Metodologija za pružanje usluga uravnoteženja električne energije u elektroenergetskom sustavu

NN 37/2011 (30.3.2011.), Metodologija za pružanje usluga uravnoteženja električne energije u elektroenergetskom sustavu

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

874

Na temelju članka 11. stavka 1. podstavka 3. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 177/04 i 76/07) Hrvatska energetska regulatorna agencija, na sjednici Upravnog vijeća održanoj 28. ožujka 2011. godine donijela je

METODOLOGIJU

ZA PRUŽANJE USLUGA URAVNOTEŽENJA ELEKTRIČNE ENERGIJE U ELEKTROENERGETSKOM SUSTAVU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Metodologijom određuju:

– cijene energije uravnoteženja subjektima odgovornim za odstupanje;

– cijene opskrbe električnom energijom za kupce koji su ostali bez opskrbljivača ili im je opskrbljivač prestao s radom.

Članak 2.

(1) Izrazi koji se koriste u ovoj Metodologiji imaju značenja utvrđena Zakonom o tržištu električne energije, Pravilima djelovanja tržišta električne energije i Pravilima o uravnoteženju elektroenergetskog sustava.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u ovoj Metodologiji koriste se i izrazi koji u smislu ove Metodologije imaju sljedeće značenje:

1. obračunski interval je jednak pojmu obračunsko razdoblje uravnoteženja iz Pravila o uravnoteženju elektroenergetskog sustava, te predstavlja vrijeme za koje se obavlja obračun energije uravnoteženja i iznosi jedan sat;

2. obračunsko razdoblje je obračunsko razdoblje odstupanja subjekta odgovornog za odstupanje prema Pravilima o uravnoteženju elektroenergetskog sustavu i iznosi mjesec dana.

Članak 3.

(1) Sve cijene u ovoj Metodologiji izuzev cijena navedenih u članku 8. ove Metodologije iskazuju se u kn/MW.

(2) Iznos odstupanja se iskazuje u MW zaokružen na tri decimalna mjesta.

(3) Veličina tolerancijskog praga se iskazuje u MW zaokružena na tri decimalna mjesta.

II. REFERENTNA CIJENA ENERGIJE URAVNOTEŽENJA U POJEDINOM OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU

Članak 4.

(1) Referentna cijena energije uravnoteženja Cr u pojedinom obračunskom razdoblju jednaka je:

(2) Komponenta Cr1 određuje se kao mjesečni prosjek indeksa »Phelix Day Base« za obračunsko razdoblje na Europskoj burzi električne energije EPEX Spot Market, izraženog u kn/MWh, a preračunatog po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke koji vrijedi u zadnjem danu obračunskog razdoblja.

(3) Komponenta Cr2 jednaka je važećoj visini tarifne stavke, izraženoj u kn/MWh, za proizvodnju električne energije za radnu energiju po jedinstvenoj dnevnoj tarifi za kupce iz kategorije kućanstva, tarifni model Plavi, prema Tarifnom sustavu za proizvodnju električne energije, s iznimkom za povlaštene kupce, bez visine tarifnih stavki.

(4) Referentnu cijenu energije uravnoteženja Cr, kao i komponente Cr1 i Cr2, objavljuje operator prijenosnog sustava na svojim internetskim stranicama najkasnije do petog radnog dana u mjesecu, koji slijedi nakon obračunskog razdoblja.

III. TOLERANCIJSKI PRAG

Članak 5.

(1) Tolerancijski prag T subjekta odgovornog za odstupanje (u daljnjem tekstu: tolerancijski prag) određuje se posebno za svaki obračunski interval prema formuli:

gdje su:

Eostvarenje ostvarenje subjekta odgovornog za odstupanje;

kt koeficijent tolerancijskog praga;

Tmin najmanja vrijednost tolerancijskog praga;

Tmaxnajveća vrijednost tolerancijskog praga.

(2) Vrijednost koeficijenta tolerancijskog praga kt jednaka je 0,05.

(3) Najmanja vrijednost tolerancijskog praga Tmin je 1 MW.

(4) Najveća vrijednost tolerancijskog praga Tmaxje 20 MW.

IV. JEDINIČNE CIJENE ENERGIJE URAVNOTEŽENJA

Članak 6.

(1) U svakom obračunskom intervalu, jedinična cijena energije uravnoteženja Cp određuje se prema formuli:

gdje su:

kp= 1,3;

k4Tp = 1,4.

(2) U svakom obračunskom intervalu, jedinična cijena energije uravnoteženja Cn određuje se prema formuli:

gdje su:

kn = 0,5;

k4Tn = 0,25.

(3) U svakom obračunskom intervalu, koeficijent k iz stavka 1. i 2. ovoga članka jednak je:

Članak 7.

Jedinična cijena energije uravnoteženja za pokrivanje troškova uravnoteženja povlaštenih proizvođača električne energije koji su u sustavu poticaja Cpov određuje se za svako obračunsko razdoblje kao 10% iznosa komponente Cr2 referentne cijene energije uravnoteženja.

V. JEDINIČNE CIJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA KUPCE KOJI SU OSTALI BEZ OPSKRBLJIVAČA ILI IM JE OPSKRBLJIVAČ PRESTAO S RADOM

Članak 8.

(1) Jedinična cijena električne energije uravnoteženja CPBO,JT za obračun električne energije povlaštenim kupcima iz kategorije poduzetništvo na niskom naponu, tarifni model Plavi i tarifni model Žuti koji nisu u propisanom roku pronašli svog opskrbljivača određuje se prema formuli:

gdje su:

kbo– koeficijent povećanja za kupce bez opskrbljivača;

– važeća visina tarifne stavke za proizvodnju električne energije za radnu energiju po jedinstvenoj dnevnoj tarifi za kupce iz kategorije kućanstva, tarifni model Plavi, prema Tarifnom sustavu za proizvodnju električne energije, s iznimkom za povlaštene kupce, bez visine tarifnih stavki.

(2) Jedinične cijene električne energije uravnoteženja CPBO,VT i CPBO,NT za obračun električne energije povlaštenim kupcima iz kategorije poduzetništvo na niskom naponu, tarifni model Bijeli koji nisu u propisanom roku pronašli svog opskrbljivača određuju se prema formulama:

gdje su:

kbo – koeficijent povećanja za kupce bez opskrbljivača;

– važeća visina tarifne stavke za proizvodnju električne energije za radnu energiju na višoj dnevnoj tarifi za kupce iz kategorije kućanstva, tarifni model Bijeli, prema Tarifnom sustavu za proizvodnju električne energije, s iznimkom za povlaštene kupce, bez visine tarifnih stavki;

– važeća visina tarifne stavke za proizvodnju električne energije za radnu energiju na nižoj dnevnoj tarifi za kupce iz kategorije kućanstva, tarifni model Bijeli, prema Tarifnom sustavu za proizvodnju električne energije, s iznimkom za povlaštene kupce, bez visine tarifnih stavki.

(3) Jedinične cijene električne energije uravnoteženja CPBO,E i radne snage CPBO,S za obračun električne energije i radne snage povlaštenim kupcima iz kategorije poduzetništvo na visokom naponu, poduzetništvo na srednjem naponu i poduzetništvo na niskom naponu, tarifni model Crveni, koji nisu u propisanom roku pronašli svog opskrbljivača određuju se prema formuli:

(kn/kWh)

za radnu energiju, koju je kupac preuzeo u obračunskom razdoblju kao zbroj preuzetih radnih energija za vrijeme višeg i nižeg dnevnog opterećenja, te prema formuli:

(kn/kW)

za vršnu radnu snagu, koju je kupac ostvario u obračunskom razdoblju.

(4) Za sve povlaštene kupce kategorije poduzetništvo koji nisu u propisanom roku pronašli svog opskrbljivača koeficijent povećanja kbo iznosi 1,2. Iznimno, u propisanom roku unutar kojeg moraju pronaći novog opskrbljivača, za sve povlaštene kupce kategorije poduzetništvo čiji opskrbljivač prestane s radom, koeficijent kbo iznosi 1.

(5) Kupci iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka plaćaju naknadu za opskrbu koja iznosi 35,00 kuna mjesečno.

VI. IZVJEŠĆIVANJE I NADZOR

Članak 9.

Primjenu ove Metodologije nadzire Hrvatska energetska regulatorna agencija (u daljnjem tekstu: HERA).

Članak 10.

Operator tržišta dužan je obavijestiti HERA-u o uočenim trendovima i eventualnim poteškoćama u korištenju i primjeni ove Metodologije.

Članak 11.

Operator tržišta je dužan, najkasnije u roku od 5 dana od dana dostave obračuna energije uravnoteženja operatoru prijenosnog sustava, dostaviti HERA-i podatke o obračunu energije uravnoteženja svih subjekata odgovornih za odstupanje, za potrebe nadzora nad primjenom ove Metodologije i radi praćenja cijena energije uravnoteženja.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Nositelj obveze javne usluge proizvodnje električne energije za tarifne kupce i opskrbljivač tarifnih kupaca ne plaćaju energiju uravnoteženja, za sve vrijeme dok troškovi proizvodnje električne energije za tarifne kupce sadržavaju i troškove energije uravnoteženja koje oni izazivaju.

Članak 13.

Pružanje usluge uravnoteženja operator prijenosnog sustava ugovara s potencijalnim ponuđačima na tržištu električne energije. Ukoliko operator prijenosnog sustava nema na raspolaganju niti jednog potencijalnog ponuđača za ugovaranje ove usluge, tada je ovu uslugu dužan pružiti nositelj obveze javne usluge proizvodnje.

Članak 14.

Stupanjem na snagu ove Metodologije prestaje važiti Metodologija za pružanje usluga uravnoteženja električne energije u elektroenergetskom sustavu (»Narodne novine«, broj 133/06, 90/08, 70/09, 94/10 i 19/11).

Članak 15.

Ova Metodologija stupa na snagu 1. travnja 2011. godine, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-02/09-01/85
Urbroj: 371-01/11-47
Zagreb, 28. ožujka 2011.

Predsjednik Upravnog vijeća
mr. sc. Danijel Žamboki, v. r.