Pravilnik o izmjeni Pravilnika o mjerilima za izračun naknade za korištenje cestovnog zemljišta i naknade za obavljanje pratećih djelatnosti

NN 39/2011 (4.4.2011.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o mjerilima za izračun naknade za korištenje cestovnog zemljišta i naknade za obavljanje pratećih djelatnosti

MINISTARSTVO MORA, PROMETA  I INFRASTRUKTURE

929

Na temelju članka 63. stavka 4. Zakona o javnim cestama (»Narodne novine«, broj 180/04., 82/06., 138/06., 146/08., 152/08., 38/09., 124/09., 153/09. i 73/10.), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O MJERILIMA ZA IZRAČUN NAKNADE ZA KORIŠTENJE CESTOVNOG ZEMLJIŠTA I NAKNADE ZA OBAVLJANJE PRATEĆIH DJELATNOSTI

Članak 1.

U Pravilniku o mjerilima za izračun naknade za korištenje cestovnog zemljišta i naknade za obavljanje pratećih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 119/07. i 91/08.) u članku 3. stavak 2. briše se.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/08-01/71

Urbroj: 530-13-11-200

Zagreb, 29. ožujka 2011.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.