Naputak o načinu rada Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama u provedbi Zakona o subvencioniranju i državnom jamstvu stambenih kredita

NN 38/2011 (1.4.2011.), Naputak o načinu rada Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama u provedbi Zakona o subvencioniranju i državnom jamstvu stambenih kredita

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

916

Na temelju članka 5. Zakona o subvencioniranju i državnom jamstvu stambenih kredita (»Narodne novine«, br. 31/11), ministar zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, donosi

NAPUTAK

O NAČINU RADA AGENCIJE ZA PRAVNI PROMET I POSREDOVANJE NEKRETNINAMA U PROVEDBI ZAKONA O SUBVENCIONIRANJU I DRŽAVNOM JAMSTVU STAMBENIH KREDITA

Članak 1.

Ovim se Naputkom propisuje način rada Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (u daljnjem tekstu: APN) u vezi s provedbom Zakona o subvencioniranju i državnom jamstvu stambenih kredita (u daljnjem tekstu: Zakon).

Odabir poslovnih banaka i sklapanje ugovora o davanju subvencioniranih kredita

Članak 2.

APN je dužan u roku od 5 dana od dana stupanja na snagu ovoga Naputka u javnim glasilima objaviti poziv svim poslovnim bankama koje posluju u Republici Hrvatskoj za davanje ponude za sklapanje ugovora s Republikom Hrvatskom kojim se obvezuju davati subvencionirane kredite i s tim u vezi obavljati poslove pod uvjetima i na način uređen Zakonom (u daljnjem tekstu: ugovor o davanju subvencioniranih kredita).

Rok za davanje ponuda za sklapanje ugovora o davanju subvencioniranih kredita je 8 dana od dana objave poziva u javnim glasilima.

Uz ponudu za sklapanje ugovora o davanju subvencioniranih kredita prilaže se dokaz da podnositelj ponude može na području Republike Hrvatske obavljati poslove davanja kredita na tržištu.

Članak 3.

APN u ime Republike Hrvatske prihvaća ponude svih poslovnih banaka za sklapanje ugovora o davanju subvencioniranih kredita koje su podnesene u roku i kojima se nudi davanje subvencioniranih kredita te s tim u vezi obavljanje poslova pod uvjetima i na način uređen Zakonom ili pod uvjetima koji su za korisnika kredita ili Republiku Hrvatsku povoljniji od uvjeta propisanih Zakonom.

Pod poslovnom bankom podrazumijeva se svaka osoba koja na području Republike Hrvatske može prema posebnom propisu obavljati poslove davanja kredita na tržištu.

APN u ime Republike Hrvatske sklapa ugovor o davanju subvencioniranih kredita sa svim poslovnim bankama čije su ponude prihvaćene u roku od 8 dana od isteka roka za dostavu ponuda iz članka 2. stavka 2. ovoga Naputka.

Popis poslovnih banaka s kojima je sklopljen ugovor o davanju subvencioniranih kredita objavljuje se na službenim internetskim stranicama APN-a i Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Članak 4.

Nacrt ugovora o davanju subvencioniranih kredita izrađuje APN.

Ugovor o davanju subvencioniranih kredita, uz ostalo potrebno, obvezno sadrži sve obveze Republike Hrvatske i odabrane poslovne banke propisane Zakonom te posebnim zakonima, a posebice obveze propisane člankom 11., 12., člankom 24. stavkom 2. i 3. i člankom 25. Zakona, a Izjava o jamstvu je sastavni dio istog Ugovora.

Ugovorom o davanju subvencioniranih kredita obvezno se uređuje i metodologija izračuna efektivne kamatne stope (EKS), a primjenjuje se metodologija izračuna EKS-a definirana Odlukom o efektivnoj kamatnoj stopi kreditnih institucija i kreditnih unija te ugovaranju usluga s potrošačima koju propisuje Hrvatska narodna banka.

Odobravanje subvencioniranja kredita

Članak 5.

Oglas o početku subvencioniranja kredita iz članka 18. stavka 2. Zakona APN objavljuje u javnim glasilima i »Narodnim novinama« u roku od 5 dana od dana objave popisa poslovnih banaka s kojima je sklopljen ugovor o davanju subvencioniranih kredita na službenim internetskim stranicama APN-a.

O objavi oglasa iz stavka 1. ovoga članka APN pisanim putem obavještava poslovne banke s kojima je sklopljen ugovor o davanju subvencioniranih kredita.

Članak 6.

U slučaju u kojem podnositelj zahtjeva za subvencioniranje kredita ili njegov bračni drug u vlasništvu ima samo jedan stan, odnosno kuću kojeg prodaje radi kupnje većeg stana zbog potreba vlastitog stanovanja, APN je od podnositelja zahtjeva dužan zatražiti predugovor, odnosno ugovor o kupoprodaji tog stana, odnosno kuće kojim je ugovorena kupoprodaja istog najkasnije u roku od godine dana od dana sklapanja ugovora o subvencioniranom kreditu.

Obveza izvršenja predugovora, odnosno ugovora iz stavka 1. ovoga članka i obveza korisnika kredita da dokaz o izvršenju te obveze bez odgađanja dostavi APN-u ugovara se kao uvjet ugovora o subvencioniranom kreditu, a njezino neizvršenje kao razlog za proglašavanje kredita dospjelim u cijelosti.

Članak 7.

U slučaju u kojem podnositelj zahtjeva za subvencioniranje kredita podnosi zahtjev za subvencioniranje kredita čiji iznos prelazi maksimalni iznos kredita koji se subvencionira prema Zakonu, APN je od odabrane poslovne banke dužan zatražiti da u odluci kojom utvrđuje ispunjavanje uvjeta za davanje zatraženog iznosa kredita, iskaže iznos kredita, kamata na isti i iznos mjesečnih obroka koji se subvencioniraju, posebno za maksimalnu visinu kredita sukladno odredbama Zakona.

Jamstvo za otplatu kamata na stambene kredite

Članak 8.

Jamstvo za otplatu kamata na stambene kredite daje se na obrascu Izjave o jamstvu za otplatu kamata koji je prilog i sastavni dio ovoga Naputka.

Članak 9.

U slučaju u kojem podnositelj zahtjeva za odobravanje jamstva za otplatu kamata podiže kredit u većem iznosu ili po većoj efektivnoj kamatnoj stopi (EKS) od onih određenih Zakonom, APN je od poslovne banke dužan zatražiti da u odluci kojom utvrđuje ispunjavanje uvjeta za davanje zatraženog iznosa kredita, iskaže iznos kredita, kamata na kredit i posebno iznos mjesečnih obroka i kamata za koje prema Zakonu jamči Republika Hrvatska.

Izvještaj o provedbi Zakona

Članak 10.

Izvještaj o provedbi Zakona kojega APN jednom godišnje sastavlja i podnosi Vladi Republike Hrvatske sadrži, odnosno iskazuje:

– ukupan broj zaprimljenih zahtjeva za subvencioniranje kredita,

– broj odobrenih zahtjeva za subvencioniranje kredita,

– broj odbijenih zahtjeva za subvencioniranjem kredita,

– razloge odbijanja zahtjeva za subvencioniranjem kredita,

– ukupnu visinu odobrenih zahtjeva za subvencioniranjem kredita,

– ukupni iznos visine subvencija,

– popis banaka kojima se subvencije isplaćuju s brojem odobrenih kredita te visinom isplaćenih subvencija,

– ukupan broj zaprimljenih zahtjeva za jamstvo za otplatu kamata na stambeni kredit,

– broj odobrenih zahtjeva za jamstvo za otplatu kamata na stambeni kredit,

– broj odbijenih zahtjeva za jamstvo za otplatu kamata na stambeni kredit,

– razloge odbijanja zahtjeva za otplatu kamata na stambeni kredit,

– ukupnu visinu (opseg) odobrenih zahtjeva za otplatu kamata na stambeni kredit,

– ukupni iznos visine jamstva isplaćenih poslovnim bankama i

– opis banaka kojima je jamstvo isplaćeno s visinom isplaćenih jamstava.

Članak 11.

Ovaj Naputak stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 371-01/11-04/4

Urbroj: 531-01-11-2

Zagreb, 31. ožujka 2011.

Ministar
Branko Bačić, dipl. ing. v. r.

Prilog Naputku o načinu rada Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama u provedbi Zakona o subvencioniranju i državnom jamstvu stambenih kredita

Klasa:

Urbroj:

Zagreb,

Na temelju članka 35. stavka 1. Zakona o subvencioniranju i državnom jamstvu stambenih kredita (»Narodne novine«, br. 31/11)), Odluke ___________ banke o ispunjavanju uvjeta za davanje kredita, od _________ godine te Odluke Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (dalje u tekstu: APN) o odobravanju subvencioniranog kredita, klasa: ___________, urbroj: ___________, od _________, OIB: 69331375926, Savska 41/VI, Zagreb, APN, zastupan po direktoru ___________ u ime Republike Hrvatske, daje

IZJAVU O JAMSTVU ZA OTPLATU KAMATA NA STAMBENI KREDIT

kojom APN u ime Republike Hrvatske jamči za korisnika kredita _______________, iz _______________, OIB: _____________, otplatu kamata na stambeni kredit u slučaju da korisnik kredita nije u mogućnosti poslovnoj banci otplaćivati stambeni kredit zbog prestanka radnog odnosa do kojeg je došlo radi stečaja ili prestanka postojanja poslodavca ili zato jer je prilikom restrukturiranja poslodavca postao tehnološki višak (poslovno uvjetovani otkaz), ako je u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje evidentiran kao nezaposlena osoba.

Iznos kredita za čiju otplatu kamata APN u ime Republike Hrvatske jamči iznosi ___________ €, u protuvrijednosti u kunama prema srednjem deviznom tečaju Hrvatske narodne banke na dan podnošenja Zahtjeva za jamstvo za otplatu kamata.

Iznos kamate do kojega se daje jamstvo ne može biti veći od 4,95% od ukupnog iznosa kredita, odnosno dijela kredita za koji se jamči, a koji ne može biti veći od Zakonom propisanog iznosa.

Ovom Izjavom APN u ime Republike Hrvatske daje jamstvo za otplatu kamata na stambeni kredit u ukupnom iznosu od __________€ prema srednjem deviznom tečaju Hrvatske narodne banke.

APN u ime Republike Hrvatske će otplatu kamata na stambeni kredit za koji je dano jamstvo isplaćivati na dan dospijeća svakog pojedinog obroka kredita za koji kamatu na dospjele obroke plaća APN u ime Republike Hrvatske, uplatom na račun _________, otvoren u ________ banci.

U slučaju pokretanja postupka prisilne naplate dospjelih obveza korisnika kredita koji postupak je pokrenula poslovna banka koja je odobrila stambeni kredit, danom pokretanja postupka prisilne naplate, ova izjava prestaje vrijediti.

Obveze APN-a u ime Republike Hrvatske po ovoj Izjavi prestaju vrijediti godinu dana od dana nemogućnosti otplate kredita, a najkasnije 31. prosinca 2012. godine. Po isteku navedenog roka bezuvjetno prestaje obveza Republike Hrvatske po ovoj Izjavi.

Na sve što nije određeno ovom Izjavom primjenjuju se odredbe Zakona o subvencioniranju i državnom jamstvu stambenih kredita, Pravilnika o utvrđivanju uvjeta za ostvarivanje prava na jamstvo Republike Hrvatske za otplatu kamata na stambene kredite, Naputka o načinu rada APN-a u provedbi Zakona o subvencioniranju i državnom jamstvu stambenih kredita te ostalih propisa kojima se reguliraju obvezni odnosi.

Direktor