Rješenje Upravnog suda Republike Hrvatske broj: Us-10174/2010-6 od 3. veljače 2011.

NN 35/2011 (25.3.2011.), Rješenje Upravnog suda Republike Hrvatske broj: Us-10174/2010-6 od 3. veljače 2011.

UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

819

RJEŠENJE

Upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Senke Orlić-Zaninović kao predsjednice vijeća, Mire Kovačić i Mirjane Čačić kao članica vijeća, te sudske savjetnice Ive Matić Andrić kao zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja Hrvatski Telekom, d.d., Zagreba, Savska cesta 32 protiv odluke Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije, klasa: 344-03/09-01/675, urbroj: 376-05-10-10 od 3. kolovoza 2010., radi rješavanja spora između korisnika i operatora javnih komunikacijskih usluga, u nejavnoj sjednici održanoj 3. veljače 2011.

riješio je

Postupak se obustavlja.

Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama« i na internetskim stranicama Agencije.

Obrazloženje

Dana 13. rujna 2010. pri ovom Sudu zaprimljena je tužba tužitelja radi poništenja odluke Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije, klasa: 344-03/09-01/675, urbroj: 376-05-10-10 od 3. kolovoza 2010.

Podneskom od 12. siječnja 2011. tužitelj je odustao od tužbe.

Prema odredbi članka 28. Zakona o upravnim sporovima (»Narodne novine«, broj 53/91, 9/92 i 77/92, dalje: Zakon), tužitelj može odustati od tužbe sve do otpreme odluke suda, u kom slučaju sud rješenjem obustavlja postupak.

Tužitelj je odustao od tužbe nakon donošenja odluke Suda u ovoj upravnoj stvari 16. prosinca 2010., međutim kako odluka nije otpremljena iz Suda, trebalo je temeljem navedenog članka 28. Zakona postupak obustaviti.

Objava rješenja u »Narodnim novinama« i na internetskim stranicama Agencije temelji se na odredbi članak 14. stavka 7. Zakona o elektroničkim komunikacijama.

Broj: Us-10174/2010-6

Zagreb, 3. veljače 2011.

Predsjednica vijeća
Senka Orlić-Zaninović, v. r.