Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja

NN 38/2011 (1.4.2011.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja

NACIONALNO VIJEĆE ZA ZNANOST

920

Na temelju članka članka 6. st. 6. i članka 32. stavka 5. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine« br. 123/03, 105/04, 174/04, 02/07 – Odluka USRH, 46/07 i 45/09) Nacionalno vijeće za znanost RH je na svojoj 65. sjednici, održanoj 28. ožujka 2011. godine, donijelo

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA IZBOR U ZNANSTVENA ZVANJA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (»Narodne novine« broj 84/05, 100/06, 138/06, 120/07, 71/10 i 116/10) u članku 1. pod naslovom 6. HUMANISTIČKE ZNANOSTI u podnaslovu »OPĆA NAČELA – ELEMENTI ZA FORMULU VRIJEDNOSTI (ILI ISTOVRIJEDNOSTI) U BODOVIMA«, ispod teksta »Popis kategoriziranih domaćih časopisa koji se uzimaju u obzir pri vrednovanju radova za izbor u znanstvena zvanja iz područja humanističkih znanosti« mijenja se tekst koji sada glasi:

a1:

Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, Arhivski vjesnik, Arti musices, Bašćinski glasi, Bogoslovska smotra, Collegium Antropologicum, Crkva u svijetu, Croatica Christiana Periodica, Časopis za suvremenu povijest, Dubrovnik Annals, Filologija, Filozofska istraživanja, Fluminensia, Folia Onomastica Croatica, Govor, Historijski zbornik, Hortus artium medievalium, International Review of the Aesthetics and Sociology of Music, Jezik, Jezikoslovlje, Književna smotra, Narodna umjetnost, Obnovljeni život, Opuscula Archaeologica, Povijesni prilozi, Prilozi Instituta za arheologiju, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, Rad HAZU, Radovi Instituta za povijest umjetnosti, Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Rewiew of Croatian History, Scrinia Slavonica, Slovo, Starine, Studia ethnologica Croatica, Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, Suvremena lingvistika, Synthesis Philosophica, Umjetnost riječi, Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku, Zagreber germanistische Beiträge, Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU.

a2:

Acta Iadertina, Anali Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU, Archeologia Adriatica, Arheološki radovi i rasprave, Asseria, CRIS časopis povijesnoga društva Križevci, Croatian Journal of Philosophy, Croatica et Slavica Iadertina, Čakavska rič, Časopis za povijest zapadne Hrvatske, Diacovensia, Diadora, Disputatio philosophica, Ethnologica Dalmatica, Etnološka tribina, Forum (samo za znanstvene članke), Gazophylacium, Histria Antiqua, Histria archaeologica, Hrvatski filmski ljetopis, Izdanja Hrvatskog arheološkog društva, Kačić, Kaj, Latina et Graeca, Metodički ogledi, Nova prisutnost, Numizmatičke vijesti, Osječki zbornik, Peristil, Podravina, Problemi sjevernog Jadrana, Prolegomena, Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, Riječ, Riječki teološki časopis, Rijeka, Senjski zbornik, Služba Božja, Starohrvatska prosvjeta, Strani jezici, Sveta Cecilija, Tkalčić, Tonovi, Vjesnik Arheološkoga muzeja u Zagrebu.

Članak 2.

Na postupke izbora u znanstvena zvanja započete prije stupanja na snagu ovog Pravilnika primjenjivat će se uvjeti za izbor u znanstvena zvanja propisani Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (»Narodne novine«, broj 84/05, 100/06, 138/06, 120/07, 71/10 i 116/2010).

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 003-08/11-05/0003
Urbroj: 355-02-02-11-07
Zagreb, 29. ožujka 2011.

Predsjednik
Nacionalnog vijeća za znanost
prof. dr. sc. Krešimir Pavelić, v. r.