Pravilnik o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe

NN 39/2011 (4.4.2011.), Pravilnik o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

928

Na temelju članka 1021. stavak 3. alineja 10. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 181/04, 76/07 i 146/08) i članka 56. stavak 1. alineja 2. Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka (»Narodne novine« br. 124/09) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O OBAVLJANJU INSPEKCIJSKOG NADZORA SIGURNOSTI PLOVIDBE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom utvrđuje se način i postupci provođenja inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe, zaštite morskog okoliša, životnih i radnih uvjeta članova posade na brodovima, sigurnosne zaštite brodova i luka; visina i obveze podmirivanja troškova ponovnog inspekcijskog pregleda, uvjeti koje mora ispunjavati inspektor sigurnosti plovidbe, obrasci i način izdavanja iskaznica i znački inspektora sigurnosti plovidbe, te ovlaštenja za obavljanje određenih inspekcijskih poslova.

(2) Ovim Pravilnikom utvrđuje se i provedba obvezatnih pregleda koji će omogućiti sigurniju plovidbu ro-ro putničkih brodova i brzih putničkih plovila na redovnim linijama koji uplovljavaju ili isplovljavaju iz luka u Republici Hrvatskoj.

DEFINICIJE

Članak 2.

Pojedini izrazi u smislu ovog Pravilnika imaju sljedeća značenja:

1. domaći brod jest brod upisan u upisnik brodova u Republici Hrvatskoj;

2. strani trgovački brod je brod koji ima stranu državnu pripadnost, a koristi se za gospodarske svrhe;

3. domaća jahta jest jahta upisana u upisnik jahti u Republici Hrvatskoj;

4. strana jahta jest plovni objekt za sport i razonodu koji ima stranu državnu pripadnost i koji se takvim smatra prema propisima države čiju državnu pripadnost ima;

5. domaća brodica jest brodica upisana u očevidnik brodica u Republici Hrvatskoj;

6. strana brodica jest brodica koja ima stranu državnu pripadnost;

7. ro-ro putnički brod jest putnički brod koji ima mogućnost ukrcaja ili iskrcaja cestovnih ili željezničkih vozila na brod ili s broda i koji prevozi više od 12 putnika;

8. ribarski brod je brod s mehaničkim porivom namijenjen i opremljen za ulov ribe i drugih živih bića iz mora ili na morskom dnu, čija je duljina veća od 12 metara, a bruto tonaža veća od 15

9. strani ribarski brod je brod koji ima stranu državnu pripadnost, a namijenjen je i opremom za ulov ribe ili drugih živih bića u moru ili na morskom dnu,

10. inspekcijski poslovi jesu poslovi obavljanja inspekcijskog nadzora nad provođenjem odredaba Pomorskog zakonika koje se odnose na sigurnost plovidbe, zaštitu morskog okoliša, te životne i radne uvjete članova posade na brodovima, odredaba podzakonskih propisa donesenih na temelju Pomorskog zakonika, odredaba Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka, odredaba Zakona o postupnom isključenju tankera bez dvostruke oplate, odredaba Tehničkih pravila, te odredaba međunarodnih konvencija;

11. međunarodne konvencije su sljedeće konvencije zajedno sa svim protokolima, izmjenama i dopunama te odnosni obvezujući kodeksi u svom ažurnom izdanju:

– Međunarodna konvencija o teretnim linijama, 1966 (LL 66),

– Međunarodna konvencija o zaštiti ljudskih života na moru, 1974 (SOLAS 74),

– Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja mora s brodova, 1973. i Protokol 1978. (MARPOL 73/78),

– Međunarodna konvencija o standardima za obuku, izdavanje svjedodžbi i održavanje straže pomoraca, 1978./1995. (STCW 78),

– Konvencija o međunarodnim pravilima o izbjegavanju sudara na moru, 1972. (COLREG 72),

– Međunarodna konvencija o baždarenju brodova, 1969. (TONNAGE 69),

– Konvencija o minimalnim standardima na trgovačkim brodovima, 1976. (ILO No. 147.),

– Međunarodna konvencija o građanskoj odgovornosti za štetu zbog onečišćenja uljem, 1992. (CLC 92.),

– Međunarodna konvencija o nadzoru štetnih sustava protiv obraštanja brodova, 2001. (AFS)

– Torremolinos protokol iz 1993. na Torremolinos međunarodnu konvenciju o sigurnosti ribarskih brodova iz 1977. (Torremolinos protokol).

– Međunarodna konvencija o građanskoj odgovornosti za štetu zbog onečišćenja pogonskim uljem, 2001.

12. IBC Kodeks jest Međunarodni kodeks za gradnju i opremanje brodova za prijevoz opasnih kemikalija u razlivenom stanju, 1983;

13. IGC Kodeks jest Međunarodni kodeks za gradnju i opremanje brodova za prijevoz ukapljenih plinova u razlivenom stanju;

14. IMDG Kodeks jest Međunarodni kodeks opasnih tvari;

15. ISM Kodeks jest Međunarodni kodeks upravljanja sigurnošću;

16. Ministarstvo jest ministarstvo nadležno za poslove pomorstva;

17. Uprava jest uprava Ministarstva nadležna za sigurnost plovidbe;

18. ministar jest ministar u ministarstvu nadležnom za poslove pomorstva;

19. inspektor jest inspektor sigurnosti plovidbe i ovlašteni djelatnik Ministarstva ili lučke kapetanije ili ovlašteni službenik službe nadzora i upravljanja pomorskim prometom sukladno danom ovlaštenju.

20. IMO jest Međunarodna pomorska organizacija (International Maritime Organization);

21. Memorandum jest ažurna verzija Memoranduma o suglasnosti o nadzoru države luke, potpisanog u Parizu 26. siječnja 1982.;

22. područje Memoranduma je geografsko područje unutar kojeg potpisnice Memoranduma provode inspekcije u svezi Memoranduma;

23. redovna linija ro-ro putničkih brodova ili brzih putničkih plovila jest višekratna plovidba tih brodova između dviju ili više luka, ili višekratna plovidba iz i u istu luku bez među-uplovljavanja, prema:

a) objavljenom redu plovidbe; ili

b) s redovitim ili učestalim uplovljavanjima na način da predstavljaju prepoznatljiv sustavan niz uplovljavanja;

24. država domaćin jest država u čiju ili iz čije luke ro-ro putnički brod ili brzo putničko plovilo plovi na redovnoj liniji;

25. ZERP je zaštićeni ekološko-ribolovni pojas Republike Hrvatske kako je uspostavljen Odlukom o proširenju jurisdikcije Republike Hrvatske na Jadranskom moru (»Narodne novine« 157/03, 77/04, 138/06, 31/08);

26. Okvir i postupci za dobrovoljnu shemu prosudbe članica IMO (Voluntary IMO Member State Audit Scheme) znači Rezolucija Skupštine IMO, A.Res. 974(24);

27. sučelje brod/luka je međusobno djelovanje koje se događa kad je brod izravno uključen u aktivnosti transfera osoba, dobara ili usluga iz luke na ili s broda;

28. brod na sidrištu je brod u luci ili akvatoriju u nadležnosti luke, koji nije na vezu, a uključen je u sučelje brod/luka;

29. nadležno tijelo je uprava Ministarstva nadležna za sigurnost plovidbe koja provodi Nadzor države luke u skladu s ovim Pravilnikom

30. vrijeme noći je bilo koji period ne manji od 7 sati kako je utvrđeno Pravilnikom o uvjetima i načinu održavanja straže te obavljanju drugih poslova na brodu kojima se osigurava sigurna plovidba i zaštita mora od onečišćenja koji u svakom slučaju uključuje period između ponoći i 5.00 sati ujutro;

31. osnovni inspekcijski pregled je provjera na brodu od strane inspektora, sukladnosti sa odnosnim međunarodnim konvencijama i propisima i uključuje najmanje provjere zahtijevane Pravilnikom članak 61. stavak 1.

32. detaljni inspekcijski pregled je provjera gdje se brod, njegova oprema i posada, u cjelini ili kako je primjenjivo, djelomično, u okolnostima navedenim u članku 61.stavak 3., podvrgavaju, temeljitom pregledu koji obuhvaća konstrukciju broda, opremu, upućenost posade u brodske postupke, uvjete života i rada na brodu i sukladnost s brodskim operativnim postupcima;

33. prošireni inspekcijski pregled je inspekcijski pregled koji se primjenjuje na brodove navedene u Dodatku I, Dio II, točke 3A i 3B ovog Pravilnika. Prošireni inspekcijski pregled obuhvaća stavke navedene u Dodacima VII. i VII.A ovog Pravilnika, te može uključiti detaljni inspekcijski pregled kada se pri pregledu utvrde »očiti razlozi« sukladno članku 62.

34. pritužba je svaka informacija ili izvještaj podnesen od bilo koje osobe ili organizacije s opravdanim interesom u pogledu; sigurnosti broda, uključujući i sigurnost i opasnosti po zdravlje posade, uvjeta života i rada na brodu te sprečavanja onečišćenja;

35. zabrana plovidbe je formalna zabrana brodu da nastavi plovidbu zbog utvrđenih nedostataka koji, pojedinačno ili skupno, čine brod nesposobnim za plovidbu;

36. mjera odbijanja uplovljavanja je odluka izdana zapovjedniku broda, kompaniji odgovornoj za brod i državi zastave broda, kojom se obavještavaju da će brodu biti uskraćen pristup u sve luke i sidrišta na području Pariškog memoranduma;

37. zabrana operacija je formalna zabrana brodu da nastavi sa započetim radnjama zbog utvrđenih nedostataka koji, pojedinačno ili skupno, čine nastavak radnji opasnim;

38. kompanija jest fizička ili pravna osoba koja je preuzela odgovornost za upravljanje brodom od vlasnika broda i koja je preuzimanjem takve odgovornosti preuzela ovlasti i odgovornosti sukladno Međunarodnom pravilniku o upravljanju sigurnošću (ISM Pravilnik;),

39. priznata organizacija jest organizacija koja ispunjava uvjete propisane posebnim propisom i koja je ovlaštena od Ministarstva za obavljanje statutarne certifikacije pomorskih objekata, a koja obuhvaća obavljanje pregleda i izdavanje propisanih isprava;,

40. statutarna svjedodžba je svjedodžba izdana od ili u ime države zastave sukladno međunarodnim konvencijama;

41. klasifikacijska svjedodžba je dokument kojim se potvrđuje sukladnost sa SOLAS 74, Glava. II-1, Dio A-1, Pravilo 3-1;

42. Baza podataka inspekcijskih pregleda Komisije je informacijski sustav koji doprinosi primjeni sustava Nadzora države luke unutar europske zajednice a u svezi podataka koji se odnose na inspekcije obavljene unutar europske zajednice i područja Memoranduma.

43. Komisija jest Europska komisija

44. Zajednica jest Europska zajednica

45 načelnik je načelnik odjela inspekcijskih poslova nadležne lučke kapetanije.

PODRUČJA INSPEKCIJSKOG NADZORA

Članak 3.

Inspekcijski nadzor obuhvaća sljedeća područja:

– nadzor nad pomorskim objektima (plovni objekti, plutajući objekti i nepomični odobalni objekti), uključujući nadzor primjene Zakona kojim se uređuje postupno isključenje tankera bez dvostruke oplate, te Zakona kojim se uređuje sigurnosna zaštita na brodovima;

– nadzor nad zaštitom mora od onečišćenja s pomorskih objekata uključujući nadzor nad provedbom odredaba posebnog propisa kojim se uređuje rukovanje opasnim tvarima u lukama, uvjeti i način pod kojima će se obavljati prijevoz, ukrcavanje i iskrcavanje opasnih tvari, rasutog i ostalih tereta u lukama, te način sprečavanja širenja isteklih ulja;

– nadzor nad radom kompanija, brodara, poslovođa i vlasnika plovnih objekata;

– nadzor nad lukama u odnosu na odredbe Zakona kojim se uređuje sigurnost plovidbe, te Zakona kojim se uređuje sigurnosna zaštita u lukama;

– nadzor nad održavanjem i obilježavanjem plovnih putova u teritorijalnom moru i unutarnjim morskim vodama i objekata za sigurnost plovidbe na tim putovima,

– nadzor nad obalnim radijskim postajama i radijskom službom, posebno u odnosu na zahtjeve posebnog propisa kojim se uređuje prijevoz i rukovanje opasnim tvarima;

– nadzor plovidbe i peljarenja;

– nadzor nad provedbom odredaba posebnog propisa kojim se uređuje red u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske;

– nadzor nad prijevozom osoba i stvari u pogledu zaštite ljudskih života i imovine;

– nadzor nad obavljanjem meteorološke službe na brodovima koja služi sigurnosti plovidbe;

– nadzor nad uvjetima života i rada pomoraca na brodovima;

– nadzor nad gradnjom na pomorskom dobru;

– nadzor nad ro-ro putničkim brodovima i brzim putničkim plovilima na redovnim linijama prema odredbama Zakona kojim se uređuje prijevoz u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu.

II.-1 UVJETI KOJE MORA ISPUNJAVATI INSPEKTOR SIGURNOSTI PLOVIDBE I OSPOSOBLJAVANJE

Članak 4.

Inspektor sigurnosti plovidbe je:

– viši kontrolor sigurnosti plovidbe stranih brodova (viši PSC inspektor)

– kontrolor sigurnosti plovidbe stranih brodova (PSC inspektor)

– viši inspektor sigurnosti plovidbe

– inspektor sigurnosti plovidbe

– kontrolor obilježavanja plovnih putova (inspektor II. vrste).

Članak 5.

(1) Za inspektora sigurnosti plovidbe se može imenovati osoba koja pored općih uvjeta propisanih posebnim zakonom i propisom kojim se uređuje unutarnji red Ministarstva, ispunjava i posebne uvjete propisane u članku 6. ovog Pravilnika.

(2) Za inspektora sigurnosti plovidbe kojemu je u nadležnosti obavljanje inspekcijskih pregleda stranih brodova može biti imenovana osoba koja ima jednu godinu radnog iskustva u poslovima tehničkog nadzora i statutorne certifikacije u skladu s međunarodnim konvencijama, te je stekla:

a) svjedodžbu o osposobljenosti za zvanje zapovjednika broda od 3000 BT ili većeg; ili

b) svjedodžbu o osposobljenosti za zvanje upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim; ili

c) diplomu inženjera brodogradnje, inženjera strojarstva – smjer brodostrojarstva, ili inženjera pomorskog prometa – nautičkog, brodostrojarskog ili smjera komunikacija i brodske elektronike, i ima najmanje 5 godina radnog iskustva kao inženjer.

(3) Inspektori navedeni u alinejama a) i b) stavka 2 ovog članka moraju imati najmanje 5 godina iskustva u službi na brodu u svojstvu časnika u službi palube ili stroja.

(4) Inspektori iz stavka 2 ovog članka moraju imati:

– sposobnost usmene i pisane komunikacije s pomorcima na jeziku kojim se pretežito govori na moru;

– primjereno znanje odredbi međunarodnih konvencija i bitnih postupaka u nadzoru države zastave.

Članak 6.

Posebni uvjeti koje mora ispunjavati inspektor sigurnosti plovidbe:

1. Viši kontrolor sigurnosti plovidbe stranih brodova (viši PSC inspektor):

– stručna sprema VII/1, VSS, pomorske ili brodograđevne struke;

– svjedodžba o osposobljenosti/diploma prema odredbi članka 5., stavak 2., alineje a), b) ili c) ovog Pravilnika;

– radno iskustvo za pomorsku struku: 5 godina iskustva u službi na brodu prema odredbi članka 5., stavak 3. ovog Pravilnika;

– 2 godine radnog staža u zvanju kontrolora sigurnosti plovidbe stranih brodova (PSC inspektora)

– aktivno znanje engleskog jezika

– položen stručni ispit za inspektora

– poznavanje rada na računalu.

2. Kontrolor sigurnosti plovidbe stranih brodova (PSC inspektor):

– stručna sprema VII/1, VSS, pomorske ili brodograđevne struke

– svjedodžba o osposobljenosti/diploma prema odredbi članka 5., stavak 2., alineje a), b) ili c) ovog Pravilnika;

– radno iskustvo za pomorsku struku: 5 godina iskustva u službi na brodu prema odredbi članka 5., stavak 3. ovog Pravilnika;

– 2 godine radnog staža u zvanju višeg inspektora sigurnosti plovidbe

– aktivno znanje engleskog jezika

– položen stručni ispit za inspektora

– poznavanje rada na računalu.

3. Uvjeti za višeg inspektora sigurnosti plovidbe:

– stručna sprema VII/1, VSS, pomorske, brodograđevne ili građevinske struke

– svjedodžba o osposobljenosti/diploma: za pomorsku i brodograđevnu struku prema odredbi članka 5., stavak 2., alineje a), b) ili c) ovog Pravilnika;

– radno iskustvo za pomorsku struku: 5 godina iskustva u službi na brodu prema odredbi članka 5., stavak 3. ovog Pravilnika;

– 2 godine radnog staža u zvanju inspektora sigurnosti plovidbe

– aktivno znanje engleskog jezika

– položen stručni ispit za inspektora

poznavanje rada na računalu.

4. Uvjeti za inspektora sigurnosti plovidbe:

– stručna sprema VII/1, VSS, pomorske, brodograđevne ili građevinske struke

– svjedodžba o osposobljenosti/diploma: za pomorsku i brodograđevnu struku prema odredbi članka 5., stavak 2., alineje a), b) ili c) ovog Pravilnika;

– radno iskustvo za pomorsku struku: 5 godina iskustva u službi na brodu prema odredbi članka 5., stavak 3. ovog Pravilnika;

– aktivno znanje engleskog jezika

– položen stručni ispit za inspektora

poznavanje rada na računalu.

5. Uvjeti za kontrolora obilježavanja plovnih putova (inspektor II vrste):

– stručna sprema VI/1, VŠS pomorske struke

– svjedodžba o osposobljenosti prema odredbi članka 5., stavak 2., alineje a) ili b) ovog Pravilnika;

– 5 godina iskustva u službi na brodu prema odredbi članka 5., stavak 3. ovog Pravilnika;

– aktivno znanje engleskog jezika

– položen stručni ispit za inspektora II vrste

poznavanje rada na računalu.

Članak 7.

(1) Ministarstvo planira i organizira stručno osposobljavanje i usavršavanje inspektora, prema utvrđenim programima za postizanje potrebnih kompetencija.

(2) Ministarstvo vodi podatke o provedenom stručnom osposobljavanju i usavršavanju inspektora.

(3) Ministarstvo nadzire provedbu inspekcijskih postupaka sukladno godišnjem planu rada i drugim planskim dokumentima.

Članak 8.

(1) Program osposobljavanja inspektora sigurnosti plovidbe pomorske i brodograđevne struke sastoji se od sljedećih vidova osposobljavanja:

1. sudjelovanje na seminarima za PSC inspektore Pariškog memoranduma (redovni, specijalizirani, stručni);

2. sudjelovanje na seminarima za inspektore sigurnosti plovidbe u organizaciji Ministarstva;

3. savladavanje programa osposobljavanja prema modulima u odnosu na pojedine međunarodne konvencije;

4. sudjelovanje u programu osposobljavanja za tehnički nadzor države zastave koji se provodi u suradnji s priznatom organizacijom i klasifikacijskim društvima;

5. sudjelovanje u programu razmjene inspektora u okviru Memoranduma;

6. osposobljavanje prema pojedinim programima izobrazbe utvrđenim posebnim propisom kojim se uređuju zvanja i svjedodžbe o osposobljenosti pomoraca.

7. obavljanje inspekcijskih pregleda pod nadzorom inspektora- mentora. Broj inspekcijskih pregleda pod nadzorom starijeg inspektora za pojedina radna mjesta definiran je u sustavu upravljanja kvalitetom;

8. sudjelovanje na seminarima za nove PSC inspektore Memoranduma;

9. sudjelovanje na obnovnim seminarima za PSC inspektore Memoranduma.

(2) Inspektor iz stavka 1. ovog članka ima pravo na praktično usavršavanje ukrcanjem na brod, u trajanju od najviše četiri mjeseca u razdoblju od dvadeset i četiri mjeseca. Za vrijeme praktičnog usavršavanja službenik ima pravo na neplaćeni dopust sukladno pozitivnim propisima.

(3) Program osposobljavanja inspektora sigurnosti plovidbe građevinske struke sastoji se od sljedećih vidova osposobljavanja:

1. sudjelovanje na seminarima za inspektore sigurnosti plovidbe u organizaciji Ministarstva;

2. savladavanje programa osposobljavanja prema modulima u odnosu na pojedine međunarodne konvencije.

(4) Inspektorima će se omogućiti i sudjelovanje na ostalim stručnim skupovima, seminarima, konferencijama i sl., u okviru raspoloživih sredstava, sa ciljem trajnog stručnog usavršavanja.

(5) O provedenom osposobljavanju i usavršavanju, osim osposobljavanja iz stavka 1. alineja 2. i iz stavka 3. alineja 1. ovog članka, inspektor je obvezan dostaviti Ministarstvu Izvješće sa stručnog osposobljavanja na obrascu utvrđenom postupcima sustava upravljanja kvalitetom.

(6) Ministarstvo osigurava da inspektori dobiju odgovarajuću izobrazbu u vezi s promjenama u sustavu Nadzora države luke na području Memoranduma, kao što je propisano odredbama ovog Pravilnika, te u skladu sa sustavom izobrazbe iz stavka 4. ovog članka.

II.-2 UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI OVLAŠTENI DJELATNICI MINISTARSTVA I LUČKIH KAPETANIJA I OVLAŠTENI SLUŽBENICI SLUŽBE NADZORA I UPRAVLJANJA POMORSKIM PROMETOM

Članak 9.

(1) Ovlaštenim djelatnikom lučkih kapetanija za obavljanje određenih inspekcijskih poslova imenuje se djelatnik koji:

– je u skladu s posebnim propisima ili propisima kojima se uređuje unutarnji red Ministarstva, a prema rasporedu na radno mjesto dužan obavljati pojedine poslove inspekcijskog nadzora,

– ima najmanje 1 godinu radnog staža kao državni službenik,

– ima položen državni stručni ispit i

– uspješno završi posebne programe stručnog usavršavanja odnosno uvođenja za pojedine poslove inspekcijskog nadzora.

(2) Plan, pristupni i drugi kriteriji, kao i posebni programi stručnog usavršavanja iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se kroz sustav upravljanja kvalitetom.

Članak 10.

Ovlaštenim službenikom službe nadzora i upravljanja pomorskim prometom imenuje se djelatnik koji:

– je u skladu s posebnim propisima ili propisima kojima se uređuje unutarnji red Ministarstva dužan obavljati pojedine poslove inspekcijskog nadzora;

– ima najmanje 1 godinu radnog staža kao državni službenik

– ima položen državni stručni ispit i

– posjeduje zvanje u službi nadzora i upravljanja pomorskim prometom izdano u skladu s posebnim propisom.

III. OBRAZAC I NAČIN IZDAVANJA ISKAZNICE I ZNAČKE INSPEKTORA I OVLAŠTENJA ZA OBAVLJANJE ODREĐENIH INSPEKCIJSKIH POSLOVA

Članak 11.

(1) Inspektorima i stručnim djelatnicima Ministarstva, lučkih kapetanija ovlaštenim za obavljanje inspekcijskih poslova i ovlaštenim službenicima službe nadzora i upravljanja pomorskim prometom izdaju se iskaznice inspektora, ovlaštenja za obavljanje određenih inspekcijskih poslova i značka.

(2) Iskaznice i ovlaštenja se izdaju na hrvatskom i engleskom jeziku.

(3) Obvezni sadržaj službenih iskaznica i ovlaštenja, te oblik i izgled značke opisani su u Dodatku XI. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(4) Obrazac službene iskaznice (u daljnjem tekstu iskaznica) izrađuje se na PVC poliranim laminiranim karticama, veličine 85x54 mm.

(5) Značka se izrađuje od metala, promjera 60 mm.

(6) Povez se izrađuje od kože veličine 105 × 70 mm.

Članak 12.

(1) Inspektor, odnosno ovlašteni djelatnik, po prestanku ovlaštenja dužan je odmah, a najkasnije u roku tri dana od dana prestanka ovlaštenja, vratiti iskaznicu i značku Ministarstvu.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, Ministarstvo je dužno poništiti iskaznicu i razdužiti značku.

(3) Ako inspektor ili ovlašteni djelatnik izgube iskaznicu, odnosno ovlaštenje, ili značku ili na drugi način ostanu bez iskaznice, ovlaštenja ili značke, dužni su o tom odmah, a najkasnije u roku tri dana od dana nestanka iskaznice, ovlaštenja ili značke pismeno obavijestiti Ministarstvo.

Članak 13.

Radi osiguranja slobodnog kretanja inspektora, odnosno ovlaštenih djelatnika na području luka otvorenih za međunarodni promet na području Republike Hrvatske, inspektoru, odnosno ovlaštenom djelatniku izdaje se iskaznica za kretanje na području luke otvorene za međunarodni promet, sukladno posebnim propisima.

Članak 14.

Iskaznicu inspektora i ovlaštenje za obavljanje određenih inspekcijskih poslova izdaje Ministarstvo, a potpisuje ovlaštena osoba.

Članak 15.

(1) Ministarstvo vodi očevidnik izdanih i vraćenih iskaznica, ovlaštenja i znački.

IV. ORGANIZACIJA RADA INSPEKCIJSKE SLUŽBE PLANIRANJE INSPEKCIJSKIH POSLOVA I PRIPREMA INSPEKTORA ZA INSPEKCIJSKI PREGLED

Članak 16.

(1) S ciljem osiguravanja sveobuhvatnog nadzora u područjima nadzora iz članka 3. ovog Pravilnika Ministarstvo i lučke kapetanije izrađuju planove rada definirane posebnim postupcima Ministarstva.

(2) O ostvarenju planiranih nadzora Ministarstvo i lučke kapetanije sastavljaju izvješća definirana posebnim postupcima Ministarstva.

(3) Planovi se sastavljaju vodeći računa o sljedećim ciljevima u obavljanju inspekcijskih poslova, u ovisnosti o mogućnostima i dostupnosti plovnih objekata:

1) najmanje jednom u godini pregledati:

– sve domaće putničke brodove;

– sve domaće tankere;

– sve luke;

– sve objekte sigurnosti plovidbe;

– označene, odnosno uređene plovne putove.

2) najmanje jednom u dvije godine pregledati:

– sve domaće teretne i ribarske brodove u nacionalnoj plovidbi;

– sve plutajuće objekte, tehničke plovne objekte i nepomične odobalne objekte;

3) najmanje jednom u tri godine pregledati:

– ostale domaće brodove u međunarodnoj plovidbi;

– sve domaće jahte za gospodarsku djelatnost.

(4) Inspekcijski pregledi, posebno pregledi stranih brodova, mogu se planirati uključivanjem u tim inspektora iz više lučkih kapetanija.

Članak 17.

(1) Inspektor je dužan prilikom pripreme za obavljanje inspekcijskog pregleda upoznati se sa svim dostupnim podacima o objektu koji je predmet nadzora, primjenjivim odredbama zakona i međunarodnih konvencija, kao i rezultatima prethodno obavljenih inspekcijskih pregleda.

(2) Inspektor je dužan kao minimum obaviti uvid u podatke iz stavka 1. ovog članka dostupne kroz odgovarajuće baze podataka koje vodi Ministarstvo.

(3) U slučaju inspekcijskog nadzora nad stranim brodom inspektor je dužan pored uvida u baze podataka iz stavka 2. ovog članka, obaviti uvid i u informacijski sustav Pariškog memoranduma Thetis, informacijski sustav Europske komisije Equasis, te provesti i druge pripreme sukladno postupcima u okviru Pariškog memoranduma.

(4) Obvezni inspekcijski pregled brodova propisan odredbama Memoranduma (brodovi iz članka 60. ovog Pravilnika), te ponovni inspekcijski pregled broda nakon izricanja mjere zabrane isplovljenja, inspektor će obaviti i izvan redovnog radnog vremena.

Članak 18.

(1) Ako je za obavljanje određenog inspekcijskog posla ili drugog tehničkog posla u svezi s inspekcijom potrebna posebna stručnost ili specifična znanja, inspektor može prije donošenja odluke zatražiti nalaz ili mišljenje odgovarajućeg stručnjaka.

(2) Pregled stranog broda obavljaju samo inspektori koji ispunjavaju mjerila određena u članku 5. stavak 2. ovog Pravilnika.

(3) Inspektori koji obavljaju pregled i osobe čiji je nalaz ili mišljenje zatraženo, ne smiju imati nikakvog poslovnog interesa u svezi broda, kompanije, luke ili drugog objekta koji je predmet inspekcijskog nadzora, te ne smiju biti zaposlenici niti smiju obavljati poslove u ime organizacija koje izdaju statutarne i klasifikacijske isprave ili koje obavljaju preglede potrebne za izdavanje tih isprava brodovima.

(4) Kada to okolnosti slučaja zahtijevaju, inspektor će zatražiti zajednički inspekcijski nadzor nadležnih inspekcija (npr. inspekcija rada, farmaceutska inspekcija, sanitarna inspekcija, građevinska inspekcija i dr.).

(5) Inspektor će zatražiti zajednički inspekcijski nadzor iz stavka 4 ovog članka poglavito u obavljanju inspekcije životnih i radnih uvjeta na domaćim brodovima.

IZVJEŠĆIVANJE

Članak 19.

(1) Dnevno izvješće o stanju sigurnosti brodova sadrži:

– podatke o stranim brodovima raspoloživim za pregled prema Memorandumu,

– podatke o pregledanim stranim brodovima,

– podatke o brodovima s lista posebnog nadzora,

– podatke o pregledanim brodovima s lista posebnog nadzora i

– te podatke o ostalim pregledanim domaćim brodovima.

(2) Dnevno izvješće o stanju sigurnosti brodova podnosi načelnik Odjela za inspekcijske poslove, odnosno osoba koja ga zamjenjuje na temelju Dnevnika kretanja brodova i Dnevnog izvješća o stanju sigurnosti plovidbe koji su propisani posebnim propisom.

(3) Obrazac izvješća propisan je u okviru sustava upravljanja kvalitetom.

Članak 20.

(1) Načelnik Odjela za inspekcijske poslove lučke kapetanije, ili osoba koja ga zamjenjuje Dnevno izvješće iz članka 19. ovog Pravilnika podnosi lučkom kapetanu i Nadležnom tijelu. Izvješće se dostavlja elektronskom poštom ili telefaksom svakim radnim danom do 9.00 sati.

(2) U slučaju izvanrednih događaja tijekom neradnih dana obveza je djelatnika koji ima saznanja o izvanrednom događaju da telefonom izvijesti dežurnog djelatnika Nadležnog tijela i lučke kapetanije.

(3) Dnevno izvješće iz članka 19. ovog Pravilnika odnosne lučke kapetanije mora biti izvješeno na oglasnoj ploči lučke kapetanije.

Članak 21.

(1) Načelnik Odjela za inspekcijske poslove lučke kapetanije sačinjava, a lučki kapetan odobrava dnevni raspored obavljanja inspekcijskih poslova na području lučke kapetanije.

(2) Dnevni raspored obavljanja inspekcijskih poslova sastavlja se na temelju:

– Dnevnika kretanja brodova,

– Dnevnog izvješća o stanju sigurnosti plovidbe,

– Dnevnog izvješća iz članka 19. ovog Pravilnika,

– tromjesečnih planova nadzora lučke kapetanije,

– rezultata prethodnih nadzora

– izvješća zaprimljena od službe za nadzor i upravljanje pomorskim prometom

– izvješća zaprimljenih od Odjela za nadzor pomorske plovidbe, traganje i spašavanje koji obuhvaćaju najmanje:

– podatke o brodovima koji nisu ispunili obveze izvješćivanja i dostave podataka, obrazaca i dokumenata u skladu s domaćim i međunarodnim propisima

– podatke o brodovima kojima je zabranjeno uplovljavanje ili im je naloženo da isplove iz luke zbog sigurnosnih razloga

– podatke o brodovima na kojima su uočene očite nepravilnosti

– podatke o brodovima koji nisu ispunili obveze prema propisima kojima se uređuje predaje brodskog otpada, smeća i ostataka tereta, te

– izvješća o nepravilnostima, te prijavama i dojavama zaprimljenih iz drugih izvora.

(3) Na temelju dnevnog rasporeda lučki kapetan odobrava korištenje plovila i vozila za obavljanje inspekcijskih poslova sigurnosti plovidbe.

(4) Dnevni raspored obavljanja inspekcijskih poslova sastavlja se i za radne i za neradne dane. Dnevni raspored obavljanja inspekcijskih poslova za neradne dane sastavlja se zadnjeg radnog dana u tjednu.

(5) Obrazac dnevnog rasporeda propisan je u okviru sustava upravljanja kvalitetom.

(6) Dnevni raspored dostavlja se Upravi elektroničkom poštom ili telefaksom.

(7) Pored poslova prema dnevnom rasporedu inspektori i ovlašteni djelatnici obavljaju i druge redovne poslove nadzora sigurnosti plovidbe.

(8) Nadzor nad pomorskim dobrom obavlja se sukladno planu nadzora, te prema prijavama i dojavama.

Članak 22.

(1) Inspektori i ovlašteni djelatnici po obavljenim inspekcijskim poslovima sukladno ovom Pravilniku upoznaju načelnika Odjela za inspekcijske poslove s rezultatima nadzora i poduzetim mjerama.

(2) Ukoliko je prilikom inspekcijskog nadzora izrečena mjera zabrane isplovljenja, zabrane rada ili zabrane uporabe, inspektor će primjerak rješenja, odnosno u slučaju stranog broda primjerak obavijesti za zapovjednika o izricanju mjere zabrane isplovljenja, dostaviti Odjelu za nadzor plovidbe, traganje i spašavanje lučke kapetanije.

(3) O okolnostima iz stavka 2. ovog članka Odjel za nadzor plovidbe, traganje i spašavanje lučke kapetanije dužan je izvijestiti službu nadzora i upravljanja pomorskim prometom.

Članak 23.

Inspektor je dužan podatke o obavljenom inspekcijskom pregledu bez odlaganja unijeti u odgovarajuću bazu podataka koju vodi Ministarstvo, a u slučaju inspekcijskog pregleda stranog broda i u informacijski sustav Thetis, na način kako je to utvrđeno Memorandumom.

V. PRAVA I OBVEZE INSPEKTORA

Članak 24.

(1) Prilikom provođenja inspekcijskog nadzora, inspektor ima pravo, u skladu sa zakonom i drugim propisima, pregledati poslovne prostorije, poslovne spise, zgrade, predmete, robu i druge stvari kod nadziranih fizičkih ili pravnih osoba, vodeći pritom računa da se ne ugrozi zakonom ili drugim propisom utvrđena tajna.

(2) Inspektor ima pravo saslušati pojedine osobe u upravnom postupku, pregledati isprave na temelju kojih se može utvrditi identitet osoba i obavljati druge radnje u skladu sa svrhom inspekcijskog nadzora.

(3) Nadzirane fizičke osobe i odgovorne osobe u nadziranim pravnim osobama (korisnici luka i pristaništa, organizacije koje obavljaju poslove održavanja i obilježavanja plovnih putova, kompanije, vlasnici brodova i dr.) ili osobe koje ih zamjenjuju, zapovjednici brodova i drugih plovila dužni su omogućiti inspektoru nesmetano obavljanje inspekcijskih poslova, dati mu potrebne i istinite podatke, pružiti mu pomoć u osobama i tehničkim sredstvima, kada mu je ova potrebna za izvršenje određenog inspekcijskog posla.

(4) Inspektor je ovlašten zapovjednika ili člana posade pomorskog objekta, podvrgnuti ispitivanju pomoću odgovarajućih sredstava i uređaja, za čiju uporabu je osposobljen u skladu s posebnim propisima (alkometar i dr.), umjerenih prema propisima o mjerilima i mjeriteljskim uvjetima, ili ga uputiti na stručni pregled radi provjere ima li alkohola u organizmu ili pokazuje li znake alkoholne poremećenosti odnosno nalazi li se pod utjecajem droga ili psihoaktivnih lijekova.

Članak 25.

Ovlašteni službenik službe nadzora i upravljanja pomorskim prometom poslove inspekcijskog nadzora obavlja tehničkim sustavima za nadzor i upravljanje pomorskim prometom (VTMIS) i to:

– uređajima i opremom za automatsku identifikaciju brodova (AIS),

– radarskim VTS uređajima i opremom,

– pomorskim radio-komunikacijskim uređajima i opremom,

– uređajima i opremom za video nadzor i

– elektronskim pomorskim kartama.

Članak 26.

(1) Ako se inspektoru prilikom provođenja inspekcijskog nadzora pruži fizički otpor, odnosno ako se takav otpor osnovano očekuje, inspektor može zatražiti pomoć ovlaštenih službenih osoba nadležne policijske uprave.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovog članka inspektor može privremeno obustaviti inspekcijski pregled dok se ne osiguraju uvjeti za njegovo nesmetano provođenje, te postupiti prema odredbama članka 43. ovog Pravilnika.

Članak 27.

Inspektor može prije obavljanja inspekcijskog nadzora obavijestiti pravne ili fizičke osobe čije objekte namjerava nadzirati, zapovjednike brodova i plovila i odgovorne osobe kompanije i drugih organizacija, kako bi se djelotvornije obavio inspekcijski pregled i osigurala nazočnost odgovornih osoba, osim ako bi takva obavijest mogla biti štetna za djelotvorno izvršenje inspekcijskog pregleda.

Članak 28.

Ako inspektor prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora utvrdi da je povrijeđen zakon ili drugi propis, čije je provođenje ovlašten nadzirati, ima pravo i dužnost:

1. Saslušavati nadzirane osobe, a po potrebi i svjedoke radi utvrđivanja činjeničnog stanja,

2. Narediti otklanjanje utvrđenih nedostataka, odnosno nepravilnosti u određenom roku,

3. Podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka zbog učinjenog prekršaja,

4. Podnijeti kaznenu prijavu zbog učinjenog kaznenog djela,

5. Naplatiti globu na mjestu izvršenja prekršaja kada je za to ovlašten prema posebnim propisima,

6. Donijeti prekršajni nalog zbog učinjenog prekršaja, ako je utvrđen neposrednim opažanjem inspektora,

7. Predložiti tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave, trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama obustavu izvršenja propisa i drugih akata koji su u suprotnosti sa zakonima, propisima donesenim na temelju zakona i drugim pravnim aktima čije provođenje inspektor nadzire,

8. Ako inspektor prilikom obavljanja nadzora utvrdi povredu propisa i drugih akata, a za postupanje u svezi s tim povredama je nadležno neko drugo tijelo, dužan je o tome bez odgađanja obavijestiti nadležno tijelo.

9. Ako inspektor prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora utvrdi da se zapovjednik broda ne pridržava pravila za sigurno vođenje operacija ukrcavanja, iskrcavanja ili prekrcavanja palubnog tereta obustavit će daljnje operacije,te zabraniti brodu daljnju plovidbu,

10. Onemogućiti plovidbu plovnog objekta, odnosno ukrcavanje, iskrcavanje ili prekrcavanje tereta vlastitim uređajima za obavljanje tih radnji, pečaćenjem ili na drugi pogodan način.

Članak 29.

(1) Ako zapovjednik isplovi, odnosno postupi suprotno izdanom rješenju o zabrani isplovljenja ili započne ukrcaj, iskrcaj ili prekrcaj tereta vlastitim uređajima za obavljanje tih radnji suprotno izdanom rješenju o zabrani korištenja uređaja i opreme, inspektor je ovlašten donijeti zaključak o izvršenju rješenja.

(2) Rješenje se može izvršiti pečaćenjem ili na drugi pogodan način.

(3) Pečaćenje iz stavka 2. ovog članka izvršit će se na način definiran u Dodatku XXII. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(4) Drugi načini kojima inspektor može onemogućiti plovidbu plovnog objekta, odnosno ukrcavanje, iskrcavanje ili prekrcavanje tereta vlastitim uređajima za obavljanje tih radnji, mogu uključiti upotrebu:

– lokota

– hladnog pečatnog voska sa špagom (jamstvenik)

– samoljepljive trake sa znakom i nazivom Ministarstva.

Članak 30.

(1) Inspektor je dužan, prilikom ulaska u zatvorene prostore na brodu primijeniti radnu uputu za ulazak u zatvorene prostore propisanu u okviru sustava upravljanja kvalitetom.

(2) Inspektor je dužan, prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora na pomorskom objektu, nositi zaštitnu odjeću, obuću i druga osobna zaštitna sredstva definirana posebnim propisom.

(3) Inspektor prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora koristi i drugu opremu navedenu u Dodatku XV ovog Pravilnika.

VI. INSPEKCIJSKI NADZOR NAD POMORSKIM OBJEKTIMA

Članak 31.

(1) U obavljanju inspekcijskog nadzora nad pomorskim objektom (plovnim objektom, tehničkim plovnim objektom, plutajućim objektom i nepomičnim odobalnim objektom) inspektor je dužan uvjeriti se da li stanje pomorskog objekta, kao i opreme i uređaja, tereta, posade, te životni i radni uvjeti na pomorskom objektu udovoljavaju standardima glede sigurnosti plovidbe, zaštite ljudskih života i pomorskog okoliša, te sigurnosne zaštite, propisanih Pomorskim zakonikom, Zakonom o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka, propisima i pravilima donesenim na temelju Pomorskog zakonika, odredbama Tehničkih pravila, te primjenjivih međunarodnih konvencija.

(2) U obavljanju inspekcijskog nadzora inspektor mora voditi računa da svojim postupcima ne ugrožava sigurno obavljanje aktivnosti na pomorskom objektu.

(3) Inspekcijskim nadzorom iz stavka 1. ovog članka nadzire se i rad priznatih organizacija za statutarnu certifikaciju koji su ovlašteni tim objektima izdavati svjedodžbe u ime Republike Hrvatske.

Članak 32.

(1) Pored odredbi o postupcima inspekcijskog nadzora sadržanih u glavama VI-1, VI-2, VI-3, VI-5, VI-6 i VI-7 ovog Pravilnika, domaći i strani brodovi, brodice i jahte, uključujući ribarske brodove, bit će u lukama Republike Hrvatske podvrgnuti inspekcijskom nadzoru u odnosu na odredbe posebnog propisa kojim se uređuje prijavljivanje i prihvat otpada s plovnih objekata i ostataka tereta.

(2) Ukoliko inspektor utvrdi nedostatke u odnosu na zahtjeve posebnog propisa iz stavka 1. ovog članka, poduzet će mjere sa ciljem osiguravanja da brod, brodica ili jahta ne isplovi iz luke dok se ne iskrca brodski otpad i ostaci tereta.

(3) Ukoliko postoji očiti dokaz da je brod, brodica ili jahta isplovio/la, a nije udovoljio/la zahtjevima posebnog propisa iz stavka 1. ovog članka, inspektor će o tome izvijestiti sljedeću luku.

(4) Ako se sljedeća luka iz stavka 3. ovog članka nalazi u Republici Hrvatskoj, pored plaćanja globe, u toj će se luci obaviti detaljna provjera radi utvrđivanja svih činjenica u odnosu na udovoljavanje zahtjevima posebnog propisa iz stavka 1. ovog članka, uključujući točnost dostavljenih podataka iz prijave brodskog otpada za brodove koji su u obvezi prijavljivanja.

VI-1 INSPEKCIJSKI NADZOR NAD DOMAĆIM BRODOM

Članak 33.

Inspekcijskom pregledu u lukama Republike Hrvatske prije svih podvrgavaju se sljedeći domaći brodovi:

1. brodovi u međunarodnoj plovidbi kojima je u stranoj luci bilo zabranjeno isplovljenje, a prilikom prvog dolaska u hrvatsku luku;

2. brodovi koji se nalaze na »crnim« listama posebnog nadzora brodova, koje vodi Ministarstvo,

3. brodovi kojima su svjedodžbe povučene ili su postale nevažeće;

4. brodovi kod kojih je prilikom inspekcijskog pregleda u drugoj luci utvrđen nedostatak, čije je otklanjanje naloženo u određenom roku, nakon isteka tog roka;

5. brodovi koji su:

– uključeni u sudar, nasukavanje ili drugu pomorsku nesreću;

– osumnjičeni za navodno kršenje odredbi o ispuštanju štetnih tvari ili otpadnih voda;

– brodovi koji manevriraju na neuobičajen i nesiguran način, ili se nije pridržavao shema usmjerene i odijeljene plovidbe usvojene od strane IMO-a, ili se ne poštuju sigurni postupci i pravila navigacije;

– vođeni na način koji predstavlja opasnost za osobe, imovinu ili okoliš.

6. brodovi koje su prijavile nadležne vlasti druge države;

7. brodovi za koje su peljari ili lučke vlasti prijavili nedostatke koji bi mogli ugroziti sigurnost plovidbe prema odredbama posebnih propisa kojima je uređeno peljarenje, prijavljivanje opasnih tvari i red u luci;

8. brodovi koji nisu udovoljili zahtjevima u svezi prijavljivanja opasnih tvari;

9. brodovi koji nisu udovoljili zahtjevima u svezi prijavljivanja brodskog otpada ili na temelju dostavljenih informacija postoji drugi razlog za sumnju u udovoljavanje zahtjeva u svezi s predajom brodskog otpada;

10. brodovi koje su prijavile druge fizičke ili pravne osobe koje imaju legitimni interes za sigurno vođenje broda, zaštitu ljudskih života i okoliša;

11. putnički brodovi, ro-ro putnički brodovi i brodovi za prijevoz rasutog tereta;

12. brodovi koji bi mogli predstavljati posebnu opasnost, na primjer tankeri za ulje, brodovi za prijevoz plina i kemikalija, te brodovi koji prevoze upakirane opasne tvari;

13. brodovi za koje postoji dokaz ili osnovana sumnja o namjernom ispuštanju ulja ili drugih povreda propisa o sprečavanju onečišćenja mora u vodama pod jurisdikcijom Republike Hrvatske.

14. brodovi sa kojih je odaslan lažni poziv za pomoć ili je neovlašteno korištena radiopostaja.

15. brodovi koji su plovili izvan dozvoljenog područja plovidbe

16. brodovi za koje se sumnja da ne zadovoljavaju propisane standarde sigurnosti i upravljanja sigurnošću.

Članak 34.

Ukoliko se inspekcijski pregled provodi u povodu prijave ili obavijesti zapovjednika, člana posade ili druge osobe ili organizacije koja ima legalni interes za sigurno vođenje broda, životne uvjete na brodu, sprečavanje onečišćenja, ili sigurnosnu zaštitu, inspektor je dužan osigurati da identitet osobe koja je podnijela prijavu ili obavijest ne bude otkriven.

Vrste inspekcijskog pregleda

Članak 35.

Inspekcijski pregled domaćeg broda može biti osnovni, detaljni i prošireni.

Osnovni pregled

Članak 36.

(1) Osnovni pregled domaćeg broda obuhvaća poglavito:

a) provjeru, u primjerenom opsegu, isprava i knjiga navedenih u Dodatku XXVI. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika,

b) pregled općeg stanja broda, opreme, uređaja, tereta, putnika i posade, te životnih i radnih uvjeta na brodu.

(2) Sve isprave, osim Potvrde o usklađenosti (ISM), moraju biti u izvorniku.

(3) Tijekom pregleda domaćeg broda inspektor je dužan obaviti uvid u Upisni list broda zbog točnog upisa podataka o brodu u zapisnik.

(4) Inspektor može provjeriti i druge isprave, zapise i knjige broda i posade.

Članak 37.

(1) Ukoliko postoji očiti razlog za vjerovanje da je zapovjednik ili član posade pod utjecajem alkohola, droga ili psiho-aktivnih lijekova, inspektor će ga podvrgnuti ispitivanju s pomoću odgovarajućih sredstava i uređaja ili ga uputiti na stručni pregled radi provjere ima li alkohola u organizmu ili pokazuje li znake alkoholne poremećenosti odnosno nalazi li se pod utjecajem droga ili psiho-aktivnih lijekova.

(2) Zapovjednik ili član posade dužan se podvrgnuti ispitivanju odnosno stručnom pregledu na koji je upućen.

(3) Ako se ispitivanjem ili stručnim pregledom utvrdi da je osoba iz stavka 2. ovoga članka pod utjecajem alkohola, droga ili psiho-aktivnih lijekova, troškove utvrđivanja snosit će odnosna osoba.

(4) Inspektor će o obavljenom ispitivanju pomoću odgovarajućih sredstava i uređaja, a radi utvrđivanja prisustva u organizmu alkohola, sastaviti zapisnik na obrascu propisanom u okviru sustava upravljanja kvalitetom.

Članak 38.

(1) Ako inspektor utvrdi da je član posade pod utjecajem alkohola, te ima više od 0,5 g/kg alkohola u krvi, ili je pod utjecajem droga ili psiho-aktivnih lijekova ili je iz drugih razloga nesposoban za obavljanje poslova u svezi sa sigurnosti plovidbe, naredit će zapovjedniku broda da ga smijeni s dužnosti.

(2) Ako inspektor utvrdi da je zapovjednik broda pod utjecajem alkohola, droga ili psiho-aktivnih lijekova ili da je zbog drugih razloga nesposoban za upravljanje brodom ili ako brod iz razloga navedenih u stavku 1. ovoga članka nema najmanji broj i sastav članova posade koji su propisani za njegovu sigurnu plovidbu, zabranit će se brodu plovidba dok ne prestanu razlozi radi kojih je zabrana izdana.

Detaljni pregled

Članak 39.

(1) Ukoliko se inspektor prilikom obavljanja osnovnog pregleda uvjeri da je opće stanje broda takvo da postoji očiti razlog za vjerovanje da brod, oprema, uređaji, teret, posada, te životni i radni uvjeti na brodu ne odgovaraju uvjetima sigurnosti, pristupit će detaljnom pregledu.

(2) Očiti razlozi postoje kad se inspektor, sukladno svojoj profesionalnoj prosudbi uvjeri, da postoje činjenice koje upozoravaju na potrebu provođenja detaljnog pregleda broda, opreme, uređaja ili posade.

(3) Primjeri očitih razloga navedeni su u Dodatku III. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 40.

(1) Detaljni inspekcijski pregled domaćeg broda obuhvaća poglavito pregled konstrukcije broda, prostora strojarnice, uvjeta dodijeljenih teretnih linija, sredstava za spašavanje, sigurnosti radiouređaja, opreme za navigaciju, opreme za zaštitu od požara, uvježbanost posade za izvanredne situacije, te pregled životnih i radnih uvjeta na brodu.

(2) Prilikom obavljanja detaljnog inspekcijskog pregleda inspektor će naročito voditi računa o onom području koje je predstavljalo očit razlog za provođenje detaljne inspekcije.

(3) Podsjetnik za obavljanje detaljnog pregleda naveden je u Dodatku XXVII. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(4) Detaljni pregled broda, brodskih sustava, te sustava upravljanja sigurnošću, obaviti će nad brodom u slučaju sumnje da ne zadovoljava propisane standarde sigurnosti i upravljanja sigurnošću. U slučaju da se sumnja da brod dijelom ne zadovoljava propise, može se pregled ograničiti na sumnjiva područja.

(5) U slučaju novogradnji, ili novo nabavljenih rabljenih brodova, koji žele ploviti pod zastavom Republike Hrvatske može se, prema ocjeni Ministarstva, obaviti detaljni pregled broda i/ili nacrta broda u hrvatskim ili stranim lukama i brodogradilištima. Troškove ovih pregleda snosi vlasnik broda.

Prošireni inspekcijski pregled

Članak 41.

(1) Kada postoje očiti razlozi za obavljanje detaljnog pregleda kategorija domaćih brodova navedenih u Dodatku XVIII., koji je sastavni dio ovog Pravilnika, inspektor će obaviti i prošireni inspekcijski pregled.

(2) Prošireni inspekcijski pregled se obavlja sukladno Dodatku XXIII koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 42.

Domaći brodovi iz članka 41. ovoga Pravilnika podliježu proširenom inspekcijskom pregledu najmanje jednom godišnje.

Privremena obustava inspekcijskog pregleda

Članak 43.

(1) U iznimnim situacijama, kada inspektor prilikom inspekcijskog pregleda utvrdi da brod očito ne udovoljava uvjetima sigurnosti, jer je utvrđen veći broj bitnih nedostataka, može se privremeno obustaviti inspekcijski pregled dok odgovorna strana ne poduzme odgovarajuće korake koji će se osigurati da brod zadovolji osnovne uvjete u pogledu sigurnosti.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovog članka, inspektor donosi rješenje o zabrani isplovljenja broda.

(3) Istovremeno, u slučaju privremene obustave inspekcijskog pregleda domaćeg broda inspektor će izvijestiti priznatu organizaciju, koja će na poziv kompanije provesti pregled broda iz svoje nadležnosti, te o rezultatima pregleda i poduzetim mjerama pisano izvijestiti inspektora.

(4) Ukoliko poduzete mjere iz stavka 3. ovog članka u dovoljnoj mjeri osiguravaju zadovoljavanje osnovnih uvjeta sigurnosti broda, inspektor će nastaviti s privremeno obustavljenim inspekcijskim pregledom.

Članak 44.

(1) Troškove ponovnog inspekcijskog pregleda broda kojem je izrečena mjera zabrane isplovljenja zbog ne udovoljavanja uvjetima sigurnosti plovidbe propisanih Pomorskim zakonikom, te odredbama međunarodnih konvencija, snosi kompanija.

(2) Mjera zabrane isplovljenja broda neće se ukinuti dok odgovorna osoba ne podnese dokaz o podmirenju troškova iz stavka 1. ovog članka.

(3) Mjerila i visina troškova iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se u Dodatku XXIV. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(4) Uplaćena sredstva koristit će se za podmirenje troškova ponovnog inspekcijskog pregleda.

Zapisnik

Članak 45.

(1) Nakon obavljenog inspekcijskog pregleda, inspektor je dužan sastaviti zapisnik o obavljenom inspekcijskom pregledu.

(2) Zapisnik sadrži rezultate inspekcijskog pregleda, utvrđene nedostatke, te pojedinosti o svakoj poduzetoj mjeri.

(3) Inspektor je dužan sa sadržajem zapisnika upoznati zapovjednika broda ili osobu koja ga zamjenjuje, te kompaniju, brodara ili drugu ovlaštenu osobu.

(4) Zapisnik potpisuje zapovjednik broda ili osoba koja ga zamjenjuje.

(5) Primjerak zapisnika inspektor je dužan uručiti zapovjedniku broda.

Članak 46.

(1) Kad inspektor zapisnički utvrdi nedostatke, donosi i rješenje za otklanjanje nedostataka u određenom roku.

(2) Rješenje o otklanjanju nedostataka inspektor uručuje zapovjedniku broda, te dostavlja kompaniji, brodaru, priznatoj organizaciji, Ministarstvu (upisom u odgovarajuću bazu podataka) i lučkoj kapetaniji luke upisa.

(3) Na rješenje iz stavka 1. ovog članka zapovjednik broda, kompanija, brodar ili njihov ovlašteni predstavnik imaju pravo žalbe u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

(4) Žalba se putem nadležne inspekcije ulaže Ministarstvu.

(5) Ukoliko prilikom inspekcijskog nadzora inspektor utvrdi nedostatke koji su po svojoj prirodi takvi da ne ugrožavaju bitno sigurnost plovidbe i zaštitu ljudskih života na moru, te pomorskog okoliša ili se ne mogu u razumnom roku otkloniti u luci pregleda, inspektor može dopustiti brodu da isplovi s utvrđenim nedostacima, vodeći računa o uvjetima i trajanju narednog putovanja, uz obavijest lučkoj kapetaniji sljedeće luke uplovljenja, ako je primjenjivo.

Zabrana isplovljenja

Članak 47.

(1) Ukoliko su utvrđeni nedostaci po svojoj prirodi takvi da očito ugrožavaju sigurnost plovidbe, zdravlje ljudi i pomorski okoliš, inspektor će donijeti rješenje o zabrani isplovljenja broda ili zaustavljanju radnje u tijeku koje je pronađen nedostatak.

(2) Pri donošenju odluke o zabrani isplovljenja broda inspektor će naročito voditi računa o mjerilima navedenim u Dodatku XXV., koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 48.

(1) Ukoliko se nedostaci koji su doveli do zabrane isplovljenja broda ne mogu otkloniti u luci gdje je mjera zabrane izrečena, inspektor će dopustiti brodu da isplovi do najbližeg raspoloživog brodogradilišta ili druge odgovarajuće luke po izboru kompanije ili brodara, a uz suglasnost inspektora, gdje će utvrđeni nedostaci biti otklonjeni.

(2) Prilikom donošenja odluke iz stavka 1. ovog članka, inspektor će voditi računa da putovanje do brodogradilišta ili druge odgovarajuće luke ne predstavlja nerazuman rizik za zdravlje i život posade, rizik za druge brodove ili nerazuman rizik za pomorski okoliš.

Članak 49.

(1) Brod je dužan javiti se u brodogradilište ili luku u koju je upućen.

(2) Ukoliko se brod ne javi u brodogradilište ili luku u koju je upućen, brodu će biti zabranjeno isplovljenje u prvoj sljedećoj hrvatskoj luci.

Članak 50.

(1) U slučaju izricanja mjere zabrane isplovljenja inspektor će u zapisniku navesti pozivanje na odgovarajući propis uz svaki nedostatak koji je razlog za izricanje takve mjere.

(2) Kad inspektor donese odluku o zabrani isplovljenja broda, pored zapisnika, donosi i rješenje.

(3) Rješenje o zabrani isplovljenja broda inspektor uručuje zapovjedniku broda.

(4) Na rješenje iz stavka 1. ovoga članka vlasnik broda, kompanija, brodar ili njezin ovlašteni predstavnik imaju pravo žalbe u roku od 15 dana.

(5) Žalba se putem nadležne inspekcije ulaže Ministarstvu.

Objava informacija o zabrani isplovljenja

Članak 51.

(1) Ministarstvo će, na temelju izvješća inspekcije sigurnosti plovidbe lučkih kapetanija i izvješća Memoranduma, uzimajući u obzir kriterije iz Dodatka I. dio I. i Dodatka II. ovog Pravilnika i način utvrđivanja statusa iz Dodataka XXVIII. i XXIX. ovog Pravilnika objavljivati najmanje svaka tri mjeseca liste posebnog nadzora.

(2) Liste posebnog nadzora su:

1. Lista brodova u međunarodnoj plovidbi kojima je dva i više puta u prethodnom razdoblju od 3 godine izrečena mjera zabrane isplovljenja (Lista A – »crna lista«);

2. Lista brodova u međunarodnoj plovidbi kojima je jednom u prethodnom razdoblju od 3 godine izrečena mjera zabrane isplovljenja (Lista A1);

3. Lista brodova u domaćoj plovidbi kojima je dva i više puta u prethodnom razdoblju od 3 godine izrečena mjera zabrane isplovljenja (Lista B – »crna lista«);

4. Lista brodova u domaćoj plovidbi kojima je jednom u prethodnom razdoblju od 3 godine izrečena mjera zabrane isplovljenja (Lista B1);

5. Lista zapovjednika čijim je brodovima (veći od 100 BT) dva i više puta izrečena mjera zabrane isplovljenja u prethodnom razdoblju od 2 godine (lista C – »crna lista«); ako u posljednjoj godini brodu tog zapovjednika nije izrečena mjera zabrane isplovljenja, zapovjednik se briše sa liste;

6. Lista kompanija s lošim i vrlo lošim rezultatima koje imaju 20% ili više zaustavljanja u odnosu na ukupni broj brodova u međunarodnoj plovidbi upisanih u hrvatski upisnik kojima upravljaju, u prethodnom razdoblju od tri godine.

(3) Brod, zapovjednik, odnosno kompanija, brišu se iz liste prioritetnog nadzora kada prestanu vrijediti uvjeti navedeni u opisu pojedine liste u stavku 1. i 2. ovog članka.

Pregled domaćeg broda u stranoj luci

Članak 52.

(1) Za obavljanje pregleda u stranoj luci raspoloživi su prije svih sljedeći domaći brodovi u međunarodnoj plovidbi:

a) brod koji nije pregledan u luci u Republici Hrvatskoj u posljednje 3 godine,

b) brod kojemu je u zadnje tri godine u stranim lukama dva i više puta izrečena mjera zabrane isplovljenja.

(2) Ministarstvo će, u dogovoru s kompanijom usuglasiti vrijeme i mjesto pregleda.

(3) Pregled broda u stranoj luci se obavlja u opsegu detaljnog ili proširenog inspekcijskog pregleda.

(4) O inspekcijskom pregledu u stranoj luci inspektor sastavlja zapisnik sukladno postupku propisanom sustavom kvalitete.

(5) Ukoliko se utvrde nedostaci na brodu, inspektor će donijeti rješenje o otklanjanju nedostataka, te o tome izvijestiti priznatu organizaciju, a zapovjedniku naložiti otklanjanje nedostataka u određenom roku.

(6) Ukoliko su nedostaci takve prirode da je bitno ugrožena sigurnost plovidbe, inspektor će poduzeti mjere radi sprečavanja isplovljenja broda iz strane luke.

(7) Zapovjednik/kompanija će prije isplovljenja broda iz strane luke izvijestiti inspektora o svim radnjama poduzetim s ciljem otklanjanja utvrđenih nedostataka iz stavaka 5. i 6. ovog članka.

(8) Troškove putovanja inspektora snosi Ministarstvo, osim u slučaju utvrđivanja nedostataka kojima se bitno ugrožava sigurnost plovidbe, kada troškove putovanja inspektora snosi kompanija.

(9) Postupak nadziranja utvrđenih nedostataka provodi se sukladno odgovarajućem postupku propisanom sustavom kvalitete.

IMO broj kompanije

Članak 53.

Ako se na brod primjenjuju zahtjevi ISM Kodeksa inspektor će tijekom inspekcijskog nadzora provjeriti je li kompanija identificirana pomoću IMO broja.

VI-2 INSPEKCIJSKI NADZOR NAD STRANIM BRODOM

Primjena

Članak 54.

(1) Odredbe ove glave Pravilnika primjenjuju se na svaki strani brod i njegovu posadu:

a) koji pristaje u luke Republike Hrvatske ili na nepomičnim odobalnim objektima ili plutajućim objektima, ili sidri pred tim lukama ili nepomičnim odobalnim objektima ili plutajućim objektima radi sučelja brod/luka

b) koji se pregledaju u vodama u nadležnosti Republike Hrvatske osim navedenih pod točkom a) stavka 1. ovog članka

c) koji neovlašteno sidri na ostalim dijelovima unutrašnjih i teritorijalnih morskih voda Republike Hrvatske, ili u plovidbi krši međunarodne i domaće propise.

(2) Odredbe ove glave Pravilnika ne primjenjuju se na ratne i ratne pomoćne brodove, ribarske brodove, drvene brodove jednostavne tradicijske gradnje, javne brodove koji se ne koriste u komercijalne svrhe, i jahte koje nisu uključenu u gospodarske djelatnosti;

(3) Za brodove tonaže manje od 500 bruto tona inspektor će uvažavati one zahtjeve odgovarajućih međunarodnih konvencija koji se na njih primjenjuju. U dijelu u kojem se odredbe međunarodne konvencije na njih ne primjenjuju poduzet će one radnje koje budu potrebne radi osiguravanja da ti brodovi ne predstavljaju očitu opasnost po sigurnost, zdravlje ili okoliš. U primjeni ovog stavka inspektor će postupati sukladno smjernicama sadržanim u Dodatku I. Memoranduma.

(4) Kada provodi inspekcijski pregled broda koji vije zastavu države koja nije stranka međunarodne konvencije, inspektor će osigurati da postupak prema tim brodovima i njihovoj posadi ne bude povoljniji u odnosu na brod koji vije zastavu članica koja je stranka te konvencije.

(5) U obavljanju inspekcijskog nadzora nad drvenim brodovima jednostavne gradnje i javnim brodovima koji se ne koriste u gospodarske svrhe inspektor će poduzeti one radnje koje budu potrebne radi osiguravanja da ti brodovi ne predstavljaju očitu opasnost po sigurnost, zdravlje ili okoliš.

(6) Inspekcijski nadzor nad stranim brodom koji na temelju odobrenja Ministarstva obavlja prijevoz osoba i stvari ili prijevozi prazne kontejnere iz jedne u drugu hrvatsku luku (kabotaža), obavlja se prema odredbama ovoga Pravilnika koje se odnose na nadzor stranog broda.

(7) Odredbe članka 62. ovog Pravilnika u svezi s proširenim inspekcijskim pregledima primjenjuju se na ro-ro putničke brodove i brza putnička plovila iz članka 107. ovog Pravilnika.

Režim i godišnja obveza inspekcijskog nadzora

Članak 55.

(1) Inspektori sigurnosti plovidbe obavljaju inspekcijske preglede u skladu sa sustavom izbora iz članka 60. i Dodatka I koji čini sastavni dio ovog Pravilnika.

(2) Kako bi ispunile godišnju obvezu inspekcijskih pregleda, lučke kapetanije moraju:

a) obavljati inspekcijske preglede na svim brodovima iz prioritetne skupine I. iz članka 60., stavak 1. točke a), koji pristaju u njenim lukama i na njenim sidrištima; i

b) ukupno obaviti godišnje onoliko inspekcijskih pregleda na brodovima iz prioritetne skupine I. (PI) i II.(PII) iz članka 59. stavak 1. točke a) i b) ovog Pravilnika koliko iznosi najmanje njihov udio u ukupnom broju inspekcijskih pregleda koji će se obaviti godišnje u Zajednici i na području Pariškog memoranduma. Udio inspekcijskih pregleda temelji se na broju pojedinačnih brodova koji pristaju u lukama dotične države članice Memoranduma u odnosu na ukupni broj pojedinačnih brodova koji pristaju u lukama na području Memoranduma.

(3) Prilikom izračuna udjela u ukupnom broju inspekcijskih pregleda koji će se godišnje obaviti na području Memoranduma, iz točke b) stavka 2., ne računaju se brodovi na sidrištu.

Mjerila i ispunjavanja obveze inspekcijskih pregleda

Članak 56.

(1) Smatrat će se da je ispunjena obveza obavljanja inspekcijskih pregleda iz članka 55. ako u svojoj ukupnosti broj propuštenih pregleda ne prelazi:

a) 5% ukupnog broja brodova iz prioritetne skupine I. s visokim rizikom, koji pristaju u lukama i sidrištima;

b) 10% ukupnog broja brodova iz prioritetne skupine I. osim brodova s visokim rizikom koji pristaju lukama i na sidrištima.

(2) Bez obzira na postotke pod a) i b), brodovi prioritetne skupine I i II, imaju prioritet za inspekcijski pregled ako prema podacima iz baze podataka inspekcijskih pregleda Komisije, rijetko pristaju na području Pariškog memoranduma.

(3) Bez obzira na postotke pod a) i b), brodovi iz prioritetne skupine I. visoke rizičnosti (HRS) koji dolaze na sidrište imaju prioritet za inspekcijski pregled ako prema podacima iz baze podataka inspekcijskih pregleda, rijetko pristaju na području Pariškog memoranduma.

Mjerila kojima se omogućuje pravedan udio nadzornih obveza

Članak 57.

(1) Ako je ukupni broj pristajanja brodova iz prioritetne skupine I. veći od udjela inspekcijskih pregleda iz članka 55. stavka 2. točke b), smatrat će se da su ispunjene obveze broja obavljenih inspekcijskih pregleda:

– ako broj obavljenih inspekcijskih pregleda na brodovima iz prioritetne skupine I. odgovara najmanje tom udjelu inspekcijskih pregleda i

– ako se ne propusti više od 30% ukupnog broja brodova iz prioritetne skupine I. koji pristanu u lukama i sidrištima.

(2) Ako je ukupni broj pristajanja brodova iz prioritetne skupine I. i II. manji od udjela inspekcijskih pregleda iz članka 55. stavka 2. točke b), smatrat će se da su ispunjene obveze broja obavljenih inspekcijskih pregleda brodova:

– ako su pregledani svi brodovi iz prioritetne skupine I. i

– ako je pregledano najmanje 85% ukupnog broja brodova iz prioritetne skupine II. koji pristanu u lukama i sidrištima.

Profil rizičnosti broda

Članak 58.

(1) Za svaki brod koji pristaje u luci ili na sidrištu, u bazi podataka inspekcijskih pregleda Komisije navodi se rizični profil broda na temelju kojega se određuje prioritet inspekcijskog pregleda, vremenski razmaci između inspekcijskih pregleda i opseg pregleda.

(2) Rizični profil broda određuje se kombinacijom općih parametara i povijesnih parametara:

a) Opći parametri temelje se na vrsti, starosti, zastavi, priznatim organizacijama i rezultatima kompanije, u skladu s dijelom 1.1. Dodatka I. i Dodatka II. ovog Pravilnika.

b) Povijesni parametri temelje se na broju nedostataka i zabranama plovidbe u određenom razdoblju u skladu s dijelom 1.2. Dodatka I. i Dodatka II.

(3) Kriteriji za određivanje općih parametara zastave i kompanije sadržani su u Dodatku XXVIII i XXIX ovog Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Učestalost pregled

Članak 59.

(1) Brodovi koji pristaju u luke ili na sidrišta, će biti podvrgnuti periodičnim ili dodatnim pregledima kako slijedi:

a) Ovisno o procjeni njihove rizičnosti u skladu sa Dodatkom I. vremenski razmak između dva uzastopna inspekcijska pregleda će se povećavati kako se smanjuje rizičnost. Za brodove visoke rizičnosti ovaj vremenski razmak ne smije biti veći od šest mjeseci.

b) Bez obzira na vremenski period od njihovog posljednjeg periodičnog pregleda u slučaju postojanja odlučujućih faktora popisanih u Dodatku I., dio II 2A.

(2) Brodovi na koje se odnose faktori popisani u Dodatku I., dio II 2B, mogu također biti pregledani.

Izbor brodova za pregled

Članak 60.

(1) Načelnik mora osigurati da se izbor brodova za inspekcijski pregled temelji na njihovom rizičnom profilu kao što je određeno u dijelu I. Dodatka I., a u slučaju odlučujućih ili nepredviđenih faktora u skladu s dijelom II. 2A i 2B Dodatka I.

(2) Načelnik osigurava da se pregledaju brodovi iz članka 59. stavka 1. točke b) ovog članka.

(3) Radi inspekcijskog pregleda broda, načelnik:

a) određuje brodove za obvezni inspekcijski pregled, odnosno brodove iz »prioritetne skupine I.«, u skladu sa sustavom izbora iz dijela II. 3A Dodatka I.;

b) može odrediti brodove koji ispunjavaju uvjete za inspekcijski pregled, odnosno brodove iz »prioritetne skupine II.«, u skladu s dijelom II. 3B Dodatka I.

Osnovni i detaljni inspekcijski pregled broda

Članak 61.

(1) Načelnik mora osigurati da se na brodovima koji su određeni za inspekcijski pregled u skladu s člankom 60. obavi osnovni ili detaljni inspekcijski pregled.

(2) Prilikom svakog osnovnog inspekcijskog pregleda, inspektor mora najmanje:

a) provjeriti isprave, zapise i knjige navedene u Dodatku IV. koji čini sastavni dio ovog Pravilnika u skladu s domaćim propisima i međunarodnim konvencijama;

b) prema potrebi provjeriti jesu li nedostaci utvrđeni prethodnim inspekcijskim pregledom otklonjeni;

c) utvrditi opće stanje broda, higijenske uvjete na brodu, uključujući prostore strojeva i nastambi.

(3) Ako su nakon inspekcijskog pregleda iz stavka 2. ovog članka u bazu podataka upisani nedostaci koje je potrebno otkloniti u sljedećoj luci pristajanja, inspektor u toj sljedećoj luci može odlučiti da ne obavi provjere iz stavka 2. točke a) i c).

(4) Detaljni inspekcijski pregled, uključujući i naknadnu provjeru ispunjavanja radnih uvjeta na brodu, obavlja se uvijek kada postoje očiti razlozi za uvjerenje da nakon inspekcijskog pregleda iz stavka 2. ovog članka stanje broda ili njegove opreme ili posade uglavnom ne ispunjava odgovarajuće zahtjeve konvencije.

(5) Očiti razlozi postoje kada inspektor pronađe dokaze koji po njegovom stručnom mišljenju zahtijevaju detaljni inspekcijski pregled broda, njegove opreme ili posade.

(6) Primjeri očitih razloga navedeni su u Dodatku V. ovog Pravilnika

(7) Način obavljanja detaljnog pregleda naveden je u Dodatku XVII. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(8) Inspektor će također uzeti u obzir sljedeće postupke i upute za nadzor brodova:

a) Načela za određivanje najmanjeg broja članova posade za sigurnu plovidbu (IMO Rezolucija A.890 (21) s dodacima: Sadržaj Svjedodžbe o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu (Dodatak 1) i Smjernice za primjenu načela o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu (Dodatak 2);

b) Odredbe IMDG Kodeksa;

c) Odredbe IBC Kodeksa

d) Izdanje Međunarodne organizacije rada (ILO) »Inspekcijski pregled radnih uvjeta na brodu: Smjernice za postupke«;

e) Dodatak I. Memoranduma, »Postupci nadzora države luke«.

(9) Pored isprava, zapisa i knjiga iz stavka 2. točke a. ovog članka inspektor može pregledati i sve druge dokumente koji se moraju sukladno međunarodnim konvencijama nalaziti na brodu.

Prošireni inspekcijski pregledi

Članak 62.

(1) Tipovi brodova raspoloživi za prošireni inspekcijski pregled, u skladu s Dijelom II. 3A i 3B Dodatka I. ovog Pravilnika jesu:

– brodovi visoke rizičnosti,

– putnički brodovi, tankeri za ulje, tankeri za plin, tankeri za kemikalije i brodovi za rasute terete, stariji od 12 godina,

– brodovi visoke rizičnosti ili putnički brodovi, tankeri za ulje, tankeri za plin, tankeri za kemikalije i brodovi za rasute terete, stariji od 12 godina, u slučaju odlučujućih ili nepredviđenih faktora,

– brodovi na kojima se mora obaviti ponovni inspekcijski pregled zbog izdane mjere o odbijanju uplovljavanja izdanog u skladu s člankom 65. ovoga Pravilnika

(2) Kompanija ili zapovjednik broda dužan je osigurati da u rasporedu plovidbe bude dovoljno vremena za obavljanje proširenog inspekcijskog pregleda.

(3) Brod je dužan ostati u luci do završetka inspekcijskog pregleda osim u slučaju nastupanja okolnosti koje traže poduzimanje mjera potrebnih iz sigurnosnih razloga.

(4) Po najavi broda za obavljanje periodičnog proširenog inspekcijskog pregleda, načelnik je dužan obavijestiti brod o obavljanju proširenog inspekcijskog pregleda.

(5) Opća rizična područja proširenog inspekcijskog pregleda navedena su u Dodatku VII ovog Pravilnika.

(6) Inspekcijski pregled iz stavka 1. ovog članka obuhvaća područja navedena u Dodatku VII. i VII.A koji čine sastavni dio ovog Pravilnika.

Postupci i smjernice nadzora brodova

Članak 63.

(1) Nadležno tijelo osigurava postupanje, a inspektori postupaju u skladu s Postupcima i smjernicama nadzora brodova iz Dodatka VI. koji čini sastavni dio ovog Pravilnika.

(2) Postupci i smjernice za nadzor sigurnosne zaštite, primjenjuju se u skladu sa Dodatkom VI. ovog Pravilnika na sve brodove a na koje se primjenjuje Zakon o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka koji pristaju u lukama i sidrištima, pod uvjetom da ne plove pod zastavom države luke u kojoj se obavlja inspekcijski pregled.

Odgoda inspekcijskih pregleda i iznimne okolnosti

Članak 64.

(1) Načelnik može odlučiti o odgodi inspekcijskog pregleda broda iz prioritetne skupine I. u slijedećim okolnostima:

a) ako se inspekcijski pregled može obaviti prilikom sljedećeg pristajanja broda u domaćoj luci, pod uvjetom da brod u međuvremenu ne pristane ni u jednoj drugoj luci u na području Pariškog memoranduma i da ta odgoda nije dulja od 15 dana; ili

b) ako se inspekcijski pregled može obaviti u nekoj drugoj luci pristajanja na području Pariškog memoranduma u roku od 15 dana, pod uvjetom da država u kojoj se nalazi ta luka pristajanja unaprijed da pristanak na obavljanje tog inspekcijskog pregleda.

(2) Odluku o odgodi pregleda iz stavka 1. točaka a) i b) ovog članka načelnik donosi uz suglasnost nadležnog tijela.

(3) Inspekcijski pregled koji je odgođen u skladu s točkom a) ili b) stavka 1. i upisan u bazu podataka inspekcijskih pregleda Komisije kao obavljen, neće se računati kao propušten inspekcijski pregled. Međutim, ako odgođeni inspekcijski pregled nije obavljen, brod neće biti oslobođen inspekcijskog pregleda u sljedećoj luci ako je ta luka na području Pariškog memoranduma.

(4) Pregled brodova iz prioritetne skupine I. koji nije obavljen zbog operativnih razloga, pod uvjetom da je razlog za neobavljanje pregleda upisan u bazu podataka inspekcijskih pregleda Komisije, neće se računati kao propušteni inspekcijski pregled, u sljedećim iznimnim okolnostima:

a) ako inspektor prosudi da bi obavljanje inspekcijskog pregleda moglo ugroziti sigurnost inspektora, broda, posade, luke ili morskog okoliša; ili

b) ako brod pristaje samo noću

(5) Brodovi koji redovito pristaju noću osigurat će vrijeme za obavljanje inspekcijskog pregleda u luci.

(6) Neobavljanje inspekcijskog pregleda broda na sidrištu, neće se ubrajati u propuštene inspekcijske preglede:

a) ako je brod u roku od 15 dana pregledan u drugoj luci ili sidrištu na području Pariškog memoranduma u skladu s Dodatkom I. Pravilnika; ili

b) ako brod pristaje samo noću ili pristajanje traje prekratko da bi se inspekcijski pregled mogao obaviti na zadovoljavajući način, a razlog za neobavljanje pregleda je upisan u bazu podataka inspekcijskih pregleda Komisije; ili

c) ako inspektor sigurnosti plovidbe prosudi da bi obavljanje inspekcijskog pregleda moglo ugroziti njegovu sigurnost, sigurnost broda, posade, luke ili morskog okoliša, a razlog za propuštanje inspekcijskog pregleda je upisan u bazu podataka inspekcijskih pregleda Komisije.

Mjere odbijanja uplovljenja za određene brodove

Članak 65.

(1) Osim u slučajevima iz stavka 6. članka 67., u luke i sidrišta Republike Hrvatske odbit će se uplovljenje svakom brodu koji:

a) plovi pod zastavom države uvrštene zbog broja zadržavanja na crnu listu, usvojenu u skladu s Pariškim memorandumom na temelju podataka iz baze podataka inspekcijskih pregleda Komisije koji se objavljuju svake godine, i kojem je izdana zabrana plovidbe ili mu je izdana zabrana operacija prema članku 115. ovog Pravilnika više od dva puta u prethodnih 36 mjeseci u luci ili na sidrištu države potpisnice Pariškog memoranduma, ili

b) plovi pod zastavom države uvrštene zbog broja zadržavanja na sivu listu, usvojenu u skladu s Pariškim memorandumom na temelju podataka iz baze podataka inspekcijskih pregleda Komisije koji se objavljuju svake godine, i kojem je izdana zabrana plovidbe ili mu je izdana zabrana operacija sukladno članku 115. ovog Pravilnika više od dvaput u prethodnih 24 mjeseca u luci ili na sidrištu države članice Memoranduma,

(2) Odbijanje uplovljenja iz stavka 1. primjenjuje se čim brod isplovi iz luke ili sidrišta u kojima je treći puta zaustavljen.

(3) Odbijanje uplovljenja iz stavka 1. ovog članka ukida se tek nakon isteka tri mjeseca od dana izricanja, odnosno 12 mjeseci ako je brodu drugi put odbijeno uplovljenje, te ako su ispunjeni uvjeti iz točaka 3. do 9. iz Dodatka VIII. ovog Pravilnika koji čini njegov sastavni dio.

(4) Nakon svake sljedeće zabrane plovidbe broda izrečene u luci ili na sidrištu unutar zemalja članica Pariškog memoranduma brodu će biti odbijeno uplovljenje u svaku luku i sidrište unutar područja Pariškog memoranduma. Ovo treće odbijanje uplovljenja može se ukinuti nakon isteka 24 mjeseca od dana izricanja odbijanja i pod slijedećim uvjetima:

a) da brod plovi pod zastavom države koja nije uvrštena ni u crnu ni u sivu listu iz točke a) i b) stavka 1. ovog članka,

b) da je statutarne i klasifikacijske Svjedodžbe brodu izdala organizacija (ili organizacije) priznata sukladno Uredbi (EZ-a) br. 391/2009 Europskoga parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o zajedničkim pravilima i normama za organizacije ovlaštene za inspekcijske i druge preglede broda kako je izmijenjena i dopunjena,

c) da brodom upravlja uspješna kompanija prema dijelu I.1. Dodatka I. Pravilnika,

d) da su ispunjeni uvjeti iz točaka 3. do 9. Dodatka VIII.ovog Pravilnika.

Svakom brodu koji ne ispunjava uvjete iz točaka a) do d) ovog stavka, nakon isteka 24 mjeseca od izricanja odbijanja uplovljenja, trajno se odbija uplovljenje u svaku luku i sidrište unutar područja Pariškog memoranduma.

(5) Nakon prve zabrane plovidbe broda u luci ili na sidrištu unutar područja Memoranduma koja slijedi nakon trećeg odbijanja uplovljenja izreći će se trajno odbijanje uplovljenja u bilo koju luku i sidrište unutar područja Memoranduma.

(6) U provedbi ovog članka, postupa se u skladu s Dodatkom VIII. ovog Pravilnika koji čini njegov sastavni dio.

Otklanjanje nedostataka i zabrana isplovljenja

Članak 66.

(1) Inspektor će se uvjeriti da su svi nedostaci, utvrđeni inspekcijskim pregledom, otklonjeni ili će biti otklonjeni u skladu s međunarodnim konvencijama.

(2) U slučaju utvrđivanja nedostataka koji očito ugrožavaju sigurnost, zdravlje ili okoliš, inspektor će izreći mjeru zabrane plovidbe broda ili zabrane operacija. Rješenje o zabrani plovidbe ili zabrane operacija ne smije se ukinuti sve dok se ne otkloni opasnost ili dok inspektor ne utvrdi da brod može, poštujući sve potrebne uvjete, isploviti ili nastaviti s radom bez opasnosti za sigurnost i zdravlje putnika ili posade ili opasnosti za druge brodove ili ako nema opasnosti od onečišćenja morskog okoliša.

(3) Prilikom stručne procjene o tome treba li brod zaustaviti ili ne, inspektor primjenjuje kriterije navedene u Dodatku X ovog Pravilnika.

(4) Ako se inspekcijskim pregledom utvrdi da brod nije opremljen ispravnim zapisivačem podataka o putovanju sukladno važećim propisima, a u skladu s Dodatkom XVI. ovog Pravilnika, inspektor će zabraniti plovidbu brodu.

(5) Ako nedostatak iz stavka 4. ovog članka ne može biti otklonjen u luci zabrane plovidbe, inspektor može dopustiti brodu da nastavi plovidbu do odgovarajućeg remontnog brodogradilišta koje je najbliže luci zabrane plovidbe u kojemu se taj nedostatak može otkloniti ili može naložiti da se nedostatak otkloni u roku od najviše 30 dana, sukladno smjernicama Memoranduma i odredbama članka 67. ovog Pravilnika.

(6) U iznimnim okolnostima, kada je ukupno stanje broda očito pod-standardno, inspektor može obustaviti inspekcijski pregled broda dok odgovorne strane (država zastave i/ili priznate organizacije) ne poduzmu mjere potrebne za ispunjavanje primjenjivih zahtjeva međunarodnih konvencija.

(7) U slučaju zabrane plovidbe, nadležno tijelo će odmah poslati pisanu obavijest o svim relevantnim okolnostima, zajedno s izvješćem o inspekcijskom pregledu, državi zastave ili, ako to nije moguće, konzulu ili u njegovoj odsutnosti, najbližem diplomatskom predstavništvu te države. Po potrebi se obavještavaju i priznate organizacije odgovorne za izdavanje klasifikacijskih ili statutarnih svjedodžbi u skladu s međunarodnim konvencijama.

(8) Uz odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se i drugi zahtjevi međunarodnih konvencija koji se odnose na obavijesti i postupke izvješćivanja u vezi s nadzorom države luke.

(9) Pri obavljanju inspekcijskog nazora stranog broda u skladu sa ovim Pravilnikom poduzet će se sve moguće mjere kako bi se izbjeglo neopravdano kašnjenje broda ili zabrana plovidbe.

(10) Ako je brodu neopravdano izrečena mjera zabrane plovidbe ili mu je uzrokovano neopravdano kašnjenje, vlasnik broda ili kompanija imaju pravo na naknadu pretrpljene štete i gubitaka.

(11) Teret dokazivanja slučajeva iz stavka 10. ovog članka je na vlasniku broda ili kompaniji.

(12) Radi smanjenja preopterećenja luke, inspektor može dopustiti zaustavljenom brodu da se premjesti u drugi dio luke ako je takvo premještanje sigurno. Međutim, moguće preopterećenje luke ne uzima se u obzir pri donošenju odluke o zabrani plovidbe ili ukidanju iste.

(13) Nadležna lučka kapetanija surađuje s nadležnom Lučkom upravom i drugim tijelima radi lakšeg premještaja broda pod zabranom plovidbe.

(14) Nadležna lučka kapetanija u najkraćem roku izvješćuje Lučku upravu o izdavanju rješenja o zabrani plovidbe broda.

Naknadne mjere nakon inspekcijskih pregleda i zabrana plovidbe

Članak 67.

(1) Ako se nedostaci iz članka 66. stavak 2. ne mogu otkloniti u luci pregleda, inspektor može dopustiti brodu da bez neopravdanog zaustavljanja nastavi plovidbu prema odgovarajućem remontnom brodogradilištu koje je najbliže luci zaustavljanja, sukladno postupcima Memoranduma.

(2) Remontno brodogradilište u kojem se mogu otkloniti utvrđeni nedostaci odabire zapovjednik broda, pod uvjetom da su ispunjeni uvjeti koje odredi država zastave a s kojima je suglasan inspektor. Tim se uvjetima osigurava da brod može nastaviti plovidbu bez opasnosti za sigurnost i zdravlje putnika ili posade ili opasnosti za druge brodove ili ako nema opasnosti od onečišćenja morskog okoliša.

(3) Ako je odluka o slanju broda u remontno brodogradilište donesena zbog neusklađenosti s rezolucijom IMO-a A.744(18), u vezi s dokumentacijom broda ili u vezi s konstrukcijskim nedostacima i oštećenjima, inspektor može zahtijevati da se u luci zabrane obavi mjerenje debljina prije nego što se brodu dopusti isplovljenje.

(4) U okolnostima iz stavka 1., inspektor obavještava državu u kojoj se nalazi remontno brodogradilište, odgovorne strane (država zastave i/ili priznate organizacije) i prema potrebi sva druga tijela o uvjetima plovidbe.

(5) Kada država iz stavka 4. primi obavijest, obavještava inspektora o poduzetim mjerama.

(6) Nadležno tijelo će izreći mjeru odbijanja uplovljenja u sve luke ili sidrišta unutar područja Memoranduma brodovima iz stavka 1. koji:

a) nisu ispunili uvjete koje je odredio inspektor luke inspekcijskog pregleda; ili

b) odbijaju ispuniti važeće zahtjeve međunarodnih konvencija nepristajanjem u dogovoreno remontno brodogradilište.

(7) Mjera odbijanja uplovljenja iz stavka 6. ovog članka traje sve dok vlasnik broda ili kompanija ne dostave prihvatljivi dokaz nadležnom tijelu države u kojoj je utvrđena neispravnost broda, da brod u potpunosti ispunjava sve važeće zahtjeve međunarodnih konvencija.

(8) Nadležno tijelo odmah upozorava države članice Memoranduma o okolnostima iz stavka 6. točke a) i b).

(9) Prije mjere odbijanja uplovljavanja, Ministarstvo može zahtijevati savjetovanje s državom zastave broda.

(10) Odstupajući od odredaba iz stavka 6. ovog članka, nadležno tijelo može dopustiti uplovljavanje u posebnu luku ili sidrište u slučaju više sile ili zbog odlučujućih sigurnosnih razloga, ili da bi se smanjila ili svela na najmanju mjeru opasnost od onečišćenja ili radi ispravljanja nedostataka, pod uvjetom da su vlasnik broda, kompanija ili zapovjednik broda proveli odgovarajuće mjere za sigurno uplovljenje.

Zapisnik

Članak 68.

(1) Po završetku inspekcijskog pregleda, detaljnog inspekcijskog pregleda ili proširenog inspekcijskog pregleda, inspektor će sastaviti zapisnik na obrascu iz Dodatka IX. koji čini sastavni dio ovog Pravilnika.

(2) Zapisnik sadrži rezultate inspekcijskog pregleda, utvrđene nedostatke, te pojedinosti o svakoj poduzetoj mjeri.

(3) Inspektor je dužan upoznati zapovjednika broda sa sadržajem zapisnika, kao i svim obvezama koje iz zapisnika proizlaze za zapovjednika broda, vlasnika ili drugu ovlaštenu osobu.

(4) Ukoliko su prilikom inspekcijskog pregleda utvrđeni nedostaci zbog kojih je donesena mjera zabrane isplovljenja broda, zapisnik sadrži i informaciju o budućoj objavi zabrane sukladno odredbi članka 76. ovoga Pravilnika.

(5) Podatke o unajmitelju u zapisniku ovjerava zapovjednik broda, ili osoba koja ga zamjenjuje.

(6) Primjerak zapisnika inspektor je dužan uručiti zapovjedniku broda.

(7) Ukoliko su prilikom inspekcijskog pregleda utvrđeni nedostaci vezani uz radne uvjete na brodu prema odredbama posebnog propisa kojim se uređuju načela za utvrđivanje radnog vremena članova posade na brodu, inspektor će o tome izravno ili diplomatskim putem izvijestiti državu zastave, s priloženim zapisnikom o obavljenom inspekcijskom pregledu.

Pravo na žalbu

Članak 69.

(1) Vlasnik broda ili kompanija ili njegov predstavnik u Republici Hrvatskoj imaju pravo na žalbu protiv rješenja o zabrani plovidbe broda ili mjere odbijanja uplovljavanja od strane inspektora. Žalba ne uzrokuje odgodu rješenja o zabrani plovidbe broda ili mjere odbijanja uplovljavanja.

(2) Inspektor propisno obavještava zapovjednika broda iz stavka 1. o pravu na žalbu i o praktičnim postupcima u vezi s tim.

(3) Ako se na temelju žalbe ili zahtjeva koje uloži vlasnik broda ili kompanija ili njegov predstavnik, rješenje o zabrani plovidbe broda ili mjera o odbijanju uplovljavanja poništi ili izmijeni:

(a) Nadležno tijelo osigurava da se baza podataka inspekcijskih pregleda Komisije u skladu s tim bez odlaganja izmjenjuje i dopunjuje;

(b) Nadležno tijelo dužno je izdano rješenje o zabrani plovidbe broda ili o mjeri odbijanja uplovljavanja u roku od 24 sata od takve odluke osigurati da se isprave podaci objavljeni u skladu s člankom 76.ovog Pravilnika.

Pritužbe

Članak 70.

(1) Pritužbe se upućuju Odjelu inspekcijskih poslova nadležne Kapetanije radi brze početne procjene. Pomoću te procjene može se odrediti je li pritužba opravdana.

(2) U slučaju da je pritužba opravdana, inspektor je dužan poduzeti potrebne radnje u vezi s pritužbom, te posebno osigurati da svatko na koga se ta pritužba izravno odnosi može iznijeti svoje mišljenje.

(3) Ako inspektor smatra da je pritužba neutemeljena, o svojoj odluci i o razlozima za tu odluku obavještava podnositelja pritužbe.

(4) Načelnik odjela za inspekcijske poslove kapetanije dostavlja Nadležnom tijelu izvješće o pritužbama iz stavka 1.

(5). Identitet podnositelja pritužbe ne otkriva se zapovjedniku ili vlasniku dotičnoga broda. Inspektor je dužan osigurati čuvanje povjerljivosti za vrijeme razgovora s članovima posa(6) Nadležno tijelo obavještava državu zastave, a prema potrebi jedan primjerak dostavljaju Međunarodnoj organizaciji rada (ILO), o pritužbama koje nisu očito neutemeljene te o naknadnim poduzetim mjerama.

Naknada troškova

Članak 71.

(1) Ako se inspekcijskim pregledima iz članka 61. i 62. utvrde nedostaci u vezi sa zahtjevima konvencija koji nalažu zaustavljanje broda, sve troškove koji se odnose na inspekcijske preglede u svim redovitim obračunskim razdobljima snosi brodovlasnik ili kompanija ili njegov predstavnik u državi luke.

(2) Za sve troškove u vezi s inspekcijskim pregledima koje obavlja inspektor u skladu s odredbama iz članka 65. i 66. stavak 4., terete se vlasnik broda ili kompanija.

(3) U slučaju zabrane plovidbe broda, sve troškove u vezi sa zadržavanjem broda u luci snosi vlasnik broda ili kompanija.

(4) Zabrana plovidbe traje sve dok ne budu plaćeni svi troškovi u cijelosti ili dok se ne dobije odgovarajuće jamstvo za naknadu troškova.

(5) Mjerila i visina troškova iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se u Dodatku XXIV. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Baza podataka inspekcijskih pregleda Komisije

Članak 72.

(1) Baza podataka inspekcijskih pregleda Komisije sadrži sve podatke potrebne za provedbu sustava inspekcijskih pregleda uspostavljenog u skladu s Direktivom 2009/16/EC i ovom Glavom Pravilnika, te uključuje funkcije navedene u Dodatku XII.ovog Pravilnika.

(2) Ministarstvo ima pristup svim podacima u bazi podataka inspekcijskih pregleda Komisije, koji su bitni za provedbu inspekcijskih postupaka iz ove Glave Pravilnika.

(3) Inspektor je dužan u pripremi inspekcijskog pregleda i nakon inspekcijskog pregleda koristiti funkcije Baze podataka inspekcijskih pregleda Komisije iz stavka 1. ovog članka.

(3) Inspektor je dužan dostavljati i ažurirati podatke o stvarnom vremenu uplovljenja i isplovljenja svih brodova koji pristaju u lukama i na sidrištima, zajedno s identifikacijskom oznakom dotične luke, u razumnom roku u Bazu podataka inspekcijskih pregleda Komisije.

(4) Inspektor je dužan podatke u vezi s inspekcijskim pregledima obavljenima u skladu s ovom Glavom Pravilnika unijeti u Bazu podataka inspekcijskih pregleda Komisije čim se dovrši izvještaj o inspekcijskom pregledu ili ukine mjera zabrane plovidbe broda.

(5) Ministarstvo osigurava da se podaci preneseni u bazu podataka inspekcijskih pregleda Komisije u roku od 72 sata potvrde radi objave.

Članak 73.

U slučaju razlika između odredaba ovog Pravilnika i teksta Memoranduma, primijenit će se odredbe Memoranduma.

Članak 74.

(1) Ukoliko postoji očiti razlog za vjerovanje da je zapovjednik ili član posade pod utjecajem alkohola, droga ili psihoaktivnih lijekova, inspektor će ga podvrgnuti ispitivanju s pomoću odgovarajućih sredstava i uređaja ili ga uputiti na stručni pregled radi provjere ima li alkohola u organizmu ili pokazuje li znake alkoholne poremećenosti odnosno nalazi li se pod utjecajem droga ili psihoaktivnih lijekova.

(2) Zapovjednik ili član posade dužan se podvrgnuti ispitivanju odnosno stručnom pregledu na koji je upućen.

(3) Ako se ispitivanjem ili stručnim pregledom utvrdi da je osoba iz stavka 2. ovoga članka pod utjecajem alkohola, droga ili psihoaktivnih lijekova, troškove utvrđivanja snosit će odnosna osoba.

(4) Inspektor će o obavljenom ispitivanju pomoću odgovarajućih sredstava i uređaja, a radi utvrđivanja prisustva u organizmu alkohola, sastaviti zapisnik na obrascu propisanom u okviru sustava upravljanja kvalitetom.

Članak 75.

(1) Ako inspektor utvrdi da je član posade pod utjecajem alkohola, te ima više od 0,5 g/kg alkohola u krvi, ili je pod utjecajem droga ili psihoaktivnih lijekova ili je iz drugih razloga nesposoban za obavljanje poslova u svezi sa sigurnosti plovidbe, naredit će zapovjedniku broda da ga smijeni s dužnosti.

(2) Ako inspektor utvrdi da je zapovjednik broda pod utjecajem alkohola, droga ili psihoaktivnih lijekova ili da je zbog drugih razloga nesposoban za upravljanje brodom ili ako brod iz razloga navedenih u stavku1. ovoga članka nema najmanji broj i sastav članova posade koji su propisani za njegovu sigurnu plovidbu,zabranit će se brodu plovidba dok ne prestanu razlozi radi kojih je zabrana izdana.

Objava podataka

Članak 76.

(1) Podaci o inspekcijskim pregledima stranih brodova obavljenim u lukama Republike Hrvatske, koji su rezultirali izricanjem mjera zadržavanja brodova i zabrane uplovljavanja brodovima u skladu s Dodatkom XIII., koji čini sastavni dio ovog Pravilnika objavljuje i održava Komisija na javnim mrežnim stranicama.

(2). Podaci iz stavka 1. ovog članka unose se, te se javno objavljuju putem informacijskog sustava Equasis, neposredno nakon provođenja inspekcijskog pregleda ili izricanja mjere zabrane isplovljenja.

Članak 77.

Razvrstavanje država zastave na temelju broja zadržavanja

(1) Radi utvrđivanja godišnjih rezultata države zastave u smislu ovog Pravilnika, države zastave razvrstavaju se u crne, sive ili bijele liste, usvojene u skladu s Pariškim memorandumom, na temelju ukupnih inspekcijskih pregleda i zaustavljanja u razdoblju od tri godine. Pored toga, države zastave razvrstane na crnu listu dijele se na one vrlo visokog rizika, visokog rizika, srednjeg do visokog rizika i srednjeg rizika, ovisno o broju zaustavljanja.

(2) Za razvrstavanje države zastave na crnu, sivu ili bijelu listu potrebno je sakupiti najmanje trideset inspekcijskih pregleda brodova u državama članicama Memoranduma.

(3) Metodologija i formule koje će se koristiti za kategorizaciju država zastave moraju biti u skladu s kriterijima države zastave navedenima u Dodatku XXVIII. ovog Pravilnika.

Članak 78.

Kriteriji za procjenu rezultata kompanije

(1) Radi procjene rezultata kompanije iz točke (e) dijela I.1. Priloga I. Direktive 2009/16/EZ, primjenjuju se kriteriji navedeni u Prilogu XXIX koji čini sastavni dio ovog Pravilnika.

(2) Razina uspješnosti kompanije ažurira se svakodnevno, a računa se na temelju 36 mjeseci koji prethode procjeni. U tu svrhu, za izračun se koriste podaci prikupljeni od 17. lipnja 2009. Ako je od 17. lipnja 2009. proteklo manje od 36 mjeseci, za izračun se koriste dostupni podaci.

(3) Kompanije se klasificiraju kao kompanije s vrlo niskim, niskim, srednjim ili visokim rezultatima, kao što je navedeno u točki 3. Dodatka XXIX ovog Pravilnika.

Podaci za nadzor primjene

Članak 79.

Nadležno tijelo dužno je dostavljati Komisiji podatke iz Dodatka XIV ovog Pravilnika u vremenskim razmacima navedenima u tom Dodatku.

VI-3 INSPEKCIJSKI NADZOR NAD BRODICAMA I JAHTAMA

Članak 80.

(1) Odredbe ove glave Pravilnika odnose se na inspekcijski nadzor nad domaćim i stranim brodicama i jahtama.

(2) Inspekcijski nadzor nad brodicama i jahtama obavljaju prvenstveno ovlašteni djelatnici lučkih kapetanija.

Članak 81.

Inspekcijskom pregledu u lukama, teritorijalnom moru i unutarnjim morskim vodama Republike Hrvatske prije svih podvrgavaju se brodice i jahte za koje postoji dojava, sumnja ili je neposrednim opažanjem utvrđeno da:

– brodica ili jahta nema valjane isprave, zapise i/ili knjige;

– brodica ili jahta ima nedostatke u svezi konstrukcije i opreme;

– je brodica ili jahta prekrcana u odnosu na utvrđenu nosivost ili najveći dopušteni broj osoba/putnika;

– je s brodice ili jahte odaslan lažni poziv za pomoć ili je neovlašteno korištena radiopostaja ili su davani lažni vizualni ili zvučni signali;

– granična kontrola nije obavljena prema propisima;

– brodica ili jahta za osobne potrebe neovlašteno obavlja kabotažu;

– brodica ili jahta obavlja gospodarsku djelatnost bez koncesijskog odobrenja;

– osobe na brodici ili jahti neovlašteno vade potonule stvari;

– zapovjednik jahte/voditelj brodice i/ili članovi posade su u plovidbi pod utjecajem alkohola, droga ili psihoaktivnih lijekova;

– osobe na brodici ili jahti onečišćuju more uljem ili otpadom;

– brodica ili jahta glisiraju na udaljenosti od obale manjoj od propisane ili na mjestu gdje je glisiranje zabranjeno;

– brodica ili jahta prilikom dolaska u luku, odlaska iz luke, te za vrijeme plovidbe u luci nije smanjila brzinu, a valovi koji su nastali njihovom plovidbom su nanijeli štetu ili su mogli nanijeti štetu drugim plovnim objektima, obali ili uređajima u luci;

– brodica ili jahta plovi izvan dozvoljenog područja plovidbe;

– se plovidba obavlja na nepropisnoj udaljenosti od obale, objekata marikulture ili plutajuće ograde uređene plaže;

– se brodica ili jahta sidri na mjestu na kojem je sidrenje zabranjeno ili ometa sigurnost plovidbe;

– se brodica ili jahta nije privezala odgovarajućim i ispravnim vezovima prilagođenim meteorološkim uvjetima ili se privezala na način da ometa plovidbu drugih plovnih objekata, kretanje osoba i vozila po obali, kao i rad lučkih naprava;

– se s brodice ili jahte obavlja ronjenje bez plutajuće oznake ronioca;

– brodica ili jahta nema propisani broj članova posade s odgovarajućim ovlaštenjima;

– brodica ili jahta je pretrpjela nesreću ili nanijela drugome štetu.

– brodica ili jahta ne pridržava se pravila o izbjegavanju sudara na moru,

– brodica ili jahta ne vije propisane zastave,

– brodica ili jahta ne obavlja radnje utvrđene posebnim propisom (propisi kojima se uređuje ronjenje, red u lukama, vijanje zastave, onečišćenju mora i dr.)

Članak 82.

(1) U provedbi inspekcijskog nadzora nad brodicom ili jahtom inspektor će:

a) obaviti nadzor nad ispravama brodice ili jahte, te broju i ovlaštenjima posade, navedenim u stavku 3. i 4. ovog članka;

b) uvjeriti se da opće stanje brodice ili jahte, uključujući opremu, udovoljava osnovnim uvjetima glede sigurnosti plovidbe i zaštite pomorskog okoliša.

(2) Isprave iz stavka 1. alineja a) ovog članka moraju biti u izvorniku.

(3) Prilikom obavljanja inspekcijskog pregleda domaće brodice ili jahte, inspektor će pregledati sljedeće isprave:

– dozvola za plovidbu brodice,

– upisni list jahte,

– svjedodžba o sposobnosti jahte za plovidbu,

– ovlaštenja za upravljanje brodicom, odnosno jahtom,

– policu o osiguranju obvezne odgovornosti za nematerijalne štete vlasnika brodice,

– koncesijsko odobrenje za obavljanje određene djelatnosti;

– dokaz o vlasništvu ili punomoć za korištenje brodice ili jahte.

(4) Prilikom obavljanja inspekcijskog pregleda strane brodice ili jahte, inspektor će pregledati sljedeće isprave:

– vinjeta;

– ovjereni popis posade i putnika;

– ovjereni popis osoba koje borave na brodici ili jahti;

– dokaz da je brodica ili jahta sposobna za plovidbu;

– dokaz da je osoba koja zapovijeda brodicom ili jahtom sposobna upravljati plovilom sukladno nacionalnim propisima države čiju zastavu vije, odnosno sukladno propisima Republike Hrvatske;

– dokaz o osiguranju od odgovornosti za štetu počinjenu trećim osobama;

– dokaz o vlasništvu ili punomoć za korištenje brodice ili jahte.

(5) Inspektor će, prilikom obavljanja pregleda domaće brodice ili jahte sukladno stavku 1. alineja b) ovog članka, provjeriti jesu li zadovoljeni zahtjevi Tehničkih pravila.

(6) Inspektor će, prilikom obavljanja pregleda strane brodice ili jahte sukladno stavku 1. alineja b) ovog članka, poduzeti one radnje koje budu potrebne radi osiguravanja da te brodice i jahte ne predstavljaju očitu opasnost po sigurnost, zdravlje ili okoliš.

Članak 83.

Ukoliko postoji očiti razlog za vjerovanje da su zapovjednik jahte, voditelj brodice ili član posade pod utjecajem alkohola, droga ili psihoaktivnih lijekova, inspektor će odgovarajuće primijeniti odredbe članaka 37. i 38. ovog Pravilnika.

Članak 84.

(1) Ako inspektor u obavljanju nadzora utvrdi da brodica ili jahta ima nedostataka koji ugrožavaju sigurnost plovidbe, zabranit će daljnju plovidbu brodice ili jahte.

(2) Ako inspektor u obavljanju nadzora utvrdi da strana brodica ili jahta obavlja prijevoz stvari i putnika između hrvatskih luka uz naplatu (kabotažu), zabranit će daljnju plovidbu brodice ili jahte, te poduzeti i druge mjere za koje je ovlašten prema posebnim propisima.

(3) Ako inspektor u obavljanju nadzora utvrdi da brodica ili jahta ima nedostataka koji bitno ne ugrožavaju sigurnost plovidbe, naredit će vlasniku brodice ili jahte da ih otkloni u određenom roku, ali ne duljem od 30 dana.

(4) Ukoliko se nedostaci brodice ili jahte iz stavka 3. ovog članka ne otklone u danom roku, zabranit će se daljnja plovidba brodice ili jahte.

(5) Ukoliko se domaća brodica ili jahta kojoj je izrečena mjera zabrane plovidbe zatekne u plovidbi, oduzet će se dozvola za plovidbu brodice ili svjedodžba o sposobnosti jahte za plovidbu.

(6) O izrečenoj mjeri iz stavka 5. ovog članka inspektor će u slučaju brodice izvijestiti lučku kapetaniju ili ispostavu koja je izdala dozvolu za plovidbu brodice, a u slučaju jahte i priznatu organizaciju.

Zapisnik

Članak 85.

(1) Po završetku inspekcijskog pregleda brodice ili jahte inspektor će sastaviti zapisnik na obrascu propisanom u okviru sustava upravljanja kvalitetom.

(2) Zapisnik sadrži rezultate inspekcijskog pregleda, utvrđene nedostatke, te pojedinosti o svakoj poduzetoj mjeri.

(3) Inspektor je dužan upoznati zapovjednika jahte, odnosno voditelja brodice, sa sadržajem zapisnika, kao i svim obvezama koje iz zapisnika proizlaze za voditelja brodice, odnosno zapovjednika jahte, vlasnika ili drugu ovlaštenu osobu.

(4) Zapisnik potpisuje zapovjednik jahte, odnosno voditelj brodice ili osoba koja ga zamjenjuje.

(5) Primjerak zapisnika inspektor je dužan uručiti zapovjedniku jahte odnosno voditelju brodice.

Članak 86.

(1) Kad inspektor zapisnički utvrdi nedostatke, donosi i rješenje za otklanjanje nedostataka u određenom roku.

(2) Ukoliko su utvrđeni nedostaci po svojoj prirodi takvi da očito ugrožavaju sigurnost plovidbe, zdravlje ljudi i pomorski okoliš, inspektor će donijeti rješenje o zabrani plovidbe.

(3) Rješenje iz stavaka 1. i 2. ovog članka za domaću brodicu inspektor uručuje voditelju brodice, te dostavlja lučkoj kapetaniji ili ispostavi u kojoj je brodica upisana.

(4) Rješenje iz stavaka 1. i 2. ovog članka za domaću jahtu inspektor uručuje zapovjedniku jahte, te dostavlja lučkoj kapetaniji u kojoj je jahta upisana i priznatoj organizaciji.

(5) Rješenje iz stavaka 1. i 2. ovog članka za stranu brodicu ili jahtu inspektor uručuje voditelju brodice ili zapovjedniku jahte.

(6) Ukoliko je rješenjem iz stavka 2. stranoj brodici ili jahti izrečena mjera zabrane plovidbe lučka kapetanija će o tome izvijestiti državu zastave izravno ili putem najbližeg konzularnog odnosno diplomatskog predstavništva, s priloženim zapisnikom i rješenjem.

(7) Na rješenje iz stavaka 1. i 2. ovog članka voditelj brodice ili zapovjednik jahte, vlasnik ili njihov ovlašteni predstavnik imaju pravo žalbe u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

(8) Žalba se putem nadležne inspekcije ulaže Ministarstvu.

VI-4 INSPEKCIJSKI NADZOR NAD PLUTAJUĆIM OBJEKTIMA I NEPOMIČNIM ODOBALNIM OBJEKTIMA

Članak 87.

(1) U provedbi inspekcijskog nadzora nad plutajućim objektom i nepomičnim odobalnim objektom inspektor će:

a) obaviti nadzor nad ispravama, zapisima i knjigama plutajućeg objekta i nepomičnog odobalnog objekta, te nadzor nad brojem i stručnom osposobljenosti stručnih radnika na plutajućim i nepomičnim odobalnim objektima;

b) uvjeriti se da opće stanje plutajućeg objekta i nepomičnog odobalnog objekta, uključujući opremu i uređaje, udovoljava osnovnim uvjetima glede sigurnosti plovidbe, zaštite pomorskog okoliša, te životnim i radnim uvjetima.

(2) Prilikom obavljanja inspekcijskog pregleda iz stavka 1. ovog članka inspektor će prvenstveno pregledati sljedeće isprave, zapise i knjige:

– suglasnost lučke kapetanije glede sigurnosti plovidbe, ishođenu u postupku izdavanja lokacijske dozvole;

– suglasnost nadležne lučke uprave, gdje je primjenjivo;

– isprave, zapise i knjige plutajućeg objekta i nepomičnog odobalnog objekta kojima se dokazuje sposobnost za uporabu;

– broj i ovlaštenja članova posade.

(3) Inspektor će, prilikom obavljanja pregleda plutajućeg objekta i nepomičnog odobalnog objekta sukladno stavku 1. alineja b) ovog članka, prvenstveno pregledati:

– konstrukciju objekta;

– stambene i sanitarne prostorije;

– sredstva za privez i sidrenje;

– sredstva za spašavanje;

– protupožarnu opremu i sredstva;

– sredstva za signalizaciju;

– opremu za sprečavanje onečišćenja;

– teretne uređaje;

– električne uređaje i rasvjetu.

Članak 88.

(1) Po završetku inspekcijskog pregleda plutajućeg objekta i nepomičnog odobalnog objekta inspektor će sastaviti zapisnik na obrascu propisanom u okviru sustava upravljanja kvalitetom.

(2) Zapisnik sadrži rezultate inspekcijskog pregleda, utvrđene nedostatke, te pojedinosti o svakoj poduzetoj mjeri.

(3) Inspektor je dužan upoznati odgovornu osobu za plutajući objekt i nepomični odobalni objekt, sa sadržajem zapisnika, kao i svim obvezama koje iz zapisnika proizlaze za vlasnika ili drugu ovlaštenu osobu.

(4) Zapisnik potpisuje odgovorna osoba, odnosno druga ovlaštena osoba.

(5) Primjerak zapisnika inspektor je dužan uručiti odgovornoj osobi za plutajući objekt i nepomični odobalni objekt.

Članak 89.

(1) Kad inspektor zapisnički utvrdi nedostatke, donosi i rješenje za otklanjanje nedostataka u određenom roku.

(2) Ukoliko su utvrđeni nedostaci po svojoj prirodi takvi da očito ugrožavaju sigurnost plovidbe, zdravlje ljudi i pomorski okoliš, inspektor će donijeti rješenje o zabrani rada ili zaustavljanju radnje u tijeku koje je pronađen nedostatak.

(3) Rješenje iz stavka 1. i 2. ovog članka inspektor uručuje odgovornoj osobi za plutajući objekt i nepomični odobalni objekt, te ga dostavlja vlasniku, priznatoj organizaciji, Ministarstvu (upisom u odgovarajuću bazu podataka) i lučkoj kapetaniji luke upisa.

(4) Na rješenje iz stavaka 1. i 2. ovog članka odgovorna osoba za plutajući objekt i nepomični odobalni objekt, vlasnik ili njihov ovlašteni predstavnik imaju pravo žalbe u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

(5) Žalba se putem nadležne inspekcije ulaže Ministarstvu.

Članak 90.

(1) Troškove ponovnog inspekcijskog pregleda plutajućeg objekta kojem je izrečena mjera zabrane rada zbog neudovoljavanja uvjetima sigurnosti plovidbe propisanih Pomorskim zakonikom, te Tehničkim pravilima, snosi vlasnik plutajućeg objekta.

(2) Mjera zabrane rada neće se ukinuti dok odgovorna osoba ne podnese dokaz o podmirenju troškova iz stavka 1. ovog članka.

(3) Mjerila i visina troškova iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se u Dodatku XXIV. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

VI-5 INSPEKCIJSKI NADZOR NAD RIBARSKIM BRODOVIMA

Članak 91.

Odredbe ove glave Pravilnika odnose se na inspekcijski nadzor nad domaćim i stranim ribarskim brodovima.

Članak 92.

Prilikom određivanja prioriteta za inspekcijski pregled ribarskog broda u lukama, unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 33. ovog Pravilnika.

Članak 93.

(1) Strani ribarski brodovi koji obavljaju ribolov u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske ili iskrcavaju ulov u lukama Republike Hrvatske, podložni su inspekcijskom nadzoru sukladno odredbama ovog Pravilnika, bez diskriminacije u odnosu na zastavu koju viju ili nacionalnosti brodara, a radi provjere udovoljavanja odredbama posebnih propisa kojim se reguliraju obveze ribarskih brodova.

(2) Strani ribarski brodovi koji ne obavljaju ribolov u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske i ne iskrcavaju ulov u lukama Republike Hrvatske, a viju zastavu države članice Europske zajednice, podložni su inspekcijskom nadzoru u lukama Republike Hrvatske sukladno odredbama ovog Pravilnika, bez diskriminacije u odnosu na zastavu koju viju ili nacionalnost brodara, a radi provjere udovoljavanja odredbama posebnih propisa kojim se reguliraju obveze ribarskih brodova.

(3) Strani ribarski brodovi koji viju zastavu države koja nije članica Europske zajednice, koji ne obavljaju ribolov u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske i ne iskrcavaju svoj ulov u lukama Republike Hrvatske, podložni su inspekcijskom nadzoru u lukama Republike Hrvatske, sukladno odredbama ovog Pravilnika, a radi provjere udovoljavanja Torremolinos protokolu, ali tek kada stupi na snagu.

(4) U obavljanju inspekcijskog nadzora nad stranim ribarskim brodovima duljine manje od 24 metra, inspektor će poduzeti one radnje koje budu potrebne radi osiguravanja da ti brodovi ne predstavljaju očitu opasnost po sigurnost, zdravlje ili okoliš.

(5) Prilikom pregleda stranog ribarskog broda koji vije zastavu države koja nije stranka Torremolinos protokola, inspektor će osigurati da postupak prema tim brodovima i njihovoj posadi ne bude povoljniji u odnosu na brod koji vije zastavu države koja je stranka Torremolinos protokola.

Inspekcijski pregled

Članak 94.

(1) Inspekcijski pregled ribarskog broda može biti osnovni i detaljni.

(2) U obavljanju inspekcijskog pregleda ribarskog broda na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 34., članaka 36. do 40. i članaka 43. do 51. ovog Pravilnika.

VI-6 INSPEKCIJSKI NADZOR NAD PLOVIDBOM, PELJARENJEM I REDOM U LUKAMA I NA OSTALIM DIJELOVIMA UNUTARNJIH MORSKIH VODA I TERITORIJALNOG MORA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 95.

(1) Odredbe ove glave Pravilnika odnose se na inspekcijski nadzor nad plovidbom, peljarenjem i redom u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske, a radi provjere udovoljavanja odredbama posebnih međunarodnih i domaćih propisa.

(2) Inspekcijski nadzor nad plovidbom, peljarenjem i redom u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske obavljaju prvenstveno ovlašteni djelatnici lučkih kapetanija i ovlašteni službenici službe nadzora i upravljanja pomorskim prometom.

(3) Ovlašteni službenici službe nadzora i upravljanja pomorskim prometom obavljaju poglavito inspekcijski nadzor:

– plovidbe i peljarenja;

– posebnih propisa kojim se uređuju sustavi odijeljenog prometa i sustavi javljanja brodova

– posebnih propisa kojima se uređuju zabrane plovidbe pojedinim dijelovima unutarnjih morskih voda ili teritorijalnog mora za određene vrste i veličine brodova, odnosno za brodove koji prevoze određenu vrstu tereta kao i područja zabranjene plovidbe.

Članak 96.

(1) U provedbi inspekcijskog nadzora nad športskim aktivnostima na plovnom putu, koje uključuju organizirano jedrenje, obavljanje podvodnog i sportskog ribolova, skijanje na vodi, plivanje, ronjenje i slično, inspektor će:

– obaviti nadzor nad posjedovanjem propisanog odobrenja lučke kapetanije za održavanje natjecanja;

– uvjeriti se da se organizator pridržava mjera i uvjeta glede sigurnosti takmičara i drugih sudionika u pomorskom prometu (sigurnosti plovidbe), zaštite pomorskog okoliša kao i ostalih uvjeta propisanih odobrenjem kapetanije.

(2) U provedbi inspekcijskog nadzora nad drugim aktivnostima na moru, koje uključuju polijetanje i slijetanje padobranom, jedrenje na dasci, podvodni ribolov ili druga aktivnost pod morem, kupanje i plivanje izvan dozvoljenog područja i druge aktivnosti definirane posebnim propisom kojim se uređuje red u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske, inspektor će:

– obaviti nadzor nad odnosnim ispravama, zapisima i knjigama

– pregledati isprave na temelju kojih se može utvrditi identitet osobe (osobna iskaznica, putovnica i sl.).

Zapisnik

Članak 97.

(1) Po završetku inspekcijskog pregleda inspektor će sastaviti zapisnik na obrascu propisanom u okviru sustava upravljanja kvalitetom.

(2) Zapisnik sadrži rezultate inspekcijskog pregleda, utvrđene nedostatke, te pojedinosti o svakoj poduzetoj mjeri.

(3) Inspektor je dužan upoznati odgovornu ili ovlaštenu osobu sa sadržajem zapisnika, kao i svim obvezama koje iz zapisnika proizlaze za odgovornu ili ovlaštenu osobu.

(4) Zapisnik potpisuje odgovorna ili ovlaštena osoba.

(5) Primjerak zapisnika inspektor je dužan uručiti odgovornoj ili ovlaštenoj osobi.

Članak 98.

(1) Ukoliko su utvrđeni nedostaci po svojoj prirodi takvi da očito ugrožavaju sigurnost plovidbe, zdravlje ljudi i pomorski okoliš, inspektor će donijeti rješenje o zabrani rada ili zaustavljanju radnje u tijeku koje je pronađen nedostatak.

(2) Rješenje iz stavka 1. ovog članka inspektor uručuje odgovornoj ili ovlaštenoj osobi stranke u postupku, te ga dostavlja Ministarstvu i nadležnoj lučkoj kapetaniji.

(3) Na rješenje iz stavka 1. ovog članka stranka u postupku ili njezin ovlašteni predstavnik imaju pravo žalbe u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

(4) Žalba se putem nadležne inspekcije ulaže Ministarstvu.

VI-7 INSPEKCIJSKI NADZOR U ZAŠTIĆENOM EKOLOŠKO-RIBOLOVNOM POJASU REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 99.

Odredbe ove glave Pravilnika odnose se na inspekcijski nadzor nad zaštitom morskog okoliša u ZERP-u, a radi provjere udovoljavanja odredbama posebnog propisa kojim se reguliraju mjere zaštite okoliša kojih se moraju pridržavati svi pomorski objekti koji plove ili se nalaze u ZERP-u.

Članak 100.

(1) Inspektor će provesti inspekcijski nadzor broda u plovidbi u zaštićenom ekološko-ribolovnom pojasu radi utvrđivanja svih relevantnih činjenica i dokaza u slučajevima kada postoji osnovana sumnja da je brod za vrijeme plovidbe ZERP-om prekršio odredbe ovog Pravilnika i/ili primjenjivih međunarodnih standarda i pravila za sprečavanje, smanjivanje ili nadziranje onečišćenja mora, što za posljedicu ima ispuštanje, iskrcaj ili potapanje većih razmjera koje uzrokuje ili bi moglo uzrokovati značajno onečišćenje morskog okoliša, a brod odbije dati lučkoj kapetaniji ili Središnjici za usklađivanje traganja i spašavanja na moru informacije o brodu, teretu, luci polazišta i odredišta, te druge relevantne podatke bitne za utvrđivanje da li je pomorski objekt prekršio propise, sukladno posebnom propisu, ili su informacije očito netočne ili postoje drugi opravdani razlozi.

(2) Kada tijekom inspekcijskog nadzora iz stavka 2. ovog članka, inspektor prikupi jasne i objektivne dokaze da je brod za vrijeme plovidbe ZERP-om prekršio odredbe ovog Pravilnika i/ili primjenjivih međunarodnih standarda i pravila za sprečavanje, smanjivanje ili nadziranje onečišćenja mora što je uzrokovalo ili prijeti uzrokovanjem značajne štete u ZERP-u, teritorijalnom moru, unutarnjim morskim vodama ili obalnom području, inspektor će izreći mjeru zaustavljanja ili zadržavanja broda, te dostaviti sve relevantne podatke Upravi ili nadležnoj lučkoj kapetaniji radi pokretanja odgovarajućeg upravnog, prekršajnog ili sudskog postupka.

(3) U slučaju zaustavljanja ili zadržavanja broda, inspektor će dozvoliti brodu nastavak plovidbe tek nakon dovršetka svih inspekcijskih, istražnih i drugih radnji, te nakon što položi valjano osiguranje, ako to ne bi predstavljalo nerazumnu prijetnju morskom okolišu, u kojem slučaju inspektor može uputiti brod u najbliže brodogradilište na popravak.

(4) U slučaju izricanja mjere zaustavljanja ili zadržavanja broda, inspektor će pisanim putem izravno izvijestiti državu zastave broda, uz priloženi inspekcijski zapisnik i rješenje, a ako to nije moguće, inspektor će izvijestiti najbliže konzularno odnosno diplomatsko predstavništvo o svim okolnostima koje su bile razlog za zaustavljanje ili zadržavanje broda.

VII. INSPEKCIJSKI NADZOR HIDROGRAĐEVINSKE INSPEKCIJE

Članak 101.

Inspekcijski nadzor hidrograđevinske inspekcije obuhvaća:

1. nadzor nad lukama;

2. nadzor nad održavanjem i obilježavanjem plovnih putova;

3. nadzor nad izgradnjom objekata i/ili izvođenjem drugih zahvata u prostoru na unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru, odnosno na njihovim obalama,

Nadzor nad lukama

Članak 102.

Prilikom obavljanja nadzora nad lukama u pogledu održavanja operativnih i drugih obala, lukobrana, dubina, uređaja, postrojenja i drugih objekata namjenjenih za sidrenje, zaštitu i privez brodova, uređaja za ukrcavanje i iskrcavanje putnika, stvari i tereta, kao i opremljenost uređajima namjenjenim za prihvat zauljenih voda, uljnih ostataka i smeća s brodova, inspektor naročito nadzire:

– da li se održava tehnička ispravnost operativnih i drugih obala, lukobrana, uređaja za sidrenje, zaštitu i privez brodova, uređaja koji služe sigurnosti prilikom ukrcanja, iskrcanja i prekrcavanja osoba i tereta, te rasvjete operativnih i ostalih obala,

– da li se održavaju označene i publicirane dubine, širine i visine,

– da li je luka opremljena uređajima za prihvat otpada i ostataka tereta, te planom za prihvat i rukovanje otpadom i ostacima tereta,

– da li se vodi računa o najvećim dopuštenim opterećenjima operativnih i drugih obala, naprava sidrenje i privez, uređaja za ukrcaj, iskrcaj i prekrcaj putnika i stvari i tereta, te da li pravna osoba koja upravlja lukom posjeduje ispravu o maksimalnom dozvoljenom opterećenju obale izdanu od ovlaštene stručne osobe i svjedodžbu o tehničkim karakteristikama naprave za privez plovnih objekata izdanu od priznate stručne organizacije,

– da li pravna osoba koja upravlja lukom, prilikom izgradnje nove luke, dijela luke ili pojedinog mjesta pristajanja, odnosno priveza posjeduje maritimnu studiju, prihvaćenu i potvrđenu od strane nadležne lučke kapetanije,

– da li se radovi na izgradnji i održavanju luke obavljaju sukladno tehničkoj dokumentaciji odobrenoj od nadležnog tijela, sukladno posebnim propisima, te sukladno propisima o sigurnosti plovidbe,

– da li se vodi dokumentacija vezana za održavanje luke,

– da li koncesionar luke koristi odobrene premaze protiv obraštanja prilikom nanošenja na plovila.

– da li je ovlaštenik koncesije na terminalu za rasute terete uveo i primijenio sustav upravljanja kvalitetom.

Članak 103.

Prilikom obavljanja nadzora nad lukama otvorenim za međunarodni promet, a u svezi njihove sigurnosne zaštite, sukladno posebnom zakonu, inspektor, u suradnji s ovlaštenim službenicima Ministarstva unutarnjih poslova, naročito nadzire:

– da li je lučka uprava ili ovlaštenik koncesije u luci posebne namjene ustrojio službu zaduženu za sigurnosnu zaštitu luke sukladno propisima kojim je uređena sigurnosna zaštita pomorskih brodova i luka;

– da li je lučka uprava ili ovlaštenik koncesije u luci posebne namjene osigurao izradu procjene sigurnosti luke;

– da li je lučka uprava ili ovlaštenik koncesije u luci posebne namjene osigurao izradu plana sigurnosne zaštite luke;

– da li lučka uprava ili ovlaštenik koncesije u luci posebne namjene postupa sukladno planu sigurnosne zaštite luke i posebnom zakonu;

– da li je plan sigurnosne zaštite luke zaštićen od neovlaštenog pristupa ili otkrivanja;

– da li su nastupile okolnosti za izmjene i dopune sigurnosne procjene luke;

– da li osoba zadužena za sigurnost luke izvršava poslove i zadaće utvrđene planom sigurnosne zaštite i posebnim zakonom;

– da li priznata organizacija za sigurnost luka ima poslovni ili drugi interes u obavljanju poslova fizičke zaštite ili drugih poslova koji proizlaze iz procjene i plana sigurnosti luke;

– da li se vode potrebni zapisi i da li su zaštićeni od neovlaštenog pristupa ili otkrivanja;

– da li je lučka uprava ili ovlaštenik koncesije u lukama posebne namjene postupio po nalogu inspektora.

Nadzor nad plovnim putovima i objektima sigurnosti plovidbe

Članak 104.

Prilikom obavljanja nadzora nad održavanjem i obilježavanjem plovnih putova u teritorijalnom moru i unutrašnjim morskim vodama, te prilikom nadzora objekata sigurnosti plovidbe na tim plovnim putovima, inspektor naročito nadzire:

– da li se radovi na uređenju plovnog puta odvijaju u skladu s tehničkom dokumentacijom odobrenom od nadležnih tijela, sukladno propisima koji se odnose na uređenje plovnog puta i sukladno propisima o sigurnosti plovidbe,

– da li se plovni put održava pravilno u pogledu dubina, širina, visina, radijusa krivina i dr.,

– da li pravna osoba čija je obveza održavanje objekata sigurnosti plovidbe, obavlja redovito, odnosno planom predviđeno održavanje tih objekata, prema tehničkim propisima, odnosno sukladno propisima sigurnosti plovidbe,

– da li se radovi na održavanju, rekonstrukciji, adaptaciji ili građenju objekata sigurnosti plovidbe odvijaju sukladno tehničkoj dokumentaciji odobrenoj od nadležnog tijela, sukladno posebnom zakonu i sukladno propisima o sigurnosti plovidbe,

– da li se vodi dokumentacija i evidencija propisana za rad, održavanje i građenje objekata sigurnosti plovidbe,

– da li objekti sigurnosti plovidbe rade u skladu s podacima objavljenim u »Popisu svjetala i signala za maglu«,

– da li se objekti sigurnosti plovidbe redovno održavaju.

Nadzor nad izgradnjom objekata i/ili izvođenjem drugih zahvata u prostoru na unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru, odnosno na njihovim obalama

Članak 105.

(1) Prilikom obavljanja nadzora nad izgradnjom i/ili izvođenjem drugih zahvata u prostoru na unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru ili na njihovim obalama, u pogledu njihovog utjecaja na sigurnost plovidbe, inspektor osobito nadzire:

– da li je prethodno izgradnji i/ili izvođenju drugih zahvata u prostoru koji se izvode na unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru, odnosno na njihovim obalama ishođena suglasnost nadležne lučke kapetanije, glede sigurnosti plovidbe, te da li se izvođač odnosno investitor zahvata pridržava danih uvjeta,

– da li se tijekom izgradnje i/ili izvođenja drugih zahvata u prostoru koji se izvode na unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru ili na njihovim obalama, poduzete mjere u skladu s propisima o sigurnosti plovidbe.

(2) Ako inspektor prilikom obavljanja nadzora iz stavka 1. ovog članka ne utvrdi podatke o investitoru/izvođaču u roku od osam dana od prvog inspekcijskog pregleda, provodi postupak prema nepoznatom investitoru/izvođaču ili investitoru/izvođaču nepoznatog boravišta.

Zapisnik

Članak 106.

(1) Nakon obavljenog nadzora iz članka 102. – 105. inspektor sastavlja zapisnik na obrascu propisanom u okviru sustava upravljanja kvalitetom.

(2) Ukoliko su zapisnikom utvrđeni određeni nedostaci inspektor donosi rješenje o otklanjanju nedostataka s rokom njihovog otklanjanja, na obrascu propisanom u okviru sustava upravljanja kvalitetom, podnosi zahtjev za pokretanje postupka za pomorski prekršaj, te poduzima druge mjere u skladu s odredbama Pomorskog zakonika i Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka.

(3) Ukoliko se u provođenju nadzora prema odredbama članka 105. utvrdi da se objekti u teritorijalnom moru i unutrašnjim morskim vodama ili na njihovim obalama grade na način da se ugrožava sigurnost plovidbe i da se objekt gradi protivno ili bez suglasnosti nadležne lučke kapetanije, inspektor donosi rješenje o zabrani uporabe pomorskog dobra u smislu gradnje i izvođenja zahvata u prostoru, te zabrani pristajanja, plovidbe i/ili sidrenja na dijelu unutarnjih morskih voda, teritorijalnog mora ili na njegovim obalama i ima pravo postaviti službeni znak na kojem piše »ZABRANJENO PRISTAJANJE« ili »ZABRANJENO SIDRENJE« ili »ZABRANJENA PLOVIDBA« odnosno službeni znak na kojem piše » OBUSTAVLJENI RADOVI NA POMORSKOM DOBRU » ili po potrebi dva ili više navedenih službenih znakova, o čemu će se napraviti zabilježba u inspekcijskom zapisniku.

(4) O bespravnoj gradnji iz stavka 3. ovog članka inspektor će izvijestiti nadležnu građevinsku inspekciju.

(5) Ukoliko je počinjeno kazneno djelo iz članka 252. Kaznenog zakonika, inspektor će na temelju članka 180. Zakona o kaznenom postupku inicirati podnošenje kaznene prijave od strane lučke kapetanije.

VIII. OBVEZNI PREGLEDI ZA SIGURNU PLOVIDBU RO-RO PUTNIČKIH BRODOVA I BRZIH PUTNIČKIH PLOVILA NA REDOVNIM LINIJAMA

Primjena

Članak 107.

Odredbe ove glave odnose se na sve ro-ro putničke brodove i brza putnička plovila, bez obzira na njihovu državnu pripadnost, koja plove na domaćim ili međunarodnim redovnim linijama.

VIII-1 OBVEZNI PREGLEDI ZA SIGURNU PLOVIDBU RO-RO PUTNIČKIH BRODOVA I BRZIH PUTNIČKIH PLOVILA NA MEĐUNARODNIM REDOVNIM LINIJAMA

Početna provjera ro-ro putničkog broda i brzog putničkog plovila

Članak 108.

(1) Prije uspostave redovne linije za ro-ro putnički brod i brzo putničko plovilo, odnosno prije isteka roka od 12 mjeseci za brod koji već plovi na takvoj liniji, inspektor mora utvrditi sljedeće:

a) da li brod posjeduje valjane svjedodžbe izdane od države zastave ili od priznate organizacije u ime države zastave;

b) da li je brod pregledan u svrhu izdavanja svjedodžbi u skladu s odgovarajućim procedurama i uputstvima propisanim rezolucijom Međunarodne pomorske organizacije A.746(18) u svezi s harmoniziranim sustavom pregleda i certifikacije.

c) da li brod udovoljava standardima utvrđenim za klasifikaciju prema pravilima priznate organizacije, ili pravilima prihvaćenima kao jednako vrijednima od strane države zastave u smislu konstrukcije i održavanja trupa, strojeva i električnih i upravljačkih uređaja;

d) da li je brod opremljen zapisivačem podataka o putovanju (u daljnjem tekstu VDR/S-VDR) u svrhu pružanja podataka u slučaju istraživanja pomorskih nesreća. VDR/S-VDR mora udovoljavati funkcionalnim zahtjevima rezolucije Međunarodne pomorske organizacije A.861(20), te ispitnim standardima Međunarodne elektrotehničke komisije (IEC) navedenim u standardu br. 61996. Za VDR/S-VDR koji je ugrađen na brod prije stupanja na snagu ovog Pravilnika mogu se dozvoliti pojedina odstupanja od zahtjeva.

(2) Nakon obavljene početne provjere ro-ro putničkog broda i brzog putničkog plovila, inspektor sastavlja zapisnik na obrascu propisanom u okviru sustava upravljanja kvalitetom.

(3) Na temelju zapisnika iz stavka 2. ovog članka lučka kapetanija izdaje potvrdu o početnoj provjeri ro-ro putničkog broda i brzog putničkog plovila na obrascu propisanom u okviru sustava upravljanja kvalitetom.

Početne provjere u svezi s kompanijama i državama zastavama

Članak 109.

(1) Prije početka uspostave redovne linije za ro-ro putnički brod ili brzo putničko plovilo, odnosno prije isteka roka od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika za brod koji već plovi na redovnoj liniji, inspektor mora:

1. Provjeriti da li kompanija koja upravlja ili namjerava upravljati ro-ro putničkim brodom ili brzim putničkim plovilom na redovnoj liniji udovoljava sljedećim zahtjevima:

a) primjenjuje posebne zahtjeve navedene u Dodatku XIX. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika, te udovoljava odredbama članka 108.

b) unaprijed prihvaća da lučka kapetanija i predstavnici država u čije luke brod uplovljava, kao i bilo koje druge stvarno zainteresirane države članice Europske unije, mogu voditi, u potpunosti sudjelovati ili surađivati u svakoj istrazi povezanoj s pomorskom nesrećom ili incidentom, te da će im dozvoliti pristup podacima dobivenim iz VDR/S-VDR-a ro-ro putničkog broda ili brzog putničkog plovila koji je bio uključen u nesreću ili incident.

2. Provjeriti da li je, za brodove koji nisu hrvatske državne pripadnosti ili pripadnosti država članica Europske unije, država zastave prihvatila obvezu kompanije za ispunjavanje zahtjeva ovog Pravilnika.

(2) Nakon obavljene početne provjere u svezi s kompanijom, odnosno državom zastave, inspektor sastavlja zapisnik na obrascu propisanom u okviru sustava upravljanja kvalitetom.

(3) Na temelju zapisnika iz stavka 2. ovog članka lučka kapetanija izdaje potvrdu o početnoj provjeri kompanije na obrascu propisanom u okviru sustava upravljanja kvalitetom.

Početni posebni pregled

Članak 110.

(1) Prije uspostave redovne linije za ro-ro putnički brod i brzo putničko plovilo, odnosno prije isteka roka od 12 mjeseci za brod koji već plovi na redovnoj liniji, inspektor mora obaviti početni posebni pregled u skladu s Dodacima XIX. i XX. koji su sastavni dio ovog Pravilnika, kako bi se utvrdilo da brod ispunjava potrebne zahtjeve za sigurnu plovidbu na redovnoj liniji.

(2) Kada se odredbe ovoga članka primjenjuju prije početka plovidbe broda na redovnoj liniji, lučka kapetanija mora odrediti datum početnog posebnog pregleda, koji ne smije biti dulji od jednog mjeseca nakon zaprimanja dokaza potrebnih za završavanje pregleda iz članaka 108. i 109.

Članak 111.

Na osnovi zadovoljavajućih rezultata početne provjere i početnog posebnog pregleda lučka kapetanija izdaje odobrenje za plovidbu na redovnoj liniji sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje javni obalni linijski promet, na obrascu propisanom u okviru sustava upravljanja kvalitetom.

Posebne odredbe

Članak 112.

(1) Kada se ro-ro putnički brod ili brzo putničko plovilo uključuje na novu redovnu liniju, inspektor mora uzeti u obzir prethodne provjere i preglede koji su obavljeni na takvom brodu na prethodnoj redovnoj liniji u skladu s odredbama ovoga Pravilnika. Ako inspektor utvrdi da prethodne provjere i pregledi odgovaraju novim uvjetima plovidbe, neće se primijeniti odredbe iz članaka 108., 109. i 110. prije početka plovidbe ro-ro putničkog broda ili brzog putničkog plovila na novoj redovnoj liniji.

(2) Odredbe članaka 108., 109. i 110. neće se primijeniti kada se ro-ro putnički brod ili brzo putničko plovilo koje udovoljava zahtjevima ovog Pravilnika, te koje plovi na redovnoj liniji na koju se odnose odredbe ovog Pravilnika, prebaci na drugu redovnu liniju za koju su karakteristike plovidbe utvrđene sličnima od strane lučke kapetanije i vlasti druge države ili država domaćina između čijih luka takav brod plovi, te su te države suglasne da taj brod ispunjava sve zahtjeve za sigurnu plovidbu na redovnoj liniji.

Na zahtjev kompanije lučka kapetanija i države domaćini između čijih luka gore spomenuti brod plovi mogu unaprijed potvrditi jesu li karakteristike plovidbe slične.

(3) U slučajevima kada zbog nepredviđenih okolnosti, zamjena broda na redovnoj liniji mora biti izvedena brzo da bi se očuvao kontinuitet plovidbe na liniji, a odredbe iz stavaka 1. i 2. ovog članka nije moguće primijeniti, lučka kapetanija može dozvoliti ro-ro putničkom brodu ili brzom putničkom plovilu plovidbu pod sljedećim uvjetima:

a) da je vizualnim pregledom broda i dokumenata utvrđeno da brod udovoljava zahtjevima za sigurnu plovidbu, i

b) da se provjere i pregledi iz članaka 108., 109. i 110. obave u roku ne duljem od jednog mjeseca.

Redovni posebni pregledi i drugi pregledi

Članak 113.

(1) Ro-ro putnički brod i brzo putničko plovilo mora se jednom u 12 mjeseci podvrgnuti sljedećim pregledima:

– posebnom pregledu, u skladu s Dodatkom XX. koji je sastavni dio ovog Pravilnika, i

– pregledu za vrijeme plovidbe na redovnoj liniji, koji ima za cilj pokriti što više područja navedenih u dodacima XIX., XX. i XXI. koji su sastavni dio ovog Pravilnika u svrhu potvrđivanja da gore spomenuti brod zadovoljava sve potrebne zahtjeve za sigurnu plovidbu.

Početni posebni pregled u skladu s člankom 110. računa se kao posebni pregled u smislu odredaba ovoga članka.

(2) Posebni pregled mora se provoditi u skladu s Dodatkom XX. u slučajevima kada ro-ro putnički brod ili brzo putničko plovilo obavi veće popravke, preinake ili promjene, odnosno kada promijeni kompaniju ili zastavu pripadnosti ili promijeni klasifikacijsko društvo. Međutim, u slučaju promjene kompanije ili zastave ili promjene klasifikacijskog društva broda, lučka kapetanija može, na temelju prethodno obavljenih provjera i pregleda, te utvrđivanja da sigurna plovidba broda nije ugrožena ovim promjenama, brod osloboditi od obveze podvrgavanja posebnom pregledu kako se zahtjeva ovim stavkom.

(3) U slučaju da pregledom iz stavka 1. ovoga članka inspektor utvrdi nedostatke u odnosu na zahtjeve ovoga Pravilnika, koji su razlog za zabranu operacija na odnosnoj redovnoj liniji, za sve troškove u svezi s pregledom teretit će se kompanija.

Izvješćivanje

Članak 114.

Lučka kapetanija mora izvijestiti kompanije pravodobno, pisanim putem o rezultatima provjera i pregleda iz članaka 108., 109., 110. i 113.

Zabrana operacija na redovnoj liniji

Članak 115.

(1) Inspektor će ro-ro putničkom brodu ili brzom putničkom plovilu zabraniti operacije na redovnoj liniji u sljedećim slučajevima:

a) kada ne udovoljava odredbama članaka 108. i 109. ovoga Pravilnika;

b) kada se utvrde nedostaci sukladno pregledima iz članaka 110. i 113. koji predstavljaju neposrednu opasnost za ljudske živote, brod, njegovu posadu i putnike;

c) kada su utvrđeni nedostaci koji su u suprotnosti sa zahtjevima iz propisa kojim se uređuje prijavljivanje opasnih i onečišćujućih tvari, propisa kojim se uređuju minimalni zahtjevi za obuku pomoraca, ISM Kodeksa, a koji predstavljaju neposrednu opasnost za ljudske živote, brod, njegovu posadu i putnike.

d) kada nisu izvršene konzultacije od strane države zastave u svezi s odredbama posebnog propisa kojim se uređuju izuzeća i izdavanje dozvole za rad brzog plovila.

e) kada brod ne posjeduje odobrenje za plovidbu na redovnoj liniji.

Zabrana operacija trajat će sve dok se ne utvrdi da je neposredna opasnost otklonjena i da su zahtjevi ovoga Pravilnika ispunjeni.

U slučaju zabrane operacija inspektor mora pisanim putem izvijestiti kompaniju o zabrani, uz navođenje svih razloga za zabranu operacija.

(2) Kada ro-ro putnički brod ili brzo putničko plovilo već plovi na redovnoj liniji, a utvrde se nedostaci, inspektor će naložiti njihovo otklanjanje u određenom roku, uz uvjet da utvrđeni nedostaci ne predstavljaju neposrednu opasnost za sigurnost broda, njegovu posadu i putnike. Nakon otklanjanja nedostataka inspektor mora utvrditi da su nedostaci zadovoljavajuće otklonjeni. U slučaju da nedostaci nisu zadovoljavajuće otklonjeni inspektor će brodu zabraniti operacije.

(3) Stranka ima pravo žalbe na rješenje o zabrani operacija broda na redovnoj liniji u roku od 15 dana od izdavanja rješenja o zabrani operacija. Žalbe trebaju biti žurno riješene. Inspektor će izvijestiti kompaniju o pravu na žalbu.

(4) U slučaju gdje se odredbe članaka 108., 109. i 110. primjenjuju prije uspostave redovne linije, lučka kapetanija mora, u slučaju neodobravanja uspostave takve linije, donijeti rješenje u roku ne duljem od jednog mjeseca nakon obavljanja početnog posebnog pregleda, te isto odmah dostaviti kompaniji.

Postupci u svezi s početnim i redovnim posebnim pregledom

Članak 116.

(1) Inspektor mora u provođenju posebnog pregleda određenog broda surađivati s odgovarajućim službama druge države(a) domaćina. Posebne preglede moraju obaviti timovi kvalificiranih inspektora, pri čemu se mogu u sastav tima uključiti i inspektori drugih država domaćina. Kad god postoji potreba za kvalitetnom procjenom udovoljavanja odredbama klasifikacijskih društava, u gore spomenute timove mogu biti uključeni i inspektori/stručnjaci priznatih organizacija. Inspektor će svoja izvješća dostaviti Ministarstvu, a Ministarstvo će ista dostaviti državi zastave, ako ta država nije država domaćin, uključena u pregled broda.

(2) Inspektor može izvršiti pregled broda na redovnoj liniji na zahtjev druge države domaćina.

(3) Inspektor mora na zahtjev kompanije pozvati predstavnike države zastave, koja nije jedna od država domaćina, da budu prisutni za vrijeme posebnog pregleda prema odredbama ovog Pravilnika.

(4) Inspektor mora u slučaju planiranja pregleda u skladu s odredbama članaka 110. i 113. posvetiti dužnu pažnju zahtjevima u pogledu reda plovidbe i održavanja brodova.

(5) O nalazima obavljenog početnog i redovnog posebnog pregleda inspektor sastavlja zapisnik na obrascu propisanom u okviru sustava upravljanja kvalitetom.

(6) U slučaju neslaganja između Ministarstva i druge(ih) država domaćina o ispunjavanju zahtjeva iz članka 108. i članka 109. stavak 1. ovog Pravilnika, Ministarstvo će odmah izvijestiti Europsku komisiju o razlozima neslaganja.

(7) Ako je brod, u skladu s člancima 109. i 110.ovog Pravilnika, pregledala država domaćin koja nije država zastave, taj posebni pregled upisuje se u Bazu podataka inspekcijskih pregleda Komisije kao detaljni ili prošireni inspekcijski pregled, te se uzima u obzir u smislu članaka 58., 59. i 60. ovog Pravilnika i za računanje ispunjavanja obveze obavljanja inspekcijskih pregleda za svaku državu članicu, u svim točkama iz Dodatka VII. i Dodatka VII.A ovog Pravilnika.

(8) Ne dovodeći u pitanje zabranu operacija ro-ro putničkih ili brzih putničkih plovila u skladu s člankom 115. ovog Pravilnika, odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se, prema potrebi, na mjere o otklanjanju nedostataka, zabrani plovidbe, odbijanja uplovljavanja, naknadnim inspekcijskim pregledima, prema potrebi.

Suradnja među državama

Članak 117.

Ministarstvo i lučka kapetanija moraju surađivati s drugim državama domaćinima u primjeni odredaba ove Glave Pravilnika.

VIII-2 OBVEZNI PREGLEDI ZA SIGURNU PLOVIDBU RO-RO PUTNIČKIH BRODOVA I BRZIH PUTNIČKIH PLOVILA NA DOMAĆIM REDOVNIM LINIJAMA

Članak 118.

(1) Prije početka uspostave redovne linije za ro-ro putnički brod ili brzo putničko plovilo, odnosno prije isteka roka od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika za brod koji već plovi na redovnoj liniji, inspektor mora provjeriti da li kompanija koja upravlja ili namjerava upravljati ro-ro putničkim brodom ili brzim putničkim plovilom na redovnoj liniji primjenjuje posebne zahtjeve navedene u Dodatku XIX. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) Prije uspostave redovne linije za ro-ro putnički brod i brzo putničko plovilo, odnosno prije isteka roka od 12 mjeseci za brod koji već plovi na redovnoj liniji, inspektor mora obaviti posebni pregled u skladu s Dodacima XIX. i XX. koji su sastavni dio ovog Pravilnika, kako bi se utvrdilo da brod ispunjava potrebne zahtjeve za sigurnu plovidbu na redovnoj liniji.

(3) Na osnovi zadovoljavajućih rezultata provjere kompanije i posebnog pregleda lučka kapetanija izdaje odobrenje za plovidbu na redovnoj liniji sukladno posebnom propisu kojim se uređuje javni obalni linijski promet, na obrascu propisanom u okviru sustava upravljanja kvalitetom.

Redovni posebni pregledi i drugi pregledi

Članak 119.

(1) Ro-ro putnički brod i brzo putničko plovilo mora se jednom u 12 mjeseci podvrgnuti sljedećim pregledima:

– posebnom pregledu, u skladu s Dodatkom XX. koji je sastavni dio ovog Pravilnika,

– pregledu za vrijeme plovidbe na redovnoj liniji, koji ima za cilj pokriti što više područja navedenih u dodacima XIX., XX. i XXI. koji su sastavni dio ovog Pravilnika u svrhu potvrđivanja da gore spomenuti brod zadovoljava sve potrebne zahtjeve za sigurnu plovidbu.

(2) Posebni pregled mora se provoditi u skladu s Dodatkom XX. u slučajevima kada ro-ro putnički brod ili brzo putničko plovilo obavi veće popravke, preinake ili promjene, odnosno kada promijeni kompaniju. Međutim, u slučaju promjene kompanije, lučka kapetanija može, na temelju prethodno obavljenih pregleda, te utvrđivanja da sigurna plovidba broda nije ugrožena ovim promjenama, brod osloboditi od obveze podvrgavanja posebnom pregledu kako se zahtjeva ovim stavkom.

(3) U slučaju da pregledom iz stavka 1. ovoga članka inspektor utvrdi nedostatke u odnosu na zahtjeve ovoga Pravilnika, koji su razlog za zabranu operacija na odnosnoj redovnoj liniji, za sve troškove u svezi s pregledom teretit će se kompanija.

(4) Inspektor mora u slučaju planiranja pregleda u skladu s odredbama ovog članka posvetiti dužnu pažnju zahtjevima u pogledu reda plovidbe i održavanja brodova.

(5) O nalazima obavljenog posebnog pregleda inspektor sastavlja zapisnik na obrascu propisanom u okviru sustava upravljanja kvalitetom.

Zabrana operacija na redovnoj liniji

Članak 120.

(1) Inspektor će ro-ro putničkom brodu ili brzom putničkom plovilu zabraniti operacije na redovnoj liniji u sljedećim slučajevima:

a) kada brod ne posjeduje odobrenje za plovidbu na redovnoj liniji u nacionalnoj plovidbi;

b) kada se utvrde nedostaci sukladno pregledu iz članka 119. koji predstavljaju neposrednu opasnost za ljudske živote, brod, njegovu posadu i putnike, te okoliš;

c) kada su utvrđeni nedostaci koji su u suprotnosti sa zahtjevima iz propisa kojim se uređuje prijavljivanje opasnih i onečišćujućih tvari, propisa kojim se uređuju minimalni zahtjevi za obuku pomoraca, ISM Kodeksa, a koji predstavljaju neposrednu opasnost za ljudske živote, brod, njegovu posadu i putnike, te okoliš.

(2) Zabrana operacija trajat će sve dok se ne utvrdi da je neposredna opasnost otklonjena i da su zahtjevi ovoga Pravilnika ispunjeni.

(3) U slučaju zabrane operacija inspektor mora pisanim putem izvijestiti kompaniju o zabrani, uz navođenje svih razloga za zabranu operacija.

Članak 121.

Na sva pitanja koja nisu posebno uređena u ovoj glavi Pravilnika, odgovarajuće se primjenjuju odredbe glave VIII-1 ovog Pravilnika.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 122.

Inspektori koji su do stupanja na snagu ovog Pravilnika obavljali poslove inspekcijskog nadzora stranih brodova a ne ispunjavaju kriterije navedene u članku 5. stavak 2. i 3. ovog Pravilnika nastavit će obavljati iste poslove i bit će imenovani sukladno članku 6. ovog Pravilnika.

Članak 123.

Odredbe članaka, 79. i članka 116. stavak 6. primjenjuju se od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Članak 124.

Na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe (»Narodne novine«, br. 127/2005, 38/2008 i 5/2011).

Članak 125.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/10-02/88
Urbroj: 530-04-10-4
Zagreb, _____________

Ministar
Božidar Kalmeta
, v. r.

DODATAK I.

ELEMENTI SUSTAVA NADZORA DRŽAVE LUKE
(u svezi članka 55. i 58.)

Sustav nadzora stranih brodova uključuje ove elemente:

I. Rizični profil broda

Rizični profil broda određuje se kombinacijom sljedećih općih i povijesnih parametara:

1. Opći parametri

(a) Vrsta broda

Putnički brodovi, tankeri za ulje i kemikalije, tankeri za plin i brodovi za rasute terete smatraju se rizičnim brodovima.

(b) Starost broda

Brodovi stariji od 12 godina smatraju se rizičnim brodovima.

(c) Rezultati države zastave

(i) Brodovi koji plove pod zastavom države s visokim postotkom zadržavanja na području Pariškog memoranduma smatraju se rizičnim brodovima.

(ii) Brodovi koji plove pod zastavom države s niskim postotkom zadržavanja na području Pariškog memoranduma smatraju se manje rizičnim brodovima.

(iii) Brodovi koji plove pod zastavom države za koju je obavljen pregled i prema potrebi predložen plan korektivnih mjera, u skladu s Okvirom i postupcima za sustav dobrovoljnog nadzora država članica IMO-a, smatraju se manje rizičnim brodovima. Kad se donesu mjere iz članka 58. stavka 3., država zastave tog broda mora dokazati usklađenost s Kodeksom za provedbu obveznih dokumenata IMO-a.

(d) Priznate organizacije

(i) Brodovi kojima su svjedodžbe izdale priznate organizacije s lošim ili vrlo lošim rezultatima u pogledu postotka zadržavanja na području Pariškog memoranduma, smatraju se rizičnim brodovima.

(ii) Brodovi kojima su svjedodžbe izdale priznate organizacije s dobrim rezultatima u pogledu postotka zadržavanja na području Pariškog memoranduma, smatraju se manje rizičnim brodovima.

(iii) Brodovi kojima su svjedodžbe izdale organizacije priznate u skladu s Uredbom (EZ-a) br. 391/2009.

(e) Rezultati kompanije

(i) Brodovi kompanije s lošim ili vrlo lošim rezultatima određenima na temelju nedostataka i postotka zadržavanja njenih brodova na području Pariškog memoranduma, smatraju se rizičnim brodovima.

(ii) Brodovi kompanije s dobrim rezultatima određenima na temelju nedostataka i postotka zadržavanja njenih brodova na području Pariškog memoranduma, smatraju se manje rizičnim brodovima.

2. Povijesni parametri

(i) Brodovi koji su zaustavljeni više od jedanput, smatraju se rizičnim brodovima.

(ii) Brodovi kojima je tijekom inspekcijskog pregleda ili inspekcijskih pregleda u razdoblju iz Dodatka II. utvrđen manji broj nedostataka od broja navedenog u Dodatku II., smatraju se manje rizičnim brodovima.

(iii) Brodovi koji nisu zadržani u razdoblju iz Dodatka II., smatraju se manje rizičnim brodovima.

Parametri rizika kombiniraju se ponderiranjem, što odražava relativni utjecaj pojedinog parametra na ukupni rizik broda kako bi se odredili sljedeći rizični profili:

– brod visokog rizika

– brod srednjeg rizika

– brod niskog rizika.

Pri određivanju navedenih profila rizičnosti veća se važnost pridaje parametrima za vrstu broda, rezultate države zastave, priznate organizacije i rezultate kompanije.

II. Inspekcijski pregledi broda

1. Periodični inspekcijski pregledi

Periodični inspekcijski pregledi obavljaju se u unaprijed određenim vremenskim razmacima. Njihova učestalost se određuje na temelju profila rizičnosti broda. Vremenski razmak između periodičnih inspekcijskih pregleda brodova visokog rizika ne smije biti dulji od šest mjeseci. Vremenski razmak između periodičnih inspekcijskih pregleda brodova drugih rizičnih profila povećava se sa smanjenjem rizika.

Nadležno tijelo obavlja periodične inspekcijske preglede na:

– svim brodovima visokog rizika koji nisu pregledani u luci ili na sidrištu na području Pariškog memoranduma u posljednjih šest mjeseci. Brodovi visokog rizika raspoloživi su za inspekcijski pregled od petog mjeseca.

– svim brodovima srednjeg rizika koji nisu pregledani u luci ili na sidrištu na području Pariškog memoranduma u posljednjih 12 mjeseci. Brodovi srednjeg rizika raspoloživi su za pregled od desetog mjeseca.

– svim brodovima niskog rizika koji nisu pregledani u luci ili na sidrištu na području Pariškog memoranduma u posljednjih 36 mjeseci. Brodovi niskog rizika raspoloživi su za pregled od 24. mjeseca.

2. Dodatni inspekcijski pregledi

Brodovi na koje se primjenjuju sljedeći odlučujući ili nepredviđeni faktori, raspoloživi su za pregled bez obzira na razdoblje od posljednjeg periodičnog inspekcijskog pregleda. Međutim, o potrebi za dodatnim inspekcijskim pregledom zbog nepredviđenih faktora odlučuje inspektor na temelju stručne procjene.

2A. Odlučujući faktori

Brodovi na koje se primjenjuju sljedeći odlučujući faktori pregledavaju se bez obzira na razdoblje od njihovog posljednjeg periodičnog inspekcijskog pregleda:

– Brodovi koji su, od posljednjeg inspekcijskog pregleda na području Pariškog memoranduma, zbog sigurnosnih razloga isključeni ili povučeni iz svoje klase.

– Brodovi koji su bili predmet izvještaja ili obavijesti druge države članice Memoranduma.

– Brodovi kojih nema u bazi podataka inspekcijskih pregleda Komisije.

– Brodovi:

– koji su pretrpjeli sudar, havariju ili nasukavanje na putu prema luci,

– koji su bili optuženi za navodno kršenje odredaba o ispuštanju opasnih tvari ili otpadnih voda, ili

– koji su pogrešno ili opasno manevrirali, pri čemu nisu poštivali plovidbene sustave IMO-a, ni pravila i postupke sigurnosti plovidbe.

2B. Nepredviđeni faktori

Brodovi na koje se primjenjuju sljedeći nepredviđeni faktori mogu biti podvrgnuti inspekcijskom pregledu bez obzira na razdoblje od posljednjeg periodičnog inspekcijskog pregleda. Odluku o tom dodatnom inspekcijskom pregledu donosi načelnik odjela za inspekcijske poslove nadležne Lučke kapetanije na temelju stručne procjene:

– koji se nisu uskladili s važećom verzijom preporuke IMO-a o plovidbi kroz prilaze Baltičkom moru.

– sa svjedodžbama koje su izdale bivše priznate organizacije kojima je priznanje oduzeto od posljednjeg inspekcijskog pregleda na području Pariškog memoranduma.

– za koje su zaprimljeni podaci u skladu s člankom 21. Pravilnika- koji su bili predmet izvještaja ili pritužbe zapovjednika, člana posade ili bilo koje osobe ili organizacije koja ima legitimni interes za sigurnu plovidbu broda, životne i radne uvjete na brodu ili za sprečavanje onečišćenja, osim u slučaju da dotična država članica smatra da su izvještaj ili pritužba očito neutemeljeni.

– koji su prethodno bili zadržani prije više od tri mjeseca.

– na kojima su utvrđeni ozbiljni nedostaci, osim onih kojima su nedostaci trebali biti otklonjeni u roku od 14 dana nakon isplovljenja i onih kojima su nedostaci trebali biti otklonjeni prije isplovljenja.

– na kojima su utvrđeni problemi u vezi s teretom, posebno sa štetnim i opasnim teretom.

– kojima se upravljalo na način opasan za osobe, imovinu ili okoliš.

– za koje se iz pouzdanih izvora doznalo da su im parametri rizika različiti od upisanih parametara, te im je time razina rizika veća.

3. Sustav izbora

3A. Inspekcijski pregledi brodova iz prioritetne skupine I.:

(a) Prošireni inspekcijski pregled obavlja se na:

– svim brodovima visokog rizika koji nisu pregledani u posljednjih šest mjeseci,

– svim putničkim brodovima, tankerima za ulje, tankerima za plin ili kemikalije ili brodovima za rasute terete, starijima od 12 godina, srednjeg rizika, koji nisu pregledani u posljednjih 12 mjeseci.

(b) Početni ili detaljni inspekcijski pregled, prema potrebi, obavlja se na:

– svim brodovima osim putničkih brodova, tankera za ulje, tankera za plin ili kemikalije ili brodova za rasute terete, starijima od 12 godina, srednjeg rizika, koji nisu pregledani u posljednjih 12 mjeseci.

(c) U slučaju odlučujućeg čimbenika:

– Detaljni ili prošireni inspekcijski pregled, prema stručnoj procjeni inspektora, obavlja se na svim brodovima visokog rizika te na svim putničkim brodovima, tankerima za ulje, tankerima za plin ili kemikalije ili brodovima za rasute terete, starijima od 12 godina.

– Detaljni inspekcijski pregled obavlja se na svim brodovima osim putničkih brodova, tankera za ulje, tankera za plin ili kemikalije ili brodova za rasute terete, starijima od 12 godina.

3B. Ako nadležno tijelo odluči pregledati brod iz prioritetne skupine II.:

(a) Prošireni inspekcijski pregled obavlja se na:

– svim brodovima visokog rizika koji nisu pregledani u posljednjih pet mjeseci,

– svim putničkim brodovima, tankerima za ulje, tankerima za plin ili kemikalije ili brodovima za rasute terete, starijima od 12 godina, srednjeg rizika, koji nisu pregledani u posljednjih 10 mjeseci, ili

– svim putničkim brodovima, tankerima za ulje, tankerima za plin ili kemikalije ili brodovima za rasute terete, starijima od 12 godina, niskog rizika, koji nisu pregledani u posljednja 24 mjeseca.

(b) Početni ili detaljni inspekcijski pregled, prema potrebi, obavlja se na:

– svim brodovima osim putničkih brodova, tankera za ulje, tankera za plin ili kemikalije ili brodova za rasute terete, starijima od 12 godina, srednjeg rizika, koji nisu pregledani u posljednjih 10 mjeseci, ili

– svim brodovima osim putničkih brodova, tankera za ulje, tankera za plin ili kemikalije ili brodova za rasute terete, starijima od 12 godina, niskog rizika, koji nisu pregledani u posljednja 24 mjeseca.

(c) U slučaju odlučujućeg faktora:

– detaljni ili prošireni inspekcijski pregled, prema stručnoj procjeni inspektora, obavlja se na svim brodovima visokog rizika ili na svim putničkim brodovima, tankerima za ulje, tankerima za plin ili kemikalije ili brodovima za rasute terete, starijima od 12 godina,

– detaljni inspekcijski pregled obavlja se na svim brodovima osim putničkih brodova, tankera za ulje, tankera za plin ili kemikalije ili brodova za rasute terete, starijima od 12 godina.

DODATAK II.

OBRAZAC RIZIČNOG PROFILA BRODA
(u svezi članka 58. stavka 2.)

Profil

Brod visokog rizika (HRS)

Brod srednjeg rizika (SRS)

Brod niskog rizika (LRS)

Opći parametri

Kriteriji

Ponderirani bodovi

Kriteriji

Kriteriji

1

Vrsta broda

Tanker za kemikalije

Tanker za plin

Tanker za ulje

Brod za rasute terete

Putnički brod

2

brod ni visokog ni niskog rizika

Sve vrste

2

Starost broda

sve vrste > 12 g

1

Sve starosti

3a

Zastava

Lista BGW

Crna – VHR, HR, M do HR

2

Bijela

Crna – MR

1

3b

Pregled IMO

-

-

Da

4a

Priznata organizacija

Rezultati

H

-

-

Dobri

M

-

-

-

L

Loši

1

-

VL

Vrlo loši

-

4b

Priznata od EU

-

-

Da

5

Kompanija

Rezultati

H

-

-

Dobri

M

-

-

-

L

Loši

2

-

VL

Vrlo loši

-

Povijesni parametri

6

Broj nedostataka utvrđenih pri svakom inspekcijskom pregledu u prethodnih 36 mjeseci

Nedostaci

Ne ispunjava uvjete za inspekcijski pregled

-

≤ 5 (i najmanje 1 inspekcijski pregled obavljen u prethodnih 36 mjeseci

7

Broj zabrana u prethodnih 36 mjeseci

Zabrana

≥ 2 zabrane

1

Nijedna zabrana plovidbe

HRS su brodovi koji ispunjavaju kriterije do ukupne vrijednosti 5 ili više ponderiranih bodova.

LRS su brodovi koji ispunjavaju sve kriterije parametara niskog rizika.

SRS su brodovi koji nisu ni HRS ni LRS.

DODATAK III.

PRIMJERI »OČITIH RAZLOGA« ZA PROVOĐENJE DETALJNOG INSPEKCIJSKOG PREGLEDA
(u svezi članka 39., stavak 3.)

I. Očiti razlog za provođenje detaljnog inspekcijskog pregleda postoji naročito u sljedećim slučajevima:

1. kad je riječ o brodu iz kategorije brodova navedene u članku 33. ovog Pravilnika;

2. kada je brod na svom putu do luke pretrpio pomorsku nezgodu;

3. ukoliko Knjiga o uljima nije propisno vođena;

4. ukoliko je brod bio osumnjičen zbog povrede propisa o sigurnosti plovidbe i propisa o ispuštanju ili istjecanju opasnih i štetnih tvari;

5. ukoliko je prilikom pregleda brodskih isprava i svjedodžbi utvrđen nedostatak, neispravnost ili nevaljanost istih;

6. ukoliko članovi posade ne pokazuju minimalni stupanj obučenosti sredstvima za spašavanje i uređajima za otkrivanje, sprečavanje i gašenje požara sukladno Pomorskom zakoniku;

7. ukoliko postoje dokazi da se rukovanje teretom ili neka radnja bitna za sigurnost plovidbe ne provodi sukladno zahtjevima sigurnosti;

8. ukoliko je zapovjednik tankera propustio napraviti izvještaj o praćenju iskrcaja ulja i kontrolnom sustavu za posljednje putovanje u balastu;

9. ukoliko ne postoji ažurirani raspored uzbune ili članovi posade ne poznaju svoje obveze u slučaju požara ili naloga o napuštanju broda;

10. po obavijesti/prijavi nedostataka zapovjednika broda, člana posade ili druge osobe ili organizacije koja ima legitiman interes za zaštitu sigurtitu sigura, posade, zaštiti od onečišćenja ili zaštiti životnih i radnih uvjeta posade, osim ukoliko je očito da je obavijest ili prijava potpuno neosnovana.

11. ukoliko odašiljanje lažne uzbune o pogibelji nije popraćeno propisanim postupkom opoziva;

12. ukoliko se utvrdi nedostatak bitne opreme i uređaja koje zahtijevaju propisi

13. ukoliko po inspektorovom općem dojmu i zapažanjima postoje ozbiljna istrošenja i nedostaci na trupu koji mogu predstavljati opasnost za konstrukcijsku i vodonepropusnu cjelovitost broda;

14. ukoliko su na brodu izrazito nehigijenski uvjeti;

15. ukoliko postoji saznanje ili dokaz da zapovjednik ili i posada nisu upoznati s osnovnim postupcima na brodu u svezi sigurnosti ili sprečavanja zagađivanja, ili da se takvi postupci ne provode;

16. ukoliko postoji prijava ili osnovana sumnja da se ne poštuju radni uvjeti na brodu prema odredbama posebnog propisa kojim se uređuju načela za utvrđivanje radnog vremena članova posade.

17. ukoliko tablica radnog vremena na brodu nije javno obznanjena.

18. ukoliko postoji osnovana sumnja da se na brodu ne primjenjuju premazi protiv obraštanja u skladu s odredbama posebnog propisa kojim se uređuje nadzor štetnih sustava protiv obrastanja;

19. ukoliko nije provodio mjere upravljanja vodenim balastom ili je ispuštao nečisti vodeni balast iz balastnih tankova, tankova tereta i tankova za zauljene mješavine s tankera za ulje u more, ili je ispuštao balastne vode u zabranjenim područjima RH.

II. Sposobnost člana posade da održava stražu prema zahtjevima posebnog propisa kojim se uređuju uvjeti i način održavanja straže, te obavljanja drugih poslova na trgovačkim brodovima, provjerit će se u sljedećim slučajevima:

1. kada je brod bio uključen u sudar, nasukavanje ili drugu pomorsku nesreću;

2. kada je brod bio osumnjičen za navodno kršenje odredbi o ispuštanju štetnih tvari ili otpadnih voda;

3. kada je brod manevrirao na neuobičajen i nesiguran način, ili se nije pridržavao shema usmjerene i odijeljene plovidbe, usvojene od strane IMO-a, ili sigurne navigacijske prakse i postupaka;

4. kada je brod bio vođen na način koji predstavlja opasnost za osobe, imovinu ili okoliš;

5. kada je svjedodžba o osposobljenosti krivotvorena ili kada nositelj svjedodžbe nije osoba kojoj je svjedodžba originalno izdana;

Bez obzira na postojanje valjane svjedodžbe, prilikom provjere gore navedenih stavki inspektor može zahtjevati da član posade demonstrira zahtjevanu osposobljenost na radnom mjestu. Provjera osposobljenosti može uključivati ocjenu da li se ispunjavaju operativni zahtjevi u svezi održavanja straže i da li član posade u granicama svoje osposobljenosti primjereno reagira u slučaju krizne situacije na brodu.

DODATAK IV.

LISTA BRODSKIH ISPRAVA, ZAPISA I KNJIGA
(iz članka 61. stavka 2. točke a.)

1. Međunarodna svjedodžba o baždarenju (1969.)

2. Svjedodžba o sigurnosti putničkog broda

3. Svjedodžba o sigurnosti konstrukcije teretnog broda

4. Svjedodžba o sigurnosti opreme teretnog broda

5. Svjedodžba o sigurnosti radiouređaja teretnog broda

6. Svjedodžba o oslobađanju (uključujući i popis tereta, gdje se traži)

7. Svjedodžba o sigurnosti teretnog broda

8. Potvrda o usklađenosti s posebnim zahtjevima za brodove koji prevore opasne tvari

9. Posebni popis opasnih tvari ili detaljni plan krcanja

10. Međunarodna svjedodžba o sposobnosti za prijevoz ukapljenih plinova ili svjedodžba o sposobnosti za prijevoz ukapljenih plinova

11. Međunarodna svjedodžba o sposobnosti za prijevoz opasnih kemikalija u rasutom stanju ili svjedodžba o sposobnosti za prijevoz opasnih kemikalija u rasutom stanju

12. Međunarodna svjedodžba o sprečavanju onečišćenja uljem

13. Međunarodna svjedodžba o sprečavanju onečišćenja pri prijevozu štetnih tekućina

14. Međunarodna svjedodžba o teretnoj liniji (1966.)

15. Međunarodna svjedodžba o oslobađanju u svezi teretne linije

16. Knjiga o uljima, Dio I. i Dio II.

17. Brodski plan za slučaj opasnosti zagađivanja uljem (SOPEP)

18. Knjiga tereta

19. Uvjerenje o najmanjem broju članova posade

20. Svjedodžbe izdane u skladu sa STCW konvencijom

21. Svjedodžba o zdrastvenoj sposobnosti člana posade broda (sukladno Konvenciji ILO br. 73)

22. Raspored radnog vremena na brodu (STCW 78)

23. Zapisi o satima odmora pomoraca

24. Informacije o stabilitetu

25. Preslik Potvrde o usklađenosti i Potvrda upravljanja sigurnošću izdane sukladno Međunarodnom Kodeksu upravljanja sigurnošću za siguran rad brodova i za sprečavanje zagađivanja (IMO Rezolucija A.741(18) i A.913(22)) (SOLAS, Glava IX)

26. Svjedodžbe o čvrstoći trupa i ugrađenim postrojenjima izdane od klasifikacijskog društva (traže se samo ako brod održava svoju klasu kod klasifikacijskog društva)

27. Mapa izvještaja o pregledu (u slučaju broda za rasuti teret i tankera za ulje)

28. Za RO-RO putničke brodove, informacija o A/A-max odnosu

29. Svjedodžba o sposobnosti broda za krcanje žita u rasutom stanju

30. Svjedodžba o sigurnosti broda posebne namjene

31. Svjedodžba o sigurnosti brzog plovila i Dozvola za rad brzog plovila

32. Svjedodžba o sigurnosti pokretne odobalne bušeće jedinice

33. Za tankere za ulje, zapis o sustavu nadzora i upravljanja ispuštanja ulja za posljednje putovanje u balastu

34. Raspored za uzbunu, protupožarni plan i, za putničke brodove, plan nadzora u slučaju oštećenja

35. Brodski dnevnik sa zapisima o provjerama i vježbama i knjiga izvješća o pregledima i održavanju opreme i uređaja za spašavanje

36. Izvješća prethodnih inspekcija države luke

37. Priručnik za slaganje i pričvršćenje tereta

38. Plan upravljanja smećem i knjiga izvještaja o smeću

39. Sustav potpore zapovjednicima putničkih brodova pri donošenju odluka

40. Plan suradnje sa SAR službama za putničke brodove na redovitim linijama

41. Popis postupkovnih ograničenja za putničke brodove

42. Priručnik za krcanje tereta za brodove za rasuti teret

43. Plan ukrcaja/iskrcaja tereta za brodove za rasuti teret

44. Ugovor o osiguranju ili drugo financijsko jamstvo za slučaj građanske odgovornosti za štetu zbog onečišćenja uljem

45. Međunarodna svjedodžba o sigurnosnoj zaštiti (ISSC)

46. Trajni zapis broda (CSR)

47. Međunarodna svjedodžba o sprečavanju zagađivanja zraka

48. Međunarodna svjedodžba o sprečavanju zagađivanja zraka za stroj

49. Međunarodna svjedodžba o sustavu protiv obrastanja

50. Izjava o sustavu protiv obrastanja

51. Plan za upravljanje vodenim balastom

52. Upute za pristup pregledavanim mjestima brodske strukture

DODATAK V.

PRIMJERI »OČITIH RAZLOGA« ZA PROVOĐENJE DETALJNOG INSPEKCIJSKOG PREGLEDA
(u svezi članka 61. stavka 6.)

A. Očiti razlog za provođenje detaljnog inspekcijskog pregleda postoji naročito u sljedećim slučajevima:

1. kad je riječ o brodu navedenom dijelu 2A i 2B Dodatka I ovog Pravilnika;

2. kada se Knjiga o uljima nije propisno vodila.

3. ukoliko je prilikom pregleda brodskih isprava i svjedodžbi utvrđen nedostatak, neispravnost ili nevaljanost istih;

4. kada je brod na svom putu do luke pretrpio pomorsku nezgodu;

5. ukoliko po inspektorovom općem dojmu i zapažanjima članovi posade ne mogu komunicirati međusobno propisanim radnim jezikom posade

6. ukoliko postoji prijava ili osnovana sumnja da su brodske svjedodžbe dobivene prijevarom ili imalac svjedodžbe nije osoba na koju glasi svjedodžba u izvorniku.

7. ukoliko članovi posade ne pokazuju minimalni stupanj obučenosti sukladno Međunarodnoj konvenciji o standardima za izobrazbu, izdavanje svjedodžbi i držanje straže pomoraca (STCW)1978/95;

8. ukoliko postoje dokazi da rukovanje teretom ili neka radnja bitna za sigurnost plovidbe se ne provodi sukladno zahtjevima sigurnosti, ili u skladu sa smjernicama IMO-a, tj. sadržaj kisika u dobavnom cjevovodu inertnog plina teretnih tankova je iznad najviše propisane razine;

9. ukoliko je zapovjednik tankera propustio napraviti izvještaj o praćenju iskrcaja ulja i kontrolnom sustavu za posljednje putovanje u balastu;

10. ukoliko ne postoji ažurirani raspored uzbune ili članovi posade ne poznaju svoje obveze u slučaju požara ili naloga o napuštanju broda;

11. ukoliko odašiljanje lažne uzbune o pogibelji nije popraćeno propisanim postupkom opoziva;.

12. ukoliko ne postoji bitna oprema i uređaji zahtijevanih međunarodnim konvencijama;

13. ukoliko su na brodu izrazito loši higijenski uvjeti.

14. ukoliko prema inspektorovom općem dojmu i zapažanjima postoje ozbiljna istrošenja ili nedostaci na trupu ili strukturi koji mogu ugrožavati sigurnost konstrukcije broda;

15. ukoliko postoji saznanje ili dokaz da zapovjednik ili posada nije upoznata s osnovnim radnim postupcima na brodu u svezi sa sigurnošću broda ili zaštitom od onečišćenja ili ti radni postupci nisu provedeni;

16. ukoliko postoji prijava ili osnovana sumnja da se ne poštuju radni uvjeti na brodu prema odredbama posebnog propisa kojim se uređuju načela za utvrđivanje radnog vremena članova posade.

17. ukoliko nedostaje tablica rasporeda rada na brodu ili evidencija sati rada i odmora pomoraca.

18. ukoliko postoji osnovana sumnja da se na brodu ne primjenjuju premazi protiv obraštanja u skladu s odredbama posebnog propisa kojim se uređuje nadzor štetnih sustava protiv obrastanja;

19. ukoliko nije provodio mjere upravljanja vodenim balastom ili je ispuštao nečisti vodeni balast iz balastnih tankova, tankova tereta i tankova za zauljene mješavine s tankera za ulje u more, ili je ispuštao balastne vode u zabranjenim područjima Republike Hrvatske.

B. Očiti razlog za provođenje detaljnog inspekcijskog pregleda u nadzoru sigurnosne zaštite na brodu postoji kada inspektor tijekom osnovnog inspekcijskog pregleda utvrdi da:

1.1. ISSC nije valjana ili je istekla.

1.2. brod ima nižu razinu sigurnosne zaštite nego luka.

1.3. nisu provedene vježbe u vezi sa sigurnosnom zaštitom.

1.4. evidencija posljednjih 10 luka u kojima je brod boravio nije potpuna.

1.5. postoji dokaz ili je po inspektorovom zapažanju utvrđeno da ključni članovi posade ne mogu međusobno komunicirati

1.6. je po inspektorovom općem dojmu i zapažanjima utvrđeno da postoje veliki nedostaci u sustavu sigurnosne zaštite.

1.7. informacije trećih osoba, kao što su izvještaji ili pritužbe ukazuju na probleme u vezi o sigurnosne zaštite.

1.8. brod ima naknadno uzastopno izdanu privremenu međunarodnu svjedodžbu o sigurnosnoj zaštiti broda (ISSC), a prema stručnoj procjeni inspektora, jedan od razloga zašto su brod ili kompanija zahtijevali takvu svjedodžbu je da izbjegnu potpuno usklađivanje s poglavljem XI-2 Konvencije SOLAS 74 i dijelom A Kodeksa ISPS nakon isteka valjanosti prve privremene svjedodžbe. U dijelu A Kodeksa ISPS navedene su okolnosti u kojima se može izdati privremena svjedodžba.

2. Ako se utvrde navedeni očiti razlozi, inspektor odlučuje o naknadnim potrebnim mjerama nadzora uzimajući u obzir razinu sigurnosne zaštite u skladu s pravilom 9. iz poglavlja XI. Konvencije SOLAS 74.

DODATAK VI.

SMJERNICE I POSTUPCI ZA NADZOR SIGURNOSTI I SIGURNOSNE ZAŠTITE BRODOVA
(u svezi članka 63. stavka 1.)

Dodatak I. Pariškog memoranduma, »Postupci nadzora države luke«, te sljedeće upute iz Pariškog memoranduma, u ažuriranim verzijama:

– Smjernica 33/2000/02:: Operativni postupci na ro-ro putničkim i putničkim brodovima),

– Smjernica 35/2002/02: Kontrola elektroničkih karata,

– Smjernica 36/2003/08: Inspekcijski pregledi životnih i radnih uvjeta),

– Smjernica 37/2004/02: Nazor nad odredbama STCW 78/95 Konvencije s izmjenama i dopunama),

– Smjernica 37/2004/05: Inspekcijski pregled u vezi sa satima rada/odmora)

– Smjernica 37/2004/10: Nadzor države luke u vezi sa sigurnosnom zaštitom),

– Smjernica 38/2005/02: Nadzora države luke za provjeru zapisivača podataka o putovanju (VDR)],

– Smjernica 38/2005/05: Nadzor Priloga I. MARPOL Konvencije 73/78),

– Smjernica 38/2005/07: Nadzor sustava za procjenu stanja (CAS) tankera za ulje s jednostrukom oplatom,

– Smjernica 39/2006/01: Nadzor države luke u vezi sa Sustavom upravljanja sigurnošću(ISM),

– Smjernica 39/2006/02: Nadzor države luke u vezi s nadzorom GMDSS),

– Smjernica 39/2006/03: Postupak mjere odbijanja uplovljenja

– Smjernica 39/2006/10: Nadzora države luke za ispitivanje tankova balasta i simulaciju kvara glavnog napajanja električnom energijom (test ispada električnog sustava)],

– Smjernica 39/2006/11: Nadzor konstrukcije brodova za rasute terete,

– Smjernica 39/2006/12: Kodeks ponašanja inspektora nadzora države luke),

– Smjernica 40/2007/04: Kriteriji za procjenu odgovornosti priznatih organizacija),

– Smjernica 40/2007/09: inspekcijski pregledi u nadzoru države luke radi usklađivanja s Prilogom VI. Konvencije MARPOL 73/78).

DODATAK VII.

OPĆA RIZIČNA PODRUČJA PROŠIRENOG INSPEKCIJSKOG PREGLEDA
(u svezi članka 62. stavak 5. i članka 116. stavak 4.)

Prošireni inspekcijski pregled posebno se odnosi na opće stanje ovih rizičnih područja:

– dokumentacija

– stanje konstrukcije

– otpornost na vremenske uvjete

– sustavi za slučaj nužde

– radioveze

– postupci s teretom

– protupožarna zaštita

– alarmni uređaji

– radni i životni uvjeti

– navigacijska oprema

– sredstva za spašavanje

– opasne tvari

– pogonski i pomoćni strojevi

– sprečavanje onečišćenja.

Pored toga, ovisno o praktičnoj izvedbi ili mogućim ograničenjima u pogledu sigurnosti osoba, broda ili luke, prošireni inspekcijski pregled uključuje provjeru specifičnih elemenata rizičnih područja ovisno o vrsti plovila koje se pregledava, kao što je određeno u skladu s člankom 62.stavak 3.

DODATAK VII.A

POSEBNA PODRUČJA ZA PREGLED TIJEKOM OBAVLJANJA PROŠIRENOG INSPEKCIJSKOG PREGLEDA
(u svezi članka 62. stavak 5. i 6., članka 116.
stavak 4.)

A. brodovi općenito

(a) stanje strukture

– stanje trupa i palube;

(b) vodonepropusnost/stanje vodonepropusnosti

– stanje nepropusnosti/vodonepropusna vrata;

– stanje ventilatora, cjevovoda zraka i kućišta;

– stanje palubnih otvora;

(c) sustavi u nuždi

– isklop (black-out) i upućivanje generatora za nuždu;

– provjera rada kaljužne pumpe;

– provjera funkcionalnosti uređaja za zatvaranje/vodonepropusnih vrata;

– provjera rada kormilarskog uređaja, uključujući kormilarskog uređaja za nuždu;

(d) radio komunikacija

– provjera električnog napajanja radijske postaje u nuždi;

– provjera rada radijske postaje, uključujući uređaje za prijem pomorskih sigurnosnih informacija;

– provjera rada GMDSS prijenosnih VHF uređaja;

(e) protupožarna zaštita

– protupožarna vježba, uključujući demonstraciju korištenja vatrogasnih odijela, protupožarne opreme i uređaja;

– provjera rada protupožarne pumpe za nuždu s dvije protupožarne cijevi priključene na glavni požarni cjevovod;

– provjera daljinskog zaustavljanja u nuždi, npr. kotla, ventilacije i pumpi goriva;

– provjera daljinskog zatvaranja ventila (quick closing valves);

– zatvaranje protupožarnih vrata;

– pregled stabilnih sustava za gašenje požara s pripadajućim alarmima;

(f) alarmi

– provjera funkcionalnosti protupožarnog alarma;

(g) uvjeti življenja i rada na brodu

– stanje opreme za privez/sidra i lanci, uključujući pregled temelja palubnih strojeva.

(h) oprema za spašavanje

– pregled soha za spuštanje brodice za spašavanje i opremu spasilačke brodice (u slučaju sumnje da je brodica bila duže neupotrebljavana, brodicu treba spustiti u more i pokrenuti porivni stroj);

– provjera rada uređaja za pročišćavanje zauljenih voda u strojarnici.

B. brodovi za rasuti teret/obo brodovi (ako prevoze rasuti teret)

pored općih stavki iz točke 1. ovog dodatka, sljedeće stavke mogu također obuhvatiti prošireni inspekcijski pregled brodova za rasuti teret:

(a) isprave, zapisi i knjige

provjera da li se na brodu nalaze slijedeće isprave, zapisi i knjige, pregledati ih i utvrditi da su ovjereni od strane države zastave ili klasifikacijskog društva:

– program poboljšanih pregleda (esp) uključuje:

(1) izvješća o pregledima strukture;

(2) izvješća o mjerenju debljina;

(3) izvješća o ocjeni stanja broda;

(4) završni izvještaj procjene stanja trupa, prema imo rezoluciji a.744(18).

– provjera da li je opasan teret ako se prevozio dopušten potvrdom o usklađenosti za prijevoz opasnih tereta;

– provjera da li postoji odobrenje uređaja za mjerenje naprezanja konstrukcije (loading instrument)

(b) stanje strukture

– provjera mogućih napuknuća ili lokalne korozije poprečnih pregrada skladišta i pražnica;

– balastni tankovi: barem jedan od balastnih tankova u području tereta mora biti pregledan kroz provlaku/palubni pristup, a u tank se ulazi ako inspektor otkrije očite razloge za naknadni pregled;

– provjera mogućeg oštećenja, deformacija i/ili korozije poklopaca skladišta tereta;

– provjera pristupa u skladišta tereta;

C. tankeri za prijevoz ukapljenog plina i kemikalija

pored općih stavki iz točke A. ovog dodatka stavke za prošireni pregled tankera za prijevoz ukapljenog plina i kemikalija mogu također obuhvatiti:

(a) isprave, zapisi i knjige

– provjera da li je teret koji se prevozi uvršten u međunarodnu svjedodžbu o sposobnosti ili u svjedodžbu o sposobnosti za prijevoz kemikalija u razlivenom stanju ili za prijevoz ukapljenih plinova, kako je primjenjivo;

(b) manipulacija teretom

– kontrola alarma, te kontrola tankova tereta i sigurnosnih uređaja u odnosu na nivo, tlak i temperaturu;

– sredstva za provjeru kisika i eksplozimetar, te njihova umjeravanja; raspoloživost opreme za otkrivanje kemikalija (mjehovi) s prikladnim brojem cjevčica za otkrivanje plinova za određeni teret koji se prevozi;

– provjeriti tuševe na palubi tankera koji prevozi kemikalije;

(c) protupožarna zaštita

– provjera stabilnih protupožarnih uređaja na palubi za pjenu, prah ili drugo sredstvo kojeg zahtijeva teret koji se prevozi.

(d) uvjeti rada i boravka

– provjeriti da li kompleti za bijeg u nuždi iz kabina, koji pružaju prikladnu zaštitu očiju i dišnih organa, postoje za svaku osobu na brodu (ako se to zahtijeva u odnosu na popis tereta uz međunarodnu svjedodžbu ili svjedodžbu o sposobnosti broda za prijevoz opasnih kemikalija u razlivenom stanju, odnosno ukapljenih plinova u razlivenom stanju, kako je primjenjivo);

D. brodovi za opći teret, kontejnerski brodovi, brodovi za rashlađeni tereta, brodovi tvornice, brodovi za teške terete, brodovi za opskrbu (offshore), brodovi posebne namjene, pokretni odobalni objekti (modu), brodovi za skladištenje preradu i prekrcaj (fpso), druge vrste

pored općih stavki iz točke A. ovog dodatka stavke za prošireni pregled brodova iz točke D.mogu također obuhvatiti:

(a) vodonepropusnost/stanje vodonepropusnosti

– provjera mogućeg oštećenja, deformacija i/ili korozije poklopaca skladišta tereta;

– provjera pristupa u skladišta tereta/tankova;

(b) manipulacija teretom

– provjera opreme za ukrcaj/iskrcaj tereta

– provjera opreme za osiguranja tereta i brodskih zaliha od pomicanja.

E. tankeri za ulje/obo brodovi (kad su certificirani kao tankeri za ulje)

pored općih stavki iz točke A. ovog dodatka stavke za prošireni pregled tankera zaulje mogu također obuhvatiti:

(a) isprave, zapisi i knjige

provjera da li su na brodu nalaze sljedeće isprave, zapisi i knjige, pregledati ih i utvrditi jesu li ovjereni od strane države zastave ili klasifikacijskog društva:

– program poboljšanih pregleda (esp) uključuje:

(1) izvješća o pregledima strukture;

(2) izvješća o mjerenju debljina;

(3) izvješća o ocjeni stanja broda;

(4) završni izvještaj procjene stanja trupa, prema imo rezoluciji a.744(18).

– provjera potvrde kojom se dokazuje valjanost pjene za palubni protupožarni sistem;

(b) stanje strukture

– balastni tankovi: barem jedan od balastnih tankova u području tereta mora biti pregledan kroz provlaku/palubni pristup, a u tank se ulazi ako inspektor otkrije očite razloge za naknadni pregled;

(c) protupožarna zaštita

– provjera stabilnog protupožarnog sustava za gašenje pjenom na palubi;

– kontrola tlaka inertnog plina i sadržaja kisika u inertnom plinu;

– protupožarna sredstva općenito;

– pregled požarnih zaklopki strojarnice, prostora sisaljki i nastambi.

F. brzi putnički brodovi (hsc), putnički brodovi, ro-ro putnički brodovi pored općih stavki iz točke A. ovog dodatka stavke za prošireni pregled brodova iz točke F. mogu također obuhvatiti:

(a) isprave, zapisi i knjige

– postojanje dokumentirane evidencije o uvježbavanju posade za:

(1) upravljanje skupinama ljudi u izvanrednim okolnostima;

(2) osposobljenost za rad s opremom i osobnim zaduženjima u situacijama za nuždu;

(3) pružanje izravne pomoći putnicima u prostoru za putnike, posebno starijim i invalidnim osobama u situacijama za nuždu;

(4) upravljanje ljudima u kriznim situacijama;

(b) vodonepropusnost/stanje vodonepropusnosti watertight/weathertight

– provjera vodonepropusnosti vrata na pramcu i krmi, ako postoje;

– provjera pravilnog zatvaranja vodonepropusnih vrata na pregradi, preko daljinskih i lokalnih uređaja.

(c) sustavi u nuždi

– provjeriti da li su ključni članovi posade upoznati s planovima u slučaju oštećenja.

(d) manipulacija teretom

– provjera opreme, ako postoji, za osiguranja tereta i brodskih zaliha od pomicanja;

(e) protu-požarna zaštita

– provjera daljinskog i lokalnog zatvaranja protu-požarnih zaklopki;

– provjera pravilnog zatvaranja protupožarnih vrata;

– protupožarna vježba gdje se, kao minimum, svi kompleti vatrogasne opreme moraju pokazati, i u kojoj treba sudjelovati dio bijelog osoblja;

(f) alarmi

– provjera razglasnog sustava;

– provjera uređaja za otkrivanje požara i alarmnog sustava;

(g) oprema za spašavanje

– vježba napuštanja broda koja uključuje spuštanje brodice za spašavanje i spasilačke brodice;

ako se smatra primjerenim, pregled se može nastaviti za vrijeme plovidbe iz luke u luku države članice memoranduma, uz pristanak zapovjednika broda ili kompanije. inspektori ne smiju ometati radnje na brodu niti smiju dovesti do situacije koja bi prema zapovjednikovoj procjeni mogla ugroziti sigurnost putnika, posade i broda.

G. ro-ro teretni brodovi

pored općih stavki iz točke A. ovog dodatka stavke za prošireni pregled ro-ro teretnih brodova mogu također obuhvatiti:

(a) vodonepropusnost/stanje vodonepropusnosti watertight/weathertight

– provjera vodonepropusnosti vrata na pramcu i krmi;

(b) manipulacija teretom

– provjera opreme za osiguranja tereta i brodskih zaliha od pomicanja.

H. brodovi koji prevoze opasne terete u upakiranom stanju

pored općih stavki iz točke A. ovog dodatka stavke za prošireni pregled brodova koji prevoze opasne tvari u upakiranom stanju mogu također obuhvatiti:

– potvrda o sposobnosti za prijevoz upakiranog opasnog tereta;

2. dokumente izdane na temelju imdg-kodeksa s dodacima, ems-a, mfag-a;

3. pakiranje opasnih tvari;

4. označavanje opasnih tvari;

5. slaganje opasnih tvari.

DODATAK VIII.

ZABRANA UPLOVLJENJA U LUKE I NA SIDRIŠTA
(u svezi članka 65.)

1. Ako su ispunjeni uvjeti navedeni u članku 65. Odjel za inspekcijske poslove nadležne Lučke kapetanije u kojoj je brod zadržan treći put obavještava zapovjednika broda pisanim putem da će se izdati mjera o zabrani uplovljavanja koja počinje važiti odmah nakon što brod isplovi iz luke. Nalog o mjeri zabrane uplovljavanja primjenjuje se odmah nakon što brod isplovi iz luke nakon otklanjanja nedostataka koji su uzrokovali zabranu plovidbe.

2. Nadležno tijelo dostavlja presliku mjere o zabrani uplovljavanja upravi države zastave, priznatoj organizaciji, drugim državama članicama Pariškog memoranduma, Komisiji i Tajništvu Pariškog memoranduma. Nadležno tijelo je dužno bez odlaganja ažurirati bazu podataka inspekcijskih pregleda Komisije s podacima o zabrani uplovljavanja.

3. Za ukidanje mjere zabrane uplovljavanja, vlasnik ili kompanija moraju uputiti službeni zahtjev nadležnom tijelu države članice koja je izdala nalog o zabrani uplovljavanja. Uz taj zahtjev treba priložiti dokument koji je izdala uprava države zastave nakon pregleda broda od strane inspektora ovlaštenog od uprave države zastave, kojim se dokazuje da brod u potpunosti ispunjava važeće zahtjeve konvencija. Uprava države zastave nadležnom tijelu dostavlja izvješće da je na brodu obavljen pregled.

4. Zahtjevu za ukidanje mjere o zabrani uplovljavanja treba, prema potrebi, prilaže se dokument klasifikacijskog društva koje je izdalo statutarne svjedodžbe brodu nakon pregleda inspektora klasifikacijskog društva, koji dokazuje da je brod u skladu s klasifikacijskim zahtjevima to društvo propisuje. Klasifikacijsko društvo nadležnom tijelu dostavlja dokaz da je na brodu obavljen pregled.

5. Mjera zabrane uplovljavanja može se ukinuti tek nakon što je proteklo razdoblje iz članka 65. ovog Pravilnika i nakon ponovnog inspekcijskog pregleda broda u dogovorenoj luci.

Ako se dogovorena luka nalazi u državi članici, nadležno tijelo te države može, na zahtjev nadležnog tijela koje je izdalo nalog o zabrani uplovljavanja, dopustiti brodu da uplovi u dogovorenu luku da bi obavilo ponovni inspekcijski pregled. U tom slučaju, u luci se ne smiju obavljati nikakvi postupci s teretom sve dok se ne ukine mjera zabrane uplovljavanja.

6. Ako se zabrana plovidbe koja je imala za posljedicu izdavanje mjere o zabrani uplovljavanja odnosilo na nedostatke u konstrukciji broda, Ministarstvo koje je izdalo nalog o zabrani uplovljavanja može zahtijevati da neki prostori, uključujući prostore za teret i tankove, budu dostupni za pregled tijekom ponovnog inspekcijskog pregleda.

7. Ponovni inspekcijski pregled obavlja u načelu odjel inspekcijskih poslova nadležne Lučke kapetanije Ministarstva koje je izdala mjeru o zabrani uplovljavanja ili nadležno tijelo luke odredišta uz suglasnost Ministarstva Nadležno tijelo može zahtijevati da se ponovni inspekcijski pregled mora najaviti do 14 dana unaprijed. Toj državi članici treba dostaviti zadovoljavajući dokaz da brod u potpunosti ispunjava važeće zahtjeve konvencija.

8. Naknadni inspekcijski pregled sastoji se od proširenog inspekcijskog pregleda koji mora obuhvatiti najmanje odgovarajuće elemente iz Dodataka VIIovog Pravilnika.

9. Sve troškove ovog proširenog inspekcijskog pregleda snosi vlasnik ili kompanija.

10. Ako rezultati proširenog inspekcijskog pregleda zadovoljavaju zahtjeve države članice u skladu s Dodatkom VII., mjera o zabrani uplovljavanja mora se ukinuti, a kompanija broda mora o tome biti pismeno obaviještena.

11. Nadležno tijelo o svojoj odluci pismeno obavještava i upravu države zastave, dotično klasifikacijsko društvo, druge države članice Memoranduma, Komisiju i Tajništvo Pariškog memoranduma. Nadležno tijelo je dužno bez odlaganja ažurirati bazu podataka inspekcijskih pregleda Komisije s podacima o ukidanju naloga o zabrani uplovljavanja.

12. Podaci o brodovima kojima je zabranjeno uplovljavanje u luke na području Pariškog memoranduma moraju biti dostupni u bazi podataka inspekcijskih pregleda Komisije i objavljeni u skladu s odredbama iz članka 76. i Dodataka XIII.

DODATAK IX.

ZAPISNIK O INSPEKCIJSKOM PREGLEDU
(u svezi članka 68.)

Zapisnik o inspekcijskom pregledu mora sadržavati najmanje ove elemente:

1. Općenito

1. Nadležno tijelo koje je sastavilo izvještaj

2. Datum i mjesto inspekcijskog pregleda

3. Ime pregledanog broda

4. Zastava

5. Vrsta broda (kao što je navedeno u Svjedodžbi o upravljanju sigurnošću)

6. Identifikacijski broj IMO

7. Pozivni znak

8. Bruto tonaža (BT)

9. Nosivost (prema potrebi)

10. Godina gradnje određena na temelju datuma navedenog u svjedodžbama o sigurnosti broda

11. Klasifikacijsko društvo ili klasifikacijska društva te, prema potrebi, svaka druga organizacija koja je tom brodu izdala klasifikacijske svjedodžbe

12. Priznata organizacija ili priznate organizacije i/ili svaka druga stranka koja je tom brodu izdala svjedodžbe u ime države zastave, u skladu s važećim konvencijama

13. Ime i adresa kompanije ili brodara

14. Ime i adresa zakupca odgovornog za izbor broda i vrstu zakupa u slučaju brodova koji prevoze terete u razlivenom ili rasutom stanju

15. Konačni datum sastavljanja izvještaja o inspekcijskom pregledu

16. Naznaka o mogućem objavljivanju detaljnih podataka o inspekcijskom pregledu ili zabrani plovidbe

II. Podaci o inspekcijskom pregledu

1. Svjedodžbe izdane na temelju odgovarajućih konvencija, tijelo ili organizacija koja je izdala dotičnu svjedodžbu ili svjedodžbe, uključujući datum izdavanja i isteka valjanosti

2. Dijelovi ili elementi broda koji su pregledani (u slučaju detaljnog ili proširenog inspekcijskog pregleda)

3. Luka i datum posljednjeg međupregleda ili godišnjeg ili obnovnog pregleda, te ime organizacije koja je obavila pregled

4. Vrsta inspekcijskog pregleda (inspekcijski pregled, detaljni inspekcijski pregled, prošireni inspekcijski pregled)

5. Vrsta nedostataka

6. Poduzete mjere.

III. Dodatni podaci u slučaju zabrane plovidbe

1. Datum izdavanja rješenja o zabrani plovidbe

2. Datum ukidanja rješenja o zabrani plovidbe

3. Vrsta nedostataka koji su razlog za odluku o zabrani plovidbe (ako je potrebno, pozive na konvencije)

4. Naznaka, prema potrebi, o tome jesu li priznata organizacija ili neko drugo privatno tijelo koje je obavilo pregled odgovorni u vezi s nedostacima koji su pojedinačno ili zajedno doveli do zabrane plovidbe

5. Poduzete mjere.

DODATAK X.

MJERILA ZA ZABRANU ISPLOVLJENJA BRODA
(u svezi članka 66. stavka 3.)

UVOD

Prije određivanja jesu li nedostaci utvrđeni inspekcijskim pregledom razlog za zabranu plovidbe broda, inspektor mora primijeniti kriterije navedene u daljnjem tekstu u točkama 1. i 2.

U točki 3. navedeni su primjeri nedostataka koji sami po sebi mogu biti razlog za zabranu plovidbe broda (vidi članak 66. stavak 4.).

Ako je razlog zabranu plovidbe rezultat slučajnog oštećenja nastalog za vrijeme plovidbe broda prema luci, ne izdaje se nalog o zadržavanju pod uvjetom:

(a) da su se poštivale odredbe iz pravila I/11(c) Konvencije SOLAS 74 u vezi s obavještavanjem uprave države zastave, imenovanog inspektora ili priznate organizacije odgovorne za izdavanje odgovarajuće svjedodžbe;

(b) da su prije uplovljavanja u luku, zapovjednik ili vlasnik broda dostavili odjelu za inspekcijske poslove nadležne Lučke kapetanije podatke o okolnostima nesreće i pretrpljenoj šteti te podatke o predviđenom obavještavanju uprave države zastave;

(c) da su na brodu poduzete mjere za otklanjanje nedostataka, prihvatljive za Inspektora; i

(d) da je odjel za inspekcijske poslove nadležne Lučke kapetanije provjerio, nakon obavijesti o provedenim mjerama, jesu li otklonjeni nedostaci koji su očito ugrožavali sigurnost, zdravlje ili okoliš.

1. Glavni kriteriji

Prilikom stručne procjene o tome treba li zaustaviti brod ili ne, inspektor mora primijeniti ove kriterije:

Određivanje vremena:

Brodovi koji predstavljaju opasnost za nastavak plovidbe, moraju biti zaustavljeni nakon prvog inspekcijskog pregleda bez obzira na to koliko će vremena brod ostati u luci.

Kriterij:

Brod mora biti zaustavljen ako su nedostaci na brodu tako veliki da se inspektor mora vratiti na brod kako bi se uvjerio jesu li ti nedostaci otklonjeni prije isplovljenja broda.

Potreba da se inspektor vrati na brod ukazuje na težinu nedostataka. Međutim, to ne nalaže takvu obvezu u svakom slučaju. To znači da inspektor mora na bilo koji način, po mogućnosti ponovnim obilaskom, provjeriti jesu li nedostaci otklonjeni prije isplovljenja.

2. Primjena glavnih kriterija

Prilikom procjene o tome jesu li utvrđeni nedostaci na brodu dovoljno ozbiljni da mogu biti razlog za zabranu plovidbe broda, inspektor mora procijeniti:

1. ima li brod odgovarajuće valjane isprave;

2. ima li brod posadu u skladu s dokumentom o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu.

Za vrijeme inspekcijskog pregleda inspektor mora procijeniti jesu li brod i/ili posada sposobni:

3. sigurno ploviti tijekom cijelog sljedećeg putovanja;

4. sigurno postupati s teretom, prevoziti teret i nadgledati stanje tereta tijekom cijelog sljedećeg putovanja;

5. sigurno upravljati strojarnicom tijekom cijelog sljedećeg putovanja;

6. održavati odgovarajući pogon i kormilarenje tijekom cijelog sljedećeg putovanja;

7. učinkovito ugasiti požar u bilo kojem dijelu broda tijekom sljedećeg putovanja;

8. brzo i sigurno napustiti brod te po potrebi izvesti spašavanje tijekom sljedećeg putovanja;

9. sprečavati onečišćenje okoliša tijekom cijelog sljedećeg putovanja;

10. održavati odgovarajući stabilitet tijekom cijelog sljedećeg putovanja;

11. održavati odgovarajuću vodonepropusnost tijekom cijelog sljedećeg putovanja;

12. održavati vezu u slučaju opasnosti, ako je potrebno, tijekom sljedećeg putovanja;

13. osigurati sigurne i zdrave uvjete na brodu tijekom cijelog sljedećeg putovanja;

14. osigurati što više informacija u slučaju nesreće.

Ako je odgovor na bilo koju od navedenih procjena negativan, uzimajući u obzir sve utvrđene nedostatke, potrebno je ozbiljno razmotriti mjeru zabrane plovidbe broda. Kombinacija manjih nedostataka također može biti razlog za zabranu plovidbe broda.

3. Radi lakšeg korištenja navedenih smjernica za inspektore, slijedi popis nedostataka koji se smatraju toliko ozbiljnima da mogu biti razlog za zabranu plovidbe broda, a razvrstani su prema odgovarajućim konvencijama i/ili kodeksima. Taj popis nije potpun.

3.1. Općenito

Nedostatak valjanih isprava, zapisa i knjiga propisanih odgovarajućim pravnim aktima. Međutim, brodovi koji plove pod zastavom država koje nisu potpisnice odgovarajuće konvencije ili nisu provele neke druge odgovarajuće pravne akte, nemaju pravo imati svjedodžbe predviđene Konvencijom ili drugim odgovarajućim pravnim aktima. Zato nedostatak potrebnih svjedodžbi sam po sebi ne bi trebao biti razlog za zaustavljanje tih brodova; međutim, primjenom klauzule »bez povoljnijih uvjeta« zahtijeva se da brod u osnovi ispunjava odredbe prije isplovljenja.

3.2. Područja prema SOLAS 74

1. Neispravan rad porivnih i drugih bitnih strojeva te električnih instalacija.

2. Nedovoljna čistoća strojarnice, prevelika količina mješavine zauljenih voda u kaljužama, izolacija cijevi, uključujući ispušne cijevi u strojarnici, onečišćena uljem, neispravan rad kaljužnih pumpnih uređaja.

3. Neispravan rad generatora za slučaj nužde, rasvjete, akumulatora i sklopki.

4. Neispravan rad glavnog i pomoćnog kormilarskog uređaja.

5. Nedostatak, nedovoljan kapacitet ili vrlo loše stanje osobnih sredstava za spašavanje, plovila za preživljavanje i uređaja za spuštanje.

6. Nedostatak, neusklađenost ili vrlo loše stanje sustava za otkrivanje požara, protupožarnog alarma, opreme za gašenje požara, stabilnih uređaja za gašenje požara, ventilacijskih ventila, protupožarnih zaklopki, naprava za brzo zatvaranje, toliko da ne mogu ispunjavati svoju namjenu.

7. Nedostatak, vrlo loše stanje ili neispravan rad protupožarne zaštite na prostoru teretne palube na tankerima.

8. Nedostatak, neusklađenost ili oštećenost svjetala, oznaka ili zvučnih signala.

9. Nedostatak ili neispravan rad radioopreme za opasnost i sigurnost.

10. Nedostatak ili neispravan rad navigacijske opreme, uzimajući u obzir odredbe iz pravila V/16.2 Konvencije SOLAS 74.

11. Nedostatak ispravljenih pomorskih navigacijskih karata i/ili svih drugih odgovarajućih navigacijskih publikacija potrebnih za planirano putovanje, uzimajući u obzir da se pomorske karte mogu zamijeniti tipno odobrenim sustavom za prikaz elektroničkih pomorskih karata i pridruženih podataka (ECDIS), koji se temelji na službenim podacima.

12. Nedostatak neiskreće ispušne ventilacije u pumpnim stanicama za teret.

13. Velike nepravilnosti u pogledu radnih zahtjeva, kao što je navedeno u odjeljku 5.5. Dodataka I. Pariškog memoranduma.

14. Broj, sastav ili svjedodžbe posade nisu u skladu s dokumentom o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu.

15. Neprovođenje programa proširenih pregleda u skladu s pravilom 2. iz poglavlja XI. Konvencije SOLAS 74.

3.3. Područja prema Kodeksu IBC

1. Prijevoz tvari koja nije navedena u Svjedodžbi o sposobnosti ili nepotpuni podaci o teretu.

2. Nedostatak ili oštećenje visokotlačnih sigurnosnih naprava.

3. Električne instalacije same po sebi nisu sigurne ili ne odgovaraju zahtjevima iz kodeksa.

4. Izvori zapaljenja na opasnim mjestima.

5. Kršenje posebnih odredaba.

6. Prekoračenje najveće dopuštene količine tereta po tanku.

7. Nedovoljna toplinska zaštita osjetljivih proizvoda.

3.4. Područja prema Kodeksu IGC

1. Prijevoz tvari koja nije navedena u Svjedodžbi o sposobnosti ili nepotpuni podaci o teretu.

2. Nedostaju naprave za zatvaranje u prostorijama nastambi ili službenim prostorijama.

3. Pregrada nije plinonepropusna.

4. Neispravne zračne brane.

5. Nedostaju ili su neispravni ventili za brzo zatvaranje.

6. Nedostaju ili su neispravni sigurnosni ventili.

7. Električne instalacije same po sebi nisu sigurne ili ne odgovaraju zahtjevima iz kodeksa.

8. Ne rade ventilatori u prostorima tereta.

9. Ne rade tlačni alarmi u teretnim tankovima.

10. Neispravan uređaj za otkrivanje plina i/ili uređaj za otkrivanje otrovnog plina.

11. Prijevoz tvari koje treba zabraniti, bez valjane potvrde o zabrani.

3.5. Područja prema LL 66

1. Velike oštećene ili korodirane ili udubljene površine na oplati i pripadajućim ukrepama na palubi i trupu, koje utječu na sposobnost broda za plovidbu ili na izdržljivost lokalnih opterećenja, ako nisu obavljeni privremeni popravci radi plovidbe do luke u kojoj će se obaviti trajni popravci.

2. Utvrđen nedovoljan stabilitet.

3. Nedostatak odgovarajućih i pouzdanih informacija u propisanom obliku koje brzo i jednostavno omogućuju zapovjedniku da organizira ukrcaj i balastiranje broda tako da se održi sigurna stabilnost u svim fazama i u različitim uvjetima plovidbe, te da se izbjegne pojava svih neprihvatljivih opterećenja brodske konstrukcije.

4. Nedostatak, znatno oštećenje ili neispravnost naprava za zatvaranje, uređaja za zatvaranje grotala te vodonepropusnih vrata.

5. Prekrcanost.

6. Nedostaju oznake gaza ili su nečitljive.

3.6. Područja prema MARPOL 73/78, Prilog I.

1. Nedostatak, znatno oštećenje ili neispravan rad opreme za filtriranje zauljenih voda, sustava za nadzor i kontrolu ispuštanja ulja ili alarmnog uređaja 15 ppm.

2. Preostali kapacitet tanka za zauljene mješavine i/ili tanka za uljne ostatke nije dovoljan za planirano putovanje.

3. Nema knjige o uljima.

4. Ugrađen nedopušteni obilazni(bypass) izljev.

5. Dokumentacija s izvještajem o pregledu nedostaje ili nije u skladu s pravilom 13G(3)(b) MARPOL 73/78.

3.7. Područja prema MARPOL 73/78, Prilog II.

1. Nedostaje priručnik P&A.

2. Teret nije kategoriziran.

3. Nedostaje knjiga o teretu.

4. Prijevoz uljevitih tvari bez ispunjavanja zahtjeva ili bez odgovarajuće izmijenjene i dopunjene svjedodžbe.

5. Ugrađen nedopušteni obilazni (bypass) izljev.

3.8. Područja prema MARPOL 73/78, Prilog V.

1. Nedostaje plan upravljanja smećem.

2. Nedostaje knjiga o smeću.

3. Osoblje na brodu nije upoznato sa zahtjevima o odlaganju/izbacivanju iz plana upravljanja smećem.

3.9. Područja prema STCW 78/95 i Pravilniku o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca

1. Pomorcima nedostaje svjedodžba, odgovarajuća svjedodžba, valjana dozvola ili ne mogu dokazati na temelju isprava da su upravi države zastave podnijeli zahtjev za ovlaštenje.

2. Dokaz da je svjedodžba dobivena prijevarom ili da vlasnik svjedodžbe nije osoba kojoj je svjedodžba prvotno izdana.

3. Nisu ispunjeni važeći zahtjevi uprave države zastave u vezi s najmanjim brojem članova posade za sigurnu plovidbu.

4. Organizacija palubne straže i straže u stroju nije u skladu sa zahtjevima koje je za brod odredila uprava države zastave.

5. U straži nedostaje osoba osposobljena za upravljanje opremom bitnom za sigurnost plovidbe, sigurnost radioveze ili za sprečavanje onečišćenja mora.

6. Nedostaje dokaz stručne osposobljenosti za zaduženja pomoraca u pogledu sigurnosti broda i sprečavanja onečišćenja.

7. Za prvu stražu na početku putovanja i za sljedeće smjene straže, nije moguće osigurati osobe dovoljno odmorne i općenito sposobne za rad.

3.10. Područja prema konvencijama ILO

1. Nedovoljno hrane za plovidbu do sljedeće luke.

2. Nedovoljno pitke vode za plovidbu do sljedeće luke.

3. Izrazito nehigijenski uvjeti na brodu.

4. Nema grijanja u prostorijama nastambi na brodu koji plovi u područjima s vrlo niskim temperaturama.

5. Slaba ventilacija u prostorijama nastambi na brodu.

6. Prolazi/nastambe zakrčeni smećem, opremom ili teretom ili drugi opasni uvjeti u prolazima/nastambama.

7. Jasni dokazi da su osoblju na straži i drugom osoblju zaduženom za prvu stražu i sljedeće smjene, smanjene sposobnosti zbog umora.

3.11. Slučajevi koji ne moraju biti razlog zadržavanja broda, ali u kojima se npr. moraju privremeno obustaviti postupci s teretom.

Neispravan rad (ili održavanje) sustava inertnog plina, opreme ili strojeva povezanih s teretom smatra se dovoljnim razlogom za zaustavljanje postupaka s teretom

DODATAK XI.

ISKAZNICA
(u svezi članka 11. stavak 3.)

1. Iskaznica inspektora i ovlaštenje za obavljanje određenih inspekcijskih poslova sadrži najmanje sljedeće obvezne podatke:

– naziv tijela koje je izdalo iskaznicu

– ime i prezime inspektora/ovlaštenog djelatnika

– fotografiju inspektora/ovlaštenog djelatnika ne stariju od šest mjeseci

– potpis inspektora/ovlaštenog djelatnika

– izjavu da je inspektor/ovlašteni djelatnik ovlašten obavljati inspekcijske preglede sukladno određenim zakonima i propisima.

2. Oblik značke:

Značka je okružena hrvatskim pleterom u zlatnoj boji.

U središtu značke, na poniklenoj podlozi (prikaz valova) smješteni su pozlaćeni upravni simboli pomorske uprave – dva ukrižana sidra i grb Republike Hrvatske, koji je izveden u crvenom i bijelom emajlu.

Na poniklenoj lenti koja uokviruje polje značke i djelomično pokriva pleter ispisan je tekst u plavom emajlu: Republika Hrvatska, Inspekcija sigurnosti plovidbe, Republic of Croatia i Maritime Safety Inspection.

Ispod sidara nalazi se ponikleno polje u kojem je plavim emajlom ispisan troznamenkasti broj.

Na poleđini značke nalazi se lisnata opruga od perne bronce.

3. Izgled značke prikazan je na sljedećoj slici:

DODATAK XII.

FUNKCIJE BAZE PODATAKA INSPEKCIJSKIH PREGLEDA KOMISIJE
(u svezi članka 72.)

1. Baza podataka inspekcijskih pregleda Komisije:

– sadrži podatke o inspekcijskim pregledima Republike Hrvatske kao članica Pariškog memoranduma,

– pruža podatke o rizičnom profilu broda i o brodovima koji ispunjavaju uvjete za inspekcijski pregled,

– izračunava obveze Republike Hrvatske kao članica Pariškog memoranduma u pogledu inspekcijskih pregleda,

– sadrži bijelu, sivu i crnu listu država zastave, iz članka 77.,

– pruža podatke o rezultatima kompanija,

– određuje elemente rizičnih područja koje treba provjeriti prilikom svakog inspekcijskog pregleda

– uvezana je s informacijskim sustavom Equasis.

DODATAK XIII.

OBJAVA INFORMACIJA O ZABRANI ISPLOVLJENJA I INSPEKCIJSKIM PREGLEDIMA U LUKAMA I SIDRIŠTIMA
(u svezi članka 76.)

I. Informacija objavljena mora sadržavati sljedeće:

– ime broda;

– IMO broj;

– vrstu broda;

– bruto tonažu (BT);

– godinu gradnje kako je utvrđeno na temelju datuma navedenog u brodskim svjedodžbama o sigurnosti;

– ime i adresa vlasnika ili kompanije broda;

– u slučaju kada brodovi prevoze tekuće ili krute terete u razlivenom/rasutom stanju, ime i adresu unajmitelja odgovornog za odabir broda i vrstu ugovora o najmu;

– zastavu broda;

– klasifikacijsko društvo ili klasifikacijska društva, kada je primjenjivo, koje(a) je/su izdalo(a) svjedodžbu o klasi, ako postoji;

– klasifikacijsko društvo ili klasifikacijska društva i/ili neka druga strana koja je/su izdala svjedodžbe brodu u ime države zastave, sukladno primjenjivim međunarodnim konvencijama, navodeći naziv izdanih svjedodžbi;

– luku i datum posljednjeg proširenog inspekcijskog pregleda navodeći, kada je primjereno, je li izrečena mjera zabrane isplovljenja;

– luku i datum posljednjeg specijalnog pregleda i naziv organizacije koja je obavila pregled;

– broj zabrana isplovljenja tijekom prethodna 24 mjeseca;

– državu i luku zaustavljanja;

– datum ukidanja zabrane isplovljenja;

– trajanje zabrane isplovljenja, u danima;

– broj utvrđenih nedostataka i razloga za zaustavljanje, navedeni jasno i nedvosmisleno;

– opis poduzetih mjera od strane nadležnih vlasti i, kada je primjenjivo, od strane klasifikacijskog društva nakon zabrane isplovljenja;

– ako je brodu određena mjera odbijanja uplovljenja u luke Memoranduma, razlog za izrečenu mjeru, na jasan i nedvosmislen način;

– napomenu, kada je primjenjivo, je li klasifikacijsko društvo ili drugo privatno tijelo koje je obavilo pregled odgovorno za nedostatke koji su, sami ili u kombinaciji, doveli do zaustavljanja broda;

– opis poduzetih mjera u slučaju kada je brodu bilo dopušteno da proslijedi do najbližeg odgovarajućeg brodogradilišta ili je brodu bila izrečena mjera odbijanja uplovljenja u luke Memoranduma.

II. Informacije u svezi pregledanih brodova koje se objavljuju u skladu s člankom 76. stavak 2. moraju sadržavati sljedeće:

– ime broda;

– IMO broj;

– vrstu broda;

– bruto tonažu (BT);

– godinu gradnje;

– ime i adresa vlasnika ili kompanije broda;

– u slučaju kada brodovi prevoze tekuće ili krute terete u razlivenom/rasutom stanju, ime i adresu unajmitelja odgovornog za odabir broda i vrstu ugovora o najmu;

– zastavu broda;

– klasifikacijsko društvo ili klasifikacijska društva, kada je primjenjivo, koje(a) je/su izdalo(a) svjedodžbu o klasi, ako postoji;

– klasifikacijsko društvo ili klasifikacijska društva i/ili neka druga strana koja je/su izdala svjedodžbe brodu u ime države zastave, sukladno primjenjivim međunarodnim konvencijama, navodeći naziv izdanih svjedodžbi;

– državu, luku i datum inspekcijskog pregleda;

– broj i prirodu nedostataka.

DODATAK XIV.

PODACI KOJI SE DOSTAVLJAJU EUROPSKOJ KOMISIJI ZBOG PRAĆENJA PRIMJENE
(u svezi članka 61. i 79.)

1. Svake godine Ministarstvo do 1. travnja dostavlja Europskoj komisiji sljedeće podatke za prethodnu godinu:

1.1. Broj inspektora zaposlenih u Ministarstvu koji obavljaju poslove inspekcijskog nadzora nad stranim brodovima u okviru nadzora države luke.

Ovi podaci dostavljaju se Europskoj komisiji koristeći sljedeći tablični predložak.[[1]]

LUKA/PODRUČJE

BROJ INSPEKTORA S PUNIM RADNIM VREMENOM

BROJ INSPEKTORA SA SKRAĆENIM RADNIM VREMENOM(1)

UKUPAN BROJ INSPEKTORA U ODNOSU NA PUNO RADNO VRIJEME

Luka X,

Luka Y,

Ukupno

1.2. Ukupni broj pojedinačnih brodova koji su uplovili u luke na razini države. Taj podatak je broj brodova obuhvaćenih ovim Pravilnikom koji su uplovili u luke, pri čemu se računaju samo jedanput.

2. Ministarstvo:

a) svakih šest mjeseci dostavlja Europskoj komisiji popis kretanja individualnih brodova, pristajanja pojedinačnih brodova, osim putničkih i teretnih trajekata na redovitim linijama, koji su uplovili u hrvatske luke, ili koji su obavijestili lučku kapetaniju o dolasku na sidrište, navodeći za svako kretanje broda njegov identifikacijski broj IMO, datum dolaska i luku. Popis se dostavlja u obliku proračunske tablice koja omogućuje automatsko pretraživanje i obradu navedenih podataka. Popis se dostavlja u roku od 4 mjeseca od završetka razdoblja na koje se podaci odnose;

b) će dostaviti Europskoj komisiji popis trajekata na redovnim linijama navedenim u točki a), najkasnije šest mjeseci nakon primjene ovog Dodatka, a nakon toga prilikom svake promjene na tim linijama. Popis sadrži za svaki brod identifikacijski broj IMO, ime i liniju na kojoj plovi. Popis se dostavlja u obliku proračunske tablice koja omogućuje automatsko pretraživanje i obradu navedenih podataka.

1 – Ako inspekcijski pregledi koji se obavljaju u okviru nadzora države luke predstavljaju samo dio rada inspektora, ukupni broj inspektora mora se zamijeniti jednakovrijednim brojem inspektora s punim radnim vremenom. Ako isti inspektor radi u nekoliko luka ili geografskih područja, treba izračunati odgovarajući ekvivalent inspektora sa skraćenim radnim vremenom u svakoj luci.

2 – Ovi podaci moraju se dostaviti na nacionalnoj razini i za svaku luku u dotičnoj državi članici. U smislu ovog Dodataka, luka je pojedina luka ili geografsko područje kojim se bavi jedan inspektor ili skupina inspektora, a prema potrebi obuhvaća nekoliko pojedinačnih luka.

DODATAK XV.

POPIS OPREME
(u svezi članka 30.)

U svrhu obavljanja poslova iz nadležnosti inspektora, Ministarstvo osigurava slijedeću opremu:

1. službena vozila i plovila za potrebe obavljanja poslova inspekcijskog nadzora koja nose odgovarajuća obilježja prema posebnom propisu.

2. prijenosno računalo s odgovarajućim programima i karticom za širokopojasni bežični pristup internetu,

3. prijenosni pisač (s torbom),

4. digitalni fotoaparat, sigurnosne izvedbe, za slikovno evidentiranje dokaza i utvrđenih nepravilnosti tijekom inspekcijskog nadzora,

5. osobni detektor plinova,

6. mobilni telefonski uređaj,

7. ručnu baterijsku lampu sigurnosne izvedbe,

8. čekić za ispitivanje mehaničke čvrstoće materijala,

9. radno odijelo, cipele i zaštitna kaciga, sve sigurnosne izvedbe.

Službena vozila iz točke 1. ovoga dodatka inspektori sigurnosti plovidbe koriste u dogovoru s lučkim kapetanom.

Ministarstvo može osigurati i drugu opremu za koju se utvrdi, sukladno posebnim propisima, da je nužna za obavljanje inspekcijskih poslova sigurnosti plovidbe.

DODATAK XVI.

ZAHTJEVI KOJI SE ODNOSE NA ZAPISIVAČ PODATAKA O PUTOVANJU (VDR/S-VDR)
(u svezi članka 66., stavak 4.)

Brodovi sljedećih kategorija moraju, kad uplovljavaju u hrvatske luke, biti opremljeni zapisivačem podataka o putovanju (VDR/S-VDR), koji udovoljava funkcionalnim normama iz IMO Rez. A.861(20) i ispitnim normama sadržanim u Normi broj 61996 Međunarodne komisije za elektrotehniku (IEC):

– putnički brodovi izgrađeni na ili nakon 1. srpnja 2002.;

– Ro-Ro putnički brodovi izgrađeni prije 1. srpnja 2002., ne kasnije od prvog tehničkog pregleda na ili nakon 1. srpnja 2002.;

– putnički brodovi osim ro-ro putničkih brodova, izgrađeni prije 1. srpnja 2002., ne kasnije od 1. siječnja 2004.;

– brodovi osim putničkih, tonaže 3000 BT i veće, izgrađeni na ili nakon 1. srpnja 2002.

Brodovi sljedećih kategorija i izgrađeni prije 1. srpnja 2002. moraju, kada uplovljavaju u hrvatske luke, biti opremljeni sa zapisivačem podataka o putovanju (VDR/S-VDR) koji udovoljava odgovarajućim normama IMO-a:

– teretni brodovi tonaže 20000 BT i veće, ne kasnije od datuma određenog od strane IMO-a;

– teretni brodovi tonaže 3000 BT i veće, ali manje od 20000 BT, ne kasnije od datuma određenog od strane IMO-a.

DODATAK XVII.

PODSJETNIK ZA OBAVLJANJE DETALJNOG INSPEKCIJSKOG PREGLEDA
(u svezi s člankom 61.stavak 7.)

Detaljni inspekcijski pregled obuhvaća sljedeća područja:

1. PODRUČJA POKRIVENA SOLAS KONVENCIJOM

1. Pregled rada pogonskog stroja i drugih važećih strojeva kao i električnih instalacija;

2. Pregled čistoće strojarnice, količine mješavine vode i ulja u kaljužama, pregled zauljenosti izolacije cjevovoda uključujući i ispušne cjevovode u strojarnici, rad uređaja za pražnjenje kaljuža;

3. Pregled rada električnog generatora za nuždu, rasvjete, akumulatora i sklopki;

4. Pregled rada glavnog i pomoćnog kormilarskog stroja;

5. Pregled kapaciteta i stanja sredstava za spašavanje, splavi ili brodica za spašavanje i njihovih uređaja za porinuće;

6. Pregled sustava za vatrodojavu, požarnih alarma, protupožarne opreme, stalnih protupožarnih instalacija, ventilacijskih zaslona, protupožarnih prigušnica i uređaja za daljinsko zatvaranje;

7. Pregled rada palubne protupožarne instalacije na tankerima;

8. Pregled svjetala, signalnih tijela i zvučnih signala za plovidbu;

9. Pregled rada radiouređaja i opreme namijenjenih sigurnosti plovidbe i zaštiti ljudskih života na moru;

10. Pregled rada navigacijske opreme, imajući u vidu odredbe SOLAS-a V/12 (0);

11. Pregled plovidbenih karata i/ili svih drugih važnih nautičkih izdanja potrebnih za namjeravano putovanje;

12. Pregled ventilatora u neiskrećoj izvedbi za ventilaciju pumpne stanice tereta (SOLAS II-2/59.3.1.);

13. Pregled udovoljavanja operativnim zahtjevima.

2. PODRUČJA POKRIVENA IBC KODEKSOM

1. Pregled tereta po tvari koja nije navedena u Svjedodžbi o sposobnosti za prijevoz tereta;

2. Pregled visokotlačnih sigurnosnih uređaja;

3. Pregled električnih instalacija;

4. Pregled mogućih izvora upaljenja u opasnim lokacijama kako su navedeni u 10.2;

5. Pregled posebnih zahtjeva;

6. Pregled udovoljavanju zahtjevu za maksimalno dozvoljenim količinama tereta za svaki pojedini tank;

7. Pregled udovoljavanju zahtjeva o termičkoj zaštiti za termički osjetljive tvari.

3. PODRUČJA POKRIVENA IGC KODEKSOM

1. Pregled tereta po tvari koja nije navedena u Svjedodžbi o sposobnosti za prijevoz ili nedostatak podataka o teretu;

2. Pregled uređaja za zatvaranje nadgrađa ili radnih prostorija;

3. Pregled pregrada na nepropusnost za plin;

4. Pregled zaslona zraka;

5. Pregled ventila s daljinskim zatvaranjem;

6. Pregled sigurnosnih ventila;

7. Pregled električnih instalacija;

8. Pregled ventilatora koji se nalaze u blizini prostora tereta;

9. Pregled alarma tlaka u tankovima tereta koji nisu ispravni;

10. Pregled uređaja za otkrivanje plinova i/ili otrovnih plinova;

11. Pregled po svjedodžbi o inhibitorskoj tvari kod prijevoza tereta koji se inhibiraju.

4. PODRUČJA POKRIVENA KONVENCIJOM O TERETNIM VODNIM LINIJAMA

1. Pregled stanja limova na palubama i trupu;

2. Pregled stabiliteta;

3. Utvrđivanje sposobnosti zapovjednika da ukrca i balastira brod na način da u svim fazama i uvjetima putovanja održi stabilitet broda na siguran način;

4. Pregled uređaja za zatvaranje, grotlenih uređaja i vodonepropusnih vrata;

5. Pregled udovoljavanja zahtjeva o krcanju tereta;

6. Pregled zagaznica.

5. PODRUČJA POKRIVENA KONVENCIJOM MARPOL, PRILOGOM I

1. Pregled opreme za filtriranje kaljužne vode, sustava za motrenje količine ulja u ispustu balasta ili ispirne vode i alarmnog uređaja;

2. Pregled zapremnine taložnog tanka i tanka otpadnih ulja;

3. Pregled Knjige ulja;

4. Utvrđivanje da li je na brodu ugrađen zaobilazni cjevovod;

5. Pregled plana interventnog djelovanja u slučaju zagađenja uljem.

6. PODRUČJA POKRIVENA KONVENCIJOM MARPOL, PRILOGOM II

1. Utvrđivanje postojanja Priručnika interventnog djelovanja u slučaju onečišćenja kemikalijama (P&A priručnika),

2. Utvrđivanje kategorizacije tereta;

3. Pregled Knjige tereta;

4. Utvrđivanje da li brod prevozi uljaste terete sukladno svjedodžbi;

5. Utvrđivanje da li je ugrađen zaobilazni cjevovod.

7. PODRUČJA POKRIVENA STCW KONVENCIJOM

1. Utvrđivanje da li broj, sastav i ovlaštenja posade odgovaraju Svjedodžbi o minimalnom broju članova posade;

2. Utvrđivanje da li svaki član posade posjeduje odgovarajuću svjedodžbu ili valjano oslobađanje sukladno STCW 78 međunarodnoj konvenciji, odnosno da li može pružiti pisani dokaz da je državi zastave broda podnio zahtjev za ovjeru u postupku priznavanja svjedodžbe;

3. Utvrđivanje da li su na brodu osigurani načini i postupci za učinkovitu usmenu komunikaciju između svih članova posade vezanu uz sigurnost, te da li su zadovoljeni ostali zahtjevi za komunikaciju na brodu sukladno posebnom propisu kojim se uređuju uvjeti i način održavanja straže, te obavljanja drugih poslova na trgovačkim brodovima.

8. PODRUČJA POKRIVENA ILO KONVENCIJAMA

1. Minimalna dob za rad na brodu;

2. Liječnički pregledi;

3. Pregled dostalnosti zaliha pitke vode;

4. Pregled dostalnosti zaliha hrane;

5. »Bijelo osoblje«;

6. Pregled sanitarnih uvjeta na brodu;

7. Pregled grijanja prostorija posade na brodu;

8. Pregled stanja broda u pogledu zahtjeva čistoće, zbrinutosti otpada, prolaza i prostorije za torije za osade;

9. Prevencija povreda na radu;

10. Članci ugovora o radu (kolektivnog ugovora), repatrijacija pomoraca, odgovornost kompanije u slučaju nezgode, sindikalna prava;

11. Provjera usklađenosti vremena rada ili vremena odmora pomoraca sa zahtjevima posebnog propisa kojim se uređuju načela za utvrđivanje radnog vremena članova posade.

9. PODRUČJA POKRIVENA AFS KONVENCIJOM

1. Uzimanje uzoraka premaza protiv obrastanja sukladno proceduri propisanoj u Rezoluciji MEPC.104 (49) IMO-a;

2. Pregled brodskih dokumenata i zapisa sa ciljem provjere podataka o premazu protiv obrastanja.

DODATAK XVIII.

KATEGORIJE BRODOVA KOJI PODLIJEŽU PROŠIRENOM PREGLEDU
(u svezi članka 41., stavak 1.)

1. Tankeri za prijevoz ulja stariji od 5 godina;

2. Brodovi za prijevoz tereta u rasutom stanju stariji od 10 godina, što se utvrđuje na temelju datuma izgradnje upisanog u brodskim svjedodžbama o sigurnosti;

3. Putnički brodovi;

4. Tankeri za prijevoz ukapljenih plinova ili kemikalija stariji od 10 godina, što se utvrđuje na temelju datuma izgradnje upisanog u brodskim svjedodžbama o sigurnosti.

5. Svi ostali teretni brodovi stariji od 25 godina

DODATAK XIX.

POSEBNI ZAHTJEVI ZA KOMPANIJE
(u svezi članka 109. stavak 1., članka 110., stavak 1., članka 113., stavak 1., članka 118. i članka 119.)

Inspektor će prilikom obavljanja početne provjere u svezi s kompanijom, početnog posebnog pregleda, redovnog posebnog pregleda i drugih pregleda provjeriti sljedeće zahtjeve koje su kompanije dužne osigurati na svojim ro-ro putničkim brodovima i brzim putničkim plovilima:

1. da li je zapovjednik odgovarajuće obaviješten o dostupnosti obalnih navigacijskih vodiljnih sustava i o ostalim informacijskim shemama koje mu pomažu u sigurnom vođenju broda na putovanju, prije nego ro-ro putnički brod ili brzo putničko plovilo isplovi iz luke, te da koristi uspostavljene sheme za pružanje navigacijskih uputa i informacija;

2. da li se primjenjuju odgovarajuće odredbe članaka 2. do 6. MSC/Cirkulara 699, s izmjenama smjernica o sigurnosnim uputstvima za putnike;

3. da li je tablica rasporeda radnog vremena postavljena na vidljivom mjestu na brodu, te da li sadrži:

(a) raspored rada na moru i u luci, i

(b) najveći broj sati rada ili najmanji broj sati odmora za članove posade koji drže stražu;

4. da zapovjednik nema zapreka za donošenje odluka, koje su prema njegovoj stručnoj procjeni potrebne za sigurnu plovidbu i operacije broda, posebno u lošim vremenskim uvjetima i stanju mora;

5. da li zapovjednik vodi zapise o navigacijskim aktivnostima i incidentima koji su važni za sigurnost plovidbe;

6. da li su bilo kakva oštećenja ili stalna iskrivljenja vrata na oplati broda, kao i same oplate, koja mogu utjecati na cjelovitost ro-ro putničkog broda ili brzog putničkog plovila, te oštećenja na opremi za pričvršćenje takvih vrata, odmah prijavljena državi zastave i državi domaćinu te odmah popravljena na njihovo zadovoljstvo;

7. da li na brodu postoji ažurirani plan putovanja prije isplovljenja ro-ro putničkog broda ili brzog putničkog plovila na njegovu plovidbu. Pri izradi plana putovanja moraju se uzeti u obzir uputstva iz IMO Rezolucije A.893(21);

8. da li su putnicima na brodu dostupne informacije o uslugama i pomoći koje su na raspolaganju starijim i nemoćnim osobama, te da li su one dostupne u obliku prikladnom za osobe oštećena vida.

DODATAK XX.

POSTUPCI ZA PROVOĐENJE POSEBNIH PREGLEDA
(u svezi članka 110., stavak 1. članka 113.,
stavak 1. i 2.)

1. Posebni pregled ima za svrhu osigurati da su statutorni zahtjevi, a posebno oni u svezi s konstrukcijom, pregrađivanjem i stabilitetom, strojevima i električnim instalacijama, ukrcajem, stabilitetom, protupožarnom zaštitom, najvećim dopuštenim brojem putnika, sredstvima za spašavanje i prijevozom opasnih tvari, radio komunikacijama i navigacijom u potpunosti ispunjeni, te takav pregled mora gdje je primjenjivo obuhvaćati najmanje sljedeće:

– upućivanje generatora u nuždi,

– pregled rasvjete u nuždi,

– pregled izvora napajanja u nuždi za radioinstalacije,

– testiranje javnog rajavnog rapan>

– protupožarna vježba, uključujući demonstraciju upotrebe opreme za gasioca,

– pregled rada protupožarne pumpe u nuždi s dvije protupožarne cijevi spojene na glavni požarni vod,

– kontrola rada daljinskog gašenja dobave goriva za kotlove, glavne i pomoćne strojeve i gašenje ventilacije,

– kontrola rada daljinskog i lokalnog upravljanja protupožarnim zaklopkama,

– testiranje sustava otkrivanja požara i požarnih alarma,

– testiranje pravilnog zatvaranja protupožarnih vrata,

– rad kaljužnih pumpi,

– zatvaranje vodonepropusnih pregradnih vrata, lokalno i daljinski,

– utvrditi da li su ključne osobe na brodu upoznate s Planom kontrole oštećenja,

– spuštanje najmanje jedne brodice za prikupljanje i jedne brodice za spašavanje u more, upućivanje i testiranje motora i kormilarskog sustava, i ponovno vraćanje brodica na njihovo mjesto na brodu,

– provjeru stanja inventara svih brodica za spašavanje i za prikupljanje,

– testiranje brodskog kormilarskog stroja i pomoćnog kormilarskog stroja.

2. Posebni pregled mora uključiti provjeru planiranog sustava održavanja na brodu.

3. Posebni pregled mora se usredotočiti na familijarizaciju članova posade i njihovu učinkovitost u provođenju sigurnosnih postupaka, postupaka u nuždi, održavanju, radnim postupcima, sigurnosti putnika, postupcima na zapovjedničkom mostu i postupcima u svezi s teretom i vozilima. Treba provjeriti zapise u brodskom dnevniku vezane uz sposobnost pomoraca da razumiju i, gdje je potrebno, da daju naredbe i upute, te da daju povratna izvješća na zajedničkom radnom jeziku. Provjeriti postojanje dokumentiranih dokaza da su članovi posade uspješno položili posebne tečajeve, posebno u odnosu na:

– upravljanje masama,

– familijarizaciju,

– osposobljavanje za sigurnost za osoblje koje izravno pomaže putnicima u prostorima za putnike, a posebno starijim i nemoćnim osobama u slučaju nenadane situacije, i

– upravljanje kriznim situacijama i tečaj o ljudskom ponašanju.

Posebni pregled mora uključiti i procjenu da li sastavljanje popisa putnika uzrokuje nepotrebno zamaranje posebno onih članova posade koji održavaju stražu.

4. Svjedodžbe o osposobljenosti članova posade izdate od strane trećih država priznat će se samo onda kada udovoljavaju Pravilu I/10 izmijenjene i dopunjene STCW 78 međunarodne konvencije.

DODATAK XXI.

SMJERNICE ZA INSPEKTORE U PROVOĐENJU NENAJAVLJENIH PREGLEDA TIJEKOM PLOVIDBE BRODA NA REDOVNOJ LINIJI
(u svezi članka 113., stavak 1.)

1. Podaci o putnicima

Provjeriti sredstva ili načine kojima se osigurava da broj putnika koji je ro-ro putnički brod ili brzo putničko plovilo ovlašteno prevoziti nije prekoračen. Provjeriti da sustav za registraciju putnika udovoljava zahtjevima, te njegovu učinkovitost. Kako se podaci o ukupnom broju putnika na brodu dostavljaju zapovjedniku i, ako je primjenjivo, kako se putnici koji polaze na putovanje u oba smjera bez odlaska na obalu uključuju u ukupni broj za povratno putovanje.

2. Podaci o ukrcanom teretu i stabilitetu

Provjeriti da su kada je primjenjivo, ugrađene pouzdane zagaznice. Provjeriti da su poduzete mjere da brod nije prekrcan i da odgovarajuća teretna linija nije potopljena. Utvrditi da je procjena stanja krcanja i stabiliteta u skladu sa zahtjevima. Utvrditi da je teret na vozilima i ostali teret izvagan gdje se to zahtjeva i da su podaci o tome dostavljeni na brod za izračun stabiliteta. Provjeriti da li se Plan kontrole oštećenja stalno konzultira i da su knjige koje sadrže podatke o kontroli oštećenja dostupne brodskim časnicima.

3. Spremnost za plovidbu

Provjeriti postupke kojima se osigurava da je brod spreman za plovidbu prije napuštanja veza, što treba uključiti obvezu izvješćivanja da su sva vodonepropusna vrata na oplati i vrata otporna na atmosferilije zatvorena. Da su sva vrata na palubama za ukrcaj vozila zatvorena prije nego brod napusti vez, odnosno da ostanu otvorena samo onoliko koliko je potrebno da se zatvori pramčani vizir, nadalje provjeriti uređaje za zatvaranje pramčanih, bočnih i krmenih vrata, te prisutnost pokaznih svjetala i TV nadzora koji pokazuje njihovo stanje na komandnom mostu. Svaka poteškoća s radom pokaznih svjetala, posebno sklopki na vratima, mora se provjeriti i o istoj izvjestiti.

4. Sigurnosne obavijesti

Provjeriti sadržaj sigurnosnih obavijesti kao i da li su sigurnosne upute za nenadane situacije izložene na odgovarajućim jezicima. Da li se uobičajene sigurnosne obavijesti objavljuju na početku putovanja te da li se čuju u svim javnim prostorima, uključujući i otvorene palube na koje putnici imaju dozvoljen pristup.

5. Zapisi u dnevnik

Provjeriti zapise u dnevniku kako bi se utvrdilo da postoje zapisi o zatvaranju pramčanih, krmenih i drugih vodonepropusnih vrata i vrata otpornih na atmosferilije, zapisi o održavanju vježbi za zatvaranje pregradnih vodonepropusnih vrata, testiranju kormilarskog stroja, itd. Također provjeriti zapise o gazu, nadvođu, stabilitetu, te utvrditi da li su zapisi na radnom jeziku posade.

6. Opasne tvari

Provjeriti da li se svaka opasna ili onečišćujuća tvar prevozi u skladu s primjenjivim propisima, i posebno da li je dostavljena deklaracija o opasnim ili onečišćujućim tvarima zajedno s popisom ili planom slaganja koji pokazuje njihovu lokaciju na brodu, te da je prijevoz određenog tereta dozvoljen na putničkom brodu, kao i da su opasne ili onečišćujuće tvari pravilno označene, obilježene, složene, pričvršćene i odijeljene.

Provjeriti da li su vozila koja prevoze opasne i onečišćujuće tvari pravilno obilježena (plakatirana) i pričvršćena. Da li je, kada se prevoze opasne i onečišćujuće tvari, preslik odgovarajućeg popisa ili plana slaganja dostupan i na kopnu. Da li je zapovjednik upoznat s obvezom prijavljivanja prema posebnom propisu kojim se uređuje prijevoz i rukovanje opasnim tvarima, kao i s uputstvima za iznenadne situacije koja se moraju slijediti, kao i s pružanjem prve pomoći u slučaju incidenta s opasnim ili onečišćujućim tvarima. Provjeriti da li su sredstva za ventilaciju paluba vozila u upotrebi čitavo vrijeme, te da li je ventilacija pojačana kada rade motori vozila, te da li postoji indikacija na zapovjedničkom mostu o radu ventilacije na palubama vozila.

7. Pričvršćenje teretnih vozila

Provjeriti kako su pričvršćena teretna vozila, na primjer, grupno slaganje ili pojedinačno pričvršćivanje. Da li postoji dovoljan broj jakih pričvrsnih točaka. Da li postoje sredstva za prišvršćenje teretnih vozila u slučaju lošeg vremena ili ako se takvo vrijeme očekuje. Na koji način se pričvršćuju putnički vagoni i motor-kotači, ako ih ima. Da li se priručnik za prišvršćenje tereta nalazi na brodu.

8. Palube vozila

Provjeriti da li se posebne kategorije ro-ro teretnih prostora neprestano ophode ili nadziru putem TV nadzornog sustava kako bi se kretanje vozila u lošim vremenskim uvjetima kao i nedozvoljeni ulazljeni ulazu takve prostore mogao nadzirati. Da li su protupožarna vrata i ulazi stalno zatvoreni i da li postoje izložene obavijesti da putnicima nije dozvoljen pristup na palubu vozila dok je brod u plovidbi.

9. Zatvaranje vodonepropusnih vrata

Provjeriti da li se primjenjuju radne upute u svezi s pregradnim vodonepropusnim vratima. Da li se provode zahtjevane vježbe. Da li se kontrola vrata s mosta drži kada je to moguće na lokalnoj kontroli. Da li se vrata drže zatvorenima u uvjetima smanjene vidljivosti i u svakoj opasnoj situaciji. Da li je posada upućena da na pravi način upravlja vratima i da li je svjesna opasnosti njihove pogrešne uporabe.

10. Požarne ophodnje

Provjeriti postojanost učinkovitih ophodnji koje mogu na vrijeme otkriti svaku vatru. Ove ophodnje moraju obuhvatiti i posebna teretna područja gdje ne postoji stabilni sustav za otkrivanje i uzbunjivanje, s time da se ova područja mogu ophoditi kako je navedeno u točki 8. ovog Dodatka.

11. Komunikacija u slučaju iznenadnih situacija

Provjeriti da li ima dovoljno članova posade u skladu s listom uzbune za pomoć putnicima u slučaju iznenadne situacije, te da li su jasno uočljivi i sposobni komunicirati s putnicima u iznenadnoj situaciji, uzimajući pritom u obzir prikladnu i odgovarajuću kombinaciju svakog od sljedećih čimbenika:

a) jezik ili jezike koji odgovaraju većini nacionalnosti putnika koji se prevoze na određenoj liniji;

b) vjerojatnost da sposobnost korištenja osnovnog engleskog vokabulara za temeljna uputstva može predstavljati način komunikacije s putnicima u slučaju potrebe da im se pomogne, bez obzira da li putnici i članovi posade govore istim jezikom;

c) moguću potrebu za komunikacijom za vrijeme iznenadne situacije upotrebom drugih sredstava (npr. pokazivanjem, ručnim znakovima, ili privlačenjem pažnje na mjesto pokazivanja, mjesto uzbune, sredstva za spašavanje ili puteve izvlačenja onda kada je govorna komunikacija nepraktična);

d) stupanj do kojeg su potpuna sigurnosna uputstva pružena putnicima na njihovom materinjem jeziku ili jezicima;

e) jezici na kojima se u iznenadnoj situaciji mogu emitirati sigurnosne obavijesti za vrijeme iznenadne situacije ili vježbe kako bi se prenijelo potrebno uputstvo putnicima i olakšalo članovima posade u pomaganju putnicima.

12. Radni jezik među članovima posade

Provjeriti da li je uspostavljen radni jezik u svrhu učinkovitog djelovanja posade u svezi sa sigurnošću, te da se na ovom jeziku zapisuje u brodskom dnevniku.

13. Sigurnosna oprema

Provjeriti da li su sredstva za spašavanje i protupožarna sredstva, uključujući protupožarna vrata i druge elemente strukturne protupožarne zaštite održavana i spremna za pregled. Da li su protupožarni planovi stalno izloženi odnosno da li su priručnici koji sadrže slične podatke dostupni brodskim časnicima. Da li je smještaj pojasa za spašavanje odgovarajući i da li su dječji pojasi za spašavanje jasno uočljivi. Da način ukrcaja vozila ne sprečava korištenje sredstava za kontrolu požara, sredstava za hitno zaustavljanje, upravljanje olujnim ventilima, itd. koji mogu biti smješteni na palubi vozila.

14. Navigacijska i radiooprema

Provjeriti da li je u funkciji oprema za navigaciju i radiokomunikaciju, uključujući i EPIRB-e.

15. Dodatna rasvjeta u nuždi

Provjeriti da li je ugrađena dodatna rasvjeta u nuždi, gdje se zahtjeva propisima i da li se čuvaju zapisi nedostacima.

16. Izlazi u nuždi

Provjeriti da li su izlazi u nuždi obilježeni u skladu s primjenjivim propisima, da li su osvijetljeni, te da li imaju napajanje iz glavnog izvora i iz izvora napajanja u nuždi. Da li su vozila ukrcana tako da ne smetaju putmetaju putza u nuždi tamo gdje takvi izlazi prolaze preko ili kroz palube vozila. Provjeriti da li su izlazi, posebno oni u bescarinskim prodavaonicama, slobodni za prolaz, te da nisu blokirani robom.

17. Knjige postupaka

Provjeriti da li su preslici knjige postupaka osigurani za zapovjednika i svakog starijeg časnika i da li su drugi preslici dostupni svim članovima posade. Da li postoji lista provjere koja pokriva pripremu za isplovljenje i druge postupke.

18. Čistoća strojarnice

Provjeriti da li se strojarnica održava čistom i u skladu s postupcima za održavanje.

19. Odlaganje smeća

Provjeriti da li su sredstva za rukovanje i odlaganje smeća u zadovoljavajućem stanju.

20. Planirano održavanje

Sve kompanije moraju imati specifične stalne zapovijedi, s planiranim sustavom održavanja, za sva područja povezana sa sigurnošću uključujući pramčana i krmena vrata i bočne otvore, zajedno s njihovim uređajima za zatvaranje, ali isto tako i za strojarnicu i sigurnosnu opremu. Provjeriti da li postoje planovi za povremenu provjeru svih elemenata kako bi se standard sigurnosti održao na najvišoj razini. Provjeriti da li postoje postupci za zapisivanje nedostataka i potvrđivanje da su odgovarajuće otklonjeni kako bi zapovjednik i zadužena osoba na kopnu unutar sustava upravljanja sigurnošću kompanije bili upoznati s nedostacima i obaviješteni o njihovom otklanjanju u određenom roku. Povremene provjere rada unutarnjih i vanjskih sredstava za zatvaranje pramčanih vrata, moraju uključiti pokazatelje, opremu za nadzor, sve palubne otvore za otjecanje vode u prostoru između pramčanog vizira i unutarnjih vrata, te posebno mehanizam za zatvaranje i njegov pridruženi hidraulički sustav.

21. Obavljanje plovidbe

Za vrijeme plovidbe treba iskoristiti mogućnost provjere prenapučenosti putnicima, uključujući raspoloživost sjedala i blokiranje prolaza, stepeništa i izlaza u nuždi putničkom prtljagom i putnicima koji nisu u mogućnosti pronaći sjedala. Provjeriti da li je paluba vozila ispražnjena od putnika prije isplovljenja broda, te da oni nemaju mogućnost ponovnog pristupa sve do samog pristajanja broda u luci.

DODATAK XXII.

POSTUPAK IZVRŠENJA RJEŠENJA PEČAĆENJEM PLOVNOG OBJEKTA
(u svezi članka 29., stavak 3.)

1. Pečaćenje se obavlja na najpogodniji način tako da se plovni objekt, teretni uređaji, odnosno druga oprema ne mogu koristiti, a da se prethodno ne povrijedi plomba, službeni pečat/žig ili oznaka koju je inspektor stavio radi izvršenja rješenja.

2. Za pečaćenje plovnog objekta, teretnih uređaja, odnosno druge opreme, koristi se žica s olovnom plombom i kliještima, koja na plombi ostavljaju otisak broja lučke kapetanije i inspektora koji je pečaćenje obavio.

3. Nakon što je obavio pečaćenje, inspektor će na pogodnom mjestu istaknuti Obavijest u kojoj je naveden naziv akta na temelju kojega je pečaćenje provedeno (Zaključak o dozvoli izvršenja), uz isticanje KLASE, URBROJ-a i datuma donošenja tog akta te upozorenje da skidanje i povreda službenog pečata, plombe ili znaka, predstavlja kazneno djelo.

4. Obavijest iz točke 3. ovog Dodatka sadrži:

– u zaglavlju: naziv Ministarstva, oznaka područne jedinice ili ispostave.

– u središnjem dijelu krupnim slovima ispisanu riječ »OBAVIJEST« (slijedi tekst obavijesti) i riječi »UPOZORENJE – SKIDANJE I POVREDA SLUŽBENOG PEČATA, ZNAKA ILI PLOMBE PREDSTAVLJA KAZNENO DJELO (članak 323. Kaznenog zakona)«, a ispod tih riječi ispisan sadržaj odredaba članka 323. Kaznenog zakona.

Obavijest potpisuje inspektor koji vodi postupak.

5. Nakon što je inspektor utvrdio da je obveza iz rješenja o zabrani izvršena, dužan je odmah, a najkasnije idući radni dan, otpečatiti plovni objekt, uređaje, odnosno opremu, o čemu sastavlja zapisnik.

DODATAK XXIII.

NAPUTAK ZA OBAVLJANJE PROŠIRENOG INSPEKCIJSKOG PREGLEDA
(u svezi članka 41., stavak 2.)

Prošireni inspekcijski pregled poglavito obuhvaća sljedeća područja, pri čemu inspektor mora voditi računa da provođenje inspekcijskog nadzora ne ugrozi sigurnost obavljanja radnji na brodu.

1. BRODOVI OPĆENITO

– Isklop (black-out) i upućivanje generatora za nuždu,

– Pregled osvjetljenja u nuždi,

– Provjera rada protupožarne pumpe za nuždu s dvije protupožarne cijevi priključene na glavni požarni cjevovod,

– Provjera rada kaljužne pumpe,

– Zatvaranje vodonepropusnih vrata i protupožarnih vrata,

– Spuštanje u more i pokretanje porivnog stroja jedne brodice za spašavanje,

– Provjera daljinskog zaustavljanja u nuždi, npr. kotla, ventilacije i pumpi goriva

– Provjera kormilarskog uređaja, uključujući kormilarskog uređaja za nuždu,

– Provjera električnog napajanja u nuždi radio postaje,

– Pregled i provjera, u opsegu koliko je to moguće, separatora u strojarnici

2. BRODOVI KOJI PREVOZE OPASNE TERETE U RASUTOM I UPAKIRANOM STANJU

Pored stavki iz točke 1. sljedeće stavke mogu se također smatrati dijelom proširenog inspekcijskog pregleda brodova koji prevoze opasne terete u upakiranom stanju.

Pregledat će se:

– Potvrda o sposobnosti za prijevoz upakiranog opasnog tereta,

– Dokumente izdane na temelju IMDG-kodeksa s dodacima, EMS-a, MFAG-a,

– Pakiranje opasnih tvari,

– Označavanje opasnih tvari,

– Slaganje opasnih tvari.

3. TANKERI ZA PRIJEVOZ ULJA

Pored stavki iz točke 1. sljedeće stavke mogu se također smatrati dijelom proširenog inspekcijskog pregleda tankera za ulje:

– Provjera stabilnog protupožarnog sustava za gašenje pjenom na palubi,

– Protupožarna sredstva općenito,

– Pregled protupožarnih zaklopki strojarnice, prostora sisaljki i nastambi,

– Kontrola tlaka inertnog plina i sadržaja kisika u inertnom plinu,

– Balastni tankovi: barem jedan od balastnih tankova u području tereta mora biti pregledan kroz provlaku/palubni pristup, a u tank se ulazi ako inspektor otkrije očite razloge za naknadni pregled,

– Provjera da li je na brodu mapa izvještaja o pregledima (Survey Report File), pregledati je i utvrditi da su ovjereni od strane priznate organizacije:

(1) Izvješća o pregledima strukture;

(2) Završnog izvještaja o procjeni stanja trupa;

(3) Izvješća o mjerenju debljina strukture trupa;

(4) Program pregleda, koji se čuva do završetka obnovnog pregleda.

4. BRODOVI ZA RASUTI TERET

Pored stavki iz točke 1. sljedeće stavke mogu se također smatrati dijelom proširenog inspekcijskog pregleda brodova za rasuti teret:

– Provjera moguće korozije temelja palubnih strojeva,

– Provjera moguće deformacije i/ili korozije poklopaca skladišta tereta,

– Provjera mogućih napuknuća ili lokalne korozije poprečnih pregrada skladišta,

– Provjera pristupa u skladišta tereta,

– Provjera da li je na brodu mapa izvještaja o pregledima (Survey Report File), pregledati je i utvrditi da su ovjereni od strane države zastave ili priznate organizacije:

(1) Izvješća o pregledima strukture;

(2) Završnog izvještaja o procjeni stanja trupa;

(3) Izvješća o mjerenju debljina strukture trupa;

(4) Program pregleda, koji se čuva do završetka obnovnog pregleda.

5. TANKERI ZA PRIJEVOZ PLINA I KEMIKALIJA

Pored stavki iz točke 1. sljedeće stavke mogu se također smatrati dijelom proširenog inspekcijskog pregleda tankera za prijevoz ukapljenog plina i kemikalija:

– Kontrola alarma te kontrola tankova tereta i sigurnosnih uređaja u odnosu na nivo, tlak i temperaturu,

– Sredstva za provjeru kisika i eksplozimetar te njihova umjeravanja; raspoloživost opreme za otkrivanje kemikalija (mjehovi) s prikladnim brojem cjevčica za otkrivanje plinova za određeni teret koji se prevozi,

– Provjeriti da li kompleti za bijeg iz kabina, koji pružaju prikladnu zaštitu očiju i dišnih organa, postoje za svaku osobu na brodu (ako se to zahtijeva u odnosu na popis tereta uz Međunarodnu svjedodžbu ili Svjedodžbu o sposobnosti broda za prijevoz opasnih kemikalija u razlivenom stanju, odnosno ukapljenih plinova u razlivenom stanju, kako je primjenjivo),

– Provjera da li je teret koji se prevozi uvršten u Međunarodnu svjedodžbu o sposobnosti ili u Svjedodžbu o sposobnosti za prijevoz kemikalija u razlivenom stanju ili za prijevoz ukapljenih plinova, kako je primjenjivo,

– Provjera stabilnih protupožarnih uređaja na palubi za pjenu, prah ili drugo sredstvo kojeg zahtijeva teret koji se prevozi.

6. PUTNIČKI BRODOVI

Pored stavki iz točke 1. sljedeće stavke mogu se također smatrati dijelom proširenog inspekcijskog pregleda putničkih brodova:

– Provjera uređaja za otkrivanje požara i alarmnog sustava,

– Provjera pravilnog zatvaranja protupožarnih vrata,

– Provjera razglasnog sustava,

– Protupožarna vježba gdje se, kao minimum, svi kompleti vatrogasne opreme moraju pokazati, i u kojoj treba sudjelovati dio bijelog osoblja,

– Provjeriti da li su ključni članovi posade upoznati s planovima u slučaju oštećenja.

Ako se smatra primjernim pregled se može nastaviti uz pristanak zapovjednika broda u tijeku putovanja iz jedne u drugu luku. Inspektori ne smiju ometati djelovanje na brodu niti smiju dovesti do situacije koja bi prema zapovjednikovoj procjeni mogla ugroziti sigurnost putnika, posade i broda.

DODATAK XXIV.

MJERILA I VISINA TROŠKOVA PRILIKOM OBAVLJANJA PONOVNOG INSPEKCIJSKOG PREGLEDA
(u svezi članka 44., stavak 3., članka 71., stavak 5. i članka 90., stavak 3.)

MJERILA I VISINA TROŠKOVA PRILIKOM OBAVLJANJA PONOVNOG INSPEKCIJSKOG PREGLEDA

Kompanija domaćeg broda u nacionalnoj plovidbi (kategorije plovidbe 5, 6, 7 i 8 prema Naredbi o kategorijama plovidbe), odnosno njezin ovlašteni predstavnik, dužni su u slučaju potrebe obavljanja ponovnog inspekcijskog pregleda broda, uslijed izricanja mjere zabrane isplovljenja, uplatiti u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske:

1) 1.500,00 kn prije ponovnog inspekcijskog pregleda broda kojemu je izrečena mjera zabrane isplovljenja i

2) 700,00 kn prije svakog sljedećeg dolaska inspektora sigurnosti plovidbe na brod, do konačnog ukidanja zabrane isplovljenja.

Kompanija domaćeg broda u međunarodnoj plovidbi (kategorije plovidbe 1, 2, 3 i 4 prema Naredbi o kategorijama plovidbe) i kompanija stranog broda, odnosno njihovi predstavnici, dužni su u slučaju potrebe obavljanja ponovnog inspekcijskog pregleda broda, uslijed izricanja mjere zabrane isplovljenja, uplatiti u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske:

a) 5.000,00 kn prije ponovnog inspekcijskog pregleda broda kojemu je izrečena mjera zabrane isplovljenja i

b) 2.000,00 kn prije svakog sljedećeg dolaska inspektora sigurnosti plovidbe na brod, do konačnog ukidanja zabrane isplovljenja.

Vlasnik plutajućeg objekta, odnosno njegov ovlašteni predstavnik, dužni su u slučaju potrebe obavljanja naknadnog inspekcijskog pregleda plutajućeg objekta, uslijed izricanja mjere zabrane rada, uplatiti u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske:

1) 1.500,00 kn prije ponovnog inspekcijskog pregleda plutajućeg objekta kojemu je izrečena mjera zabrane rada.

2) 700,00 kn prije svakog sljedećeg dolaska inspektora sigurnosti plovidbe na plutajući objekt do konačnog ukidanja zabrane rada.

DODATAK XXV.

MJERILA ZA ZABRANU ISPLOVLJENJA BRODA
(u svezi članka 47., stavak 2.)

UVOD

Prije nego utvrdi da nedostaci otkriveni prilikom pregleda nekog broda opravdavaju zabranu isplovljenja broda, inspektor mora primijeniti mjerila navedena niže u dijelu 1. i 2.

Dio 3. sadrži primjere nedostataka koji mogu sami za sebe biti dovoljan razlog za zabranu isplovljenja nekog broda.

Međutim, kada je očit razlog za zabranu isplovljenja broda posljedica slučajnog oštećenja pretrpljenog za vrijeme plovidbe do luke, nalog za zabranu isplovljenja se neće izdati, ako je:

– prije uplovljenja u luku zapovjednik ili kompanija dostavio/la inspekciji detalje o okolnostima pomorske nezgode i pretrpljenom oštećenju;

– zapovjednik poduzeo odgovarajuće mjere za uklanjanje nedostatka, a na zadovoljstvo inspekcije;

– inspekcija provjerila, nakon obavjesti o završetku popravnih radnji, da su nedostaci koji su bili očito opasni po sigurnost, zdravlje ili okoliš otklonjeni.

1. OSNOVNA PRAVILA

Pri korištenju svoje stručne prosudbe da li brod zaustaviti ili ne, inspektor mora primijeniti sljedeća mjerila:

IZBOR TRENUTKA

Brodovi koji nisu sigurni za isplovljenje moraju biti zaustavljeni nakon prvog pregleda i bez obzira na to koliko brod namjerava ostati u luci.

MJERILA

Brod će se zaustaviti ako su njegovi nedostaci dovoljno ozbiljni da zahtijevaju da se inspektor ponovo vrati na brod kako bi se osobno uvjerio da su oni prije isplovljenja uklonjeni.

Potreba da se inspektor vrati na brod mjerilo je ozbiljnosti nedostataka. Ipak, to ne stvara obvezu za svaki pojedini slučaj.

Time se podrazumijeva da se inspektor treba uvjeriti da su nedostaci ispravljeni prije isplovljenja, a prema potrebi ponovljenim posjetom brodu.

2. PRIMJENA OSNOVNIH PRAVILA

Prilikom donošenja odluke da li su otkriveni nedostaci dovoljno ozbiljni da opravdaju zadržavanje, inspektor mora utvrditi da li:

1. brod posjeduje potrebne važeće isprave;

2. brod ima broj ovlaštenja članova posade kakav se traži u Ispravi o najmanjem sigurnosnom sastavu posade – odnosno Upisnom listu;

U tijeku pregleda inspektor mora nadalje utvrditi jesu li brod i/ili posada u stanju:

1. sigurno ploviti u tijeku idućeg putovanja;

2. sigurno rukovati, prevesti i nadzirati stanje tereta tijekom idućeg putovanja;

3. sigurno posluživati postrojenje strojarnice tijekom idućeg putovanja;

4. održavati ispravnim porivni pogon i kormilarenje u tijeku idućeg putovanja;

5. ako je potrebno, pogasiti požar u bilo kojem dijelu broda u tijeku idućeg putovanja;

6. brzo i sigurno napustiti brod i, ako je potrebno, obaviti spašavanje tijekom idućeg putovanja;

7. spriječiti onečišćenje okoliša tijekom cijelog idućeg putovanja;

8. održavati dovoljan stabilitet broda u tijeku idućeg putovanja;

9. održavati potrebnu vodonepropusnost tijekom cijelog idućeg putovanja;

10. održavati radiokomunikacijsku vezu u situacijama pogibelji tijekom idućeg putovanja;

11. osigurati zdrave i sigurne životne i radne uvjete na brodu u tijeku idućeg putovanja;

12. pružiti što je moguće više podataka u slučaju nesreće (koje su dostupne putem zapisivača putnih podataka, VDR/S-VDR).

Uzevši u obzir sve otkrivene nedostatke, ako je odgovor na bilo koju od gore navedenih stavki negativan, treba ozbiljno razmisliti da li brod zadržati ili ne. Kombinacija nedostataka manje ozbiljne prirode također može opravdati mjeru zadržavanja.

3. RAZLOZI ZA ZABRANU ISPLOVLJENJA

Kako bi se u korištenju ovih uputa pomoglo inspektoru, ovdje se daje popis nedostataka svrstanih po grupama prema Pomorskom zakoniku, Pravilima Hrvatskog registra brodova i drugim važećim propisima, koji se na njih odnose, a priroda kojih smatra se dovoljno ozbiljnim razlogom za zaustavljanje broda.

Ovaj popis se ne smatra konačnim.

3.1. BRODOVI OPĆENITO

1. Nedostatak važećih svjedodžbi kojima se potvrđuje sposobnost broda za plovidbu;

2. Broj, sastav ili ovlaštenja posade ne odgovaraju ispravi o najmanjem sigurnosnom sastavu posade;

3. Nedostatak u ispravnom radu pogonskog stroja i drugih pomoćnih strojeva, uređaja i električnih postrojenja;

4. Nedovoljna čistoća strojarnice, prekomjerna količina mješavine vode i ulja u kaljužama, zauljenost izolacije cjevovoda uključujući i ispušne cjevovode u strojarnici, neispravan rad uređaja za pražnjenje kaljuža;

5. Neispravan rad električnog generatora za nuždu, rasvjete, akumulatora i sklopki;

6. Neispravan rad glavnog i pomoćnog kormilarskog stroja;

7. Nedostatak, nedovoljan kapacitet ili ozbiljna zapuštenost sredstava za spašavanje, splavi ili brodica za spašavanje i njihovih uređaja za spuštanje;

8. Nepoštivanje propisa ili ozbiljna zapuštenost sustava za vatrodojavu, požarnih alarma, protupožarne opreme, stabilnih protupožarnih instalacija, ventilacijskih zaslona, protupožarnih zaklopki i uređaja za daljinsko zatvaranje i to u mjeri da ne udovoljavaju svojoj namjeni;

9. Nedostatak, ozbiljna zapuštenost ili neispravan rad palubne protupožarne instalacije na tankerima;

10. Nedostatak, neudovoljavanje propisima i ozbiljna zapuštenost svjetala, signalnih tijela ili zvučnih signala za plovidbu;

11. Nedostatak ili neispravan rad radio uređaja i opreme namijenjenih sigurnosti plovidbe i zaštiti ljudskih života na moru;

12. Nedostatak ili neispravan rad navigacijske opreme;

13. Nedostatak nadopunjenih i ispravljenih plovidbenih karata i/ili svih drugih važećih nautičkih izdanja potrebnih za namjeravano putovanje, uzevši u obzir da se umjesto plovidbenih karata mogu koristiti i elektronske pomorske karte;

14. Nedostatak ventilatora u neiskrećoj izvedbi za ventilaciju pumpne stanice tereta.

15. Ozbiljan nedostak u operativnim zahtjevima;

16. Propust da se obavi pojačani pregled u skladu sa SOLAS 74, Glava XI, Pravilo

17. Nepostojanje ili neispravan VDR/S-VDR uredjaj, kad je brod u obvezi posjedovanja VDR/S-VDR -a.

3.2. SPECIFIČNOST U PREGLEDU TANKERA ZAKEMIKALIJE (IBC KODEKS)

1. Prijevoz tvari koja nije navedena u Svjedodžbi o sposobnosti za prijevoz ili nedostatak podataka o teretu;

2. Nepostojanje ili oštećenost visokotlačnih sigurnosnih uređaja;

3. Električne instalacije koje nisu u protueksplozivnoj izvedbi ili ne udovoljavaju zahtjevima kodeksa;

4. Mogući izvori upaljenja u opasnim lokacijama;

5. Kršenje posebnih zahtjeva;

6. Prekoračenje maksimalno dozvoljene količine tereta za svaki pojedini tank;

7. Nedovoljna toplinska zaštita za toplinski osjetljive tvari;

3.3. SPECIFIČNOST U PREGLEDU BRODOVA ZA PRIJEVOZ UKAPLJENIH PLINOVA (IGC KODEKS)

1. Prijevoz tvari koja nije navedena u Svjedodžbi o sposobnosti za prijevoz ili nedostatak podataka o teretu;

2. Nedostatak uređaja za zatvaranje nadgrađa ili radnih prostorija;

3. Pregrade koje nisu plinotjesne;

4. Oštećenost zaslona zraka;

5. Nedostatak ili opterećenost ventila s daljinskim zatvaranjem;

6. Nedostatak ili oštećenost sigurnost sigurtila;

7. Električne instalacije koje nisu u protueksplozivnoj izvedbi ili ne udovoljavaju zahtjevima kodeksa;

8. Ventilatori koji se nalaze u blizini prostora tereta, a nisu ispravni;

9. Alarmi tlaka u tankovima tereta koji nisu ispravni;

10. Uređaji za otkrivanje plinova i/ili otrovnih plinova koji nisu ispravni;

11. Prijevoz tvari koja inhibira bez svjedodžbe o inhibiranju;

3.4. SPECIFIČNOST PODRUČJA POKRIVENA TERETNIM VODNIM LINIJAMA (LOADLINES 66)

1. Znatno oštećene ili korodirane površine ili rupičasta korozija na limovima ili njihovim ukrepama na palubama i na trupu, koje mogu ugroziti sposobnost broda za plovidbu ili čvrstoću kod lokalnih naprezanja, osim ako su obavljeni primjerni privremeni popravci koji omogućuju putovanje do luke gdje će se obaviti trajni popravci;

2. Očiti slučajevi nedovoljnog stabiliteta;

3. Nedostatak dovoljnih i pouzdanih podataka u ovjerenoj formi, koji zapovjedniku omogućuju da brzo i jednostavno može ukrcati i balastirati brod na način da se u svim fazama i različitim uvjetima putovanja održi stabilitet broda u sigurnim granicama i da se izbjegne prekomjerno naprezanje brodske strukture;

4. Nedostatak, znatnija zapuštenost ili neispravnost uređaja za zatvaranje grotlenih uređaja i vodonepropusnih vrata;

5. Prekrcanost;

6. Nedostatak zagaznica ili slučaj kad one nisu čitljive.

3.5. SPREČAVANJE ZAGAĐIVANJA ULJEM (MARPOL 73/78, Dodatak I)

1. Nedostatak, ozbiljna zapuštenost ili neispravan rad opreme za filtriranje kaljužne vode, sustava za motrenje i nadzor ispuštanja ili 15 ppm dojavnog uređaja;

2. Preostali dio zapremine taložnog tanka ili tanka otpadnih ulja nedovoljan za namjeravano putovanje;

3. Nepostojanje Knjige ulja;

4. Ugrađen zaobilazni cjevovod u svrhu neovlaštenog izljeva;

5. Nedostatak mape izvještaja o pregledima (ESP).

3.6. SPREČAVANJE ZAGAĐIVANJA ŠTETNIM TEKUĆIM TVARIMA KOJE SE PREVOZE U RAZLIVENOM STANJU (MARPOL 73/78, Dodatak II)

1. Nepostojanje P&A priručnika – priručnik za interventno djelovanje u slučaju onečišćenja kemikalijama koje se prevoze u razlivenom stanju;

2. Teret nije kategoriziran;

3. Nepostojanje Knjige tereta;

4. Prijevoz uljastih tereta ako nije udovoljeno zahtjevima ili svjedodžbe nisu propisno nadopunjene ili ispravljene;

5. Ugrađen zaobilazni cjevovod u svrhu neovlaštenog izljeva.

3.7. SPREČAVANJE ZAGAĐENJA SMEĆEM S BRODOVA (MARPOL 73/78, Dodatak V)

1. Nedostatak Plana rukovanjem smećem

2. Nepostojanje Knjige o smeću

3. Osoblje na brodu nije upoznato sa zahtjevima Plana rukovanjem smećem o odlaganju/ iskrcaju smeća

3.8. SPREČAVANJE ZAGAĐENJA ŠTETNIM TVARIMA KOJE SE PREVOZE MOREM U PAKIRANOM OBLIKU

Ne ispunjavanje odredbi Glave 4, Dio 22. Tehničkih pravila – sprečavanje onečišćenja.

3.9. PODRUČJA POKRIVENA PRAVILNIKOM O ZVANJIMA, SVJEDODŽBAMA O OSPOSOBLJENOSTI I OVLAŠTENJIMA ČLANOVA POSADE BRODOVA TRGOVAČKE MORNARICE REPUBLIKE HRVATSKE, PRAVILNIKOM O NAJMANJEM BROJU ČLANOVA POSADE ZA SIGURNU PLOVIDBU KOJI MORAJU IMATI POMORSKI BRODOVI TRGOVAČKEMORNARICE REPUBLIKE HRVATSKE I PRAVILNIKOM O UVJETIMA I NAČINU ODRŽAVANJA STRAŽE, TEOBAVLJANJU DRUGIH POSLOVA NA BRODU, JAHTI ILI BRODICI KOJIMA SE OSIGURAVA SIGURNA PLOVIDBAI ZAŠTITA MORA OD ONEČIŠĆENJA

1. propust pomoraca koji ne posjeduju svjedodžbu, odgovarajuću svjedodžbu, valjano oslobađanje ili ne mogu dokazati na temelju isprava da su podnijeli prijavu za izdavanje odobrenja;

2. Broj, sastav i ovlaštenja posade ne odgovaraju Svjedodžbi o minimalnom broju članova posade, odnosno Upisnom listu;

3. Sastav straže na palubi i u stroju ne odgovara propisanim zahtjevima;

4. Osoba na straži nije osposobljena da rukuje opremom neophodnom za sigurnu plovidbu, radioopremom, te da je upoznata s zaštitom od zagađenja mora;

5. Pomorci nisu stručno osposobljeni za dodjeljene dužnosti u svrhu sigurnog vođenja broda i zaštite od zagađenja;

6. Nisu osigurane dovoljno odmorne osobe za prvu stražu na početku putovanja i za naredne izmjene straže;

3.10. PODRUČJA POKRIVENA ŽIVOTNIM I RADNIMUVJETIMA

1. Nedovoljne zalihe hrane za putovanje do sljedeće luke;

2. Nedovoljne zalihe pitke vode za putovanje do sljedeće luke;

3. Neprihvatljivo niski sanitarni uvjeti na brodu;

4. Nedostatak grijanja prostorija posade na brodu uposlenom u područjima gdje temperature mogu biti vrlo niske;

5. Prevelike količine smeća i otpada, zakrčenost prolaza i prostorija smještaja posade opremom ili teretom ili drugi oblik ugrožavanja sigurnosti;

6. Očiti dokaz da su članovi posade koji su dio plovidbene straže ili na drugim dužnostima na brodu premoreni za obavljanje prve i sljedećih smjena straže.

3.11. PODRUČJA KOJA NE OPRAVDAVAJU ZABRANU ISPLOVLJENJA ALI MOGU NPR. ZAHTIJEVATI PREKID RADA S TERETOM

Neispravan rad ili održavanje sustava inertnog plina, stanje teretnih uređaja, tegljačkih kuka tegljača ili strojeva koje može biti dovoljna osnova za prekid rada s teretom.

Kad brod ispušta nečisti vodeni balast iz balastnih tankova, tankova tereta i tankova za zauljene mješavine s tankera za ulje u more, ili je ispustio balastne vode u zabranjenim područjima Republike Hrvatske.

DODATAK XXVI.

LISTA BRODSKIH ISPRAVA, ZAPISA I KNJIGA
(u svezi članka 36., stavak 1.)

NAZIV DOKUMENTA

KATEGORIJA

PLOVIDBE

1 – 4

5 – 8

OPĆI DOKUMENTI

1

Upisni list

Certificate of Registry

X

X

2

Svjedodžba o klasi

Class Certificate

X

X

3

Uvjerenje o najmanjem broju članova posade

Minimum Safe Manning Document

X

X

ISPRAVE, KNJIGE I OVLAŠTENJA ČLANOVA POSADE

1

Knjiga popisa posade (rolle)

X

X

2

Pomorska knjižica

Seaman’s Book

X

X

3

Svjedodžbe o osposobljenosti posade

Certificates of Competency

X

X

4

Zdravstvene svjedodžbe (sukladno konvenciji ILO br. 73.);

Medical Certificates (see ILO Convention No. 73)

X

X

BRODSKE ISPRAVE

1

Svjedodžba o sigurnosti putničkog broda

Passenger Ship Safety Certificate

X

Popis podataka o opremi za svjedodžbu o sigurnosti putničkog broda (oblik P)

Record of equipment for the passanger ship safety certificate (form P)

X

2

Privremena svjedodžba o sposobnosti broda za prijevoz putnika

X

3

Svjedodžba o sigurnosti brzog plovila

High Speed Craft Safety Certificate

X

X

Popis podataka o opremi za svjedodžbu o sigurnosti brzog plovila

Record of Equipment for High Speed Craft Safety Certificate

X

X

Dozvola za rad brzog plovila

Permit to Operate High– speed Craft

X

X

4

Svjedodžba o sigurnosti konstrukcije i opreme dinamički podržavanog plovila

Dynamically Supported Craft Construction and Equipment Certificate

X

X

Popis podataka o opremi za svjedodžbu o sigurnosti konstrukcije i opreme dinamički podržavanog plovila

Record of Equipment for Dynamically Supported Craft Construction and Equipment Certificate

X

X

Dozvola za rad dimamički podržavanog plovila

Permit to Operate Dynamically Supported Craft

X

X

5

Svjedodžba o sigurnosti konstrukcije teretnog broda

Cargo Ship Safety Construction Certificate

X

6

Svjedodžba o sigurnosti opreme teretnog broda

Cargo Ship Safety Equipment Certificate

X

Popis podataka o opremi za svjedodžbu o sigurnosti opreme teretnog broda (oblik E)

Record of equipment for the cargo ship safety equipment certificate (form E)

X

7

Svjedodžba o sigurnosti radioopreme teretnog broda

Cargo Ship Safety Radio Certificate

X

Popis podataka o opremi za svjedodžbu o sigurnosti radioopreme teretnog broda (oblik R)

Record of equipment for the cargo ship safety radio certificate (form R)

X

8

Svjedožba o sigurnosti teretnog broda

Cargo Ship Safety Certificate

X

9

Svjedodžba o sposobnosti broda za plovidbu

X

X

10

Svjedodžba o sposobnosti broda za obavljanje pokusne plovidbe

X

11

Međunarodna svjedodžba o teretnoj liniji

International Load Line Certificate

X

Svjedodžba o oslobađanju

Exemption Certificate

X

X

12

Međunarodna svjedodžba o oslobađanju od odredaba o teretnoj liniji

International Load Line Exemption Certificate

X

13

Međunarodna svjedodžba o baždarenju (1969)

International Tonnage Certificate (1969)

X

14

Svjedodžba o baždarenju

Tonnage Certificate

X

X

15

Registar teretnog uređaja i skidljive opreme

Register of Lifting Appliances and Items of Loose Gear

X

X

16

Popis skidljive opreme i užadi

List of Losse Gear and Wire Ropes

X

X

17

Potvrda o ispitivanju i temeljitom pregledu teretnih uređaja

Certificate of Test and Thorough Examination of Lifting Appliances

X

X

18

Potvrda o ispitivanju i temeljitom pregledu samarica u zajedničkom radu

Certificate of Test and Thorough Examination of Dericks Used in Union Purchase

X

X

19

Potvrda o ispitivanju i temeljitom pregledu skidljive opreme

Certificate of Test and Thorough Examination of Loose Gear

X

X

20

Potvrda o ispitivanju i temeljitom pregledu čeličnog užeta

Certificate of Test and Thorough Examination of Steel Wire

X

X

21

Svjedodžba o sposobnosti broda za krcanje žita u rasutom stanju

Certificate of Fitness for the Carriage of Grain in Bulk

X

X

22

Međunarodna svjedodžba o sposobnosti za prijevoz ukapljenih plinova

International Certificate of Fitness for the Carriage of Liquefied Gases in Bulk

X

23

Svjedodžba o sposobnosti za prijevoz ukapljenih plinova

Certificate of Fitness for the Carriage of Liquefied Gases in Bulk

X

X

24

Svjedodžba o sposobnosti za prijevoz opasnih kemikalija u razlivenom stanju

Certificate of Fitness for the Carriage of Dangerous Chemicals in Bulk

X

X

Dodatak 1 svjedodžbi o sposobnosti za prijevoz opasnih kemikalija u razlivenom stanju

Attachment 1 to the Certificate of Fitnees for the Carriage of Dangerous Chemivals in Bulk

X

X

Dodatak 2 svjedodžbi o sposobnosti za prijevoz opasnih kemikalija u razlivenom stanju

Attachment 2 to the Certificate of Fitnees for the Carriage of Dangerous Chemicals in Bulk

X

X

25

Međunarodna svjedodžba o sposobnosti za prijevoz opasnih kemikalija u razlivenom stanju

International Certificate of Fitness for the Carriage of Dangerous Chemicals in Bulk

X

Dodatak 1 međunarodnoj svjedodžbi o sposobnosti za prijevoz opasnih kemikalija u razlivenom stanju

Attachment 1 to the International Certificate of Fitnees for the Carriage of Dangerous Chemivals in Bulk

X

Dodatak 2 međunarodnoj svjedodžbi o sposobnosti za prijevoz opasnih kemikalija u razlivenom stanju

Attachment 2 to the International Certificate of Fitnees for the Carriage of Dangerous Chemivals in Bulk

X

26

Svjedodžba o sposobnosti za prijevoz opasnog tereta

Certificate of Fitness for the Carriage of Dangerous Goods

X

X

Dodatak svjedodžbi o sposobnosti za prijevoz opasnog tereta

Appendix to the Certificate of Fitness for the Carriage of Dangerous Goods

X

X

27

Svjedodžba o zaštiti na radu i smještaju posade i drugih osoba zaposlenih na brodu

Certificate on the Protection at work and Accomodation of the Crew and Other Persons Engaged on Board Ship

X

X

28

Potvrda o ispitivanju i temeljitom pregledu dizalice, odnosno naprave za dizanje koja služi za radove ne brodu

Certificate of Test and Thorough Examination of the Crane or Hosting Device Intendes for the Operations On Board Ship

X

X

29

Potvrda o ispitivanju i temeljitom pregledu dizala

Certificate of Test and Thorough Examination of the Lift

X

X

30

Knjiga o uljima – Dio I: Radovi u prostoriji strojeva

Oil Record Book-Part I: Machinery Space Operations

X

X

Knjiga o uljima – Dio II: Radovi s teretom/ balastom

Oil Record Book-Part II: Cargo/ Balast Operations

X

X

31

Svjedodžba o sigurnosti odobalne bušeće platforme

Mobile Offshore Drilling Unit Safety Certificate

X

X

32

Knjiga o teretu brodova za prijevoz štetnih razlivenih tekućina

Cargo Record Book for Ships Carrying Noxious Liquid Substances in Bulk

X

X

33

Međunarodna svjedodžba o sprečavanju zagađivanja uljem

International Oil Pollution Prevention Certificate

X

Dodatak međunarodnoj svjedodžbi o sprečavanju zagađivanja uljem: Oblik A: Popis podataka o konstrukciji i opremi brodova koji nisu tankeri za ulja

Supplement to the International Oil Pollution Prevention Certificate (IOPP Certificate)– Form A: Record of Construction and Equipment for Ships Other Then Oil Tanker

X

Dodatak međunarodnoj svjedodžbi o sprečavanju zagađivanja uljem: Oblik B: Popis podataka o konstrukciji i opremi tankera za ulje

Supplement to the International Oil Pollution Prevention Certificate (IOPP Certificate)– Form A: Record of Construction and Equipment for Oil Tanker

X

34

Svjedodžba o sprečavanju zagađivanja uljem

Oil Pollution Prevention Certificate

X

X

Dodatak svjedodžbi o sprečavanju zagađivanja uljem: Oblik A1: Popis podataka o konstrukciji i opremi brodova koji nisu tankeri za ulja

Supplement to the Oil Pollution Prevention Certificate (IOPP Certificate)– Form A1: Record of Construction and Equipment for Ships Other Then Oil Tanker

X

X

Dodatak svjedodžbi o sprečavanju zagađivanja uljem: Oblik B1: Popis podataka o konstrukciji i opremi tankera za ulje– uvjetno izdana/ privremena

Supplement to the International Oil Pollution Prevention Certificate (IOPP Certificate)– Form A: Record of Construction and Equipment for Oil Tanker

X

X

35

Međunarodna svjedodžba o sprečavanju zagađivanja pri prijevozu štetnih razlivenih tekućina

International Pollution Prevention Certificate for the Carriage of Noxious Liquid Substances in Bulk

X

Dodatak 1 međunarodnoj svjedodžbi o sprečavanju zagađivanja pri prijevozu štetnih razlivenih tekućina

Attachment to the International Pollution Prevention Certificate for the Carriage of Noxious Liquid Substances in Bulk

X

36

Međunarodna svjedodžba o sprečavanje zagađivanja zraka

International Air Pollution Prevention Certificate

X

Međunarodna svjedodžba o sprečavanje zagađivanja zraka za stroj

Engine International Air Pollution Prevention Certificate

X

37

Svjedodžba o sigurnosti plutajućeg objekta

X

X

38

Potvrda o tehničkim podacima broda radi njegovog upisa u upisnik brodova

X

X

39

Potvrda o tehničkim podacima plutajućeg objekta radi njegovog upisa u knjigu evidencije plutajućih objekata

X

X

40

Potvrda o ovjeri knjige stabiliteta

Stability Book Verification Certificate

X

X

41

Potvrda o ovjeri priručnika za slaganje i pričvršćenje tereta

Cargo Securing Manual Verification Certificate

X

X

42

Potvrda o usklađenosti

Document of Compliance

X

X

Privremena potvrda o usklađenosti

Interim Document of Compliance

X

X

43

Potvrda upravljanja sigurnošću

Safety Management Certificate

X

X

Privremena potvrda upravljanja sigurnošću

Interim Safety Management Certificate

X

X

44

Knjiga o smeću

Garbage Record Book

X

X

45

Međunarodna svjedodžba o zaštiti broda

International Ship Security Certificate (ISSC)

X

X

Privremena međunarodna svjedodžba o zaštiti broda

Interim International Ship security Certificate

X

X

Trajni sažeti zapis

Continous Synopsis Record

X

46

Ugovor o osiguranju ili drugo financijsko jamstvo za slučaj građanske odgovornosti od šteta nastalih onečišćenjem uljem

Certificate of insurance on any other financial security in respect of civil liability for oil pollution damage

X

BRODSKE KNJIGE, PRIRUČNICI I ZAPISI

1

Zapisnik o prethodnom inspekcijskom pregledu

Reports of previous port State control inspections

X

X

2

Brodski dnevnik u smislu zapisa o vježbama, uključujući vježbe zaštite broda

Ship´s log book with respect to the records of drills, including security drills

X

3

Knjiga zapisa o provjeri i održavanju i razmještaju sredstava za spašavanje, te protupožarnih sredstava i opreme

The log of records of inspection and maintenance of life– saving appliances and arrangements and fire– fighting appliances and arrangements

X

X

4

Dnevnik stroja

X

X

5

Radio dnevnik

X

X

6

Zdravstveni dnevnik

X

X

7

Knjiga tereta

Cargo Record Book

X

X

8

Popis ili očevidnik opasnog tereta ili detaljni plan skladištenja tereta

Dangerous goods special list or manifest, or detailed stovage plan

X

9

Priručnik za slaganje i pričvršćenje tereta

Cargo Securing Manual

X

X

10

Popis operativnih ograničenja (samo za putničke brodove)

List of operational limitations (for passanger ships only)

X

X

11

Plan suradnje sa SAR službama (samo za putničke brodove)

Plan for co-operation with SAR Services (for passanger ships only)

X

X

12

Priručnik za krcanje tereta za brodove za prijevoz krutih rasutih tereta

Bulk Carrier Booklet

X

X

13

Plan ukrcaja/iskrcaja tereta za brodove za prijevoz krutih suhih tereta u rasutom stanju

Loading/Unloading Plan for bulk carriers

X

X

14

Dozvola radijske postaje

X

X

15

Knjiga devijacija

X

X

16

Tablica devijacije

X

X

17

Plan upravljanja smećem

Garbage Management Plan

X

X

18

Potvrda o odobrenju računalnog sustava za provjeru uzdužne čvrstoće broda

X

19

Priručnik za upotrebu računala za krcanje

X

20

Brodski plan za slučaj opasnosti zagađivanja uljem

Shipboard Oil Pollution Emergency Plan (SOPEP)

X

21

Zapis o nadgledanju iskrcaja ulja i sustava nadzor pri zadnjem putovanju u balast (samo za tankere za ulje)

Record of oil discharge monitoring and control system for the last ballast voyage

X

22

Raspored za uzbunu, protupožarni plan i, za putničke brodove, plan nadzora u slučaju oštećenja

The muster list, fire control plan, and for passanger ship, damage control plan

X

23

Sustav potpore zapovjedniku brodova pri donošenju odluka (tiskani plan za slučaj nužde)

A decision– support system for the master (printed emergency plan)

X

24

Mapa izvješća o pregledu (za brodove za prijevoz rasutog tereta i uljne tankere)

Survey Report Files (in case of bulk carriers and oil tankers)

X

25

Podaci o omjeru A/ A-max (za ro-ro putničke brodove)

Information on A/ A-max ratio (for ro-ro passanger ship)

X

26

Tablica radnog vremena na brodu

Table of shipboard working arrangements

X

X

27

Zapisi o satima odmora pomoraca

Records of hours of rest of seafarers

X

X

DODATAK XXVII.

PODSJETNIK ZA OBAVLJANJE DETALJNOG INSPEKCIJSKOG PREGLEDA
(u svezi s člankom 40., stavak 3.)

Detaljni inspekcijski pregled obuhvaća naročito sljedeća područja:

I. OPĆENITO

1. Pregled rada pogonskog stroja i drugih strojeva kao i električnih instalacija;

2. Pregled čistoće strojarnice, količine mješavine vode i ulja u kaljužama, pregled zauljenosti izolacije cjevovoda uključujući i ispušne cjevovode u strojarnici, rad uređaja za pražnjenje kaljuža;

3. Pregled rada električnog generatora za nuždu, rasvjete, akumulatora i sklopki;

4. Pregled rada glavnog i pomoćnog kormilarskog stroja;

5. Pregled količine i stanja osobnih sredstava za spašavanje, splavi, brodica za spašavanje/prikupljanje i sredstava za njihovo spuštanje;

6. Pregled sustava za vatrodojavu, pregled požarnog dojavnog sustava, protupožarne opreme, stalnih protupožarnih instalacija, ventilacijskih zaslona, protupožarnih prigušnica i uređaja za brzo daljinsko zatvaranje;

7. Pregled rada palubne protupožarne instalacije na tankerima;

8. Pregled svjetala, signalnih tijela i zvučnih signala za plovidbu;

10. Pregled rada navigacijske opreme;

11. Pregled plovidbenih karata i/ili svih drugih važećih nautičkih publikacija potrebnih za namjeravano putovanje;

12. Pregled ventilatora u neiskrećoj izvedbi za ventilaciju pumpne stanice tereta;

13. Pregled udovoljavanja operativnim zahtjevima;

14. Broj, sastav ili ovlaštenja posade ne odgovaraju Uvjerenju o najmanjem broju članova posade;

15. Pregled mape izvještaja o pregledima (Survey Report File) za tankere i brodove za rasuti teret;

16. Pregled zapisivača putnih podataka (VDR/S-VDR) kada je njegova upotreba obvezna.

II. SPECIFIČNOST U PREGLEDU BRODOVA ZA PRIJEVOZ KEMIKALIJA (IBC KODEKS)

1. Pregled tereta po tvari koja nije navedena u Svjedodžbi o sposobnosti za prijevoz tereta ili nedostaju podaci o teretu;

2. Pregled visokotlačnih sigurnosnih uređaja;

3. Pregled električnih instalacija;

4. Pregled mogućih izvora zapaljenja u opasnim zonama;

5. Pregled posebnih zahtjeva;

6. Pregled udovoljavanju zahtjeva za maksimalno dozvoljenim količinama tereta za svaki pojedini tank;

7. Pregled udovoljavanju zahtjeva o termičkoj zaštiti za termički osjetljive tvari.

III. SPECIFIČNOST U PREGLEDU BRODOVA ZA PRIJEVOZ UKAPLJENIH PLINOVA (IGC KODEKS)

1. Pregled tereta po tvari koja nije navedena u Svjedodžbi o sposobnosti za prijevoz ili nedostaju podaci o teretu;

2. Pregled uređaja za zatvaranje nadgrađa ili radnih prostorija;

3. Pregled pregrada koje nisu plinotijesne;

4. Pregled zatvarača zraka;

5. Pregled ventila s daljinskim zatvaranjem;

6. Pregled sigurnosnih ventila;

7. Pregled električnih instalacija;

8. Pregled ventilatora prostora tereta;

9. Pregled dojavnog sustava tlaka u tankovima tereta;

10. Pregled uređaja za otkrivanje plinova i/ili otrovnih plinova;

11. Pregled po svjedodžbi o inhibitorskoj tvari kod prijevoza tereta koji inhibiraju.

IV. SPECIFIČNOSTI PODRUČJA POKRIVENA KONVENCIJOM O TERETNIM VODNIM LINIJAMA

1. Pregled stanja limova na palubama i trupu;

2. Pregled stabiliteta:

3. Utvrđivanje sposobnosti zapovjednika da ukrca i balastira brod na način da u svim fazama i uvjetima putovanja održi stabilitet broda na siguran način;

4. Pregled uređaja za zatvaranje, grotlenih uređaja i vodonepropusnih vrata;

5. Pregled udovoljavanju zahtjeva o krcanju tereta;

6. Pregled zagaznica.

V. SPREČAVANJE ONEČIŠĆENJA ULJEM

1. Pregled opreme za filtriranje kaljužne vode, sustava za motrenje i nadzor iskrcaja ulja ili 15 ppm uređaja za uzbunjivanje;

2. Pregled preostale slobodne zapremnine taložnog tanka i tanka otpadnih ulja;

3. Pregled Knjige ulja;

4. Utvrđivanje da li je na brodu ugrađen neodobren zaobilazni cjevovod;

5. Pregled plana interventnog djelovanja u slučaju zagađenja uljem;

6. Pregled mape izvještaja o pregledima (ESP mape).

VI. SPREČAVANJE ONEČIŠĆENJA ŠTETNIM TEKUĆIM TVARIMA KOJE SE PREVOZE U RAZLIVENOM STANJU

1. Pregled postojanja Priručnika interventnog djelovanja u slučaju onečišćenja kemikalijama (P&A priručnika),

2. Pregled kategorizacije tereta;

3. Pregled Knjige tereta;

4. Utvrđivanje da li brod prevozi uljaste terete sukladno svjedodžbi;

5. Utvrđivanje da li je ugrađen zaobilazni cjevovod.

VII. PODRUČJA POKRIVENA PRAVILNIKOM O ZVANJIMA, SVJEDODŽBAMA O OSPOSOBLJENOSTI I OVLAŠTENJIMA ČLANOVA POSADE BRODOVA TRGOVAČKE MORNARICE REPUBLIKE HRVATSKE, PRAVILNIKOM O NAJMANJEM BROJU ČLANOVA POSADE ZA SIGURNU PLOVIDBU KOJI MORAJU IMATI POMORSKI BRODOVI TRGOVAČKE MORNARICE REPUBLIKE HRVATSKE I PRAVILNIKOM O UVJETIMA I NAČINU ODRŽAVANJA STRAŽE, TE OBAVLJANJU DRUGIH POSLOVA NA BRODU, JAHTI ILI BRODICI KOJIMA SE OSIGURAVA SIGURNA PLOVIDBA I ZAŠTITA MORA OD ONEČIŠĆENJA

1. Utvrđivanje da li broj, sastav i ovlaštenja posade odgovaraju Svjedodžbi o minimalnom broju članova posade, odnosno Upisnom listu;

2. Provjera da li sastav straže na palubi i u strojarnici odgovara propisanim zahtijevima;

3. Provjera da li je osoba na straži osposobljena rukovati opremom neophodnom za sigurnu plovidbu, radioopremom, te da li je upoznata sa zaštitom od zagađenja mora;

4. Provjera da li su pomorci stručno osposobljeni za dodjeljene dužnosti u svrhu sigurnog vođenja broda i zaštite od zagađenja;

5. Provjera da su osigurane dovoljno odmorne osobe za prvu stražu na početku putovanja i za naredne izmjene straže;

6. Provjera operativnog nadzora osposobljenosti posade.

7. Utvrđivanje da li svaki član posade posjeduje odgovarajuću svjedodžbu ili valjano oslobađanje sukladno posebnom propisu kojim se uređuju zvanja, svjedodžbe o osposobljenosti i ovlaštenja članova posade brodova, odnosno da li može pružiti pisani dokaz da je podnio zahtjev za ovjeru u postupku priznavanja svjedodžbe;

8. Utvrđivanje da li su na brodu osigurani načini i postupci za učinkovitu usmenu komunikaciju između svih članova posade vezanu uz sigurnost, te da li su zadovoljeni ostali zahtjevi za komunikaciju na brodu sukladno posebnom propisu kojim se uređuju uvjeti i način održavanja straže, te obavljanja drugih poslova na trgovačkim brodovima.

VIII. PODRUČJA POKRIVENA ŽIVOTNIM I RADNIM UVJETIMA

1. Provjera najmanje starosne dobi za rad na brodu;

2. Provjera zdrastvenih pregleda;

3. Provjera uvjeta rada »bijelog osobjelog osobn>

4. Provjera ugovora o radu (kolektivnog ugovora), repatrijaciji pomoraca, odgovornost brodara u slučaju nezgode, sindikalnih prava;

5. Provjera da li su zalihe hrane dovoljne za putovanje do sljedeće luke;

6. Provjera da li su zalihe pitke vode dovoljne za putovanje do sljedeće luke;

7. Pregled sanitarnih uvjeta na brodu;

8. Pregled grijanja prostorija posade na brodu;

9. Pregled stanja broda u pogledu zahtjeva čistoće, zbrinutosti otpada, i prohodnost prolaza/ prostorija za smještaj posade;

10. Provjera da su osobe na straži i druge osobe na dužnosti dovoljno odmorene za prvu i naredne izmjene straže;

11. Provjera usklađenosti vremena rada ili vremena odmora pomoraca sa zahtjevima posebnog propisa kojim se uređuju načela za utvrđivanje radnog vremena članova posade.

IX. PODRUČJA POKRIVENA AFS KONVENCIJOM

1. Uzimanje uzoraka premaza protiv obrastanja sukladno proceduri propisanoj u Rezoluciji MEPC.104 (49) IMO-a;

2. Pregled brodskih dokumenata i zapisa sa ciljem provjere podataka o premazu protiv obrastanja.

DODATAK XXVIII.

KRITERIJI U VEZI S DRŽAVOM ZASTAVE
(u svezi članka 58. stavka 3.)

1. Rezultati države zastave računaju se pomoću standardne formule za statističke proračune u kojima su određene vrijednosti fiksne. Granice između crne i sive te sive i bijele određene su ovim formulama:

μcrna_siva = N ·p + 0,5 + z√N · p(1 – p)

μbijela_siva = N · p – 0,5 – z√N · p(1 – p)

pri čemu je:

N broj inspekcijskih pregleda

p dopustiva granica zadržavanja

z kritična vrijednost normalne razdiobe (1,645 za razinu pouzdanosti od 95%)

2. Formule navedene u točki 1. daju dopušteni broj zadržavanja za crnu ili bijelu listu. Broj zaustavljanja iznad granice između crne i sive znači lošije od prosjeka te se stoga mora razvrstati u crnu listu, a broj zaustavljanja ispod granice između bijele i sive znači bolje od prosjeka te se stoga mora razvrstati u bijelu listu. Kada je broj zaustavljanja za određenu državu zastave između navedene dvije granice, država zastave razvrstava se u sivu listu.

3. Radi usporedbe rezultata država zastave na crnoj, sivoj ili bijeloj listi, izračun se ponavlja podešavanjem p u formulama iz točke 1.

4. Kako bi se rezultati države zastave mogli usporediti, upotrebljava se faktor prekoračenja (EF). EF označava se koliko puta p mora promijeniti i ponovno izračunati dok se broj zadržavanja za pojedinu državu zastave ne izjednači s graničnim vrijednostima. Svako povećanje ili smanjenje p od 3% odgovara cijelom jednom EF-bodu. Za države zastave razvrstane u sivu listu, EF se računa pomoću ove formule:

EF = (Zaustavljanja zastave – μbijela_siva)
              (μcrna_siva – μbijela_siva)

5. Za razvrstavanje država zastave na crnoj listi u one vrlo visokog rizika, visokog rizika, srednjeg do visokog ili srednjeg rizika, uzimaju se u obzir sljedeće vrijednosti EF:

EF = 4,01 i više znači vrlo visoki rizik

EF = 3,01 do 4,00 znači visoki rizik

EF = 2,01 do 3,00 znači srednji do visoki rizik

EF = 1,01 do 2,00 znači srednji rizik.

DODATAK XXIX.

KRITERIJI U VEZI S REZULTATIMA KOMPANIJE
(iz članka 58. stavka 3.)

1. Indeks zaustavljanja

Indeks zaustavljanja je omjer broja zaustavljanja svih brodova u floti neke kompanije i broja inspekcijskih pregleda svih brodova u floti te kompanije u prethodnih 36 mjeseci, u odnosu na prosječni omjer zaustavljanja za sve brodove pregledane u području Pariškog memoranduma tijekom prethodnih 36 mjeseci.

Indeks zaustavljanja smatra se prosječnim ako je unutar granice od 2 posto bodova iznad ili ispod prosječnog omjera zaustavljanja za sve brodove pregledane u području Pariškog memoranduma tijekom prethodnih 36 mjeseci.

Indeks zaustavljanja smatra se iznad prosjeka ako je više od 2 posto bodova iznad prosječnog omjera zaustavljanja za sve brodove pregledane u području Pariškog memoranduma tijekom prethodnih 36 mjeseci.

Indeks zaustavljanja smatra se ispod prosjeka ako je više od 2 posto bodova ispod prosječnog omjera zaustavljanja za sve brodove pregledane u području Pariškog memoranduma tijekom prethodnih 36 mjeseci.

Indeks zaustavljanja za neku kompaniju smatra se iznad prosjeka bez obzira na sve druge rezultate inspekcijskog pregleda ako je u prethodnih 36 mjeseci bilo kojem brodu u floti te kompanije izdan nalog o zabrani uplovljavanja u skladu s odredbama ovog Pravilnika.

2. Indeks nedostataka

Indeks nedostataka je omjer ukupnih bodova svih nedostataka svih brodova u floti neke kompanije i broja inspekcijskih pregleda svih brodova u floti te kompanije u prethodnih 36 mjeseci, u odnosu na prosječni omjer nedostataka za sve brodove pregledane u području Pariškog memoranduma tijekom prethodnih 36 mjeseci.

U smislu prvog podstavka, nedostaci koji se odnose na ISM Kodeks vrijede 5 bodova, a svi drugi nedostaci vrijede 1 bod. Prosječan omjer nedostataka unutar područja obuhvaćenog Pariškim memorandumom računa se uzimajući u obzir prosječnu pojavu nedostataka koji se odnose na ISM Kodeks i svih drugih nedostataka po inspekcijskom pregledu.

Indeks nedostataka smatra se prosječnim ako je unutar granice od 2 posto bodova iznad ili ispod izračunatog prosjeka nedostataka u području Pariškog memoranduma tijekom prethodnih 36 mjeseci.

Indeks nedostataka smatra se iznad prosjeka ako je više od 2 posto bodova iznad izračunatog prosjeka nedostataka u području Pariškog memoranduma tijekom prethodnih 36 mjeseci.

Indeks nedostataka smatra se ispod prosjeka ako je više od 2 posto bodova ispod izračunatog prosjeka nedostataka u području Pariškog memoranduma tijekom prethodnih 36 mjeseci.

3. Matrica rezultata kompanije

Rezultati kompanije klasificiraju se na sljedeći način:

Indeks zaustavljanja

Indeks nedostataka

Rezultati kompanije

iznad prosjeka

iznad prosjeka

vrlo niski

iznad prosjeka

prosječan

niski

iznad prosjeka

ispod prosjeka

prosječan

iznad prosjeka

ispod prosjeka

iznad prosjeka

prosječan

prosječan

srednji

prosječan

ispod prosjeka

ispod prosjeka

prosječan

ispod prosjeka

ispod prosjeka

visoki

Za kompanije koje nemaju pregledanih brodova ili ako nije kompanija me mora imati IMO broj, smatrat će se da ima srednje rezultate.

[1][1](1) Kada inspekcijski pregledi koji se obavljaju u okviru nadzora države luke predstavljaju samo dio inspekcijskog posla, ukupan broj inspektora potrebno je pretvoriti u broj inspektora koji odgovara broju inspektora s punim radnim vremenom.

Ove informacije potrebno je dati na razini države za sve luke.Za potrebe ovog Dodatka, pojam luke obuhvaća pojedinačnu luku i zemljopisno područje koje pokriva inspektor ili tim inspektora, koje može uključivati i više luka gdje je primjenjivo. Isti inspektor može raditi u više od jedne luke/zemljopisnog područja.