Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s inozemstvom za određenu robu

NN 37/2011 (30.3.2011.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s inozemstvom za određenu robu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

854

Na temelju članka 8. stavka 1. i članka 20. Zakona o trgovini (»Narodne novine«, br. 87/2008 i 116/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. ožujka 2011. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE TRGOVINE NA VELIKO I TRGOVINE S INOZEMSTVOM ZA ODREĐENU ROBU

Članak 1.

U Uredbi o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s inozemstvom za određenu robu (»Narodne novine«, br. 58/2009 i 27/2010), članak 1. mijenja se i glasi:

»Uredbom o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s inozemstvom za određenu robu (u daljnjem tekstu: Uredba) uređuju se uvjeti za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s inozemstvom za naftne derivate i biogoriva (u daljnjem tekstu: goriva) iz tarifnih oznaka Carinske tarife:

27101141 – laka ulja, motorni benzin sa sadržajem olova ne većim od 0,013 g/l (bezolovno), s oktanskim brojem (RON) manjim od 95;

27101145 – laka ulja, motorni benzin sa sadržajem olova ne većim od 0,013 g/l (bezolovno), s oktanskim brojem (RON) 95 ili većim, ali manjim od 98;

27101149 – laka ulja, motorni benzin sa sadržajem olova ne većim od 0,013 g/l (bezolovno), s oktanskim brojem (RON) 98 ili većim;

27101151 – laka ulja, motorni benzin sa sadržajem olova većim od 0,013 g/l (bezolovno), s oktanskim brojem (RON) manjim od 98;

27101159 – laka ulja, motorni benzin sa sadržajem olova većim od 0,013 g/l (bezolovno), s oktanskim brojem (RON) 98 ili većim;

27101921 – ostalo, srednja ulja, kerozin (petrolej), gorivo za mlazne motore (»jet«);

27101941 – ostalo, teška ulja, plinska ulja, s masenim udjelom sumpora ne većim od 0,05%;

2710194110 – goriva za grijanje;

2710194120 – pogonska goriva;

27101945 – ostalo, teška ulja, plinska ulja, s masenim udjelom sumpora većim od 0,05%, ali ne većim od 0,2%;

2710194510 – goriva za grijanje;

2710194520 – pogonska goriva;

27101949 – ostalo, teška ulja, plinska ulja, s masenim udjelom sumpora većim od 0,2%;

2710194910 – goriva za grijanje;

2710194920 – pogonska goriva;

271112 – naftni plinovi i ostali plinoviti ugljikovodici, ukapljeni, propan;

271113 – naftni plinovi i ostali plinoviti ugljikovodici, ukapljeni, butan;

27111900 – naftni plinovi i ostali plinoviti ugljikovodici, ukapljeni, ostali;

38249091 – kemijski proizvodi i pripravci kemijske ili srodnih industrija, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu, ostalo; monoalkilni esteri masnih kiselina, s volumnim udjelom estera 96,5% ili većim (FAME).«.

Članak 2.

U članku 2. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Odredba stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na goriva u pakiranjima do 200 litara i na goriva iz tarifnih oznaka Carinske tarife 271112, 271113 i 27111900 u hermetički zatvorenoj metalnoj posudi, mase 190 grama, predviđeno isključivo za primjenu u grijalicama za lemljenje, kao gorivo za kamperska kuhala, kamperske svjetiljke i sl.«.

U stavku 4. iza riječi: »benzinskih postaja«, dodaje se zarez i riječi: »punionica plinskih boca«.

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Kad se goriva iz tarifnih oznaka Carinske tarife 271112, 271113 i 27111900 stavljaju na tržište u plinskim bocama, moraju udovoljavati zahtjevima posebnih propisa koji se odnose na pokretne posude pod tlakom.«.

Članak 4.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Skladištem za obavljanje djelatnosti iz članka 2. stavka 1. ove Uredbe mora upravljati energetski subjekt koji posjeduje dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti skladištenja nafte i naftnih derivata, odnosno koji posjeduje dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti skladištenja biogoriva, ili trgovac ako ima pravo korištenja skladišta na temelju ugovora o skladištenju, sklopljenog s energetskim subjektom koji posjeduje dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti skladištenja nafte i naftnih derivata, odnosno koji posjeduje dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti skladištenja biogoriva.«.

Članak 5.

Članak 7. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Suglasnost iz stavka 1. ovoga članka izdaje se posebno za svaku vrstu goriva na rok do 24 mjeseca, sukladno ispunjenju svih uvjeta po priloženoj dokumentaciji.«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Zbog specifičnih svojstava goriva iz grupe naftni plinovi i ostali plinoviti ugljikovodici, suglasnost iz stavka 1. ovoga članka izdavat će se objedinjeno za goriva iz tarifnih oznaka Carinske tarife 271112, 271113 i 29111900.«.

Članak 6.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»Postupci za izdavanje suglasnosti koji do dana stupanja na snagu ove Uredbe nisu završeni, završit će se sukladno odredbama ove Uredbe.

Suglasnosti izdane na temelju odredbi Uredbe o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s inozemstvom za određenu robu (»Narodne novine«, br. 16/2002, 129/2004, 121/2006 i 20/2007) i Uredbe o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s inozemstvom za određenu robu (»Narodne novine«, br. 58/2009 i 27/2010), važe do isteka roka na koji su izdane.«.

Članak 7.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 330-01/11-02/04
Urbroj: 5030116-11-1
Zagreb, 25. ožujka 2011.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.