Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju, načinu izrade i postupku donošenja, odnosno odobravanja lovnogospodarske osnove, programa uzgoja divljači i programa zaštite divljači

NN 39/2011 (4.4.2011.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju, načinu izrade i postupku donošenja, odnosno odobravanja lovnogospodarske osnove, programa uzgoja divljači i programa zaštite divljači

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

934

Na temelju članka 46. stavka 3. Zakona o lovstvu (»Narodne novine«, broj: 140/05. i 75/09.), uz prethodno mišljenje ministra kulture, ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O SADRŽAJU, NAČINU IZRADE I POSTUPKU DONOŠENJA, ODNOSNO ODOBRAVANJA LOVNOGOSPODARSKE OSNOVE, PROGRAMA UZGOJA DIVLJAČI I PROGRAMA ZAŠTITE DIVLJAČI

Članak 1.

U Pravilniku o sadržaju, načinu izrade i postupku donošenja, odnosno odobravanja lovnogospodarske osnove, programa uzgoja divljači i programa zaštite divljači (»Narodne novine«, broj: 40/06. i 92/08.), u članku 67. stavku 1. riječ: »pet« zamjenjuje se riječju: »šest«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/11-02/8

Urbroj: 538-08-1/0177-11-1

Zagreb, 24. ožujka 2011.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i
ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.