Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova javnog komisionara

NN 38/2011 (1.4.2011.), Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova javnog komisionara

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

913

Na temelju članka 194. stavka 2. Ovršnog zakona (»Narodne novine« broj 139/10) ministar gospodarstva, rada i poduzetništva uz suglasnost ministra zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA JAVNOG KOMISIONARA

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovaj Pravilnik propisuje minimalne tehničke i druge uvjete koji se odnose na smještajni prostor i opremu za obavljanje poslova javnog komisionara, prometna sredstva, osoblje i radnu snagu osposobljenu za obavljanje poslova kod javnog komisionara (u daljnjem tekstu: komisionara).

(2) Odredbe ovog Pravilnika glede uvjeta za obavljanje poslova komisionara odnose se na pravne i fizičke osobe, koje ispunjavaju uvjete za obavljanje poslova komisionara.

Članak 2.

Prostori i oprema za obavljanje poslova komisionara moraju odgovarati uvjetima propisanim ovim Pravilnikom i drugim propisima (propisi o higijeni, o zaštiti na radu, požarno-preventivni, propisima kojima se uređuje gradnja građevina, o zaštitit okoliša. itd.).

Članak 3.

Prostori potrebni za obavljanje poslova komisionara su:

– ured komisionara,

– pomoćni prostor,

– smještajni prostor.

Članak 4.

(1) Ured komisionara mora imati opremu za obavljanje poslova komisionara i prostor za stranke.

(2) Oprema potrebna za obavljanje poslova komisionara je:

– računalo s pisačem ili prijenosno računalo,

– ormar za pohranu dokumentacije,

– telefonska linija,

– priključak na Internet.

Članak 5.

(1) Pod pomoćnim prostorom razumijeva se prostorija za higijensko-sanitarne potrebe osoblja i stranaka ako komisionar prodaju stvari namjerava obavljati na javnoj dražbi u vlastitim prostorijama. Pomoćni prostor namijenjen osoblju mora biti odvojen od pomoćnog prostora namijenjenog strankama.

(2) Veličina pomoćnog prostora i njegova opremljenost mora odgovarati broju zaposlenog osoblja sukladno propisima o zaštiti na radu.

Članak 6.

(1) Smještajni prostor je prostor namijenjen smještaju zaplijenjenih pokretnina u ovršnom postupku i obavljanju drugih poslova povjerenih komisionaru.

(2) Smještajni prostor iz stavka 1. ovoga članka može biti otvoren ili zatvoren ovisno o vrsti zaplijenjenih pokretnina povjerenih komisionaru.

(3) Ako narav zaplijenjenih stvari povjerenih komisionaru zahtijeva poseban način ili tehnologiju smještaja, komisionar je dužan u svakom konkretnom slučaju osigurati odgovarajuće prostore za smještaj takvih stvari.

II. MINIMALNI TEHNIČKI UVJETI KOJI SE ODNOSE NA SMJEŠTAJNI PROSTOR, OPREMU, OSOBLJE, PROMETNA SREDSTVA I RADNU SNAGU

Članak 7.

Minimalni tehnički uvjeti koje moraju ispunjavati smještajni prostori za obavljanje poslova komisionara su sljedeći:

1. građevina u kojoj se nalaze prostori za obavljanje poslova komisionara mora biti izgrađena sukladno propisima kojima se uređuje gradnja građevina,

2. na vanjskoj strani mora biti na vidljivom mjestu natpis u kojem se navodi tvrtka, sjedište i naziv pravne ili fizičke osobe koja ispunjava uvjete za obavljanje poslova komisionara,

3. ulaz u prostor mora biti zaseban, tako da se u prostor može ući iz ulice, ceste, dvorišta, veže zgrade ili javnog prilaza,

4. prostor mora biti priključen na niskonaponsku električnu mrežu, vodovod i kanalizaciju,

5. minimalna visina radnih prostorija iznosi 2,8 metara. Ako se radne prostorije nalaze u građevinama koje nisu građene po sada važećim standardima, ili zaštićenim građevinama koje su spomenici kulture, a kojima izgled, veličinu i visinu nije moguće mijenjati, iznimno visina prostora može biti manja od 2,5 metra, ali ne manja od 2,2 metra uz uvjet da na svaku zaposlenu osobu dolazi najmanje 10 m³ zračnog prostora i 2 m² slobodne površine poda te da su na radu ispunjeni normativi u pogledu mikroklimatskih uvjeta sukladno posebnim propisima,

6. površina smještajnog prostora mora biti najmanje 100 m²,

7. smještajni prostor mora biti fizički odvojen od ostalih prostora za obavljanje poslova komisionara,

8. smještajni prostor mora biti opremljen tako da osigurava siguran smještaj zaplijenjenih pokretnina,

9. smještajni prostor mora biti primjereno osvijetljen i imati mogućnost provjetravanja, zagrijavanja i hlađenja,

10. ako je smještajni prostor dislociran od ureda, mora biti osigurana upotreba pomoćnog prostora određenog ovim Pravilnikom,

11 smještajni prostor veći od 1.200 m² mora imati odgovarajuće parkiralište prema posebnim propisima.

Članak 8.

(1) Oprema za obavljanje poslova komisionara mora biti tehnički ispravna i izrađena od materijala koji se mogu lako čistiti i održavati.

(2) Raspored opreme mora osigurati lako i brzo obavljanje poslova, te sigurni boravak, kretanje i rad osoblja i stranaka.

Članak 9.

Komisionar je dužan prostor i opremu uredno održavati tako da u svako vrijeme zadovoljava minimalne tehničke i druge uvjete određen ovim Pravilnikom i drugim propisima.

Članak 10.

(1) Osoblje osposobljeno za razvrstavanje, pohranjivanje, čuvanje, održavanje i izlaganje zaplijenjenih pokretnina, davanje potrebnih obavijesti, oglašavanje, prodaju, obavljanje knjigovodstveno-računovodstvenih poslova u prostorima komisionara mora imati najmanje srednju stručnu spremu.

(2) Radna snaga za otpremu oduzetih pokretnina mora imati vozačku dozvolu najmanje B kategorije.

Članak 11.

(1) Komisionar mora osigurati prometno sredstvo primjereno za otpremu, odnosno prijevoz zaplijenjenih pokretnina, ako obavlja prijevoz zaplijenjenih pokretnina sam prijevoz osigurava ugovorima s drugim fizičkim i pravnim osobama.

(2) Primjernim prometnim sredstvom iz prethodnoga stavka smatra se registrirano teretno vozilo nosivosti najmanje 500 kg ili registrirano osobno vozilo s prikolicom čija je nosivost najmanje 400 kg.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Smještajni prostor i oprema za obavljanje poslova komisionara, prometna sredstva, osoblje i radna snaga osposobljena za obavljanje poslova kod komisionara koji na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika ispunjavaju uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima za obavljanje poslova javnog komisionara (»Narodne novine« broj 13/06), nastavljaju s radom prema uvjetima iz tog Pravilnika.

Članak 13.

Danom početka primjene ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova javnog komisionara (»Narodne novine« broj 13/06).

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 011-01/11-01/14
Urbroj: 526-05-01-01/3-11-9
Zagreb, 28. ožujka 2011.

Ministar
mr. sc. Đuro Popijač, v. r.