Pravilnik o uvjetima i načinu unosa u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji

NN 39/2011 (4.4.2011.), Pravilnik o uvjetima i načinu unosa u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

931

Na temelju članka 34. stavka 3. Zakona o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda (»Narodne novine«, br. 139/10.), ministar poljoprivrede ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU UPISA U UPISNIK SUBJEKATA U EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se:

– postupak upisa, uvjeti koje moraju ispuniti subjekti za upis, sadržaj i način vođenja Upisnika subjekata u ekološkoj proizvodnji (u daljnjem tekstu: Upisnik subjekata);

– način vođenja Upisnika ovlaštenih kontrolnih tijela.

II. UPISNIK SUBJEKATA

Članak 2.

U Upisnik subjekata upisuju se subjekti u ekološkoj proizvodnji koji se bave proizvodnjom, preradom, uvozom i izvozom ekoloških proizvoda.

Članak 3.

(1) Subjekti iz članka 2. ovoga Pravilnika upisuju se u Upisnik subjekata na temelju zahtjeva koji se podnosi ministarstvu nadležnom za poljoprivredu (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) na obrascu iz Priloga 1. ovoga Pravilnika.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka proizvođač prilaže slijedeće dokumente:

– zapisnik o obavljenoj stručnoj kontroli od strane ovlaštenih kontrolnih tijela;

– zapisnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta.

(3) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka subjekt koji obavlja samo preradu, prilaže slijedeće dokumente:

– zapisnik o obavljenoj stručnoj kontroli od strane ovlaštenih kontrolnih tijela;

– obrtnica ili izvod iz registra trgovačkog suda.

(4) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka subjekt koji uvozi i/ili izvozi ekološke proizvode prilaže sljedeće dokumente:

– zapisnik o obavljenoj stručnoj kontroli od strane ovlaštenih kontrolnih tijela

– potvrdu o upisu u Registar carinskih obveznika.

(5) Dokumenti iz stavka 2., 3. i 4. ovoga članka dostavljaju se u preslici.

III. UPISNIK OVLAŠTENIH KONTROLNIH TIJELA

Članak 4.

(1) Upisnik ovlaštenih kontrolnih tijela vodi Ministarstvo.

(2) Upisniku ovlaštenih kontrolnih tijela upisuju se sljedeći podaci:

– naziv i sjedište ovlaštenog kontrolnog tijela;

– klasa, urudžbeni broj i datum rješenja o ovlašćivanju kontrolnog tijela;

– ime i prezime odgovorne osobe;

– kodni broj kontrolnog tijela.

IV. VOĐENJE UPISNIKA SUBJEKATA

Članak 5.

(1) Popis subjekata i ovlaštenih kontrolnih tijela iz upisnika navedenih člankom 1. ovoga Pravilnika vodi Ministarstvo u elektroničkom sustavu Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

(2) U Upisniku subjekata iz članka 1. ovoga Pravilnika, Ministarstvo upisuje sljedeće podatke:

– naziv subjekta, sjedište i OIB subjekta (za proizvođače – Matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva -MIBPG, za prerađivače, uvoznike i izvoznike-MBO/MBS);

– naziv ovlaštenog kontrolnog tijela koje je provelo stručnu kontrolu;

– redni broj upisa u Upisnik subjekata, klasa, urudžbeni broj i datum rješenja o upisu u Upisnik subjekata;

– datum rješenja o brisanju iz Upisnika subjekata i razlog brisanja subjekta.

Članak 6.

Subjekti i ovlaštena kontrolna tijela upisana u upisnike iz članka 1. ovoga Pravilnika dužni su prijaviti u roku od trideset dana, Ministarstvu sve promjene nastale u uvjetima propisanim ovim Pravilnikom i priložiti dokaze o tome.

Članak 7.

Prilog I. tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i načinu upisa u upisnike ekološke proizvodnje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (»Narodne novine« broj. 13/02 i 112/07).

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/11-01/10

Urbroj: 525-12-1-0458/11-7

Zagreb, 25. ožujka 2011.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar
poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.

PRILOG I.