Kriteriji za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 172/03. i 144/10)

NN 38/2011 (1.4.2011.), Kriteriji za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 172/03. i 144/10)

AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

921

Na temelju članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, br. 172/03. i 144/10.) Agencija za zaštitu osobnih podataka donosi

KRITERIJE

ZA ODREĐIVANJE VISINE NAKNADE IZ ČLANKA 19. STAVKA 2. ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA
(»Narodne novine«, br. 172/03. i 144/10.)

Članak 1.

Ovim Kriterijima propisuje se visina naknade stvarnih materijalnih troškova koje plaća korisnik prava na informaciju, a koji nastaju pružanjem informacije prema Zakonu o pravu na pristup informacijama.

Članak 2.

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova (uključujući PDV) određuje se u sljedećem iznosu:

1. preslik jedne stranice veličine A4 – 0,60 kuna

2. preslik jedne stranice veličine A3 – 0,90 kuna

3. preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 1,30 kuna

4. preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 1,70 kuna

5. elektronički zapis na jednom CD-u – 7,00 kuna

6. elektronički zapis na jednom DVD-u – 7,00 kuna

7. elektronički zapis na jednoj disketi – 7,00 kuna

8. preslik na jednoj videovrpci – 10,00 kuna

9. preslik na jednoj audio kazeti – 8,00 kuna

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku poštanskih usluga.

Članak 3.

Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova za usluge koje nisu navedene u članku 2. ovih Kriterija, tijelo javne vlasti odredit će na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje ima tijelo javne vlasti te trošak poštanskih usluga.

Članak 4.

Tijelo javne vlasti naložit će korisniku prava na informaciju da unaprijed u cijelosti položi očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova. U slučaju da korisnik prava na informaciju u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na informaciju odustao od zahtjeva.

Članak 5.

Tijelo javne vlasti izdat će korisniku prava na informaciju račun prema visini naknade određenoj u članku 2. i 3. ovih Kriterija.

Članak 6.

Tijelo javne vlasti iz razloga ekonomičnosti može korisniku prava na informaciju ne zaračunati stvarne materijalne troškove koji nastaju pružanjem informacije ukoliko isti ne prelaze iznos od 10,00 kuna.

Članak 7.

Ovi Kriteriji stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/11-01/08
Urbroj: 567-01/01-11-01
Zagreb, 25. ožujka 2011.

Ravnatelj
Franjo Lacko, dipl. iur. v. r.