Uredba o skupnom izuzeću sporazuma o distribuciji i servisiranju motornih vozila

NN 37/2011 (30.3.2011.), Uredba o skupnom izuzeću sporazuma o distribuciji i servisiranju motornih vozila

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

850

Na temelju članka 10. stavka 2. točke 4. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, broj 79/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. veljače 2011. godine donijela

UREDBU

O SKUPNOM IZUZEĆU SPORAZUMA O DISTRIBUCIJI I SERVISIRANJU MOTORNIH VOZILA

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Uredbe

Članak 1.

Ovom Uredbom određuju se uvjeti koje sporazumi o distribuciji i servisiranju motornih vozila moraju sadržavati, te ograničenja ili uvjeti koje takvi sporazumi ne smiju sadržavati kako bi se mogli skupno izuzeti od opće zabrane iz članka 8. stavka 1. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (u daljnjem tekstu: Zakon).

Značenje pojmova

Članak 2.

U smislu ove Uredbe, pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

a) vertikalni sporazum u sektoru distribucije i servisiranja motornih vozila je ugovor, pojedina odredba ugovora, usmeni ili pisani dogovor, te usklađena praksa koja je posljedica takvih dogovora, odluke poduzetnika ili udruženja poduzetnika, opći uvjeti poslovanja i drugi akti poduzetnika koji jesu ili mogu biti sastavni dio ugovora i slično, sklopljeni između poduzetnika koji ne djeluju na istoj razini proizvodnje, odnosno distribucije, a kojima se uređuju uvjeti pod kojima sudionici sporazuma mogu kupovati, prodavati ili preprodavati nova motorna vozila, rezervne dijelove za motorna vozila ili pružati usluge popravka i održavanja motornih vozila;

b) vertikalno ograničenje je ograničenje tržišnog natjecanja sadržano u vertikalnom sporazumu o distribuciji i servisiranju motornih vozila koje je obuhvaćeno člankom 8. stavkom 1. Zakona;

c) poduzetnik je osoba iz članka 3. Zakona;

d) poduzetnik pod kontrolom drugog poduzetnika ili povezani poduzetnici koji se smatraju jednim gospodarskim subjektom, poduzetnici su iz članka 4. Zakona;

e) proizvod je pravnotehnički izraz za robe i/ili usluge;

f) zamjenski proizvod (supstitut) je proizvod koji s obzirom na svoje bitne značajke, cijenu ili način uporabe, odnosno navike potrošača može zamijeniti drugi (mjerodavni) proizvod i na taj način zadovoljiti istorodnu potrebu kupca i/ili potrošača;

g) ovlašteni distributer novih motornih vozila je distributer koji djeluje unutar sustava kojeg je uspostavio dobavljač novih motornih vozila;

h) ovlašteni distributer rezervnih dijelova za motorna vozila je distributer koji djeluje unutar distribucijskog sustava što ga je uspostavio dobavljač motornih vozila;

i) neovisni distributer je distributer rezervnih dijelova za motorna vozila koji ne djeluje unutar sustava distribucije što ga je uspostavio dobavljač tih motornih vozila, te ovlašteni distributer unutar sustava distribucije pojedinog dobavljača motornih vozila, u onoj mjeri u kojoj obavlja i distribuciju rezervnih dijelova za motorna vozila koji nisu obuhvaćeni sustavom distribucije navedenog dobavljača;

j) ovlašteni serviser je davatelj usluga popravka i održavanja motornih vozila koji djeluje unutar distribucijskog sustava što ga je uspostavio dobavljač motornih vozila;

k) neovisni serviser je davatelj usluga popravka i održavanja motornih vozila koji ne djeluje u okviru sustava distribucije što ga je uspostavio dobavljač motornih vozila, a za koje on pruža usluge popravka ili održavanja. Ovlašteni serviser unutar sustava distribucije pojedinog dobavljača smatra se neovisnim serviserom, za potrebe ove Uredbe, u onoj mjeri u kojoj on pruža i usluge popravka ili održavanja motornih vozila koje nisu obuhvaćeni sustavom distribucije navedenog dobavljača;

l) rezervni dijelovi su roba koju treba ugraditi u ili na motorno vozilo, kako bi se zamijenili dijelovi toga vozila, uključujući robu, poput maziva, koja je neophodna za uporabu motornoga vozila, uz iznimku goriva;

m) mjerodavno tržište određuje se kao tržište određene robe i/ili usluga koje su predmet obavljanja djelatnosti poduzetnika na određenom zemljopisnom području, u smislu članka 7. stavka 1. Zakona i odredaba Uredbe o načinu i kriterijima utvrđivanja mjerodavnog tržišta.

Sporazumi na koje se primjenjuje skupno izuzeće

Članak 3.

(1) Skupna izuzeća primjenjuju se na vertikalne sporazume u sektoru distribucije i servisiranja motornih vozila iz članka 10. stavka 2. točke 4. Zakona, a u odnosu na uvjete po kojima ugovorne strane mogu kupovati, prodavati ili preprodavati nova motorna vozila, rezervne dijelove za motorna vozila ili pružati usluge popravka i održavanja motornih vozila, i to posebno na sporazume koji:

a) primjenjuju kvalitativni ili mješoviti kvalitativno-kvantitativni selektivni distribucijski sustav kao oblik distribucije i/ili servisiranja motornih vozila,

b) primjenjuju isključivu distribuciju ili isključivu opskrbu kao oblik distribucije i/ili servisiranja motornih vozila,

c) sadrže odredbe kojima se kupcu ustupaju ili daju na korištenje prava intelektualnog vlasništva, pod uvjetom da te odredbe ne čine primarni cilj takvih sporazuma, te da su u izravnoj vezi s uporabom, prodajom i/ili preprodajom proizvoda koji su predmet sporazuma od strane toga kupca ili njegovih kupaca.

(2) Skupna izuzeća primjenjuju se iznimno, pod uvjetima propisanim člankom 7. ove Uredbe, i na određene vertikalne sporazume sklopljene između interesnih udruženja poduzetnika i članova tih udruženja, kao i između tih udruženja i njihovih dobavljača, odnosno određene vertikalne sporazume sklopljene između tržišnih takmaca.

(3) Nova motorna vozila iz stavka 1. ovoga članka su vozila na vlastiti pogon namijenjena uporabi na javnim cestama, koja imaju tri ili više kotača, a takvima se smatraju osobna vozila, putnička vozila, laka gospodarska vozila, autobusi i kamioni.

(4) Selektivni distribucijski sustav iz stavka 1. točke a) ovoga članka je sustav distribucije uspostavljen na temelju sporazuma o distribuciji i servisiranju motornih vozila u kojemu se dobavljač obvezuje posredno ili neposredno prodavati proizvode koji su predmet sporazuma, samo distributerima ili serviserima odabranima na osnovi posebnih, transparentnih kriterija, a distributeri ili serviseri obvezuju se da neće prodavati takve proizvode neovlaštenim distributerima ili neovisnim serviserima, ne isključujući mogućnost prodaje rezervnih dijelova neovisnim serviserima ili obvezu pružanja svih tehničkih informacija, opreme za dijagnostiku, alata i obuke za popravak i održavanje motornih vozila neovisnim operaterima, ili u svrhu provedbe mjera zaštite okoliša.

(5) Kvalitativni selektivni distribucijski sustav je sustav iz stavka 4. ovoga članka, u kojemu dobavljač određuje kriterije za izbor distributera ili servisera, koji su isključivo kvalitativne prirode. Takvi kriteriji nužni su zbog prirode proizvoda koji su predmet sporazuma i jedinstveno su utvrđeni za sve distributere ili servisere koji se žele priključiti tom sustavu distribucije, a ne smiju se primjenjivati na diskriminirajući način i ne mogu izravno ograničavati broj distributera ili servisera na mjerodavnom tržištu.

(6) Mješoviti kvalitativno-kvantitativni selektivni distribucijski sustav je sustav iz stavka 4. ovoga članka, u kojemu dobavljač određuje kriterije za odabir distributera ili servisera kojima izravno ograničava njihov broj na mjerodavnom tržištu.

(7) Sporazum koji primjenjuje isključivu distribuciju kao oblik distribucije i servisiranja motornih vozila iz stavka 1. točke b) ovoga članka, vertikalni je sporazum kojim se dobavljač obvezuje prodati proizvode koji su predmet sporazuma samo jednom distributeru, odabranom na određenom području, ili posebno određenoj grupi kupaca koja je isključivo dodijeljena tom distributeru.

(8) Sporazum koji primjenjuje isključivu opskrbu kao oblik distribucije i servisiranja motornih vozila iz stavka 1. točke b) ovoga članka, vertikalni je sporazum kojim se dobavljač neposredno ili posredno obvezuje prodavati proizvode koji su predmet sporazuma, samo jednom kupcu na tržištu Republike Hrvatske u svrhu specifične uporabe ili daljnje prodaje.

(9) Nije dopušteno na istom mjerodavnom tržištu sporazumom o distribuciji i servisiranju motornih vozila kombinirati primjenu selektivnog distribucijskog sustava iz stavka 1. točke a) i iz stavaka 4., 5. i 6. ovoga članka, s oblikom isključive distribucije ili isključive opskrbe iz stavka 1. točke b) i iz stavaka 7. i 8. ovoga članka.

(10) Mjerodavnim tržištem iz stavka 9. ovoga članka razumijevaju se tržište distribucije novih motornih vozila, tržište distribucije rezervnih dijelova za motorna vozila i tržište pružanja usluga popravka i održavanja motornih vozila.

Sporazumi na koje se ne primjenjuje skupno izuzeće

Članak 4.

Temeljem ove Uredbe ne mogu biti izuzeti od opće zabrane iz članka 8. stavka 1. Zakona:

a) vertikalni sporazumi u sektoru distribucije i servisiranja motornih vozila koji nisu usklađeni s ovom Uredbom,

b) vertikalni sporazumi na koje se isključivo primjenjuju drugi propisi o skupnom izuzeću iz članka 10. stavka 2. Zakona.

II. UVJETI KOJE SPORAZUMI O DISTRIBUCIJI NOVIH MOTORNIH VOZILA MORAJU SADRŽAVATI

Tržišni udjel

Članak 5.

(1) Skupna izuzeća za vertikalne sporazume o distribuciji novih motornih vozila primjenjuju se pod uvjetom da tržišni udjel dobavljača na mjerodavnom tržištu prodaje novih motornih vozila, nije veći od 30%, odnosno 40%, ako se sporazumom uspostavlja mješoviti sustav kvalitativno-kvantitativne selektivne distribucije za prodaju novih motornih vozila.

(2) Iznimno, visina tržišnog udjela ne uzima se u obzir kao uvjet za skupna izuzeća vertikalnih sporazuma u sektoru distribucije novih motornih vozila, ako je dobavljač novih motornih vozila uspostavio sustav kvalitativne selektivne distribucije.

(3) Ako sporazum o distribuciji novih motornih vozila predviđa obvezu isključive opskrbe, skupno izuzeće iz ove Uredbe primjenjuje se pod uvjetom da tržišni udjel kupca na mjerodavnom tržištu na kojem kupuje nova motorna vozila koja čine predmet sporazuma, nije veći od 30%.

Izračun tržišnog udjela

Članak 6.

(1) Tržišni udjel na mjerodavnom tržištu, u smislu članka 5. stavka 1. ove Uredbe, za distribuciju novih motornih vozila izračunava se na temelju količine proizvoda koje je prodao dobavljač, a koji su predmet sporazuma, kao i ostalih proizvoda koji se smatraju njihovim zamjenskim proizvodima.

(2) Tržišni udjel iz stavka 1. ovoga članka povećava se za iznos prihoda povezanih poduzetnika dobavljača što su ga oni ostvarili na tržištu proizvoda koji su predmet sporazuma i njihovih zamjenskih proizvoda.

(3) Prihod iz stavaka 1. i 2. ovoga članka umanjuje se za iznos carinske pristojbe, poreza na dodanu vrijednost i drugih poreza koji se izravno odnose na promet i rabate u financijskoj godini koja prethodi sklapanju sporazuma.

(4) Tržišni udjel kupca na mjerodavnom tržištu na kojem kupuje proizvode što su predmet sporazuma koji nije veći od 30%, a određen je kao uvjet za primjenu skupnog izuzeća ako sporazum predviđa obvezu isključive opskrbe, u smislu članka 5. stavka 3. ove Uredbe, izračunava se na odgovarajući način, primjenom kriterija iz stavaka 1. do 3. ovoga članka na vrijednost nabave kupca ili na procjenu te vrijednosti.

(5) Ako iznos prihoda nije poznat, za utvrđivanje tržišnog udjela poduzetnika mogu se koristiti i drugi raspoloživi tržišni podaci, uključujući i količinu proizvoda prodanih na tržištu, osim ako poduzetnik nije obavljao djelatnost na mjerodavnom tržištu u financijskoj godini koja prethodi sklapanju sporazuma.

(6) Ako tržišni udjel poduzetnika u trenutku sklapanja sporazuma nije veći od 30%, odnosno 40% u slučaju da se sporazumom uspostavlja mješoviti sustav kvalitativno-kvantitativne selektivne distribucije za prodaju novih motornih vozila, a naknadno se poveća iznad tog iznosa, ne više od 35%, odnosno 45% u slučaju da se sporazumom uspostavlja mješoviti sustav kvalitativno-kvantitativne selektivne distribucije za prodaju novih motornih vozila, skupno izuzeće će se primjenjivati tijekom razdoblja od dvije uzastopne kalendarske godine koje slijede godinu u kojoj je prvi put povećan iznos tržišnog udjela iznad 30%, odnosno iznad 40%.

(7) Ako tržišni udjel u trenutku sklapanja sporazuma nije veći od 30%, odnosno 40% u slučaju da se sporazumom uspostavlja mješoviti sustav kvalitativno-kvantitativne selektivne distribucije za prodaju novih motornih vozila, ali se naknadno poveća na više od 35%, odnosno na više od 45% u slučaju da se sporazumom uspostavlja mješoviti sustav kvalitativno-kvantitativne selektivne distribucije za prodaju novih motornih vozila, skupno izuzeće će se nastaviti primjenjivati u razdoblju od jedne kalendarske godine koja slijedi godinu u kojoj je tržišni udjel prvi put povećan iznad 35%, odnosno iznad 45%.

(8) Izuzeće iz stavaka 6. i 7. ovoga članka ne može se kumulirati u svrhu produljenja vremenskog razdoblja skupnog izuzeća na više od dvije kalendarske godine.

Ukupni godišnji prihod za određene vertikalne sporazume o distribuciji novih motornih vozila

Članak 7.

(1) Skupna izuzeća primjenjuju se i na vertikalne sporazume sklopljene između interesnih udruženja poduzetnika i članova tih udruženja, kao i između tih udruženja i njihovih dobavljača:

a) ako su svi članovi tih udruženja distributeri novih motornih vozila,

b) ako niti jedan član tih udruženja zajedno s njegovim povezanim poduzetnicima nema ukupni godišnji prihod veći od 50 milijuna kuna.

(2) Skupna izuzeća primjenjuju se i na vertikalne sporazume sklopljene između poduzetnika koji se međusobno natječu, pod uvjetom da sporazum ne jamči jednaka prava i obveze svakoj od strana:

a) ako je dobavljač ujedno proizvođač i distributer novih motornih vozila, a kupac distribuira, ali ne proizvodi zamjenske proizvode,

b) ako je dobavljač davatelj usluga na nekoliko trgovinskih razina, a kupac ne daje zamjenske usluge na trgovinskoj razini na kojoj kupuje usluge koje su predmet sporazuma,

c) ako kupac ima ukupni godišnji prihod koji nije veći od 50 milijuna kuna.

Izračun ukupnoga godišnjeg prihoda

Članak 8.

(1) U smislu članka 7. ove Uredbe ukupni godišnji prihod izračunava se kao ukupan godišnji prihod koji je poduzetnik ostvario tijekom financijske godine koja prethodi sklapanju sporazuma kojem se pribraja ukupan godišnji prihod njegovih povezanih poduzetnika.

(2) Ukupan godišnji prihod od prodaje proizvoda između poduzetnika i s njim povezanih poduzetnika, te od prodaje proizvoda između povezanih poduzetnika, ne uzima se u obzir kod izračuna ukupnoga godišnjeg prihoda iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Ukupan godišnji prihod, izračunat sukladno stavcima 1. i 2. ovoga članka, umanjuje se za iznos carinskih pristojbi, poreza na dodanu vrijednost i drugih poreza koji se izravno odnose na promet i rabate.

(4) Skupno izuzeće za sporazume iz članka 7. ove Uredbe, nastavit će se primjenjivati i ako tijekom razdoblja od dvije uzastopne financijske godine iznos ukupnoga godišnjeg prihoda bude povećan za najviše 10%.

Trajanje, prestanak, rješavanje sporova i prijenos prava i obveza iz sporazuma o distribuciji novih motornih vozila na treću stranu

Članak 9.

(1) Skupno se izuzeće primjenjuje pod uvjetom da vertikalni sporazum, koji je dobavljač novih motornih vozila sklopio s distributerom novih motornih vozila, uređuje:

a) sklapanje sporazuma na razdoblje od najmanje pet godina, a svaka strana sporazuma se obvezuje da će obavijestiti drugu stranu najmanje šest mjeseci unaprijed o svojoj namjeri da neće obnoviti sporazum,

b) sklapanje sporazuma na neodređeno razdoblje, u kojem je slučaju rok za dostavu obavijesti o otkazu sporazuma za obje strane sporazuma najmanje dvije godine prije namjeravanog otkaza, a taj se rok može smanjiti na najmanje jednu godinu u slučajevima kada:

– zakon ili poseban sporazum obvezuje dobavljača na plaćanje odgovarajuće naknade za otkaz sporazuma,

– dobavljač otkazuje sporazum, jer je potrebno reorganizirati cijelu ili značajan dio mreže.

(2) Skupno izuzeće primjenjuje se pod uvjetom da je u vertikalnom sporazumu, sklopljenom s distributerom novih motornih vozila, uređeno da dobavljač koji želi raskinuti sporazum mora to učiniti pisanim putem i na taj način da priloži detaljne, objektivne i transparentne razloge raskidanja sporazuma, kako bi se dobavljača spriječilo da raskine vertikalni sporazum s distributerom novih motornih vozila zbog djelovanja koja, sukladno ovoj Uredbi, ne smiju biti ograničena.

(3) Skupno izuzeće primjenjuje se pod uvjetom da vertikalni sporazum o distribuciji novih motornih vozila osigura svakoj strani sporazuma pravo na rješavanje sporova koji proizlaze iz sporazuma putem postupka mirenja pri Centru za mirenje Hrvatske gospodarske komore, ne isključujući pritom pravo svake strane sporazuma da sporove koji proizlaze iz sporazuma rješava sudskim putem ili putem arbitraže.

(4) Skupno izuzeće primjenjuje se pod uvjetom da je u vertikalnom sporazumu sklopljenom s distributerom novih motornih vozila uređeno da je dobavljač suglasan s prijenosom prava i obveza iz vertikalnoga sporazuma o distribuciji novih motornih vozila na drugog distributera novih motornih vozila unutar istog sustava distribucije, a kojeg je izabrao distributer koji prenosi svoja prava i obveze iz tog sporazuma.

III. OGRANIČENJA, ODNOSNO UVJETI KOJE SPORAZUMI O DISTRIBUCIJI NOVIH MOTORNIH VOZILA NE SMIJU SADRŽAVATI

Teška ograničenja tržišnog natjecanja u sporazumima o distribuciji novih motornih vozila

Članak 10.

(1) Skupno izuzeće iz ove Uredbe ne može se primijeniti na vertikalne sporazume koji se odnose na prodaju novih motornih vozila, koji neposredno ili posredno, samostalno ili zajedno s drugim čimbenicima, pod kontrolom ugovornih strana, sadrže vertikalna ograničenja koja se smatraju teškim ograničenjima tržišnog natjecanja, a koja imaju cilj:

a) ograničavanje prava distributera novih motornih vozila da slobodno određuje prodajnu cijenu proizvoda, što ne isključuje dobavljača da odredi maksimalnu prodajnu cijenu ili preporuči prodajnu cijenu, pod uvjetom da nije riječ o fiksnim ili minimalnim prodajnim cijenama, koje su rezultat izvršenog pritiska ili poticaja od bilo koje ugovorne strane,

b) ograničavanje područja na kojem distributer novih motornih vozila može prodavati proizvode iz sporazuma, ili ograničavanje prodaje ugovorenih proizvoda određenoj skupini potrošača,

c) ograničavanje članovima unutar sustava selektivne distribucije koji djeluju na razini trgovine na malo, aktivnu ili pasivnu prodaju novih motornih vozila krajnjim korisnicima,

d) ograničavanje međusobne opskrbe između distributera novih motornih vozila unutar sustava selektivne distribucije, uključujući ograničenja između distributera novih motornih vozila koji ne djeluju na istoj razini trgovine,

e) ograničavanje prava distributera da prodaje bilo koje novo motorno vozilo koje odgovara nekom modelu iz ugovornog opsega proizvoda utvrđenih sporazumom,

f) ograničavanje prava distributera novih motornih vozila koji je istovremeno i ovlašteni serviser motornih vozila, da prenese ovlaštenje za pružanje usluga popravka i održavanja motornih vozila drugim ovlaštenim serviserima, ne isključujući pravo dobavljača novih motornih vozila da od tog distributera zahtijeva, prije sklapanja ugovora o prodaji novog motornog vozila, pružanje informacije krajnjim korisnicima o imenu i adresi ovlaštenog servisa.

(2) Iznimno od stavka 1. točke b) ovoga članka, ne smatraju se zabranjenim vertikalnim ograničenjima u sporazumima koji se odnose na prodaju novih motornih vozila, sljedeća ograničenja koja imaju cilj:

a) ograničavanje distributeru novih motornih vozila aktivne prodaje na isključivo dodijeljenom području ili isključivoj grupi kupaca rezerviranoj za dobavljača, odnosno na području ili kupcima koje je dobavljač isključivo ustupio za prodaju drugom distributeru novih motornih vozila, pod uvjetom da takva ograničenja, nametnuta od strane dobavljača, ne onemogućuju daljnju prodaju od strane kupaca tih distributera,

b) ograničavanje distributeru novih motornih vozila, koji djeluje na razini trgovine na veliko, aktivne i pasivne prodaje krajnjim korisnicima,

c) ograničavanje članovima unutar sustava selektivne distribucije aktivne i pasivne prodaje novih motornih vozila neovlaštenim distributerima na tržištima na kojima se primjenjuje selektivni distribucijski sustav.

(3) Aktivna prodaja, u smislu stavaka 1. i 2. ovoga članka, razumijeva aktivno traženje i pristupanje kupcima ili određenoj grupi kupaca koji se nalaze na isključivom teritoriju drugog distributera novih motornih vozila, sklapanje pojedinačnih ugovora i poduzimanje mjera za ponudu proizvoda tim kupcima, te osnivanje podružnica, skladišta ili organiziranje distributivne mreže i promidžbe na isključivom teritoriju drugog distributera novih motornih vozila. Aktivnim pristupanjem smatra se posjećivanje kupca, slanje kupcima pošte, što uključuje i elektroničku poštu, oglašavanje putem medija i drugih sredstava javnog priopćavanja, namijenjenih isključivo tim kupcima ili grupama kupaca, na isključivom teritoriju drugog distributera novih motornih vozila.

(4) Pasivna prodaja, u smislu stavaka 1. i 2. ovoga članka, razumijeva odgovaranje na zahtjeve pojedinačnih kupaca, uključujući isporuku proizvoda takvim kupcima, uz napomenu da takvo odgovaranje ne smije biti posljedica djelovanja aktivne prodaje. Pasivnom prodajom smatra se i općenito reklamiranje ili oglašavanje u medijima ili na internetu, koje dopire izvan nečijeg isključivog teritorija ili određene grupe kupaca, a koje je rezultat razvoja tehnologije, odnosno jednostavnosti pristupa, pa se smatra razumnim načinom pristupanja tim kupcima ili grupama kupaca.

(5) Ugovornim opsegom proizvoda utvrđenih sporazumom u smislu stavka 1. točke e) ovoga članka, smatra se svaki različiti model motornog vozila koje distributer može kupiti od dobavljača.

(6) Motornim vozilom koje odgovara modelu iz ugovornog opsega proizvoda utvrđenih sporazumom iz stavka 1. točke f) ovoga članka, smatra se vozilo koje je predmetom sporazuma o distribuciji novih motornih vozila s drugim poduzetnikom unutar sustava distribucije, a koje je uspostavio proizvođač novih motornih vozila, odnosno koji je uspostavljen uz njegov pristanak, te koje je:

– serijski proizvedeno ili sastavljeno od strane proizvođača, te

– identično po obliku, pogonu, podvozju, te vrsti motora određenom vozilu iz modela utvrđenog sporazumom.

Ostala teška ograničenja tržišnog natjecanja u sporazumima distribuciji novih motornih vozila

Članak 11.

(1) Skupno izuzeće iz ove Uredbe ne može se primijeniti u slučajevima kada dobavljač novih motornih vozila uskrati neovisnim poduzetnicima pristup tehničkim informacijama, dijagnostičkoj i drugoj opremi, alatima, uključujući relevantne računalne programe, odnosno uskrati obuku potrebnu za popravke i održavanje tih motornih vozila ili za provedbu mjera zaštite okoliša.

(2) Neovisnim poduzetnicima iz stavka 1. ovoga članka smatraju se poduzetnici koji su neposredno ili posredno uključeni u poslove servisiranja i održavanja motornih vozila, posebno neovisni serviseri, proizvođači opreme ili alata za popravke, neovisni distributeri rezervnih dijelova, izdavači tehničkih informacija, automobilski klubovi, operateri za pomoć na cesti, operateri koji pružaju usluge pregleda i testiranja, te operateri koji pružaju obuku serviserima.

Zabranjene obveze u sporazumima o distribuciji novih motornih vozila

Članak 12.

(1) Skupno izuzeće iz ove Uredbe ne može se primijeniti na vertikalne sporazume koji se odnose na prodaju novih motornih vozila, a koji sadrže:

a) neposredne ili posredne obveze nenatjecanja,

b) neposredne ili posredne obveze nametnute članovima sustava distribucije da ne prodaju motorna vozila određenog dobavljača – tržišnog takmaca,

c) neposredne ili posredne obveze zbog kojih distributer novih motornih vozila nakon prestanka sporazuma ne smije proizvoditi, kupovati, prodavati ili distribuirati motorna vozila.

(2) Iznimno od stavka 1. točke a) ovoga članka, obveza nenatjecanja ne smatra se zabranjenim vertikalnim ograničenjem kada distributer prodaje nova motorna vozila različitih dobavljača u odvojenim prostorima izložbenog salona, radi izbjegavanja zabune. Obveza nametnuta distributeru novih motornih vozila da za prodaju pojedinog novog osobnog vozila određenog zaštitnog znaka, ima posebno osoblje, smatra se zabranjenim vertikalnim ograničenjem, osim ako to odluči distributer novih motornih vozila, te ako dobavljač snosi sve dodatne troškove vezane uz posebno osoblje.

(3) Obveza nenatjecanja u smislu stavka 1. točke a) i stavka 2. ovoga članka razumijeva svaku neposrednu ili posrednu obvezu zbog koje kupac ne može proizvoditi, prodavati ili preprodavati zamjenske proizvode koji se natječu s proizvodima koje su predmet sporazuma, ili svaku neposrednu ili posrednu obvezu kupca da kupi od dobavljača, ili od nekog drugog poduzetnika na kojega ga uputi dobavljač, više od 30 posto od ukupne količine proizvoda. Taj udio izračunava se na temelju vrijednosti kupovine proizvoda i njihovih zamjenskih proizvoda na mjerodavnom tržištu koju je kupac ostvario u prethodnoj financijskoj godini.

(4) Skupno izuzeće ne može se primijeniti na vertikalne sporazume koji se odnose na prodaju novih motornih vozila koji sadrže:

a) neposredne ili posredne obveze zbog kojih trgovac koji djeluje na razini trgovine na malo ne smije prodavati usluge leasinga u vezi s proizvodima iz ugovora ili zamjenskim proizvodima,

b) neposredne ili posredne obveze nametnute distributeru novih osobnih vozila i/ili novih lakih gospodarskih vozila unutar sustava selektivne distribucije, koje ograničavaju njegovo pravo da obavlja prodaju ili isporuku tih vozila u poslovnim prostorima na drugim lokacijama na tržištu gdje se primjenjuje sustav selektivne distribucije.

(5) Laka gospodarska vozila iz stavka 4. točke b) ovoga članka su vozila namijenjena prijevozu robe ili putnika, čija ukupna masa ne prelazi 3,5 tone, a ako se pojedino lako gospodarsko vozilo prodaje u inačici čija ukupna masa prelazi 3,5 tone, sve inačice tog vozila smatraju se lakim gospodarskim vozilom.

IV. POSEBNI UVJETI ZA SKUPNO IZUZEĆE VERTIKALNIH SPORAZUMA O SERVISIRANJU MOTORNIH VOZILA

Članak 13.

Vertikalni sporazumi o servisiranju motornih vozila, kojima se razumijevaju sporazumi o prodaji rezervnih dijelova za motorna vozila, te sporazumi o pružanju usluga popravka i održavanja motornih vozila, a koji su sklopljeni nakon stupanja na snagu ove Uredbe, mogu se skupno izuzeti od opće zabrane iz članka 8. stavka 1. Zakona ako su u cijelosti usklađeni s odredbama Uredbe o skupnom izuzeću vertikalnih sporazuma između poduzetnika, i ako ne sadrže teška ograničenja tržišnog natjecanja, posebno određena za te sporazume ovom Uredbom.

Teška ograničenja tržišnog natjecanja u sporazumima koji se odnose na prodaju rezervnih dijelova, te pružanje usluge popravka i održavanja motornih vozila

Članak 14.

(1) Skupno izuzeće iz ove Uredbe ne može se primijeniti na vertikalne sporazume koji se odnose na prodaju rezervnih dijelova, te pružanje usluga popravka i održavanja motornih vozila, koji neposredno ili posredno, samostalno ili zajedno s drugim čimbenicima, pod kontrolom ugovornih strana, sadrže vertikalna ograničenja koja imaju cilj:

(a) ograničavanje članovima unutar sustava selektivne distribucije, prodaje rezervnih dijelova za motorna vozila neovisnim serviserima koji te dijelove koriste za popravak i održavanje motornih vozila;

(b) ograničavanje prava dobavljača rezervnih dijelova, alata za popravke ili dijagnostičke i druge opreme, ugovoreno s proizvođačem motornih vozila da prodaje rezervne dijelove, alate za popravke ili dijagnostičku ili drugu opremu ovlaštenim ili neovisnim distributerima, odnosno ovlaštenim ili neovisnim serviserima ili krajnjim korisnicima;

(c) ograničavanje prava dobavljača dijelova za motorna vozila, ugovoreno s proizvođačem motornih vozila koji koristi te dijelove u prvoj ugradnji u proizvodnji motornih vozila, da te dijelove ili rezervne dijelove valjano i na vidljivom mjestu označi svojim robnim žigom ili logotipom.

(2) Rezervni dijelovi iz stavka 1. ovoga članka su dijelovi koje treba ugraditi u motorno vozilo ili na njega, kako bi se zamijenili dijelovi toga vozila, uključujući robu poput maziva koja je neophodna za uporabu motornoga vozila, uz iznimku goriva.

(3) Rezervni dijelovi, u smislu stavka 1. ovoga članka, mogu biti originalni rezervni dijelovi ili rezervni dijelovi usporedivo jednake kvalitete.

(4) Originalni rezervni dijelovi iz stavka 3. ovoga članka su rezervni dijelovi koji su iste kvalitete kao i dijelovi koji se rabe za sastavljanje motornoga vozila te koji se proizvode u skladu s propisima i proizvodnim standardima što ih proizvođač vozila pruža za proizvodnju dijelova ili rezervnih dijelova za navedena motorna vozila. Ovo uključuje rezervne dijelove koji se proizvode na istoj proizvodnoj liniji kao i dijelovi. Pretpostavlja se, osim ako se ne dokaže drukčije, da su dijelovi originalni rezervni dijelovi ako proizvođač dijelova potvrdi da rezervni dijelovi odgovaraju kvaliteti dijelova koji se rabe za sastavljanje navedenog vozila, te da su proizvedeni u skladu s propisima i proizvodnim standardima proizvođača vozila.

(5) Rezervni dijelovi usporedivo jednake kvalitete iz stavka 3. ovoga članka su rezervni dijelovi koje je izradio bilo koji poduzetnik koji može u svakom trenutku potvrditi kako su navedeni rezervni dijelovi usporedivo jednake kvalitete u odnosu na dijelove koji se koriste, ili su se koristili za sastavljanje motornih vozila.

V. UKIDANJE SKUPNOG IZUZEĆA

Uvjeti za ukidanje skupnog izuzeća

Članak 15.

(1) Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (u daljnjem tekstu: Agencija) može po službenoj dužnosti, u smislu članka 10. stavka 4. Zakona, pokrenuti postupak ocjene pojedinog vertikalnog sporazuma o distribuciji i servisiranju motornih vozila, iako taj sporazum ispunjava uvjete za skupno izuzeće iz ove Uredbe, u slučaju kada učinci tog sporazuma, samostalno ili kumulativno sa sličnim vertikalnim sporazumima na mjerodavnom tržištu, ne ispunjavaju kumulativno, za vrijeme njihova trajanja, uvjete za izuzeće iz članka 8. stavka 3. Zakona.

(2) Agencija može pokrenuti postupak ocjene vertikalnog sporazuma o distribuciji i servisiranju motornih vozila, u smislu stavka 1. ovoga članka, posebno u slučajevima:

a) kad je pristup mjerodavnom tržištu ili tržišno natjecanje značajno ograničeno kumulativnim učinkom vertikalnih sporazuma koji imaju slična vertikalna ograničenja,

b) kad paralelne mreže vertikalnih sporazuma sa sličnim vertikalnim ograničenjima zajedno pokrivaju više od 50% mjerodavnog tržišta.

(3) Ako Agencija u postupku ocjene pojedinog sporazuma iz stavka 1. ovoga članka utvrdi da sporazum ima učinke koji su u suprotnosti s uvjetima propisanima člankom 8. stavkom 3. Zakona i ovom Uredbom, rješenjem će ukinuti skupno izuzeće za taj sporazum.

Teret dokaza o ispunjavanju uvjeta za skupno izuzeće sporazuma u sektoru distribucije i servisiranja motornih vozila

Članak 16.

(1) Za vertikalne sporazume koji uređuju distribuciju novih motornih vozila i koji ispunjavaju uvjete za skupno izuzeće iz ove Uredbe, odnosno za vertikalne sporazume koji uređuju distribuciju rezervnih dijelova, te pružanje usluga popravka i održavanja motornih vozila, a koji istovremeno ispunjavaju uvjete za skupno izuzeće iz ove Uredbe i Uredbe o skupnom izuzeću vertikalnih sporazuma između poduzetnika, u pravilu se predmnijeva da ispunjavaju uvjete za izuzeće iz članka 8. stavka 3. Zakona, osim u slučaju iz članka 15. ove Uredbe.

(2) Iznimno, za vertikalne sporazume koji ne ispunjavaju uvjete za skupno izuzeće iz stavka 1. ovoga članka, sudionici takvih sporazuma moraju sami procijeniti ispunjavaju li njihovi sporazumi, unatoč tome, uvjete za izuzeće od opće zabrane sporazuma iz članka 8. stavka 3. Zakona.

(3) Ako Agencija pokrene postupak utvrđivanja zabranjenog sporazuma iz stavka 2. ovoga članka, teret dokaza o ispunjenju uvjeta za izuzeće iz članka 8. stavka 3. Zakona u tom postupku snose poduzetnici sudionici tog vertikalnog sporazuma o distribuciji i servisiranju motornih vozila.

Trajanje primjene ove Uredbe na sporazume o distribuciji novih motornih vozila

Članak 17.

(1) Ova Uredba primjenjivat će se na vertikalne sporazume o distribuciji novih motornih vozila zaključno do 31. svibnja 2013. godine.

(2) Na vertikalne sporazume o distribuciji novih motornih vozila počevši od 1. lipnja 2013. godine u cijelosti će se primjenjivati Uredba o skupnom izuzeću vertikalnih sporazuma između poduzetnika.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

(1) Na vertikalne sporazume o prodaji rezervnih dijelova za motorna vozila te vertikalne sporazume o pružanju usluga popravka i održavanja motornih vozila koji su sklopljeni prije stupanja na snagu ove Uredbe, a koji su ispunjavali uvjete za skupno izuzeće iz Uredbe o skupnom izuzeću sporazuma o distribuciji i servisiranju motornih vozila (»Narodne novine«, broj 105/2004), nastavlja se primjena te Uredbe do isteka trajanja tih sporazuma, a najkasnije do 31. svibnja 2013. godine.

(2) Počevši od 1. lipnja 2013. godine sporazumi iz stavka 1. ovoga članka moraju biti usklađeni s ovom Uredbom i s Uredbom o skupnom izuzeću vertikalnih sporazuma, sukladno odredbi članka 13. ove Uredbe.

(3) Sporazumi o prodaji rezervnih dijelova za motorna vozila te sporazumi o pružanju usluga popravka i održavanja motornih vozila, koji su sklopljeni nakon stupanja na snagu ove Uredbe, danom stupanja na snagu ove Uredbe, odnosno od dana njihova sklapanja, moraju biti usklađeni s odredbama ove Uredbe i s odredbama Uredbe o skupnom izuzeću vertikalnih sporazuma, sukladno odredbi članka 13. ove Uredbe.

Članak 19.

Na dan stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o skupnom izuzeću sporazuma o distribuciji i servisiranju motornih vozila (»Narodne novine«, broj 105/2004).

Stupanje na snagu

Članak 20.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 330-01/11-02/03
Urbroj: 5030120-11-1
Zagreb, 10. veljače 2011.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.