Uredba o načinu prijave i kriterijima za ocjenu koncentracija poduzetnika

NN 38/2011 (1.4.2011.), Uredba o načinu prijave i kriterijima za ocjenu koncentracija poduzetnika

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

881

Na temelju članka 15. stavka 4. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, broj 79/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. ožujka 2011. godine donijela

UREDBU

O NAČINU PRIJAVE I KRITERIJIMA ZA OCJENU KONCENTRACIJA PODUZETNIKA

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Uredbe

Članak 1.

Ovom Uredbom određuju se način prijave i kriteriji za ocjenu dopuštenosti koncentracija poduzetnika u postupcima u nadležnosti Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (u daljnjem tekstu: Agencija), u smislu odredaba Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (u daljnjem tekstu: Zakon).

Značenje pojmova

Članak 2.

U smislu ove Uredbe pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

a) poduzetnici su osobe iz članka 3. Zakona

b) koncentracija poduzetnika nastaje promjenom kontrole nad poduzetnikom na trajnoj osnovi koja se stječe na način uređen člankom 15. stavcima 1., 2. i 3. Zakona;

c) ukupan godišnji konsolidirani prihod je prihod svih poduzetnika sudionika koncentracije ostvaren od obavljanja svih gospodarskih djelatnosti za koje su ti poduzetnici registrirani,

d) ukupan prihod poduzetnika je prihod koji je poduzetnik ostvario od obavljanja svih gospodarskih djelatnosti za koje je registriran,

e) proizvod je pravnotehnički izraz za robe i/ili usluge koji su predmet obavljanja djelatnosti poduzetnika

f) mjerodavno tržište je tržište određene robe i/ili usluge koje su predmet obavljanja djelatnosti poduzetnika na određenom zemljopisnom području, u smislu članka 7. stavka 1. Zakona i odredaba Uredbe o načinu i kriterijima utvrđivanja mjerodavnog tržišta;

g) Obrazac prijave koncentracije je obrazac na kojem se podnosi prijava namjere koncentracije sukladno članku 19. stavku 1. Zakona,

h) podnositelj prijave je poduzetnik koji na trajnoj osnovi stječe kontrolu ili prevladavajući utjecaj nad drugim poduzetnikom ili dijelom drugog poduzetnika, odnosno svi sudionici koncentracije koji su obvezni podnijeti jednu prijavu sukladno njihovom zajedničkom dogovoru, u smislu članka 19. stavka 2. Zakona,

i) Kratki obrazac prijave koncentracije je obrazac koji podnositelj prijave namjere provedbe koncentracije poduzetnika podnosi za koncentracije koje podliježu skraćenom postupku ocjene koncentracije iz članka 20. stavka 4. Zakona,

j) dan primitka potpune prijave koncentracije je dan kad je Agencija primila sve dokumente i podatke propisane Zakonom i ovom Uredbom, o čemu je obvezna podnositelju prijave dati potvrdu,

k) javni poziv je poziv koji se objavljuje na internet stranici Agencije, a upućen je svim zainteresiranim osobama za dostavljanje pisanih primjedaba i mišljenja o koncentraciji, a čiji je sadržaj uređen člankom 21. stavkom 6. Zakona,

l) Obavijest u smislu ove Uredbe je Obavijest o preliminarno utvrđenim činjenicama u postupku iz članka 48. Zakona,

m) mjere praćenja poslovanja i/ili strukturne mjere su mjere, odnosno uvjeti kojima se trebaju otkloniti negativni učinci koncentracije, a koje podnositelj prijave može predložiti u prijavi namjere koncentracije, a obvezan ih je predložiti ako Agencija to od podnositelja prijave zatraži u postupku ocjene koncentracije.

Opseg primjene Uredbe

Članak 3.

Ova Uredba primjenjuje se na sve koncentracije nastale na način uređen člankom 15. Zakona, ako podliježu obvezi prijave namjere provedbe koncentracije poduzetnika iz članka 17. stavka 1. Zakona, odnosno ako podliježu obvezi prijave namjere koncentracije na ocjenu Agenciji temeljem posebnih propisa.

II. NAČIN PRIJAVE NAMJERE KONCENTRACIJE

Podnositelj prijave

Članak 4.

(1) Podnositelj koji je obvezan na podnošenje prijave namjere koncentracije iz članka 19. stavka 2. Zakona, odnosno članka 2. točke h) ove Uredbe, Agenciji podnosi prijavu ako su ispunjeni uvjeti iz članka 17. Zakona, neovisno o tome podnosi li potpunu prijavu namjere provedbe koncentracije ili Kratki obrazac prijave koncentracije iz članka 20. Zakona, odnosno članka 2. točaka g) i i) ove Uredbe.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka u nadležnosti Agencije su i koncentracije na tržištu medija koje su uređene posebnim propisima, pa u slučaju koncentracije koja nastaje na način uređen člankom 15. stavcima 1., 2. i 3. Zakona na tom tržištu, podnositelj prijave iz članka 2. točke h) ove Uredbe obvezan je podnijeti Agenciji prijavu namjere provedbe koncentracije neovisno o visini prihoda sudionika te koncentracije.

Obvezni sadržaj prijave namjere provedbe koncentracije

Članak 5.

(1) Podnositelj prijave dužan je pribaviti i Agenciji dostaviti sve podatke, dokumente, isprave i dokaze potrebne za ocjenu dopuštenosti prijavljene namjere provedbe koncentracije iz članka 20. Zakona i ove Uredbe.

(2) Prijava koncentracije podnosi se na Obrascu prijave koncentracije koji se nalazi u Privitku 1. ove Uredbe i čini njen sastavni dio.

(3) Prijava koncentracije koju Agencija ocjenjuje u skraćenom postupku podnosi se na Kratkom obrascu prijave koncentracije koji se nalazi u Privitku 2. ove Uredbe i čini njen sastavni dio.

(4) Svi podatci navedeni u Obrascu prijave koncentracije iz stavaka 2. i 5. ovoga članka, osim podataka koji su u Obrascu prijave koncentracije izričito navedeni kao dobrovoljni i neobavezni, kao i podatci navedeni u Kratkom obrascu prijave koncentracije iz stavaka 3. i 5. ovoga članka čine obvezni sadržaj prijave.

(5) Podnositelj prijave namjere provedbe koncentracije obvezan je u prijavi navesti ima li obvezu podnijeti zahtjev za ocjenu koncentracije nekom drugom tijelu ovlaštenom za ocjenu koncentracije izvan teritorija Republike Hrvatske, ili je već takav zahtjev podnio, te dostaviti odluku toga tijela ako je ona već donesena.

(6) Agencija je osim obveznog sadržaja prijave uređenog stavcima 2., 3. i 5. ovoga članka ovlaštena od podnositelja prijave temeljem članka 21. stavka 4. Zakona, u postupku ocjene koncentracije zatražiti i svu drugu dokumentaciju koju smatra bitnom za ocjenu učinaka koncentracije, a podnositelj prijave može uz prijavu ili u postupku Agenciji dostaviti i druge podatke i dokumentaciju koje smatra bitnima za ocjenu koncentracije, budući da je teret dokaza o postojanju pozitivnih učinaka koncentracije na sudionicima koncentracije.

Rok za podnošenje prijave

Članak 6.

(1) Podnositelj prijave obvezan je Agenciji dostaviti prijavu, na način propisan ovom Uredbom, nakon zaključenja ugovora kojim se stječe kontrola ili prevladavajući utjecaj nad poduzetnikom ili dijelom poduzetnika, odnosno nakon objave javne ponude, a prije provedbe koncentracije, sukladno članku 19. stavku 3. Zakona.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, podnositelj prijave može i prije zaključenja ugovora, odnosno objave javne ponude, podnijeti prethodnu prijavu namjere provedbe koncentracije iz članka 19. stavka 4. Zakona, ako u dobroj vjeri dokaže stvarnu namjeru zaključenja ugovora ili javno oglasi namjeru objave javne ponude.

Zabrana provedbe nakon podnošenja prijave koncentracije

Članak 7.

(1) Prijavom namjere koncentracije stupa na snagu zabrana njezine provedbe.

(2) Provedba prijavljene koncentracije dopuštena je tek istekom roka iz članka 22. stavka 1. Zakona, ako Agencija ne donese zaključak o pokretanju postupka jer smatra da je koncentracija dopuštena, odnosno donošenjem rješenja Agencije kojim se koncentracija ocjenjuje dopuštenom ili uvjetno dopuštenom u smislu članka 22. stavka 7. točaka 1. i 2. Zakona.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, u opravdanim slučajevima, a na zahtjev sudionika koncentracije, Agencija može dopustiti provedbu određenih radnji provedbe prijavljene koncentracije i prije isteka roka, odnosno dostave rješenja iz stavka 2. ovoga članka. Pri ocjeni opravdanosti takvog zahtjeva, Agencija uzima u obzir sve okolnosti slučaja, a osobito prirodu i težinu štete koja bi mogla nastupiti sudionicima koncentracije ili trećim stranama, te učinke na tržišno natjecanje koji bi mogli nastati provedbom koncentracije.

Način popunjavanja prijave

Članak 8.

(1) Prijava, dokumentacija, podatci i sve isprave koji se dostavljaju uz prijavu podnose se na hrvatskom jeziku. Ako je izvornik prijave, dokumentacija, privitak uz prijavu ili isprava koje se dostavlja uz prijavu na stranom jeziku, podnositelj prijave obvezan je, uz izvornik ili ovjerenu presliku izvornika, dostaviti i njihov ovjereni prijevod na hrvatski jezik.

(2) Prijava i svi privitci uz prijavu podnose se u pisanom obliku u jednom primjerku, uz obveznu dostavu Agenciji prijave i njezinih privitaka i u elektroničkom obliku.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, Agencija može zatražiti da se dostavi više primjeraka prijave, a u tom slučaju dodatni primjerci dokumentacije, odnosno isprava u smislu stavka 1. ovoga članka, ne moraju se ovjeravati.

(4) Podatci navedeni u prijavi moraju biti istiniti i potpuni.

Oznaka tajnosti podataka

Članak 9.

(1) Podnositelj prijave je obvezan, u smislu članka 41. stavka 4. Zakona, uz svaki podatak u prijavi i njezinim privitcima jasno i uočljivo označiti je li riječ o podatku koji se smatra poslovnom tajnom iz članka 53. Zakona.

(2) Ako podnositelj prijave ne postupi u smislu stavka 1. ovoga članka, Agencija može objaviti sve podatke koji u prijavi nisu označeni na način uređen stavkom 1. ovoga članka, kao i sve one podatke koje je Agenciji prijavio podnositelj prijave sukladno stavku 1. ovoga članka, u slučaju neprihvaćanja obrazloženja podnositelja prijave da je riječ o podatcima koji se mogu smatrati poslovnom tajnom iz članka 53. stavka 2. točke 2. Zakona, ili ako Agencija utvrdi da je riječ o podatcima iz članka 53. stavka 5. Zakona koji se ne smatraju poslovnom tajnom.

III. POSEBNE ODREDBE VEZANE UZ KREDITNE I DRUGE FINANCIJSKE INSTITUCIJE

Utvrđivanje ukupnog prihoda

Članak 10.

(1) Pri ocjeni dopuštenosti koncentracije, koja uključuje kreditne i druge financijske institucije, uključujući i društva za osiguranje i društva za reosiguranje kao sudionike koncentracije, ukupni prihod utvrđuje se za te poduzetnike prema ukupnom prihodu iz njihovoga redovnog poslovanja u financijskoj godini koja prethodi koncentraciji.

(2) Za kreditne i druge institucije koje pružaju financijske usluge, ukupan prihod iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se po odbitku neizravnih poreza vezanih uz te usluge, uzimajući u obzir zbroj sljedećih stavki prihoda:

1. prihod od kamata i drugi sličan prihod,

2. prihod od vrijednosnih papira:

– prihod od udjela i ostalih vrijednosnih papira s promjenjivim prinosom,

– prihod od sudjelovanja u temeljnom kapitalu gospodarskih subjekata,

– prihod od udjela u povezanim gospodarskim subjektima,

3. potraživanja na temelju provizija,

4. neto dobit od financijskih operacija,

5. drugi poslovni prihodi (primjerice, naknade i ostali nekamatni prihodi).

(3) Za društva za osiguranje i društva za reosiguranje, ukupan prihod iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se od vrijednosti bruto-
-premija koja uključuje iznose plaćene i primljene u svezi s ugovorima o osiguranju sklopljenim od ili u ime i za račun društva za osiguranje uključujući i premije za reosiguranje, po odbitku poreza i parafiskalnih doprinosa obračunatih na iznos pojedinačnih premija ili vezanih za ukupan iznos premija.

Očitovanje o stjecanju dionica ili udjela

Članak 11.

(1) U slučaju iz članka 15. stavka 5. točke 1. Zakona, kreditne ili druge financijske institucije, investicijski fondovi ili društva za osiguranje dužni su se Agenciji pisano očitovati o stjecanju ili držanju dionica, odnosno udjela u drugim poduzetnicima s namjerom njihove daljnje prodaje, do kojeg je došlo u okviru redovnog poslovanja tih institucija koje uključuje promet i posredovanje vrijednosnim papirima za vlastiti račun ili za račun trećih osoba (dalje: podnositelj očitovanja).

(2) Očitovanje iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u pisanom i elektroničkom obliku na obrascu iz Privitka 3. ove Uredbe koji čini njen sastavni dio.

(3) Na očitovanje iz stavaka 1. i 2. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članaka 8. i 9. ove Uredbe.

Zahtjev za produljenjem roka

Članak 12.

(1) Zahtjev za produljenjem roka iz članka 15. stavka 5. točke 1. Zakona podnositelj očitovanja iz članka 11. ove Uredbe mora podnijeti Agenciji najkasnije 30 dana prije isteka roka utvrđenog tim člankom Zakona.

(2) Zahtjev se podnosi u pisanom i elektroničkom obliku i sadrži:

a) razloge zbog kojih se prodaja dionica ili udjela nije mogla obaviti u roku iz članka 15. stavka 5. točke 1. Zakona,

b) razdoblje za koje se traži produljenje roka u kojem će prodaja biti obavljena koje ne može biti duže od šest (6) mjeseci.

(3) O zahtjevu za produljenjem roka Agencija će odlučiti posebnom odlukom.

IV. ISPITIVANJE PRIJAVE KONCENTRACIJE

Ispitivanje potpunosti prijave

Članak 13.

(1) Primitkom Obrasca prijave koncentracije iz članka 5. stavka 2. ove Uredbe, odnosno Kratkog obrasca prijave koncentracije iz članka 5. stavka 3. ove Uredbe, Agencija utvrđuje:

a) je li prijava podnesena od ovlaštene osobe;

b) je li podnesena u dovoljnom broju primjeraka;

c) sadrži li sve propisane podatke i privitke,

d) jesu li potrebni podatci podneseni u izvorniku, ovjerenom presliku ili ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik,

e) je li podnositelj podnio zahtjev za ocjenu koncentracije nekom drugom tijelu izvan teritorija Republike Hrvatske, ili ukoliko je podnio zahtjev, a postupak je okončan, je li dostavio Agenciji odluku tog tijela.

(2) U slučaju da podnositelj prijave, iz opravdanih razloga i unatoč učinjenim nastojanjima, nije u mogućnosti pribaviti neki od podataka ili isprava propisanih kao dio obveznog sadržaja prijave iz članka 5. stavka 4. ove Uredbe, obvezan je to navesti na odgovarajućem mjestu u prijavi, te obrazložiti:

a) od koga je i kada podatke pokušao pribaviti,

b) razloge zbog kojih podatke nije mogao prikupiti.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka Agencija može od podnositelja prijave zatražiti da umjesto podataka koji nedostaju u pisanom i elektroničkom obliku dostavi svoje analize i procjene stanja i situacija na koje se podatci koji nedostaju odnose.

(4) Na zahtjev podnositelja prijave, Agencija može iznimno odlučiti u posebno opravdanim slučajevima da ne postoji obveza dostave pojedinih podataka i dokumenata koji predstavljaju obvezni sadržaj prijave koncentracije iz Obrasca prijave koncentracije u smislu članka 5. stavka 2. ove Uredbe, odnosno Kratkog obrasca prijave koncentracije u smislu članka 5. stavka 3. ove Uredbe.

Potvrda o podnesenoj prijavi

Članak 14.

(1) Prijava koncentracije iz članka 5. stavka 4. ove Uredbe smatrat će se potpunom prijavom u smislu članka 20. stavka 6. Zakona.

(2) Kad Agencija utvrdi da je prijava potpuna, u smislu stavka 1. ovoga članka, daje o tome podnositelju prijave posebnu potvrdu.

(3) Potvrda iz stavka 2. ovoga članka naročito sadrži:

a) klasu, urudžbeni broj i datum izdavanja potvrde,

b) naziv (tvrtku) ili ime podnositelja prijave, odnosno opunomoćenika,

c) nazive (tvrtke) ili imena sudionika koncentracije,

d) dan dostavljanja prijave Agenciji,

e) utvrđenje da se prijava smatra potpunom,

f) dan s kojim je prijava utvrđena kao potpuna u smislu stavka 1. ovoga članka,

g) uputu podnositelju prijave da je provedba prijavljene koncentracije dopuštena tek po isteku roka iz članka 22. stavka 1. Zakona, odnosno danom dostave rješenja Agencije kojim se koncentracija ocjenjuje dopuštenom ili uvjetno dopuštenom u smislu članka 22. stavka 7. točaka 1. i 2. Zakona, te da stoga do donošenja odluke Agencije sudionici koncentracije moraju nastaviti djelovati na mjerodavnom tržištu kao potpuno neovisni poduzetnici,

h) uputu podnositelju prijave da danom podnošenja prijave počinje teći rok iz članka 22. stavka 1. Zakona, te da će se koncentracija smatrati dopuštenom ako Agencija u roku od 30 dana od dana primanja potpune prijave koncentracije ne donese zaključak o pokretanju postupka ocjene njene dopuštenosti,

i) potpis odgovorne osobe koja je prijavu ispitala.

V. KRITERIJI ZA OCJENU DOPUŠTENOSTI KONCENTRACIJE

Ocjena koncentracije na 1. razini

Članak 15.

(1) Ako Agencija, na temelju potpune prijave koncentracije iz članka 5. stavka 4. ove Uredbe i drugih raspoloživih podataka i saznanja Agencije ocijeni da se može razumno pretpostaviti kako nije riječ o zabranjenoj koncentraciji iz članka 16. Zakona, odnosno da takva koncentracija nema značajni učinak na mjerodavnom tržištu, uzimajući pritom u obzir kriterije iz članka 16. ove Uredbe koje Agencija smatra dostatnim za takvu ocjenu, ne donosi zaključak o pokretanju postupka iz članka 39. Zakona jer se takva koncentracija, u smislu članka 22. stavka 1. Zakona, smatra dopuštenom na 1. razini istekom roka 30 dana od dana primanja potpune prijave koncentracije.

(2) Agencija će bez odgode obavijestiti javnost o dopuštenosti koncentracije na 1. razini iz stavka 1. ovoga članka na svojoj internet stranici, a na pisani zahtjev podnositelja prijave ili bilo kojeg sudionika koncentracije Agencija će tom podnositelju zahtjeva dati potvrdu o dopuštenosti koncentracije u smislu članka 22. stavka 2. Zakona.

Ocjena koncentracije na 2. razini

Članak 16.

(1) Nakon donošenja zaključka o pokretanju postupka ocjene dopuštenosti koncentracije Agencija u postupku utvrđuje kriterije za procjenu njezinih učinaka na tržišno natjecanje te moguće zapreke pristupu tržištu, a osobito u slučajevima kada se koncentracijom stvara novi ili jača postojeći vladajući položaj sudionika koncentracije.

(2) U svakom pojedinom slučaju Agencija odlučuje o tome koje će kriterije iz stavka 3. ovoga članka odabrati, odnosno za koje kriterije smatra da su dostatni za utvrđenje učinaka iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Kriteriji za utvrđivanje učinaka koncentracija koje je Agencija ovlaštena utvrđivati, su osobito:

a) struktura mjerodavnog tržišta, postojeći i potencijalni konkurenti na mjerodavnom tržištu, struktura i izbor ponude i potražnje na mjerodavnom tržištu te njihovi trendovi, cijene, rizici, ekonomske, pravne i stvarne zapreke pristupu ili izlasku s tržišta,

b) položaj, tržišni udjeli te ekonomska i financijska snaga poduzetnika na mjerodavnom tržištu, moguće promjene u poslovanju sudionika koncentracije, alternativni izvori nabave za kupce koji nastaju kao posljedica koncentracije,

c) način distribucije, troškovi transporta ili distribucije, specijalizacija u proizvodnji, tehnološke inovacije, sniženje cijena proizvoda i/ili usluga, kao i druge prednosti koje izravno proizlaze iz provedbe koncentracije za druge poduzetnike i/ili za potrošače.

Određivanje uvjeta i mjera praćenja poslovanja i/ili strukturnih mjera

Članak 17.

(1) Ako tijekom postupka ocjene koncentracije Agencija utvrdi da se koncentracija može dopustiti samo uz ispunjavanje određenih mjera i uvjeta, o tome će sukladno članku 22. stavku 4. Zakona podnositelju prijave dostaviti Obavijest o preliminarno utvrđenim činjenicama u postupku iz članka 48. Zakona. Podnositelj prijave obvezan je u roku ne duljem od mjesec dana predložiti odgovarajuće mjere praćenja poslovanja i/ili strukturne mjere, i uvjete kojima bi se trebali otkloniti negativni učinci predmetne koncentracije. Mjere i uvjeti se predlažu na obrascu koji se nalazi u Privitku 4. ove Uredbe i čini njezin sastavni dio.

(2) Iznimno od članka 18. stavka 1. ove Uredbe, rok od 3 mjeseca za donošenje odluke Agencije ne teče od dana dostave podnositelju prijave Obavijesti do dana dostave Agenciji prijedloga mjera, uvjeta i rokova iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, mjere i uvjete podnositelj prijave može predložiti i ranije, pa i u samoj prijavi namjere koncentracije.

(4) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, Agencija može u cijelosti ili djelomično prihvatiti mjere, uvjete i rokove koje je predložio podnositelj prijave, ako utvrdi da su oni dostatni za otklanjanje negativnih učinaka te koncentracije na tržišno natjecanje. Ukoliko Agencija ne prihvati ili samo djelomično prihvati mjere, uvjete i rokove predložene od podnositelja prijave, ovlaštena je sama odrediti i druge mjere praćenja poslovanja i/ili strukturne mjere te uvjete i rokove za njihovo ispunjenje.

Odluka Agencije

Članak 18.

Agencija je obvezna u roku 3 mjeseca od dana donošenja zaključka o pokretanju postupka iz članka 16. stavka 1. ove Uredbe odlučiti o dopuštenosti prijavljene koncentracije, u smislu članka 22. stavka 7. Zakona.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Prestanak važenja Uredbe o načinu prijave i kriterijima za ocjenu koncentracija poduzetnika

Članak 19.

(1) Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o načinu prijave i kriterijima za ocjenu koncentracija poduzetnika (»Narodne novine«, broj 51/2004).

(2) Prijave namjere provedbe koncentracija koje su usklađene s odredbama Uredbe o načinu prijave i kriterijima za ocjenu koncentracija poduzetnika (Narodne novine, broj 51/2004), a primljene su u Agenciji nakon stupanja na snagu Zakona, ali prije stupanja na snagu ove Uredbe, nije potrebno usklađivati s ovom Uredbom, temeljem članka 76. stavka 2. Zakona.

(3) Sve prijave koje će biti podnesene Agenciji nakon stupanja na snagu ove Uredbe moraju biti u cijelosti usklađene s ovom Uredbom.

Stupanje Uredbe na snagu

Članak 20.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 311-01/11-01/01

Urbroj: 5030120-11-1

Zagreb, 17. ožujka 2011.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

PRIVITAK 1.

OBRAZAC PRIJAVE KONCENTRACIJE

1. Opis koncentracije

1.1. Dostavite opis prijavljene koncentracije u kojem je potrebno navesti sljedeće:

sudionike koncentracije, pravni oblik koncentracije (primjerice, spajanje, pripajanje, stjecanje izravne ili neizravne kontrole te prevladavajućeg utjecaja nad drugim ili više drugih poduzetnika odnosno dijelom ili dijelovima drugih poduzetnika, stvaranje zajedničkog pothvata i sl.), djelatnosti sudionika koncentracije, sva tržišta na koja koncentracija može imati učinak s posebnom naznakom koncentracijom izravno obuhvaćenih tržišta, te strateške i ekonomske razloge kojima se obrazlaže koncentracija.

1.2. U svrhu objavljivanja javnog poziva na internetskoj stranici Agencije, potrebno je dostaviti i sažetak informacija iz točke 1.1. (najviše 2 stranice formata A4). Sažetak ne smije sadržavati poslovne tajne.

2. Informacije o sudionicima koncentracije

2.1. Informacije o podnositelju prijave

2.1.1. naziv i adresu podnositelja prijave;

2.1.2. opis djelatnosti podnositelja prijave;

2.1.3. ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa i elektroničku adresu, te funkciju osobe za kontakt;

2.1.4. adresu podnositelja prijave na koju se mogu dostavljati akti, odnosno odluke Agencije ukoliko je ta adresa različita od adrese iz točaka 2.1.1. i/ili 2.1.3. U tom slučaju potrebno je dostaviti ime i prezime, broj telefona, telefaksa i elektroničku adresu osobe na toj adresi koja je ovlaštena za primanje pismena.

2.2. Informacije o drugim sudionicima koncentracije

2.2.1. naziv i adresa poduzetnika – sudionika koncentracije;

2.2.2. opis djelatnosti poduzetnika – sudionika koncentracije;

2.2.3. ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa i elektroničku adresu, te funkciju osobe za kontakt;

2.2.4. adresu sudionika koncentracije na koju se mogu dostavljati akti, odnosno odluke Agencije ukoliko je ta adresa različita od adrese iz točaka 2.2.1. i/ili 2.2.3. U tom slučaju potrebno je dostaviti ime i prezime, broj telefona, telefaksa i elektroničku adresu osobe na toj adresi koja je ovlaštena za primanje pismena.

2.3. Imenovanje zajedničkog predstavnika za podnošenje prijave

Ako je prijavu podnio zajednički predstavnik sudionika koncentracije uz prijavu se prilaže i ovjerovljena punomoć drugih sudionika koncentracije, odnosno ovjerovljena izjava o imenovanju zajedničkog predstavnika.

Kontaktni podatci zajedničkog predstavnika:

2.3.1. ime i prezime zajedničkog predstavnika i/ili naziv zajedničkog predstavnika;

2.3.2. adresu zajedničkog predstavnika:

2.3.3. ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa i elektroničku adresu, te funkciju zajedničkog predstavnika,

2.3.4. adresu zajedničkog predstavnika na koju se mogu dostavljati akti, odnosno odluke Agencije ukoliko je ta adresa različita od adrese iz točaka 2.3.2. i/ili 2.1.3. U tom slučaju potrebno je dostaviti ime i prezime, broj telefona, telefaksa i elektroničku adresu osobe na toj adresi koja je ovlaštena za primanje pismena,

2.4. Ako podnositelj prijave iz točke 2.1. ili zajednički predstavnik sudionika koncentracije iz točke 2.3. opunomoći treću osobu za zastupanje (odvjetnika ili odvjetničko društvo) obvezan je uz punomoć dostaviti i sve potrebne kontaktne podatke za tog opunomoćenika, uz točnu naznaku poduzetnika koje taj opunomoćenik zastupa.

3. Informacije o koncentraciji

3.1. Opišite pravni oblik koncentracije koju prijavljujete. Pritom, primjerice, navedite:

a) je li predložena koncentracija, primjerice, puno spajanje u pravnom smislu, preuzimanje ili samo zajednička kontrola, zajednički pothvat koji se smatra koncentracijom u smislu članka 15. stavka 3. Zakona ili ugovor ili drugi oblik prijenosa izravne ili neizravne kontrole;

b) obuhvaća li koncentracija dijelove poduzetnika sudionika koncentracije ili ih obuhvaća u cijelosti;

c) kratko objašnjenje ekonomske i financijske strukture koncentracije;

d) postoji li suglasnost nadzornog odbora ili uprave ili drugih tijela ovlaštenih za zastupanje poduzetnika nad kojim se koncentracijom stječe kontrola za objavu javne ponude za preuzimanjem njihovih dionica od strane preuzimatelja (podatak je potreban radi utvrđenja je li riječ o neprijateljskom preuzimanju ili ne);

e) predloženi ili očekivani datum svih bitnih radnji s ciljem provedbe koncentracije;

f) predloženu strukturu vlasništva, odnosno kontrole nakon provedbe koncentracije;

g) financijske i druge oblike potpore zaprimljene iz bilo kojeg izvora (uključujući tijela s javnim ovlastima) i iznos te potpore;

h) ekonomske sektore uključene u koncentraciju i pozicija sudionika koncentracije u tim sektorima.

3.2. Vrijednost transakcije (prodajnu cijenu ili vrijednost imovine, ovisno o slučaju).

3.3. Za svakog od sudionika koncentracije navedite sljedeće podatke za zadnju financijsku godinu:

3.3.1. ukupan godišnji konsolidirani prihod svakog poduzetnika sudionika koncentracije ostvaren prodajom robe i/ili usluga na svjetskom tržištu;

3.3.2. ukupan godišnji konsolidirani prihod svakog poduzetnika sudionika koncentracije ostvaren prodajom robe i/ili usluga (u daljnjem tekstu: ukupan prihod) na razini Republike Hrvatske;

3.3.2.1. U slučaju kad se koncentracija odnosi na pripajanje ili spajanje dijela ili dijelova jednog ili više poduzetnika neovisno o njihovom pravnom statusu, pri izračunu prihoda obračunava se samo prihod onih dijelova poduzetnika koji su predmet koncentracije.

3.4. Izračun ukupnog godišnjeg prihoda iz točke 3.3. vrši se na način opisan člankom 17. stavcima 2., 3. i 4. Zakona, i članka 4. stavka 2. ove Uredbe.

3.5. Opišite ekonomske razloge za koncentraciju.

4. Vlasništvo i kontrola

4.1. Za svakog sudionika koncentracije dostavite listu svih poduzetnika pod njegovom kontrolom, kao i listu poduzetnika koji nad tim poduzetnikom imaju kontrolu (povezani poduzetnici) koja uključuje:

4.1.1. sve poduzetnike pod kontrolom drugog poduzetnika neovisno o tržištu na kojem oni djeluju;

4.1.2. sve poduzetnike pod kontrolom drugog poduzetnika koji djeluju na tržištu obuhvaćenom koncentracijom, a koji su izravno ili neizravno pod kontrolom:

a) sudionika koncentracije;

b) od povezanih poduzetnika sudionika koncentracije iz točke 4.1.

Za svakog poduzetnika navedite pravni oblik i sredstvo kontrole.

Podatci traženi u ovoj točki mogu biti prikazani i ustrojstvenim shemama ili dijagramima kako bi se vizualno predočila struktura vlasništva i kontrola poduzetnika.

4.2. Vezano uz sudionike koncentraciji i njihove povezane poduzetnike iz točke 4.1. navedite:

4.2.1. popis svih drugih poduzetnika koji djeluju na tržištu na kojem će koncentracija imati učinak (mjerodavno tržište obuhvaćeno koncentracijom), a u kojima sudionici koncentracije i s njima povezani poduzetnici imaju, pojedinačno ili zajedno, 10 ili više posto glasačkih prava, dionica ili drugih vrijednosnica. Za svakog poduzetnika potrebno je navesti imatelja udjela u temeljnom kapitalu i postotak udjela;

4.2.2. za svakog poduzetnika sudionika koncentracije popis članova uprave i članova nadzornog odbora koji su istovremeno članovi uprave ili nadzornog odbora drugog poduzetnika koji djeluje na mjerodavnom tržištu obuhvaćenom koncentracijom, Za svakog člana uprave ili nadzornog odbora navedite naziv drugog poduzetnika i funkciju koju u njemu obavlja;

4.2.3. kratak opis drugih koncentracija provedenih tijekom posljednje tri godine od strane sudionika koncentracije i njihovih povezanih poduzetnika iz točke 4.1. koji djeluju na mjerodavnom tržištu obuhvaćenom koncentracijom iz točke 6.

Podatci traženi u ovoj točki mogu biti prikazani i ustrojstvenim shemama ili dijagramima.

5. Popratni dokumenti

5.1. Podnositelj prijave mora dostaviti sljedeće:

a) presliku konačne, odnosno posljednje inačice svih dokumenata kojim nastaje koncentracija, neovisno o tome je li riječ o sporazumu (ugovoru) između sudionika koncentracije ili nekom drugom obliku stjecanja izravne ili neizravne kontrole nad tim poduzetnikom ili njegovim dijelom i to na trajnoj osnovi ili u slučaju objave javne ponude;

b) u slučaju javne ponude potrebno je dostaviti presliku ponude, a ako ona nije dostupna u trenutku prijave namjere koncentracije, potrebo ju je dostaviti što je prije moguće, a najkasnije odmah po dostavi dioničarima;

c) presliku posljednjih godišnjih izvještaja i završnih računa svih sudionika koncentracije;

d) presliku svih analiza, izvještaja, studija, anketa i drugih sličnih dokumenata pripremljenih od ili za bilo kojeg člana uprave, nadzornog odbora ili druge osobe koje obavljaju slične funkcije (ili kojim su takve funkcije delegirane, odnosno povjerene), odnosno pripremljene za sastanke dioničara u svrhu ocjenjivanja ili analiziranja koncentracije s obzirom na tržišne udjele, konkurentne uvjete, konkurente (stvarne ili potencijalne), razloge koncentracije, mogućnosti porasta prodaje ili širenja na druga tržišta u proizvodnom, odnosno zemljopisnom smislu, i/ili opće tržišne uvjete.

Za svaki od tih dokumenta navedite (ako nije sadržano u samom dokumentu) datum nastanka, ime i funkciju osoba koje su sudjelovale u izradi takvih dokumenata.

5.2. Ako se koncentracija iz točke 5.1. odnosi na područje medija na koju se primjenjuju i propisi o elektroničkim medijima, podnositelj prijave kao popratni dokument mora Agenciji dostaviti i odluku Agencije za elektroničke medije o tome kako provedbom prijavljene namjere koncentracije ne nastaje nedopuštena koncentracija u smislu Zakona o elektroničkim medijima.

6. Pojam tržišta

6.1. Mjerodavno tržište određuje se kao tržište određene robe i/ili usluga koje su predmet obavljanja djelatnosti poduzetnika na određenom zemljopisnom području. Svrha utvrđivanja mjerodavnog tržišta je određivanje robe i/ili usluga (u daljnjem tekstu: proizvoda) s kojima se poduzetnici tržišno natječu, te zemljopisnog područja na kojem se natječu. Mjerodavno tržište utvrđuje se, posebno za svaki konkretan slučaj, u smislu Uredbe o načinu i kriterijima utvrđivanja mjerodavnog tržišta.

Podnositelj prijave mora dostaviti tražene podatke s obzirom na:

6.1.1. Mjerodavno tržište u proizvodnom smislu

Mjerodavno tržište u proizvodnom smislu obuhvaća sve proizvode za koje potrošači smatraju da su međusobno zamjenjivi s obzirom na njihove bitne značajke, cijenu ili način uporabe, odnosno navike potrošača. Mjerodavno tržište u proizvodnom smislu u posebnim slučajevima može se utvrditi za jedan proizvod ili za skupinu proizvoda, ovisno o strukturi tržišta i navikama potrošača, a u tom slučaju proizvodi moraju imati ista ili slična fizička ili tehnička obilježja, odnosno moraju se smatrati supstitutima ili zamjenjivim proizvodima.

6.1.2. Mjerodavno tržište u zemljopisnom smislu

Mjerodavno tržište u zemljopisnom smislu obuhvaća zemljopisno područje na kojem poduzetnici sudjeluju u ponudi ili nabavi proizvoda, na kojem su uvjeti natjecanja dostatno ujednačeni i koje se kao takvo može razlikovati od susjednih zemljopisnih područja.

Čimbenici relevantni za ocjenjivanje mjerodavnog tržišta u zemljopisnom smislu uključuju naročito prirodu, odnosno obilježja proizvoda, postojanje zapreka pristupu tržištu, navike potrošača, bitno različite tržišne udjele poduzetnika na susjednim tržištima ili značajne cjenovne razlike proizvoda na susjednim tržištima.

6.2. Tržišta obuhvaćena koncentracijom

Tržište obuhvaćeno koncentracijom je tržište proizvoda na kojem:

a) dva ili više sudionika koncentracije djeluju na istom tržištu proizvoda na kojem će provedba koncentracije rezultirati zajedničkim tržišnim udjelom od 15 ili više posto (horizontalne koncentracije);

b) jedan ili više sudionika koncentracije djeluju na tržištu proizvoda koje se nalazi na višoj ili nižoj razini proizvodnje i/ili distribucije (uzvodno i nizvodno tržište) u odnosu na tržište proizvoda na kojem djeluje bilo koji drugi sudionik ili sudionici koncentracije, i na kojem ti poduzetnici, sudionici koncentracije koji djeluju na tržištu koje se nalazi na višoj ili nižoj razini, imaju pojedinačni ili zajednički tržišni udjel od 25 ili više posto, neovisno o tome jesu li sudionici koncentracije u međusobnom odnosu dobavljač/kupac ili nisu (vertikalne koncentracije);

c) u smislu točke 6.2.b) ako sudionik koncentracije ima tržišni udjel veći od 25% na tržištu koje se nalazi na višoj razini proizvodnje i/ili distribucije od tržišta na kojem djeluje drugi sudionik koncentracije, u tom slučaju, oba tržišta (uzvodno i nizvodno) smatraju se tržištima obuhvaćenim koncentracijom, odnosno tržištima na kojima koncentracija ima učinak.

Navedite podatke o tržištima obuhvaćenim koncentracijom na razini Republike Hrvatske, kao i vaše stajalište o mjerodavnom tržištu u zemljopisnom smislu iz točke 6.1.2.

6.3. Druga tržišta na koja prijavljena koncentracija može imati značajni učinak

Pod drugim tržištima na koja prijavljena koncentracija može imati značajni učinak, isključujući tržišta uređena točkom 6.1.1. i 6.2. smatraju se tržišta na kojima:

a) bilo koji od sudionika koncentracije ima tržišni udjel veći od 25%, a bilo koji drugi sudionik koncentracije je potencijalni konkurent na tom tržištu. Sudionik koncentracije može se smatrati potencijalnim konkurentom osobito ako ima ozbiljnu namjeru ulaska na to tržište, primjerice ukoliko je tijekom protekle dvije godine već izradio strategiju ulaska na tržište ili je započeo s njenom primjenom;

b) bilo koji sudionik koncentracije ima tržišni udio veći od 25%, a bilo koji drugi sudionik koncentracije je nositelj značajnih prava intelektualnog vlasništva na tom tržištu;

c) bilo koji sudionik koncentracije djeluje na tržištu proizvoda koje je susjedno tržište, odnosno tržište koje je povezano s tržištem proizvoda na kojem djeluje bilo koji drugi sudionik koncentracije, i njihov pojedinačni ili zajednički tržišni udjel na bilo kojem od tih tržišta iznosi 25 ili više posto. Tržišta proizvoda smatra se povezanim susjednim tržištem, ako su proizvodi na tim tržištima komplementarni ili ako pripadaju istoj skupini proizvoda koje, u pravilu, kupuje ista grupa kupaca za istu krajnju uporabu.

7. Podatci o tržištima obuhvaćenim koncentracijom

Za svako od tržišta obuhvaćenih koncentracijom iz točke 6.2., kao i za svaku od posljednje tri financijske godine potrebno je za područje Republike Hrvatske, te za svako drugo zemljopisno područje koje se po mišljenju podnositelja prijave može smatrati mjerodavnim, dostaviti sljedeće podatke:

7.1. procjenu ukupne veličine tržišta u smislu prodajne vrijednosti (u HRK ili preračunato u HRK) i volumena (jedinice). Vrijednost i volumen tržišta trebaju odražavati ukupnu proizvodnju umanjenu za izvoz i uvećanu za uvoz za to zemljopisno područje. Ako su dostupni, dostavite podatke o izvozu i uvozu po državama porijekla i državama odredišta.

Navedite izvor podataka za te kalkulacije i dostavite dokumente kojim se te kalkulacije potkrjepljuju.

7.2. volumen i vrijednost prodaje, kao i procjene tržišnih udjela za svakog sudionika koncentracije;

7.3. procjenu tržišnog udjela u vrijednosti (i kad je to primjereno volumenu) za sve konkurente (uključujući uvoznike) s tržišnim udjelom od barem 5% na mjerodavnom zemljopisnom tržištu. Na osnovu tih podataka procijenite HHI prije i poslije provedbe koncentracije i razliku između ta dva indeksa. Naznačite udjel tržišnih udjela korištenih kao temelj za izračun HHI. Navedite izvore korištene za izračun udjela i dostavite dokumentaciju, ako je ona dostupna, kao dokaz izračuna.

HHI označava Herfindahl-Hirschmanov indeks, mjeru koncentracije tržišta. HHI se izračunava kao zbroj pojedinačnih kvadrata tržišnih udjela svakog poduzetnika koji djeluje na određenom tržištu. Postkoncentracijski HHI se izračunava pod pretpostavkom kako pojedinačni tržišni udjeli poduzetnika ostaju nepromjenjeni. Iako je najbolje u izračun uključiti sve poduzetnike, izostanak podataka za jako male poduzetnike ne mora biti značajan stoga što takvi poduzetnici ne utječu značajno na vrijednosti HHI. Prije provedbe koncentracije, tržišni udjeli sudionika koncentracije u HHI iznose (a)² + (b)². Nakon provedbe koncentracije, udjel sudionika koncentracije u HHI-u izračunava se kao (a + b)², što je jednako (a)² + (b)² + 2ab. Porast koncentracije, odnosno razlika između prijekoncentracijskog i postkoncentracijskog HHI iznosi 2ab.

7.4. ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa i elektroničku adresu osobe za kontakt za svakog konkurenta iz točke 7.3.;

7.5. način na koji sudionici koncentracije određuju cijenu i prodaju proizvode, odnosno prodaju li samostalno proizvode koje proizvode ili putem distributera;

7.6. prirodu i razmjere vertikalne integracije svakog od sudionika koncentracije koju je potrebno usporediti s njihovim najvećim konkurentima;

7.7. procjenu ukupne vrijednosti i volumena te porijekla uvoza, pri čemu je potrebno navesti:

a) udjel sudionika koncentracije i njihovih povezanih poduzetnika u tom uvozu;

b) procjenu u kojoj mjeri kvote, carine ili necarinske prepreke trgovini utječu na taj uvoz;

c) procjenu u kojoj mjeri transportni i drugi troškovi utječu na taj uvoz;

7.8. procjenu u kojoj mjeri je trgovina unutar Republike Hrvatske pogođena:

a) transportnim i drugim troškovima;

b) drugim trgovinskim preprekama;

7.9. Ako Agencija ocijeni potrebnim za ocjenu koncentracije, može od podnositelja prijave zatražiti i dostavu podataka iz točke 7. i za druga tržišta iz točke 6.3. na kojima koncentracija može imati značajni učinak.

8. Opći uvjeti na tržištima obuhvaćenih koncentracijom

8.1. Navedite pet najvećih neovisnih dobavljača sudionika koncentracije i njihove pojedinačne udjele u nabavi od svakog od tih dobavljača. Navedite ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa i elektroničku adresu osobe za kontakt za sve navedene dobavljače.

8.2. Ako Agencija ocijeni potrebnim za ocjenu koncentracije, može od podnositelja prijave zatražiti i dostavu podataka iz točke 8.1. i za druga tržišta iz točke 6.3. na kojima koncentracija može imati značajni učinak.

8.3. Struktura ponude na tržištima obuhvaćenih koncentracijom

8.3.1. Opišite distribucijske kanale i mreže usluga koje postoje na tržištima obuhvaćenih koncentracijom. Pritom uzmite u obzir sljedeće:

a) sustave distribucije koji su prevladavajući na tržištu i njegov značaj. U kojoj mjeri se distribucija obavlja od strane trećih osoba i/ili poduzetnika pod kontrolom sudionika koncentracije, odnosno njegovih povezanih poduzetnika iz točke 4.1.;

b) mreže usluga, primjerice održavanje i popravak, koje prevladavaju na tom tržištu i njihovo značenje na tom tržištu. U kojoj mjeri se te usluge obavljaju od strane trećih osoba i/ili poduzetnika pod kontrolom sudionika koncentracije, odnosno njegovih povezanih poduzetnika iz točke 4.1.

8.3.2. Navedite ima li bilo koji od sudionika koncentracije, ili neki od njegovih konkurenata, proizvode za koje se razumno može očekivati da će se u kratkom roku plasirati na tržištu (tzv. «projekti u nastanku»), odnosno imaju li oni planove za proširenje ili ugovaranje proizvodnih ili prodajnih kapaciteta. U tom slučaju navedite procjenu predviđene prodaje i procjenu tržišnih udjela sudionika koncentracije za sljedećih tri do pet godina.

8.3.3. Ako smatrate bilo koje podatke o opskrbi relevantnim, trebate ih navesti.

8.3.4. Ako Agencija ocijeni potrebnim za ocjenu koncentracije, može od podnositelja prijave zatražiti i dostavu podataka iz točke 8.3. i za druga tržišta iz točke 6.3. na kojima koncentracija može imati značajni učinak.

8.4. Struktura potražnje na tržištima obuhvaćenih koncentracijom

8.4.1. Navedite pet najvećih neovisnih kupaca od sudionika koncentracije na svakom od tržišta obuhvaćenih koncentracijom, te njihove pojedinačne udjele u ukupnoj prodaji tih proizvoda. Navedite ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa i elektroničku adresu osobe za kontakt svakog od kupaca.

8.4.2. Objasnite strukturu potražnje po sljedećim parametrima:

a) faze tržišta u smislu uvođenja, rasta, zrelosti i opadanja, te predviđene stope rasta potražnje;

b) važnost preferencija i navika kupaca (primjerice lojalnost pojedinoj marki, omogućavanje korištenja predprodajnih i postprodajnih usluga, te snabdijevanje cijelom paletom proizvoda) ili mrežnih učinaka;

c) uloga diferencijacije proizvoda glede svojstava ili kvalitete, i u kojoj mjeri se proizvodi sudionika koncentracije mogu smatrati supstitutima, odnosno zamjenskim proizvodima;

d) uloga prijelaznih troškova (u smislu vremena i izdataka) za kupce kad mijenjaju jednog dobavljača drugim;

e) stupanj koncentracije ili rasprostranjenosti kupaca;

f) segmentacija kupaca u različite grupe s opisom «uobičajenog kupca» u svakoj grupi;

g) važnost ugovora o ekskluzivnoj distribuciji i drugih tipova ugovora sklopljenih na dugi rok, i

h) u kojoj mjeri državna tijela i poduzetnici u vlasništvu države sudjeluju u potražnji.

8.4.3. Ako Agencija ocijeni potrebnim za ocjenu koncentracije, može od podnositelja prijave zatražiti i dostavu podataka iz točke 8.4. i za druga tržišta iz točke 6.3. na kojima koncentracija može imati značajni učinak.

8.5. Ulazak na tržište

8.5.1. Navedite je li u posljednjih pet godina bilo koji od sudionika koncentracije ušao na bilo koje od tržište obuhvaćenih koncentracijom te ako je odgovor pozitivan, navedite opis zapreka pristupa tržištu s kojim su se susretali pri ulasku na to tržište.

Navedite je li, prema vašim saznanjima, u proteklih pet godina bilo značajnih ulazaka na tržišta obuhvaćena koncentracijom. Ako imate saznanja o tome, navedite, tko je ušao na tržište, odnosno ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa i elektroničku adresu osobe za kontakt, te vašu procjenu sadašnjeg tržišnog udjela svakog od poduzetnika koji su ušli na tržište, pod uvjetom da je to moguće.

8.5.2. Prema saznanjima dostupnima podnositelju prijave, navedite postoje li poduzetnici za koje se može razumno očekivati da će ući na tržište obuhvaćeno koncentracijom. Ako smatrate da je takav ulazak moguć, objasnite razloge za to, te dostavite procjenu roka ulaska tih poduzetnika na tržište. Ako je to moguće, navedite poduzetnike koji bi mogli ući na tržište obuhvaćeno koncentracijom, te ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa i elektroničku adresu osobe za kontakt tih poduzetnika.

8.5.3. Opišite različite čimbenike koji imaju utjecaj na pristup na tržišta obuhvaćena koncentracijom, analizirajući te čimbenike u odnosu na zemljopisnu i proizvodnu dimenziju tržišta. Pritom uzmite u obzir sljedeće:

a) ukupne troškovima ulaska (istraživanje i razvoj, proizvodnja, uspostava distribucijskog sustava, oglašavanje, usluge i sl.) u usporedbi sa značajnim održivim konkurentom na tom tržištu, navodeći tržišni udio takvog konkurenta;

b) sve pravne ili regulatorne zapreke pristupa tržištu, kao što su vladina odobrenja ili utvrđivanje standarda u bilo kojem obliku, kao i sve zapreke koje proizlaze iz postupaka certificiranja proizvoda ili potrebe posjedovanja višegodišnjeg iskustva;

c) sva ograničenja koja su posljedica postojanja patenata, posebnih znanja i iskustva i drugog intelektualnog vlasništva na tim tržištima i sva ograničenja koja su posljedica licenciranja takvih prava;

d) u kojoj je mjeri svaki od sudionika koncentracije nositelj, davatelj ili stjecatelj licencije za patente, posebna znanja i iskustvo i druga prava na mjerodavnim tržištima;

e) značenje ekonomije obujma za proizvodnju ili distribuciju proizvoda na tržištima obuhvaćenim koncentracijom;

f) pristup izvorima nabave, kao što su dostupnost sirovina i potrebne infrastrukture.

8.5.4. Ako Agencija ocijeni potrebnim za ocjenu koncentracije, može od podnositelja prijave zatražiti i dostavu podataka iz točke 8.5. i za druga tržišta iz točke 6.3. na kojima koncentracija može imati značajni učinak.

8.6. Istraživanje i razvoj

8.6.1. Navedite po vašem mišljenju važnost istraživanja i razvoja u osiguranju dugoročne mogućnosti natjecanja poduzetnicima koji djeluju na mjerodavnom tržištu. S tim u vezi, objasnite prirodu istraživanja i razvoja na tržištima obuhvaćenima koncentracijom koje provode sudionici koncentracije.

Pritom uzmite u obzir sljedeće:

a) trendove i intenzitet istraživanja i razvoja na navedenim tržištima i za sudionike koncentracije. Pod intenzitetom istraživanja i razvoja razumijeva se udjel troškova za istraživanje i razvoj u prihodu poduzetnika;

b) smjer tehnološkog razvoja za ta tržišta tijekom primjerenog razdoblja (uključujući razvoj, odnosno unaprjeđenje proizvoda, proizvodnih procesa, distribucijskih sustava, i sl.);

c) značajne inovacije koje su nastale na tim tržištima i poduzetnicima koji su te inovacije uveli;

d) inovacijski ciklusu na tim tržištima i u kojem su dijelu tog ciklusa se nalaze sudionici koncentraciji.

8.6.2. Ako Agencija ocijeni potrebnim za ocjenu koncentracije, može od podnositelja prijave zatražiti i dostavu podataka iz točke 8.6. i za druga tržišta iz točke 6.3. na kojima koncentracija može imati značajni učinak.

8.7. Sporazumi o suradnji

8.7.1. Postoje li i u kojoj mjeri sporazumi o suradnji (horizontalni, vertikalni ili drugi) na tržištima obuhvaćenim koncentracijom?

8.7.2. Navedite i opišite ukratko najznačajnije sporazume o suradnji u kojem sudjeluju sudionici koncentracije na navedenim tržištima, kao što su sporazumi o istraživanju i razvoju, licenciranju, zajedničkoj proizvodnji, specijalizaciji, distribuciji, dugoročnoj opskrbi i razmjeni informacija. Dostavite Agenciji na uvid presliku tih sporazuma.

8.7.3. Ako Agencija ocijeni potrebnim za ocjenu koncentracije, može od podnositelja prijave zatražiti i dostavu podataka iz točke 8.7. i za druga tržišta iz točke 6.3. na kojima koncentracija može imati značajni učinak.

8.8. Udruženja trgovaca

Vezano na udruženja trgovaca koja postoje na tržištima obuhvaćenim koncentracijom, navedite:

a) naziv udruženja trgovaca čiji su članovi sudionici koncentracije;

b) najvažnija udruženja trgovaca čiji su članovi kupci i dobavljači sudionika koncentracije.

Navedite ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa i elektroničku adresu osobe za kontakt za navedena udruženja trgovaca.

9. Učinkovitosti koncentracije (podatci iz ove točne ne smatraju se obveznim sadržajem prijave)

9.1. Dostava podataka iz ove točke dobrovoljna je i ne predstavlja obvezni sadržaj prijave namjere koncentracije. U slučaju propuštanja dostave podataka iz ove točke, Agencija neće tražiti od podnositelja prijave razloge za takvo postupanje. Navedeno ne isključuje ovlast Agencije da naknadno, u postupku ocjene prijavljene koncentracije, sukladno članku 21. stavku 4. Zakona od podnositelja prijave zatraži i te podatke, ako ocijeni da su oni bitni za ocjenu učinaka koncentracije.

9.2. Opišite kako će namjeravana koncentracija utjecati na interese drugih poduzetnika i krajnjih kupaca, te na tehnički i ekonomski razvoj.

9.3. Navedite vašu procjenu očekivanih učinkovitosti koje će proizaći iz koncentracije i osigurati djelovanje novonastalog poduzetnika u korist potrošača. Opišite svaku takvu učinkovitost (primjerice, ušteda troškova, uvođenje novih proizvoda, unaprjeđenje postojećih proizvoda, servisiranje i sl.). i dostavite popratne dokumente.

Za svaku procijenjenu učinkovitost navedite:

a) detaljno objašnjenje kako će namjeravana koncentracija omogućiti novom poduzetniku postizanje tih učinkovitost. Specificirajte faze koje sudionici koncentracije namjeravaju učiniti u cilju ostvarivanja tih učinkovitost, rizike pri ostvarivanju ove učinkovitosti, te vrijeme i troškove potrebne za njihovo ostvarenje.

b) Ako je to razumno moguće, izrazite učinkovitosti brojčano i objasnite na koji je način izvršen izračun. Ako smatrate bitnim, dostavite također i procjenu značaja učinkovitosti u odnosu na uvođenje novog proizvoda ili poboljšanje kvalitete postojećih proizvoda. U slučaju učinkovitosti koje se odnose na uštedu troškova, posebno navedite jednokratnu uštedu fiksnih troškova, tekuće uštede fiksnih troškova, te uštede varijabilnih troškova (iskazano po jedinici proizvoda i po godini).

c) u kojoj mjeri se može očekivati da će potrošači imati koristi od učinkovitosti i pojasnite vaše razloge za takvu procjenu;

d) razloge zašto sudionik ili sudionici koncentracije u sličnoj mjeri nisu mogli ostvariti navedene učinkovitosti nekim drugim sredstvima različitim od koncentracije, i na način koji ne bi bio sporan s aspekta propisa o zaštiti tržišnog natjecanje.

10. Kooperativni učinci zajedničkog pothvata

10.1. U smislu članka 15. stavaka 3. i 6. Zakona u slučaju koncentracija koje nastaju stvaranjem zajedničkog pothvata potrebno je odgovoriti na sljedeće:

Djeluju li dva ili više poduzetnika koji su ujedno i osnivači zajedničkog pothvata, u značajnoj mjeri na istom tržištu na kojem djeluje zajednički pothvat, ili na tržištu koje se nalazi na višoj, odnosno nižoj razini od tog tržišta (uzvodno ili nizvodno), te na susjednom tržištu koje je povezano s tržištem na kojem djeluje zajednički pothvat?

10.1.1. Ako je odgovor pozitivan, potrebno je navesti za svako od spomenutih tržišta:

a) ukupan prihod svakog od poduzetnika osnivača zajedničkog pothvata u protekloj financijskoj godini;

b) ekonomski značaj aktivnosti zajedničkog pothvata u odnosu na taj ukupan prihod;

c) tržišni udjel svakog od poduzetnika osnivača zajedničkog pothvata.

10.1.2. Ako je odgovor negativan, potrebno ga je obrazložiti.

10.2. Ako je odgovor na točku 10.1.1. pozitivan, odnosno po Vašem mišljenju stvaranje zajedničkog pothvata ne rezultira koordinacijom, odnosno usklađenim postupanjem na tržištu između međusobno neovisnih poduzetnika, kojim bi se narušavalo tržišno natjecanje u smislu članka 8. stavka 1. Zakona, navedite razloge za to.

10.3. Neovisno o odgovorima na točke 10.1. i 10.2. u svrhu ocjene koncentracije koja nastaje stvaranjem zajedničkog pothvata, objasnite ispunjava li zajednički pothvat kriterije iz članka 8. stavka 3. Zakona, koji uređuje da se iznimno od članka 8. stavka 1. Zakona, određeni sporazumi neće smatrati zabranjenim sporazumima, odnosno izuzet će se od opće zabrane ako kumulativno, za vrijeme njihova trajanja, ispunjavaju sljedeće uvjete i to:

a) pridonose unaprjeđenju proizvodnje ili distribucije robe i/ili usluga, odnosno promicanju tehnološkog ili gospodarskog razvoja;

b) pružaju potrošačima razmjernu korist;

c) poduzetnicima ne nameću ograničenja koja nisu neophodna za postizanje navedenih ciljeva;

d) poduzetnicima ne omogućuju isključivanje znatnog dijela konkurencije s tržišta, za robe i/ili usluge koje su predmetom sporazuma.

11. Izjava

Podnositelj prijave obvezan je uz prijavu namjere koncentracije dati i sljedeću izjavu:

Izjavljujem da sam sukladno mom znanju i savjesti, dostavio istinite, točne i potpune podatke u prijavi, te da sam dostavio istinite i potpune preslike zatraženih dokumenata, odnosno da sve procjene u ovoj prijavi smatram najboljim mogućim procjenama u trenutku podnošenja prijave jer se temelje na postojećim činjenicama, a sva mišljenja uz prijavu dana su u dobroj vjeri.

Mjesto i vrijeme:

Potpis podnositelja prijave:

Ime i prezime te funkcija podnositelja prijave:

U ime (navedite sve sudionike koncentracije):

PRIVITAK 2.

KRATKI OBRAZAC PRIJAVE KONCENTRACIJE

1. Opis koncentracije

1.1. Dostavite opis prijavljene koncentracije u kojem je potrebno navesti sljedeće:

sudionike koncentracije, pravni oblik koncentracije (primjerice, spajanje, pripajanje, stjecanje izravne i neizravne kontrole, te prevladavajućeg utjecaja nad drugim ili više drugih poduzetnika te dijelom, odnosno dijelovima drugih poduzetnika, stvaranje zajedničkog pothvata ili sl.), djelatnosti sudionika koncentracije, sva tržišta na koja koncentracija može imati učinak s posebnom naznakom koncentracijom izravno obuhvaćenih tržišta, te strateške i ekonomske razloge kojima se obrazlaže koncentracija.

1.2. U svrhu objavljivanja javnog poziva na internetskoj stranici Agencije, potrebno je dostaviti i sažetak informacija iz točke 1.1. (najviše 2 stranice formata A4). Sažetak ne smije sadržavati poslovne tajne.

2. Informacije o sudionicima koncentracije

2.1. Informacije o podnositelju prijave

2.1.1. naziv i adresu podnositelja prijave;

2.1.2. opis djelatnosti podnositelja prijave;

2.1.3. ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa i elektroničku adresu, te funkciju osobe za kontakt;

2.1.4. adresu podnositelja prijave na koju se mogu dostavljati akti, odnosno odluke Agencije ukoliko je ta adresa različita od adrese iz točke 2.1.1. i/ili 2.1.3. U tom slučaju potrebno je dostaviti ime i prezime, broj telefona, telefaksa i elektroničku adresu osobe na toj adresi koja je ovlaštena za primanje pismena.

2.2. Informacije o drugim sudionicima koncentracije

2.2.1. naziv i adresa poduzetnika – sudionika koncentracije;

2.2.2. opis djelatnosti poduzetnika – sudionika koncentracije;

2.2.3. ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa i elektroničku adresu, te funkciju osobe za kontakt;

2.2.4. adresu sudionika koncentracije na koju se mogu dostavljati akti, odnosno odluke Agencije ukoliko je ta adresa različita od adrese iz točke 2.2.1. i/ili 2.2.3. U tom slučaju potrebno je dostaviti ime i prezime, broj telefona, telefaksa i elektroničku adresu osobe na toj adresi koja je ovlaštena za primanje pismena.

2.3. Imenovanje zajedničkog predstavnika za podnošenje prijave

Ako je prijavu podnio zajednički predstavnik sudionika koncentracije, uz prijavu se prilaže i ovjerovljena punomoć drugih sudionika koncentracije, odnosno ovjerovljena izjava o imenovanju zajedničkog predstavnika.

Kontaktni podatci zajedničkog predstavnika:

2.3.1. ime i prezime zajedničkog predstavnika i/ili naziv zajedničkog predstavnika;

2.3.2. adresu zajedničkog predstavnika;

2.3.3. ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa i elektroničku adresu, te funkciju zajedničkog predstavnika;

2.3.4. adresu zajedničkog predstavnika na koju se mogu dostavljati akti, odnosno odluke Agencije ukoliko je ta adresa različita od adrese iz točke 2.3.2. i/ili 2.1.3. U tom slučaju potrebno je dostaviti ime i prezime, broj telefona, telefaksa i elektroničku adresu osobe na toj adresi koja je ovlaštena za primanje pismena.

2.4. Ako podnositelj prijave iz točke 2.1. ili zajednički predstavnik sudionika koncentracije iz točke 2.3. opunomoći treću osobu za zastupanje (odvjetnika ili odvjetničko društvo) obvezan je uz punomoć dostaviti i sve potrebne kontaktne podatke za tog opunomoćenika, uz točnu naznaku poduzetnika koje taj opunomoćenik zastupa.

3. Informacije o koncentraciji

3.1. Opišite pravni oblik koncentracije koju prijavljujete. Pri tome, primjerice, navedite:

a) je li predložena koncentracija primjerice puno spajanje u pravnom smislu, preuzimanje ili samo zajednička kontrola, zajednički pothvat koji se smatra koncentracijom u smislu članka 15. stavka 3. Zakona ili ugovor ili drugi oblik prijenosa izravne ili neizravne kontrole;

b) obuhvaća li koncentracija dijelove poduzetnika sudionika koncentracije ili ih obuhvaća u cijelosti;

c) kratko objašnjenje ekonomske i financijske strukture koncentracije;

d) postoji li suglasnost nadzornog odbora ili uprave ili drugih tijela ovlaštenih za zastupanje poduzetnika nad kojim se koncentracijom stječe kontrola za objavu javne ponude za preuzimanjem njihovih dionica od strane preuzimatelja (podatak je potreban radi utvrđenja je li riječ o neprijateljskom preuzimanju ili ne);

e) predloženi ili očekivani datum svih bitnih radnji u cilju provedbe koncentracije;

f) predloženu strukturu vlasništva odnosno kontrole nakon provedbe koncentracije;

g) financijske i druge oblike potpore zaprimljene iz bilo kojeg izvora (uključujući tijela s javnim ovlastima) i iznos te potpore;

h) ekonomske sektore uključene u koncentraciju i pozicija sudionika koncentracije u tim sektorima.

3.2. Vrijednost transakcije (prodajnu cijenu ili vrijednost imovine, ovisno o slučaju).

3.3. Za svakog od sudionika koncentracije navedite sljedeće podatke za zadnju financijsku godinu:

3.3.1. ukupan godišnji konsolidirani prihod svakog poduzetnika sudionika koncentracije ostvaren prodajom robe i/ili usluga na svjetskom tržištu;

3.3.2. ukupan godišnji konsolidirani prihod svakog poduzetnika sudionika koncentracije ostvaren prodajom robe i/ili usluga (u daljnjem tekstu: ukupan prihod) na razini Republike Hrvatske.

3.3.2.1. U slučaju kad se koncentracija odnosi na pripajanje i spajanje dijela ili dijelova jednog, odnosno više poduzetnika neovisno o njihovom pravnom statusu, pri izračunu prihoda obračunava se samo prihod onih dijelova poduzetnika koji su predmet koncentracije.

3.4. Izračun ukupnog godišnjeg prihoda iz točke 3.3. vrši se na način opisan člankom 17. stavcima 2., 3. i 4. Zakona, i člankom 4. stavkom 2. ove Uredbe.

3.5. Opišite ekonomske razloge za koncentraciju.

4. Vlasništvo i kontrola

4.1. Za svakog sudionika koncentracije dostavite listu svih poduzetnika pod njegovom kontrolom kao i listu poduzetnika koji nad tim poduzetnikom imaju kontrolu (povezani poduzetnici) koja uključuje:

4.1.1. sve poduzetnike pod kontrolom drugog poduzetnika neovisno o tržištu na kojem oni djeluju;

4.1.2. sve poduzetnike pod kontrolom drugog poduzetnika koji djeluju na tržištu obuhvaćenom koncentracijom a koji su izravno ili neizravno pod kontrolom:

a) sudionika koncentracije;

b) od povezanih poduzetnika sudionika koncentracije iz točke 4.1.

Za svakog poduzetnika navedite pravni oblik i sredstvo kontrole.

Podatci traženi u ovoj točki mogu biti prikazani i ustrojstvenim shemama ili dijagramima kako bi se vizualno predočila struktura vlasništva i kontrola poduzetnika.

5. Popratni dokumenti

5.1. Podnositelj prijave mora dostaviti sljedeće:

a) presliku konačne, odnosno posljednje inačice svih dokumenata kojim nastaje koncentracija, neovisno o tome je li riječ o sporazumu (ugovoru) između sudionika koncentracije ili nekom drugom obliku stjecanja izravne, odnosno neizravne kontrole nad tim poduzetnikom ili njegovim dijelom i to na trajnoj osnovi ili u slučaju objave javne ponude;

b) presliku posljednjih godišnjih izvještaja i završnih računa svih sudionika koncentracije.

5.2. Ako se koncentracija iz točke 5.1. odnosi na područje medija na koju se primjenjuju i propisi o elektroničkim medijima, podnositelj prijave kao popratni dokument mora Agenciji dostaviti i odluku Agencije za elektroničke medije o tome kako provedbom prijavljene namjere koncentracije ne nastaje nedopuštena koncentracija u smislu Zakona o elektroničkim medijima.

6. Pojam tržišta

6.1. Mjerodavno tržište određuje se kao tržište određene robe i/ili usluga koje su predmet obavljanja djelatnosti poduzetnika na određenom zemljopisnom području. Svrha utvrđivanja mjerodavnog tržišta je određivanje robe i/ili usluga (u daljnjem tekstu: proizvoda) s kojima se poduzetnici tržišno natječu, te zemljopisnog područja na kojem se natječu. Mjerodavno tržište utvrđuje se, posebno za svaki konkretan slučaj, u smislu Uredbe o načinu i kriterijima utvrđivanja mjerodavnog tržišta.

Podnositelj prijave mora dostaviti tražene podatke s obzirom na:

6.1.1. Mjerodavno tržište u proizvodnom smislu

Mjerodavno tržište u proizvodnom smislu obuhvaća sve proizvode za koje potrošači smatraju da su međusobno zamjenjivi s obzirom na njihove bitne značajke, cijenu ili način uporabe, odnosno navike potrošača. Mjerodavno tržište u proizvodnom smislu u posebnim slučajevima može se utvrditi za jedan proizvod ili za skupinu proizvoda, ovisno o strukturi tržišta i navikama potrošača, a u tom slučaju proizvodi moraju imati ista ili slična fizička ili tehnička obilježja, odnosno moraju se smatrati supstitutima ili zamjenjivim proizvodima.

6.1.2. Mjerodavno tržište u zemljopisnom smislu

Mjerodavno tržište u zemljopisnom smislu obuhvaća zemljopisno područje na kojem poduzetnici sudjeluju u ponudi ili nabavi proizvoda, na kojem su uvjeti natjecanja dostatno ujednačeni i koje se kao takvo može razlikovati od susjednih zemljopisnih područja.

Čimbenici relevantni za ocjenjivanje mjerodavnog tržišta u zemljopisnom smislu uključuju naročito prirodu, odnosno obilježja proizvoda, postojanje zapreka pristupu tržištu, navike potrošača, bitno različite tržišne udjele poduzetnika na susjednim tržištima ili značajne cjenovne razlike proizvoda na susjednim tržištima.

6.2. Tržišta obuhvaćena koncentracijom

Tržište obuhvaćeno koncentracijom je tržište proizvoda na kojem:

a) dva ili više sudionika koncentracije djeluju na istom tržištu proizvoda (horizontalne koncentracije);

b) jedan ili više sudionika koncentracije djeluju na tržištu proizvoda koje se nalazi na višoj ili nižoj razini proizvodnje i/ili distribucije (uzvodno i nizvodno tržište) u odnosu na tržište proizvoda na kojem djeluje bilo koji drugi sudionik ili sudionici koncentracije, neovisno o tome jesu li sudionici koncentracije u međusobnom odnosu dobavljač/kupac ili nisu (vertikalne koncentracije).

Navedite podatke o tržištima obuhvaćenim koncentracijom na razini Republike Hrvatske, kao i vaše stajalište o mjerodavnom tržištu u zemljopisnom smislu iz točke 6.1.2.

7. Podatci o tržištima obuhvaćenim koncentracijom

Za svako od tržišta obuhvaćenih koncentracijom, kao i za svaku posljednju financijsku godinu potrebno je za područje Republike Hrvatske, te za svako drugo zemljopisno područje, koje se po mišljenju podnositelja prijave može smatrati mjerodavnim, dostaviti sljedeće podatke:

7.1. procjenu ukupne veličine tržišta u smislu prodajne vrijednosti (u HRK ili preračunato u HRK) i volumena (jedinice). Vrijednost i volumen tržišta trebaju odražavati ukupnu proizvodnju umanjenu za izvoz i uvećanu za uvoz za to zemljopisno područje. Navedite izvor podataka za te kalkulacije i dostavite dokumente kojim se te kalkulacije potkrjepljuju.

7.2. volumen i vrijednost prodaje, kao i procjene tržišnih udjela za svakog sudionika koncentracije. Navedite je li bilo značajnijih promjena u prodaji i tržišnim udjelima u posljednje tri financijske godine.

7.3. procjenu tržišnog udjela u vrijednosti (i kad je to primjereno volumenu) za tri najveća konkurenta. Navedite izvor podataka za navedenu procjenu, te ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa i elektroničku adresu osobe za kontakt za te konkurente.

8. Kooperativni učinci zajedničkog pothvata

8.1. U smislu članka 15. stavaka 3. i 6. Zakona u slučaju koncentracija koje nastaju stvaranjem zajedničkog pothvata potrebno je odgovoriti na sljedeće:

Djeluju li dva ili više poduzetnika koji su ujedno i osnivači zajedničkog pothvata, u značajnoj mjeri na istom tržištu na kojem djeluje zajednički pothvat, ili na tržištu koje se nalazi na višoj ili nižoj razini od tog tržišta (uzvodno ili nizvodno), ili na susjednom tržištu koje je povezano s tržištem na kojem djeluje zajednički pothvat?

8.1.1. Ako je odgovor pozitivan, potrebno je navesti za svako od spomenutih tržišta:

a) ukupan prihod svakog od poduzetnika osnivača zajedničkog pothvata u protekloj financijskoj godini;

b) ekonomski značaj aktivnosti zajedničkog pothvata u odnosu na taj ukupan prihod;

c) tržišni udjel svakog od poduzetnika osnivača zajedničkog pothvata.

8.1.2. Ako je odgovor negativan, potrebno ga je obrazložiti.

8.2. Ako je odgovor na točku 8.1.1. pozitivan, odnosno po Vašem mišljenju stvaranje zajedničkog pothvata ne rezultira koordinacijom, odnosno usklađenim postupanjem na tržištu između međusobno neovisnih poduzetnika, kojim bi se narušavalo tržišno natjecanje u smislu članka 8. stavka 1. Zakona, navedite razloge za to.

8.3. Neovisno o odgovorima na točke 8.1. i 8.2. u svrhu ocjene koncentracije koja nastaje stvaranjem zajedničkog pothvata, objasnite ispunjava li zajednički pothvat kriterije iz članka 8. stavka 3. Zakona, koji uređuje da se iznimno od članka 8. stavka 1. Zakona, određeni sporazumi neće smatrati zabranjenim sporazumima, odnosno izuzet će se od opće zabrane ako kumulativno, za vrijeme njihova trajanja, ispunjavaju sljedeće uvjete i to:

a) pridonose unaprjeđenju proizvodnje ili distribucije robe i/ili usluga, odnosno promicanju tehnološkog ili gospodarskog razvoja;

b) pružaju potrošačima razmjernu korist;

c) poduzetnicima ne nameću ograničenja koja nisu neophodna za postizanje navedenih ciljeva;

d) poduzetnicima ne omogućuju isključivanje znatnog dijela konkurencije s tržišta, za robe i/ili usluge koje su predmetom sporazuma.

9. Izjava

Podnositelj prijave obvezan je uz prijavu namjere koncentracije dati i sljedeću izjavu:

Izjavljujem da sam sukladno mom znanju i savjesti, dostavio istinite, točne i potpune podatke u prijavi, te da sam dostavio istinite i potpune preslike zatraženih dokumenata, odnosno da sve procjene u ovoj prijavi smatram najboljim mogućim procjenama u trenutku podnošenja prijave jer se temelje na postojećim činjenicama, a sva mišljenja uz prijavu dana su u dobroj vjeri.

Mjesto i vrijeme:

Potpis podnositelja prijave:

Ime i prezime te funkcija podnositelja prijave:

U ime (navedite sve sudionike koncentracije):

PRIVITAK 3.

OBRAZAC OBAVIJESTI O STJECANJU ILI DRŽANJU DIONICA ILI UDJELA S NAMJEROM DALJNJE PRODAJE

Ovaj Obrazac o stjecanju ili držanju dionica ili udjela s namjerom daljnje prodaje od strane kreditnih ili drugih financijskih institucija, investicijskih fondova ili društva za osiguranje potrebno je dostaviti Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja u slučajevima iz članka 15. stavka 5. točke 1. Zakona.

Sadržaj Obavijesti:

1. tvrtka i sjedište podnositelja obavijesti;

2. tvrtka, sjedište i predmet poslovanja, odnosno ime i boravište osobe za koje je podnositelj obavijesti stekao dionice ili udjele;

3. tvrtku, sjedište i predmet poslovanja poduzetnika čije je dionice ili udjele podnositelj obavijesti stekao;

4. dioničku strukturu, odnosno strukturu poslovnih udjela poduzetnika čije je dionice ili poslovne udjele podnositelj obavijesti stekao (nakon stjecanja);

5. rok u kojem podnositelj obavijesti namjerava prodati stečene dionice ili udjele;

6. potpis osobe koja je odgovorna za točnost i istinitost podataka u Obavijesti;

7. mjesto i datum podnošenja Obavijesti.

Obavezni privitci uz Obavijest su:

1. izjava podnositelja obavijesti da stečene dionice ili udjele drže privremeno s namjerom njihove daljnje prodaje;

2. izjava podnositelja obavijesti da se stečenim dionicama ili poslovnim udjelima neće koristiti na način koji bi mu omogućavao bilo kakav utjecaj na konkurentno ponašanje poduzetnika čije je dionice ili poslovne udjele stekao;

3. izjava podnositelja obavijesti da pravo glasa ostvaruje samo u svrhu pripreme prodaje cijelog poduzetnika čije je dionice ili poslovne udjele stekao ili prodaje dijela tog poduzetnika (u slučaju da ostvaruje pravo glasa);

4. izjava podnositelja obavijesti da prava koja proizlaze iz stečenih dionica ili udjela neće koristiti tako da na bilo koji način narušava, ograničava ili sprječava tržišno natjecanje niti će poduzimati bilo kakve mjere u tom pravcu.

PRIVITAK 4.

OBRAZAC PRIJAVE MJERA PRAĆENJA POSLOVANJA I/ILI STRUKTURNIH MJERA I UVJETA KOJIMA SE OTKLANJAJU NEGATIVNI UČINCI KONCENTRACIJE

Ovaj Obrazac prijave mjera praćenja poslovanja i/ili strukturnih mjera i uvjeta kojima se otklanjaju negativni učinci koncentracije dostavlja se Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja u slučajevima iz članka 22. stavaka 4. i 5. Zakona.

Sadržaj Obrasca prijave mjera praćenja poslovanja i/ili strukturnih mjera i uvjeta kojima se otklanjaju negativni učinci koncentracije:

1. Opis mjera praćenja poslovanja i/ili strukturnih mjera i uvjeta

1.1. Potrebno je navesti pojedinosti o predloženim mjerama i uvjetima njihove provedbe.

1.2. Ako se predložena mjera odnosi na prodaju dijela poslovanja poduzetnika, te se informacije upisuju pod točkom 4. ovoga Obrasca.

2. Prikladnost mjera za otklanjanje narušavanja tržišnog natjecanja

2.1. Navedite informacije, podatke i obavijesti koje dokazuju prikladnost predloženih mjera za otklanjanje značajnog narušavanja tržišnog natjecanja utvrđenog od strane Agencije.

3. Sažetak predloženih mjera i uvjeta

3.1. Potrebno je sastaviti sažetak predloženih mjera i uvjeta bez poslovnih tajni koje su, po mišljenju podnositelja prijave, prikladne za otklanjanje svakog značajnog narušavanja tržišnog natjecanja. Ovaj sažetak Agencija može koristiti pri objavi javnog poziva iz članka 21. stavka 5. Zakona.

4. Podatci o dijelu poslovanju koje se želi prodati

U slučaju da se predložena mjera odnosi na prodaju dijela poslovanja poduzetnika potrebno je navesti sljedeće podatke i dokumente:

4.1. Opće informacije

4.1.1. Potrebno je općenito opisati dio poslovanja poduzetnika koji se želi prodati, uključujući i sve s njim povezane poduzetnike, registarsko sjedište i adresu sjedišta uprave, sve ostale adrese na kojima se odvija proizvodnja ili pružanje usluga, opću organizacijsku strukturu i svaki drugi bitni podatak koji se odnosi na dio poslovanja poduzetnika koji se želi prodati.

4.1.2. Navedite postoje li, te ukoliko postoje opišite pravne zapreke za prijenos dijela poslovanja poduzetnika ili imovine koja se želi prodati, uključujući i prava trećih osoba te potrebna administrativna odobrenja.

4.1.3. Popišite i opišite proizvode, odnosno usluge, posebice njihova tehnička i druga obilježja, postojanje robnih marki, prihod ostvaren od svakog pojedinog proizvoda, odnosno usluge, te sve planirane inovacije, nove proizvode ili usluge.

4.1.4. Opišite razinu na kojoj se odvijaju osnovne djelatnosti poduzetnika čiji se dio poslovanja želi prodati ako se one ne odvijaju na istoj razini poslovanja koje se želi prodati, uključujući i djelatnosti kao što su istraživanje i razvoj, proizvodnja, marketing i prodaja, logistika, odnosi s kupcima, odnosi s dobavljačima, informatički sustav i sl. Opis treba sadržavati uloge tih drugih razina poslovanja, njihov odnos s dijelom poslovanja koje se želi prodati te resurse uključene u poslovanje (osoblje, imovina, financijski resursi i sl.).

4.1.5. Detaljno opišite veze između dijela poslovanja koje se želi prodati i drugih poduzetnika pod kontrolom poduzetnika – podnositelja prijave, neovisno o vrsti te veze kao što su, primjerice:

– ugovori o nabavi, proizvodnji, distribuciji, održavanju ili drugi ugovori,

– zajednička materijalna ili nematerijalna imovina,

– zajedničko ili preraspoređeno osoblje,

– zajednički informatički ili drugi sustavi,

– zajednički kupci.

4.1.6. Općenito opišite svu bitnu materijalnu ili nematerijalnu imovinu koje je u vlasništvu ili koju koristi dio poslovanja poduzetnika koji se želi prodati, obvezno uključujući i prava intelektualnog vlasništva i robne marke.

4.1.7. Dostavite organizacijsku shemu koja pokazuje broj zaposlenika koji su sada zaposleni u dijelu poslovanja koji se želi prodati prema djelatnosti (funkciji) poslovanja, kao i popis zaposlenika neophodnih za poslovanje u dijelu poslovanja koje se želi prodati, uz opis njihovih funkcija.

4.1.8. Opišite kupce dijela poslovanja koje se želi prodati uključujući popis kupaca, opis odgovarajućih raspoloživih evidencija, te iznos ukupnog prihoda koji je dio poslovanja koji se želi prodati ostvario sa svakim pojedinim kupcem (u nominalnom iznosu i u postotku ukupnog prihoda dijela poslovanja koje se želi prodati).

4.1.9. Navedite financijske podatke za dio poslovanja koji se želi prodati, uključujući i prihod i zaradu prije kamata, poreza, amortizacije i raspoređivanja nematerijalne imovine ostvarene u posljednje dvije godine, kao i projekciju za sljedeće dvije godine.

4.1.10. Navedite i opišite sve promjene koje su se dogodile u posljednje dvije godine u dijelu poslovanja koje se želi prodati ili u dijelu koji se odnosi na veze s ostalim poduzetnicima koji su pod kontrolom poduzetnika – podnositelja prijave.

4.1.11. Navedite i opišite sve promjene planirane za sljedeće dvije godine u dijelu poslovanja koje se želi prodati ili u dijelu koji se odnosi na veze s ostalim poduzetnicima koji su pod kontrolom poduzetnika – podnositelja prijave.

4.2. Opće informacije o dijelu poduzetnika koji se želi prodati, kako je to opisano u mjerama

4.2.1. Opišite sva područja u kojima će se, sukladno predloženim mjerama, priroda i obuhvat poslovanja dijela poslovanja koji se želi prodati razlikovati od trenutačne prirode i obuhvata poslovanja.

4.3. Stjecanje od strane odgovarajućeg kupca

4.3.1. Objasnite razloge zbog kojih će, po vašem mišljenju, odgovarajući kupac kupiti dio poslovanja u vremenskom roku navedenom u mjerama.