjednica tijela Zajednice,

(3) obavlja stručne i administrativne poslove u svezi s izradom i izvršavanjem akata tijela Zajednice,

(4) obavlja pravne, financijske i knjigovodstvene poslove, kadrovske i opće poslove, vodi evidencije i statističke podatke utvrđene propisima i aktima Zajednice,

(5) izrađuje analize, informacije i druge materijale za potrebe tijela Zajednice,

(6) daje tijelima Zajednice kao i drugim zainteresiranim stručna mišljenja o pitanjima i djelokruga Zajednice,

(7) obavlja i druge poslove koje mu odrede tijela Zajednice.

Članak 41.

(1) Na radne odnose zaposlenih u Turističkom uredu, uvjete za stupanje na rad i ostala pitanja u svezi s njihovim radom odgovarajuće se primjenjuju opći propisi o radu ako zakonom nije drugačije propisano.

(2) Ministar turizma pravilnikom propisuje posebne uvjete glede stručne spreme, radnog iskustva, znanja jezika i drugih posebnih znanja i sposobnosti, koje moraju ispunjavati zaposleni u Turističkom uredu.

(3) Direktor Turističkog ureda i radnici na stručnim poslovima na izvršenju zadaća Zajednice, osim ispunjavanja posebnih uvjeta utvrđenih pravilnikom iz stavka 2. ovog članka, moraju imati položen stručni ispit za rad u Turističkom uredu (u daljnjem tekstu: stručni ispit).

(4) Stručni ispit se polaže pred ispitnom komisijom Ministarstva turizma. Članove ispitne komisije imenuje ministar turizma.

(5) Stručni ispit se polaže prema ispitnom programu, a o položenom ispitu izdaje se uvjerenje.

(6) Ministar turizma pravilnikom propisuje ispitni program za stručni ispit, sastav ispitne komisije i način polaganja ispita.

(7) Iznimno od stavka 3. ovog članka položeni stručni ispit ne moraju imati osobe koje imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 10 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi.

Članak 42.

(1) Turistički ured Zajednice ima direktora.

(2) Direktora Turističkog ureda na temelju javnog natječaja imenuje Turističko vijeće.

(3) Direktor Turističkog ureda, osim uvjeta propisanih pravilnikom iz stavka 2. članka 41. ovog Statuta, mora ispunjavati i uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje.

Članak 43.

(1) Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti.

(2) Do imenovanja direktora Turističkog ureda na temelju ponovljenog natječaja Zajednicu zastupa predsjednik Zajednice.

Članak 44.

Direktora Turističkog ureda, u slučaju odsutnosti ili spriječenosti, zamjenjuje osoba koju odredi Turističko vijeće iz redova Vijeća.

Osoba koja zamjenjuje direktora Turističkog ureda ima prava i dužnosti direktora.

Članak 45.

(1) Direktor Turističkog ureda organizira i rukovodi radom i poslovanjem Turističkog ureda i u granicama utvrđenih ovlasti odgovoran je za poslovanje Zajednice.

(2) Direktor je za svoj rad odgovoran Turističkom vijeću i predsjedniku Zajednice.

(3) Direktor Turističkog ureda i drugi radnici zaposleni u Turističkom uredu ne mogu biti predsjednicima niti članovima skupštine, turističkog vijeća i nadzornog odbora niti jedne turističke zajednice.

(4) Direktoru Turističkog ureda nije dopušteno obavljanje ugostiteljske i turističke djelatnosti na području županije.

(5) Direktor Turističkog ureda ne smije donositi odluke, odnosno sudjelovati u donošenju odluka koje utječu na financijski ili drugi interes njegovog bračnog druga, djeteta ili roditelja.

(6) Direktor Turističkog ureda ne smije biti član upravnog ili nadzornog odbora trgovačkog društva ili druge pravne osobe koja je član Zajednice.

(7) Direktor Turističkog ureda:

• provodi odluke Turističkog vijeća,

• organizira izvršenje zadaća Zajednice,

• zastupa Zajednicu i preuzima sve pravne radnje u ime i za račun Zajednice,

• zastupa Zajednicu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima,

• odgovoran je za namjensko korištenje sredstava koja se vode u Zajednici,

• usklađuje materijalne i druge uvjete rada Turističkog ureda i brine se da poslovi i zadaci budu na vrijeme i kvalitetno obavljeni u skladu s odlukama, zaključcima i programom rada Zajednice i njezinih tijela,

• odlučuje o zapošljavanju radnika u Turističkom uredu i raspoređivanju radnika na određena radna mjesta, te o prestanku rada u skladu s aktom o ustrojstvu i sistematizaciji Turističkog ureda,

• upozorava radnike Turističkog ureda i tijela Zajednice na zakonitost njihovih odluka, odlučuje o službenom putovanju radnika Zajednice, korištenju osobnih automobila u službene svrhe i o korištenju sredstava reprezentacije,

• predlaže ustrojstvo i sistematizaciju Turističkog ureda,

• odlučuje o povjeri pojedinih stručnih poslova trećim osobama ako ocijeni da je potrebno i svrsishodno, a u cilju izvršenja zadataka Zajednice,

• potpisuje poslovnu dokumentaciju Zajednice,

• priprema, zajedno s predsjednikom Zajednice, sjednice Turističkog vijeća i Skupštine Zajednice,

• podnosi Turističkom vijeću, najmanje jednom godišnje, izvješće o svom radu i o radu Turističkog ureda, te predlaže mjere za unapređenje rada Turističkog ureda,

• obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, aktima Zajednice i odlukama tijela Zajednice.

Članak 46.

(1) Direktor Turističkog ureda može biti razriješen:

1. na osobni zahtjev,

2. ako zbog neizvršavanja ili nemarnog vršenja svoje dužnosti Zajednica nije mogla izvršiti svoje zadatke ili je izvršenje tih zadataka bilo otežano,

3. ako je uslijed nezakonitog, nesavjesnog ili nepravilnog rada ili zbog prekoračenja ovlaštenja nastala ili mogla nastati šteta,

4. ako bez osnovanog razloga ne izvrši ili odbije izvršiti odluke tijela Zajednice ili postupa protivno tim odlukama.

5. ako ne podnese Turističkom vijeću izvješće o svom radu i radu Turističkog ureda.

6. ako Turističko vijeće ne prihvati izvješće o radu direktora i Turističkog ureda.

(2) Prijedlog za pokretanje postupka za razrješenje direktora Turističkog ureda, predsjednik, Skupština ili Nadzorni odbor moraju podnijeti u slučaju iz stavka 1. toč. 2., 3., 4., 5. i 6. ovog članka Statuta.

(3) Prije donošenja odluke o razrješenju direktoru se mora dati mogućnost da se izjasni o razlozima za razrješenje.

(4) Odluku o razrješenju direktora Turističkog ureda donosi Turističko vijeće glasovanjem.

(5) Zajednicu do izbora direktora zastupa predsjednik Zajednice.

Članak 47.

Poslove prikupljanja, obrade i distribucije informacija u radu Zajednice obavlja Turistički ured.

Poslovi iz stavka 1. ovog članka obuhvaćaju:

– prikupljanje, obradu i distribuciju informacija u cilju poticanja i promidžbe turizma na području Zajednice,

– prikupljanje informacija o turističkim potrebama i drugim pojavama u zemlji i inozemstvu od značaja za turizam Zajednice,

– informiranje turista o znamenitostima i privlačnostima turističkog okružja, spomenicima kulture i dr.,

– promocija turističkog proizvoda s područja Zajednice,

– davanje ostalih potrebnih turističkih informacija,

– suradnja s tuzemnim i inozemnim informativnim organizacijama,

– i druge poslove utvrđene odlukom Turističkog vijeća.

Turistički ured radi izvršavanja zadataka iz stavka 1. ovog članka može izdavati biltene ili druge periodične publikacije.

VII. ODGOVORNOSTI ZA OBAVLJANJE DUŽNOSTI U ZAJEDNICI

Članak 48.

(1) Svaki član tijela Zajednice osobno je odgovoran za savjesno obavljanje dužnosti.

(2) Svaki član tijela Zajednice odgovoran je za svoj rad tijelu koje ga je izabralo, a članovi Skupštine Zajednice odgovorni su članu Zajednice kojeg predstavljaju.

(3) Predsjednik Zajednice i direktor Turističkog ureda pojedinačno su odgovorni za zakonito, savjesno i stručno obavljanje dužnosti i zadataka.

VIII. GOSPODARENJE U ZAJEDNICI

Članak 49.

Zajednica nastupa u pravnom prometu samostalno – u svoje ime i za svoj račun.

Za obveze u pravnom prometu Zajednica odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Članak 50.

Financijsko-materijalno poslovanje Zajednice vodi se po propisima koji uređuju računovodstvo neprofitnih organizacija.

Članak 51.

Za svaku poslovnu godinu Zajednica utvrđuje program rada i financijski plan.

Članak 52.

(1) Prijedlog programa rada i prijedlog financijskog plana Zajednice utvrđuje Turističko vijeće i podnosi ga Skupštini Zajednice, do 31. listopada tekuće godine za sljedeću poslovnu godinu.

(2) Zajednica dostavlja prijedlog programa rada i financijskog plana za sljedeću poslovnu godinu, u roku iz stavka 1. ovog članka, Hrvatskoj turističkoj zajednici.

Članak 53.

1. Godišnji program rada i godišnji financijski plan Zajednice sadrže pojedinačno utvrđene planirane zadatke i potrebna financijska sredstva za njihovo izvršenje.

2. Prijedlog programa rada i financijskog plana Zajednica obavezno dostavlja na razmatranje članovima Skupštine Zajednice 8 dana prije održavanja sjednice na kojoj se donose.

3. Skupština Zajednice dužna je do kraja tekuće godine donijeti program rada i financijski plan za sljedeću godinu.

Članak 54.

(1) Tijekom godine Zajednica može mijenjati i dopunjavati svoj program rada i godišnji financijski plan.

(2) Ako tijekom godine dođe do odstupanja programa rada i financijskog plana u obujmu većem od 5%, Zajednica je dužna donijeti izmjene, odnosno dopune programa rada i financijskog plana.

(3) Izmjene iz stavka 2. ovog članka obavljaju se na način i prema postupku kojim se donosi program rad i godišnji financijski plan.

Članak 55.

(1) Za izvršenje programa rada i godišnjeg financijskog plana odgovorno je Turističko vijeće.

(2) Naredbodavac za izvršenje financijskog plana je direktor Turističkog ureda.

Članak 56.

Turističko vijeće dužno je Skupštini Zajednice podnijeti financijsko izvješće u roku koji ono odredi.

Članak 57.

(1) Prijedlog godišnjeg financijskog izvješća za prethodnu godinu Turističko vijeće podnosi Skupštini i Nadzornom odboru Zajednice do kraja veljače.

(2) Prijedlog godišnjeg financijskog izvješća mora se staviti na uvid članovima Zajednice osam dana prije razmatranja na Skupštini Zajednice.

(3) Skupština Zajednice dužna je svake godine do kraja ožujka tekuće godine donijeti godišnje financijsko izvješće za prethodnu godinu.

(4) Godišnje financijsko izvješće Zajednica dostavlja Hrvatskoj turističkoj zajednici.

(5) Godišnje financijsko izvješće obvezno sadržava podatke o izvršenju programom rada pojedinačno utvrđenih zadataka, izdacima njihovog izvršenja, izdacima za poslovanje Turističkog ureda i rad tijela Zajednice, ostvarenju prihoda po izvorima, financijskom rezultatu poslovanja, usporedbu financijskog plana i njegovog ostvarenja s obrazloženjem odstupanja, analizu i ocjenu izvršenja programa, te procjenu učinka poduzetih aktivnosti na razvoj turizma.

Članak 58.

(1) Prihodi Zajednice su:

1. boravišna pristojba, u skladu s posebnim zakonom,

2. članarina, u skladu s posebnim zakonom,

3. prihodi od obavljanja gospodarskih djelatnosti sukladno članku 10. stavku 3. Zakona

Osim prihoda iz stavka 1. ovoga članka Zajednica može ostvarivati i prihode iz:

– proračuna jedinica lokalne samouprave i područne (regionalne) samouprave, te državnog proračuna,

– dragovoljnih priloga i darova,

– imovine u vlasništvu i sl.

(2) Pored izvora iz st. 1. ovog članka, poslovanje ili pojedine aktivnosti Zajednice mogu se financirati i dodatnim sredstvima koja osiguravaju njihovi članovi i zainteresirane pravne i fizičke osobe.

(3) Zajednica se može na temelju posebne odluke Turističkog vijeća, financijski zaduživati u cilju realizacije programa rada i financijskog plana, ali ukupna vrijednost zaduženja ne smije prelaziti 50% financijskim planom predviđenih prihoda.

Članak 59.

Domaće i strane pravne i fizičke osobe plaćaju članarinu Zajednici u skladu s posebnim zakonom.

Članak 60.

(1) U financijskom planu Zajednice može se izdvojiti dio prihoda kao neraspoređena sredstva (tekuća rezerva) koja se koristi tijekom godine za nepredviđene i nedovoljno predviđene poslove i zadatke koji se financiraju iz financijskog plana Zajednice.

(2) Sredstvima tekuće rezerve raspolaže Turističko vijeće.

Članak 61.

Sredstva Zajednice vode se na jedinstvenom žiro-računu.

Članak 62.

Višak prihoda nad rashodima Zajednice koristiti će se u svrhu promicanja i unapređivanja turističkog područja Zajednice.

Članak 63.

(1) Turističko vijeće Zajednice upravlja imovinom Zajednice s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika.

(2) Za nabavu i otuđenje nekretnina Turističko vijeće mora tražiti prethodnu suglasnost Skupštine Zajednice, koja o tome odlučuje većinom glasova svih članova Skupštine Zajednice.

IX. JAVNOST RADA ZAJEDNICE

Članak 64.

Javnost rada Zajednice osigurava se i ostvaruje dostavom pisanih materijala i putem sjednica tijela Zajednice za članove Zajednice, objavom na oglasnoj ploči Zajednice odnosno putem sredstava javnog priopćavanja ili na drugi prikladni način.

Članak 65.

Predsjednik zajednice odgovoran je za redovito, potpuno, i po obliku i sadržaju pristupačno informiranje javnosti o radu Zajednice.

X. POSLOVNA TAJNA

Članak 66.

(1) Poslovnu tajnu Zajednice čine isprave i podaci čije bi odavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno poslovanju Zajednice i štetilo interesima i poslovnom ugledu Zajednice.

(2) Predsjednik Zajednice određuje koje su isprave i podaci poslovna tajna, kao i ostala pitanja u vezi s poslovnom tajnom.

(3) Poslovnu tajnu dužni su čuvati svi članovi i zaposleni u Zajednici koji na bilo koji način saznaju za ispravu ili podatak koji je utvrđen kao poslovna tajna.

(4) Povreda odredaba ovog Statuta koja se odnosi na poslovnu tajnu je teža povreda radne dužnosti.

XI. ZAŠTITA PRIRODE I ČOVJEKOVA OKOLIŠA

Članak 67.

(1) Zajednica obavlja poslove i ispunjava svoju zadaću na način koji osigurava zaštitu prirode i poboljšava kvalitete čovjekova okoliša sukladno propisima u Republici Hrvatskoj.

(2) Posebnu brigu Zajednica vodi o zaštiti i čuvanju kulturnih dobara.

XII. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

Članak 68.

(1) Zajednica ima Statut i druge opće akte (pravilnici, odluke, poslovnici).

(2) Opći akti Zajednice moraju biti u suglasnosti s odredbama Statuta. Statut mora biti u suglasnosti sa zakonom i drugim propisima.

(3) U slučaju nesuglasnosti općih akata sa Statutom primjenjivat će se odgovarajuće odredbe Statuta.

(4) Ocjenu suglasnosti općih akata sa Statutom daje Skupština Zajednice.

(5) Kada utvrdi da opći akt nije u suglasnosti sa Statutom, skupština Zajednice svojom odlukom ukida ili poništava taj akt odnosno njegove pojedine odredbe.

Članak 69.

(1) Skupština Zajednice, uz prethodnu suglasnost Ministarstva turizma, donosi Statut dvotrećinskom većinom od ukupnog brojem glasova svih članova Skupštine Zajednice.

(2) Poslovnik o radu Skupštine donosi Skupština Zajednice na svojoj prvoj sjednici većinom glasova prisutnih članova.

(3) Ostale opće akte donosi Turističko vijeće Zajednice na prijedlog predsjednika Zajednice ili osobnu inicijativu, a opće akte Turističkog ureda na prijedlog direktora Turističkog ureda većinom glasova prisutnih članova.

Članak 70.

Opći akti Turističkog ureda su:

– o ustrojstvu,

– o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta,

– o radnim odnosima, disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih,

– o obračunu i isplati plaća, naknada plaća i ostala primanja,

– drugi akti utvrđeni Statutom i odlukom Turističkog vijeća.

Članak 71.

(1) Izmjene i dopune Statuta donose se u postupku i na način određen za donošenje Statuta.

(2) Prijedlog za izmjene i dopune Statuta može podnijeti Turističko vijeće ili najmanje desetina članova Skupštine Zajednice.

(3) Prijedlog za izmjene i dopune Statuta dostavlja se članovima Skupštine Zajednice radi davanja primjedbi i prijedloga.

(4) Primjedbe i prijedlozi dostavljaju se Turističkom vijeću Zajednice u roku od osam dana od dana primitka.

(5) Nakon razmatranja primjedbi i prijedloga Turističko vijeće utvrđuje prijedlog izmjena i dopuna Statuta i upućuje ga Ministarstvu turizma na suglasnost. Nakon dobivene suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta, upućuje ga Skupštini Zajednice na usvajanje.

Članak 72.

Statut Zajednice objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Opći akti Zajednice oglašavaju se na oglasnoj ploči Zajednice, a opći akti Turističkog ureda na oglasnoj ploči Ureda.

Opći akti Zajednice stupaju na snagu danom donošenja.

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 73.

Zajednica je dužna uskladiti svoj ustroj i druge opće akte s odredbama Zakona i Statuta u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Statuta.

Članak 74.

Do donošenja općih akata iz članka 68. ovog Statuta primjenjuju se postojeći opći akti.

Do konstituiranja tijela Zajednice odnosno imenovanja predsjednika Zajednice u skladu s ovim Statutom, dosadašnja tijela Zajednice nastavljaju s radom.

Članak 75.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Turističke Vukovarsko-srijemske županije upisane u Upisnik turističkih zajednica Ministarstva turizma list broj 221, stranica A, upisni broj 189 (klasa: 334-03/94-03/219 urbroj: 529-02/95-0002) od 19. rujna 1995. godine.

Članak 76.

Zajednica je dužna preuzeti djelatnike Turističke zajednice Vukovarsko-srijemske županije, čiji je pravni slijednik, te s njima sklopiti ugovore o radu u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

Članak 77.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Predsjednik
Božo Galić, dipl. ing., v. r.