Pravilnik o utvrđivanju prosječnih energijskih vrijednosti goriva

NN 36/2011 (28.3.2011.), Pravilnik o utvrđivanju prosječnih energijskih vrijednosti goriva

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

825

Na temelju članka 8. stavka 2. Zakona o biogorivima za prijevoz (»Narodne novine«, broj 65/09, 145/10 i 26/11), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

PRAVILNIK

O UTVRĐIVANJU PROSJEČNIH ENERGIJSKIH VRIJEDNOSTI GORIVA[1]

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju prosječne energijske vrijednosti goriva za potrebe prijevoza (u daljnjem tekstu: goriva).

Članak 2.

Prosječne energijske vrijednosti goriva utvrđene u Prilogu I. ovog Pravilnika služe za određivanje nacionalnog cilja stavljanja biogoriva na tržište za potrebe prijevoza u Republici Hrvatskoj odnosno za utvrđivanje postotka energijskog udjela biogoriva na tržištu u jednoj godini primjenom metodologije za izračun udjela biogoriva u sektoru prijevoza, u skladu s Pravilnikom o mjerama za poticanje korištenja biogoriva u prijevozu.

Članak 3.

(1) Pojmovi koji se koriste u ovome Pravilniku imaju značenja utvrđena Zakonom o biogorivima za prijevoz i pripadajućim provedbenim propisima.

(2) U ovome se Pravilniku koriste pojedini pojmovi koji imaju sljedeća značenja:

1. Bio-DME je dimetileter proizveden iz biomase koji je namijenjen korištenju kao biogorivo,

2. Bio-TAEE je tercijar-amil-etil-eter proizveden na bazi bioetanola,

3. Biobutanol je butanol proizveden iz biomase koji je namijenjen korištenju kao biogorivo,

4. Fischer - Tropschov dizel je sintetski ugljikovodik ili mješavina sintetskih ugljikovodika proizvedenih iz biomase,

5. Biljno ulje obrađeno vodikom je biljno ulje termo-kemijski obrađeno vodikom.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/11-01/07
Urbroj: 526-04-02-03/2-11-1
Zagreb, 10. ožujka 2011.

Ministar
mr. sc. Đuro Popijač, v. r.

PRILOG I.

Tablica 1. PROSJEČNI ENERGIJSKI SADRŽAJ GORIVA

Vrsta goriva

Energijski sadržaj po jedinici mase (donja ogrjevna vrijednost MJ/kg)

Energijski sadržaj po jedinici volumena (donja ogrjevna vrijednost MJ/l)

Bioetanol (etanol proizveden iz biomase)

27

21

Bio-ETBE (etil-terc-butil-eter proizveden na temelju bioetanola)

36 (od čega je 37% iz obnovljivih izvora)

27 (od čega je 37% iz obnovljivih izvora)

Biometanol (metanol proizveden iz biomase koji je namijenjen korištenju kao biogorivo)

20

16

Bio-MTBE (metil-terc-butil-eter proizveden na temelju bio-metanola

35 (od čega je 22% iz obnovljivih izvora)

26 (od čega je 22% iz obnovljivih izvora)

Bio-DME (dimetileter proizveden iz biomase koji je namijenjen korištenju kao biogorivo)

28

19

Bio-TAEE (tercijar-amil-etil-eter proizveden na temelju bioetanola)

38 (od čega je 29% iz obnovljivih izvora)

29 (od čega je 29% iz obnovljivih izvora)

Biobutanol (butanol proizveden iz biomase koji je namijenjen korištenju kao biogorivo)

33

27

Biodizel (metil-ester proizveden iz biljnog ili životinjskog ulja, koji ima kakvoću dizela namijenjen korištenju kao biogorivo)

37

33

Fischer-Tropschov dizel (sintetski ugljikovodik ili mješavina sintetskih ugljikovodika proizvedenih iz biomase)

44

34

Biljno ulje obrađeno vodikom (biljno ulje termo-kemijski obrađeno vodikom)

44

34

Čisto biljno ulje (ulje proizvedeno iz biljaka uljarica prešanjem, ekstrakcijom ili sličnim postupcima, sirovo ili rafinirano, ali kemijski neizmijenjeno, u slučajevima kada je njegovo korištenje spojivo s određenim tipovima motora i odgovarajućim zahtjevima koji se odnose na emisije)

37

34

Bioplin (plinovito gorivo koje se proizvodi iz biomase i/ili iz biorazgradivoga dijela otpada, koje je pročišćeno do kvalitete prirodnoga plina, namijenjeno korištenju kao biogorivo ili drvni plin)

50

___

Benzin

43

32

Dizel

43

36

[1] Ovim se Pravilnikom vrši usklađivanje s odredbama Direktive 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora i dopuni te kasnijem ukidanju Direktive 2001/77/EZ i 2003/30/EZ (SL L 140, 5. 6. 2009. g.).