Rješenje Upravnog suda Republike Hrvatske broj: Us-7346/2010-5 od 20. siječnja 2011.

NN 35/2011 (25.3.2011.), Rješenje Upravnog suda Republike Hrvatske broj: Us-7346/2010-5 od 20. siječnja 2011.

UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

818

RJEŠENJE

Upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Lidije Rostaš-Beroš kao predsjednice vijeća, Jasminke Jenjić i mr. sc. Mirjane Juričić kao članica vijeća, te sudskog savjetnika Daria Mađaroša kao zapisničara, u upravnom sporu tužitelja Hrvatski Telekom d.d. iz Zagreba, protiv rješenja tužene Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije, klasa: 344-03/09-01/516, urbroj: 376-12-10-08DM/KŠS od 18. svibnja 2010. godine, radi rješavanja spora naplate, u nejavnoj sjednici vijeća održanoj 20. siječnja 2011.,

riješio je

1. Postupak se obustavlja.

2. Ovo rješenje će se objaviti u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Tužitelj je ovom Sudu podnio tužbu protiv uvodno označenog rješenja tuženog tijela.

Podneskom od 11. siječnja 2011. godine tužitelj je odustao od tužbe.

Odredbom članka 28. Zakona o upravnim sporovima (»Narodne novine«, broj 53/91, 9/92 i 77/92), propisano je da tužitelj može odustati od tužbe sve do otpreme odluke suda, u kom slučaju sud rješenjem obustavlja postupak.

Kako je tužitelj odustao od tužbe, Sud je na temelju citiranog članka, riješio kao u izreci.

Objava ovog rješenja temelji se na odredbi članka 14. stavka 7. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine«, broj 73/08).

Broj: Us-7346/2010-5

Zagreb 20. siječnja 2011.

Predsjednica vijeća
Lidija Rostaš-Beroš, v. r.