Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima za uplatu i korištenje uplaćenih sredstava boravišne pristojbe na posebnom računu Hrvatske turističke zajednice

NN 36/2011 (28.3.2011.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima za uplatu i korištenje uplaćenih sredstava boravišne pristojbe na posebnom računu Hrvatske turističke zajednice

MINISTARSTVO TURIZMA

832

Na temelju članka 19. stavka 3. Zakona o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine«, broj 152/08. i 59/09.), ministar turizma, uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za zaštitu prirode, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KRITERIJIMA ZA UPLATU I KORIŠTENJE UPLAĆENIH SREDSTAVA BORAVIŠNE PRISTOJBE NA POSEBNOM RAČUNU HRVATSKE TURISTIČKE ZAJEDNICE

Članak 1.

U Pravilniku o kriterijima za uplatu i korištenje uplaćenih sredstava boravišne pristojbe na posebnom računu Hrvatske turističke zajednice (»Narodne novine«, broj 139/09.), u članku 3. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Hrvatska turistička zajednica sredstva iz članka 2. točke 1. ovog Pravilnika, raspodjeljuje i uplaćuje na račune turističkih zajednica županija na čijim područjima se ostvaruje promet u nautičkom turizmu, prema sljedećim pokazateljima:

1. broju noćenja u charteru i crusingu u županiji

2. ostvarenom prihodu od prodanih vinjeta u županiji (potvrda o plaćenoj boravišnoj pristojbi u paušalnom iznosu)

3. ostvarenom prihodu luka nautičkog turizma u županiji,

4. broju vezova u županiji.«.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Područjima na kojima se ostvaruje promet u nautičkom turizmu, u smislu ovog Pravilnika, smatraju se ona područja grada, općine ili mjesta koja ispunjavaju jedan od sljedećih pokazatelja:

• luka nautičkog turizma (marina, sidrište, suha marina i dr.),

• nautički dio luke koja je otvorena za javni promet sukladno propisu kojim se uređuje pomorsko dobro i morske luke,

• prihod ostvaren od boravišne pristojbe koju plaćaju osobe koje koriste usluge noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (charter, crusing)

• prihod ostvaren od prodaje vinjeta koje se izdaju kao potvrde o plaćenoj boravišnoj pristojbi.«.

Dosadašnji stavci 5. i 6. postaju stavci 6. i 7.

Članak 2.

U Tabeli I iza rednog broja 6.1. dodaju se redni brojevi:

6.2.

Noćenja ostvarena u nautičkom turizmu – ____ % na nivou županije*

1

6.3.

Noćenja ostvarena u nautičkom turizmu – ____% na nivou županije*

4

6.4.

Noćenja ostvarena u nautičkom turizmu – ____ % na nivou županije*

8

6.5.

Noćenja ostvarena u nautičkom turizmu – ____ % na nivou županije*

10

* O rasponu postotaka odlučuje povjerenstvo iz članka 5. Pravilnika

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/11-02/3

Urbroj: 529-05-11-1

Zagreb, 4. ožujka 2011.

Ministar
Damir Bajs, v. r.