Lista o izmjeni i dopunama Liste opasnih kemikalija čiji je promet zabranjen, odnosno ograničen

NN 37/2011 (30.3.2011.), Lista o izmjeni i dopunama Liste opasnih kemikalija čiji je promet zabranjen, odnosno ograničen

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

866

Na temelju članka 53. stavka 2. Zakona o kemikalijama (»Narodne novine«, broj 150/05 i 53/08) ministar zdravstva i socijalne skrbi, uz suglasnost ministra gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

LISTU O IZMJENI I DOPUNAMA LISTE

OPASNIH KEMIKALIJA ČIJI JE PROMET ZABRANJEN, ODNOSNO OGRANIČEN

Članak 1.

U Listi opasnih kemikalija čiji je promet zabranjen, odnosno ograničen (»Narodne novine«, broj 39/2010) u članku 1., stupcu 1., točka 3. mijenja se i glasi:

»3. Tekuće tvari ili smjese koje se smatraju opasnima u smislu Zakona o kemikalijama.

1. Ne smiju se koristiti u:

– ukrasnim predmetima za stvaranje svjetlosnih efekata ili efekata boje promjenom faze, primjerice u ukrasnim svjetiljkama i pepeljarama,

– varkama i šaljivim predmetima,

– igrama za jednog ili više igrača i u drugim predmetima koji su namijenjeni takvoj uporabi, čak ni u ukrasnoj funkciji.

2. Predmeti koji ne ispunjavaju uvjete iz stavka 1. ne smiju se staviti u promet.

3. Ne smiju se staviti u promet ako sadrže bojilo, osim iz fiskalnih razloga, i/ili parfeme, ako:

– se mogu koristiti kao gorivo u ukrasnim uljnim svjetiljkama u slobodnoj ponudi, i

– predstavljaju opasnost od aspiracije i označavaju se oznakom R65 ili H304.

4. Ukrasne uljne svjetiljke za slobodnu ponudu smiju se staviti u promet samo ako odgovaraju normi za ukrasne uljne svjetiljke HRN EN 14059:2008.

5. Ne dovodeći u pitanje provedbu propisa koji se odnose na razvrstavanje, pakiranje i označavanje opasnih tvari i smjesa, dobavljači moraju prije stavljanja u promet osigurati da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) ulja za svjetiljke s oznakom R65 ili H304 za slobodnu ponudu moraju na vidljivom mjestu sadržavati sljedeći natpis, koji mora biti čitak i neizbrisiv: »Svjetiljke punjene ovom tekućinom treba čuvati izvan dohvata djece« a, počevši od 1. svibnja 2011. godine, i natpis: »Samo gutljaj ulja za svjetiljke – čak i sisanje fitilja svjetiljke – može izazvati do po život opasno oštećenje pluća,«

(b) tekućine za upaljače za roštilj s oznakom R65 ili H304 namijenjene slobodnoj ponudi moraju, počevši od 1. prosinca 2011. godine, sadržavati sljedeći natpis, koji mora biti čitak i neizbrisiv: »Samo gutljaj tekućine iz upaljača – može izazvati do po život opasno oštećenje pluća,«

(c) ulja za svjetiljke i tekućine upaljača za roštilj s oznakom R65 ili H304 za slobodnu ponudu moraju, počevši od 1. prosinca 2011. godine, biti pakirani u crnu neprozirnu ambalažu zapremine do 1 litre.

6. Fizičke ili pravne osobe koje po prvi puta stavljaju u promet ulja za svjetiljke i tekućine za upaljače za roštilj s oznakom R65 ili H304 moraju Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi do 1. prosinca 2011. godine, i zatim jednom godišnje, dostaviti podatke o alternativama za ulja za svjetiljke i tekućine za upaljače za roštilj s oznakom R65 ili H304.«

U točki 20., u stupcu 2. dodaju se stavci 4., 5. i 6. koji glase:

»4. Tri-supstituirani organokositrovi spojevi

(a) Tri-supstituirani organokositrovi spojevi kao što su spojevi tributilkositra (TBT) i spojevi trifenilkositra (TPT) ne smiju se koristiti nakon 1. srpnja 2010. u proizvodima ako je koncentracija u proizvodu ili njegovom dijelu veća od ekvivalenta 0,1 % masenog udjela kositra,

(b) Proizvodi koji ne ispunjavaju uvjete iz točke (a) ne smiju se stavljati u promet nakon 1. svibnja 2011. godine, osim proizvoda koji su prije toga datuma već bili u upotrebi u Republici Hrvatskoj.

5. Spojevi dibutilkositra (DBT):

(a) Spojevi dibutilkositra (DBT) ne smiju se nakon 1. siječnja 2012. koristiti u smjesama i proizvodima za slobodnu ponudu ako je koncentracija u smjesi ili proizvodu ili njihovim dijelovima veća od ekvivalenta 0,1 % masenog udjela kositra.

(b) Proizvodi i smjese koji ne ispunjavaju uvjete iz točke (a) ne smiju se stavljati u promet nakon 1. siječnja 2012. godine, osim proizvoda koji su prije toga datuma već bili u upotrebi u Republici Hrvatskoj.

(c) Iznimno, točke (a) i (b) ne primjenjuju se prije 1. siječnja 2015. godine na sljedeće proizvode i smjese u slobodnoj ponudi:

– jednokomponentna ili dvokomponentna vulkanizacijska brtvila i ljepila za uporabu na sobnoj temperaturi (brtvila RTV-1 i RTV-2),

– boje i premazi koji sadrže spojeve DBT-a kao katalizatore a nanose se na proizvode,

– profili od mekanog polivinil klorida (PVC), bilo sami ili koekstrudirani s tvrdim PVC-om,

– tkanine za primjene na otvorenom prevučene PVC-om koji sadrži spojeve DBT-a kao stabilizatore,

– vanjske cijevi za oborinske vode, oluci i pribor kao i materijal za prekrivanje krovova i fasada,

(d) Iznimno, točke (a) i (b) ne primjenjuju se na materijale i proizvode koji su uređeni propisima o predmetima i materijalima u dodiru s hranom.

6. Spoj dioktilkositra (DOT):

(a) Spojevi dioktilkositra (DOT) ne smiju se nakon 1. siječnja 2012. godine koristiti u sljedećim proizvodima u slobodnoj ponudi ili slobodnoj uporabi ako je koncentracija u proizvodu ili njegovom dijelu veća od ekvivalenta 0,1 % masenog udjela kositra:

– tekstilni proizvodi koji dolaze u dodir s kožom,

– rukavice,

– obuća ili dijelovi obuće koji dolaze u dodir s kožom,

– zidne i podne obloge,

– proizvodi za njegu djece,

– proizvodu za žensku higijenu,

– pelene,

– dvokomponentna oprema za oblikovanje vulkanizacijske gume pomoću kalupa na sobnoj temperaturi (kompleti za oblikovanje RTV-2).

(b) Proizvodi koji ne ispunjavaju uvjete iz točke (a) ne smiju se stavljati u promet nakon 1. siječnja 2012. godine, osim proizvoda koji su prije toga datuma već bili u upotrebi u Republici Hrvatskoj.”

U točki 42. u stupcu 2. iza prve rečenice dodaje se rečenica koja glasi:

»Ograničenje za kratkolančane klorirane parafine (SCCP) u postupku je preispitivanja u skladu s odgovarajućim postupcima na razini Europske unije.«

Iza točke 58. dodaje se točka 59. koji glasi:

»59. Diklorometan

CAS br. 75-09-2

EZ br. 200-838-9

1. Odstranjivači boje koji sadrže diklorometan u koncentraciji od 0,1 % masenog udjela ili više:

(a) nakon 1. svibnja 2011. godine ne smiju se po prvi puta staviti u promet za slobodnu ponudu niti za profesionalne korisnike,

(b) nakon 6. prosinca 2011. godine ne smiju se staviti u promet za slobodnu ponudu niti za profesionalne korisnike,

(c) nakon 6. lipnja 2012. godine ne smiju ih upotrebljavati profesionalni korisnici.

U smislu ovoga unosa:

(i) »profesionalni korisnik« znači svaku fizičku ili pravnu osobu, uključujući i radnike i samozaposlene radnike koji odstranjuju boju dok obavljaju svoju profesionalnu aktivnost izvan industrijskog postrojenja,

(ii) »industrijsko postrojenje« znači objekt u kojem se obavljaju aktivnosti odstranjivanja boje.

2. Iznimno od odredaba stavka 1., može se dopustiti za određene aktivnosti da odstranjivače boje koji sadrže diklorometan koriste posebno osposobljeni profesionalni korisnici i može se dozvoliti stavljanje u promet takvih odstranjivača boje za potrebe tih profesionalnih korisnika.

Na navedenu iznimku primjenjuju se mjere za zaštitu zdravlja i sigurnosti profesionalnih korisnika koji upotrebljavaju odstranjivače boje koji sadrže diklorometan sukladno posebnim propisima kojima je uređena zaštita zdravlja na radu.

Posebne mjere sukladno posebnim propisima kojima je uređena zaštita zdravlja na radu moraju sadržavati podatak o tome da profesionalni korisnik posjeduje odgovarajuću potvrdu koja se prihvaća u Republici Hrvatskoj ili da je podnio drugu dokumentaciju s dokazima u tu svrhu ili dokaz da je njegova djelatnost odobrena u Republici Hrvatskoj, čime dokazuje da posjeduje odgovarajuću izobrazbu i stručnost za uporabu odstranjivača boje koji sadrže diklorometan.

3. Profesionalni korisnik koji koristi iznimku iz stavka 2. može obavljati svoju djelatnost na temelju te iznimke samo u Republici Hrvatskoj. Izobrazba iz stavka 2. obuhvaća najmanje:

(a) svijest o postojanju rizika za zdravlje, procjenjivanje i upravljanje tim rizicima, uključujući i informacije o postojećim zamjenama ili postupcima u kojima je njihova uporaba manje opasna za zdravlje i sigurnost radnika,

(b) uporaba odgovarajuće ventilacije,

(c) uporaba odgovarajuće opreme za osobnu zaštitu u skladu s propisima o zaštiti na radu.

Poželjno je da radnici i samozaposleni radnici zamijene diklorometan kemijskim sredstvom ili postupkom koji u propisanim uvjetima uporabe ne predstavlja rizik za zdravlje i sigurnost radnika ili je taj rizik manji.

Profesionalni korisnici u praksi primjenjuju sve relevantne mjere sigurnosti, uključujući i uporabu osobne zaštitne opreme.

4. Ne dovodeći u pitanje propise o zaštiti na radu, odstranjivači boje koji sadrže diklorometan u koncentracijama od 0,1 % masenog udjela ili više smiju se koristiti u industrijskim postrojenjima samo ako su ispunjeni najmanje sljedeći uvjeti:

(a) učinkovita ventilacija u svim prostorima u kojima se obavljaju radovi, osobito kod mokrih postupaka i sušenja proizvoda s kojih je boja odstranjena: lokalna ventilacija na ispuhu bazena za odstranjivanje boje dopunjena prisilnom ventilacijom u takvim prostorima kako bi se izloženost svela na najmanju moguću mjeru i, kad je to tehnički provedivo, osiguralo poštivanje relevantnih graničnih vrijednosti za profesionalnu izloženost,

(b) mjere za smanjivanje isparavanja iz bazena za odstranjivanje boje: bazeni zatvoreni poklopcima osim tijekom punjenja i pražnjenja; odgovarajući sustavi za punjenje i pražnjenje bazena; i spremnici za pranje vodom ili mineraliziranom vodom radi uklanjanja ostatka otapala nakon pražnjenja bazena,

(c) mjere za rukovanje diklormetanom u bazenima za odstranjivanje boje na siguran način: crpke i cjevovodi za prijenos odstranjivača boje u bazen i iz bazena za odstranjivanje i odgovarajući sustavi za sigurno čišćenje bazena i odstranjivanje taloga,

(d) osobna zaštitna oprema u skladu s propisima o zaštiti na radu: odgovarajuće zaštitne rukavice, zaštitne naočale i zaštitna odjeća, i odgovarajuća zaštita za dišne organe ako na drugačiji način nije moguće postići poštivanje relevantnih graničnih vrijednosti za profesionalnu izloženost,

(e) odgovarajuće informacije, upute i izobrazba za operatore koji koriste takvu opremu.

5. Ne dovodeći u pitanje propise koji se odnose na razvrstavanje, pakiranje i označavanje tvari i smjesa, nakon 6. prosinca 2011. godine odstranjivači boje koji sadrže diklorometan u koncentraciji od 0,1 % masenog udjela ili više na vidljivom mjestu moraju sadržavati sljedeći natpis, koji mora biti čitak i neizbrisiv:

»Isključivo za odobrenu industrijsku i profesionalnu uporabu.«

Članak 2.

Ova Lista stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/11-04/01

Urbroj: 534-07-1-1/3-11-01

Zagreb, 22. ožujka 2011.

Potpredsjednik Vlade i
ministar zdravstva i socijalne skrbi
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.