Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine

NN 37/2011 (30.3.2011.), Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

863

Na temelju članka 85. stavka 4. Zakona o radu (»Narodne novine« broj 149/09) ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU OBRAČUNA PLAĆE, NAKNADE PLAĆE ILI OTPREMNINE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuje sadržaj obračuna isplaćene plaće i naknade plaće, odnosno obračuna iznosa istih koje je poslodavac radniku bio dužan isplatiti ako ih na dan dospjelosti nije isplatio (u daljnjem tekstu: obračun plaće) i obračuna isplaćene otpremnine, odnosno iznosa otpremnine koju je poslodavac radniku bio dužan isplatiti ako je na dan dospjelosti nije isplatio (u daljnjem tekstu: obračun otpremnine).

(2) Izrazi koji se za fizičke osobe u ovom Pravilniku koriste u muškom rodu su neutralni i odnose se na osobe muškog i ženskog spola.

Članak 2.

(1) Obračun plaće sadrži:

1) podatke o poslodavcu:

– za pravnu osobu: tvrtku, sjedište, osobni identifikacijski broj (u daljnjem tekstu: OIB) i žiro-račun,

– za fizičku osobu: ime i prezime, adresu, OIB i žiro-račun,

2) podatke o radniku: ime i prezime, adresu, OIB, broj računa i naziv banke, ako se plaća odnosno naknada plaće isplaćuje putem banke,

3) razdoblje odnosno mjesec za koji se plaća ili naknada plaće isplaćuje,

4) podatke o ostvarenim satima rada i druge podatke od kojih ovisi iznos plaće te iznos plaće po tim osnovama ili podatke o satima za koje radnik ostvaruje pravo na naknadu plaće i iznos te naknade.

Članak 3.

(1) Podaci iz članka 2. stavka 1. podstavka 4. ovoga Pravilnika sadrže:

1) ostvarene sate rada odnosno druge podatke od kojih ovisi iznos plaće (sati redovitog rada prema rasporedu radnog vremena s posebno iskazanim satima rada nedjeljom, blagdanom ili neradnim danom utvrđenim posebnim zakonom i rada noću; sati prekovremenog rada s posebno iskazanim satima takvog rada nedjeljom, blagdanom ili neradnim danom utvrđenim posebnim zakonom i rada noću i drugo),

2) sate pripravnosti,

3) sate za koje radnik ostvaruje pravo na naknadu plaće, s posebno iskazanim satima:

– godišnjeg odmora,

– privremene spriječenosti za rad zbog bolesti,

– blagdana i neradnih dana utvrđenih posebnim zakonom,

– plaćenog dopusta,

– u kojima je radnik odbio raditi zbog neprovedenih mjera zaštite zdravlja i sigurnosti na radu,

– prekida rada do kojega je došlo krivnjom poslodavca ili uslijed drugih okolnosti za koje radnik nije odgovoran,

– u kojima radnik ne radi zbog drugih opravdanih razloga određenih zakonom, drugim propisom ili kolektivnim ugovorom,

– u kojima radnik nije radio iz razloga za koje je sam odgovoran,

4) ostale propisane, utvrđene ili ugovorene dodatke i primitke,

5) vrste i iznose doprinosa za obvezna osiguranja koji se obustavljaju iz plaće i to:

– za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti (I. stup),

– za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (II. stup),

6) iznos predujma poreza i prireza porezu na dohodak uz iskazan osobni odbitak i stope,

7) utvrđeni iznos plaće ili naknade plaće po osnovama iz stavka 1. podstavka 1., 2. i 3. ovoga članka,

8) utvrđeni iznos i vrstu obustave,

9) utvrđeni iznos za isplatu,

10) datum određen za isplatu plaće,

11) iznos plaće odnosno naknade plaće koja nije isplaćena ili nije isplaćena u cijelosti, uz naznaku dana dospjelosti ako na taj dan plaća odnosno naknada plaće nije isplaćena.

(2) Poslodavac u obračunu plaće nije obvezan navoditi podatke iz odredbe stavka 1. ovoga članka koji u razdoblju odnosno mjesecu za koji se plaća ili naknada plaće isplaćuje kod radnika ne postoje.

Članak 4.

(1) Obračun otpremnine sadrži:

1) podatke o poslodavcu:

– za pravnu osobu: tvrtku, sjedište, OIB i žiro-račun,

– za fizičku osobu: ime i prezime, adresu, OIB i žiro-račun,

2) podatke o radniku: ime i prezime, adresu, OIB, broj računa i naziv banke, ako se otpremnina isplaćuje putem banke,

3) podatke o otpremnini.

Članak 5.

(1) Podaci o otpremnini iz članka 4. stavka 1. podstavka 3. ovoga Pravilnika sadrže:

1) mjerila za utvrđivanje otpremnine ako njen iznos ovisi o određenim mjerilima (broj godina rada za koje je radnik ostvario pravo na otpremninu i iznos prosječne bruto plaće koju je radnik ostvario u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu, odnosno druga ugovorena ili utvrđena mjerila),

2) ukupni iznos bruto otpremnine i od toga:

– neoporezivi iznos,

– oporezivi iznos,

3) vrste iznosa doprinosa za obvezna osiguranja koji se obustavljaju iz oporezivog dijela otpremnine i to:

– za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti (I. stup),

– za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (II. stup),

4) iznos predujma poreza i prireza porezu na dohodak iz oporezivog iznosa otpremnine,

5) iznos otpremnine za isplatu, kojeg čine zbroj neoporezivog iznosa i neto od oporezivog iznosa otpremnine,

6) datum određen za isplatu otpremnine,

7) iznos otpremnine koja nije isplaćena ili nije isplaćena u cijelosti, uz naznaku dana dospjelosti ako na taj dan otpremnina nije isplaćena.

Članak 6.

(1) Obračun plaće radnika upućenog na rad u inozemstvo, osim podataka iz članka 2. i 3. ovoga Pravilnika, sadrži i podatak o osnovici prema kojoj su obračunati doprinosi, ako je ta osnovica različita od iznosa plaće.

(2) Obračun plaće pomorca koji je član posade broda u međunarodnoj plovidbi, sadrži podatke o iznosu bruto plaće i o broju dana za koje pomorac ima pravo na dodatak, te iznos pomorskog dodatka.

(3) Ako poslodavac na dan dospjelosti ne isplati plaću, naknadu plaće odnosno otpremninu ili ih ne isplati u cijelosti, obračuni iznosa koje je bio dužan isplatiti, osim podataka iz članka 2. i 3., odnosno članka 4. i 5. ovoga Pravilnika sadrže i potpis ovlaštene osobe te pečat poslodavca.

Članak 7.

Ako inspektor u provedbi inspekcijskog nadzora utvrdi da poslodavac u propisanom roku radniku nije dostavio obračun iz kojeg je vidljivo kako je utvrđen iznos isplaćene plaće, naknade plaće ili otpremnine ili utvrdi da poslodavac radniku nije u propisanom roku dostavio obračun dospjele, a neisplaćene plaće, naknade plaće ili otpremnine ili utvrdi da ti obračuni nemaju propisani sadržaj, rješenjem će poslodavcu naložiti dostavu obračuna sa svim propisanim podacima.

Članak 8.

Poslodavac je obračunske isprave, čiji je sadržaj propisan ovim Pravilnikom, dužan čuvati najmanje četiri godine, a u slučaju kada poslodavac ima saznanja da je pokrenut radni spor u pogledu ostvarenja prava iz radnog odnosa ili u svezi s radnim odnosom, pri čemu bi za ostvarenje tih prava mogle biti relevantne i obračunske isprave, iste je dužan čuvati do pravomoćnog okončanja toga spora.

Članak 9.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (»Narodne novine« broj 81/10).

(2) Ovaj Pravilnik će se objaviti u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. svibnja 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/71

Urbroj: 526-08-01-01/1-11-1

Zagreb, 24. ožujka 2011.

Ministar
mr. sc. Đuro Popijač, v. r.