Uredba o novčanoj naknadi za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina

NN 40/2011 (6.4.2011.), Uredba o novčanoj naknadi za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

942

Na temelju članka 61. stavaka 3., 4. i 7. Zakona o rudarstvu (»Narodne novine«, broj 75/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. ožujka 2011. godine donijela

UREDBU

O NOVČANOJ NAKNADI ZA KONCESIJU ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom propisuje se način utvrđivanje novčane naknade za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina (u daljnjem tekstu: naknada).

II. UTVRĐIVANJE NAKNADA

Članak 2.

Naknada se utvrđuje za:

1. mineralne sirovine za industrijsku preradbu, mineralne sirovine za proizvodnju građevnog materijala, arhitektonsko-građevni kamen i mineralne sirovine kovina (u daljnjem tekstu: neenergetske mineralne sirovine),

2. energetske mineralne sirovine.

Članak 3.

(1) Naknada za neenergetske mineralne sirovine sastoji se od sljedećih elemenata:

1. fiksnog dijela – novčane naknade za površinu eksploatacijskog polja određenu upisom u registar odobrenih eksploatacijskih polja mineralnih sirovina,

2. varijabilnog dijela – novčane naknade za otkopanu količinu mineralne sirovine.

(2) Ukupna naknada iz stavka 1. ovoga članka jednaka je zbroju elemenata naknade iz točaka 1. i 2. stavka 1. ovoga članka.

(3) Naknada za energetske mineralne sirovine sastoji se od sljedećih elemenata:

1. fiksnog dijela – novčane naknade za površinu eksploatacijskog polja određenu upisom u registar odobrenih eksploatacijskih polja za mineralne sirovine: ugljen, asfalt, uljni škriljavci i radioaktivne rude,

2. varijabilnog dijela – novčane naknade za otkopanu količinu mineralne sirovine,

3. fiksnog dijela – novčane naknade za površinu bušotinskih radnih prostora na eksploatacijskim poljima ugljikovodika, te mineralne i geotermalne vode iz kojih se mogu pridobivati mineralne sirovine ili koristiti akumulirana toplina u energetske svrhe,

4. varijabilnog dijela – novčane naknade za pridobivenu količinu mineralne sirovine.

(4) Ukupna naknada iz stavka 3. ovoga članka jednaka je zbroju elemenata naknade iz točaka 1. i 2., odnosno točaka 3. i 4. stavka 3. ovoga članka.

Članak 4.

(1) Fiksni dio naknade iz članka 3. stavka 1. točke 1. i stavka 3. točke 1. ove Uredbe iznosi:

– 800,00 kn/ha za eksploatacijska polja mineralnih sirovina čija površina nije veća od 20 ha,

– 1.000,00 kn/ha za eksploatacijska polja mineralnih sirovina čija je površina od 20 ha do 50 ha,

– 1.200,00 kn/ha za eksploatacijska polja mineralnih sirovina čija je površina veća od 50 ha.

(2) Fiksni dio naknade iz članka 3. stavka 3. točke 3. ove Uredbe iznosi:

– 4.000,00 kn/ha površine bušotinskih radnih prostora eksploatacijskog polja čija površina nije veća od 20 ha,

– 5.000,00 kn/ha površine bušotinskih radnih prostora eksploatacijskog polja čija je površina od 20 ha do 50 ha,

– 6.000,00 kn/ha površine bušotinskih radnih prostora eksploatacijskog polja čija je površina veća od 50 ha.

Članak 5.

(1) Fiksni dio naknade iz članka 4. stavaka 1. i 2. ove Uredbe obračunava se godišnje računajući od dana dobivanja odobrenja za eksploatacijsko polje mineralnih sirovina i dospijeva najkasnije do kraja četvrtog kvartala tekuće godine.

(2) Fiksni dio naknade iz članka 4. stavaka 1. i 2. ove Uredbe za eksploatacijska polja mineralnih sirovina, kojima odobrenje ne važi čitavu kalendarsku godinu, plaća se za razdoblje važenja odobrenja u tekućoj godini, a isti je razmjeran u odnosu na fiksni dio naknade za čitavu kalendarsku godinu.

Članak 6.

(1) Fiksni dio naknade iz članka 4. stavaka 1. i 2. ove Uredbe prihod je državnog proračuna Republike Hrvatske, a u cijelosti se ustupa jedinici lokalne samouprave na čijem području se nalazi odobreno eksploatacijsko polje mineralnih sirovina.

(2) Ukoliko se eksploatacijsko polje mineralnih sirovina prostire na području više jedinica lokalne samouprave, fiksni dio naknade iz članka 4. stavaka 1. i 2. ove Uredbe dijeli se razmjerno površini prostiranja eksploatacijskog polja mineralnih sirovina na području pojedine jedinice lokalne samouprave.

(3) Fiksni dio naknade iz članka 4. stavka 2. ove Uredbe za površine bušotinskih radnih prostora eksploatacijskog polja u epikontinentalnom pojasu Republike Hrvatske prihod je državnog proračuna Republike Hrvatske.

Članak 7.

(1) Iznimno od odredbi članka 3. stavka 1. točke 1. ove Uredbe fiksni dio naknade ne plaća se za površinu odobrenog eksploatacijskog polja mineralnih sirovina koja nije predviđena važećom prostorno-planskom dokumentacijom jedinica područne (regionalne) samouprave i/ili jedinica lokalne samouprave.

(2) Nositelj odobrenja eksploatacijskog polja mineralnih sirovina dužan je zatražiti izuzeće od plaćanja fiksnog dijela naknade iz članka 3. stavka 1. točke 1. ove Uredbe najkasnije trideset dana prije kraja četvrtog kvartala i dostaviti nadležnom tijelu za rudarstvo dokaznice za površinu odobrenog eksploatacijskog polja mineralnih sirovina koja nije predviđena važećom prostorno-planskom dokumentacijom jedinica područne (regionalne) samouprave i/ili jedinica lokalne samouprave.

(3) Iznimno od odredbi članka 3. stavka 1. točke 1. ove Uredbe, ne plaća se fiksni dio naknade za eksploatacijska polja morske soli.

Članak 8.

(1) Varijabilni dio naknade iz članka 3. stavka 1. točke 2. i stavka 3. točke 2. ove Uredbe iznosi 5,0% od tržišne vrijednosti otkopane mineralne sirovine.

(2) Iznimno od odredbi stavka 1. ovoga članka varijabilni dio naknade za pridobivenu količinu morske soli iznosi 3,0% od tržišne vrijednosti pridobivene morske soli.

(3) Varijabilni dio naknade iz članka 3. stavka 3. točke 4. ove Uredbe za pridobivenu količinu mineralne i geotermalne vode iz kojih se mogu pridobivati mineralne sirovine ili koristiti akumulirana toplina u energetske svrhe iznosi 3,0% od tržišne vrijednosti pridobivene mineralne i geotermalne vode iz kojih se mogu pridobivati mineralne sirovine ili koristiti akumulirana toplina u energetske svrhe.

(4) Iskazana tržišna vrijednost otkopane/pridobivene mineralne sirovine ne može biti manja od tržišne vrijednosti mineralne sirovine utvrđene na temelju tehno-ekonomske ocjene iz Elaborata o rezervama mineralne sirovine na eksploatacijskom polju na kojem je ona otkopana/pridobivena.

Članak 9.

Varijabilni dio naknade iz članka 8. ove Uredbe prihod je državnog proračuna Republike Hrvatske, koji se dijeli na ovaj način:

– 50% jedinici lokalne samouprave, na čijem području se otkopava mineralna sirovina;

– 20% jedinici područne (regionalne) samouprave, na čijem području se otkopava mineralna sirovina;

– 30% državnom proračunu Republike Hrvatske.

Članak 10.

(1) Varijabilni dio naknade iz članka 3. stavka 3. točke 4. ove Uredbe za pridobivenu količinu ugljikovodika na eksploatacijskim poljima energetskih mineralnih sirovina koja su odobrena do 31. prosinca 2009. godine, iznosi 5,00% od tržišne vrijednosti pridobivenih ugljikovodika.

(2) Varijabilni dio naknade iz članka 3. stavka 3. točke 4. ove Uredbe za pridobivenu količinu ugljikovodika na eksploatacijskim poljima energetskih mineralnih sirovina koja su odobrena poslije 31. prosinca 2009. godine, iznosi 10,00% od tržišne vrijednosti pridobivenih ugljikovodika.

(3) Iskazana tržišna vrijednost pridobivenih ugljikovodika ne može biti manja od tržišne vrijednosti mineralne sirovine utvrđene na temelju tehno-ekonomske ocjene iz Elaborata o rezervama ugljikovodika na eksploatacijskom polju na kojem su oni pridobiveni.

Članak 11.

Varijabilni dio naknade iz članka 10. ove Uredbe prihod je državnog proračuna Republike Hrvatske, koji se dijeli na ovaj način:

a) za pridobivenu količinu ugljikovodika na eksploatacijskim poljima energetskih mineralnih sirovina koja su odobrena do 31. prosinca 2009. godine na kopnu i u teritorijalnom moru Republike Hrvatske:

Naknada %

Lokalna samouprava %

Područna (regionalna) samouprava %

Državni proračun RH %

5,00

2,50

1,00

1,50

b) za pridobivenu količinu ugljikovodika na eksploatacijskim poljima energetskih mineralnih sirovina koja su odobrena poslije 31. prosinca 2009. godine na kopnu i u teritorijalnom moru Republike Hrvatske:

Naknada %

Lokalna samouprava %

Područna (regionalna) samouprava %

Državni proračun RH %

10,00

5,00

2,00

3,00

c) za pridobivenu količinu ugljikovodika na eksploatacijskim poljima energetskih mineralnih sirovina iz epikontinentalnog pojasa Republike Hrvatske prihod je državnog proračuna Republike Hrvatske.

Članak 12.

(1) Imatelj koncesije za eksploataciju mineralnih sirovina dužan je dostaviti nadležnom tijelu za rudarstvo podatke za otkopanu/pridobivenu količinu mineralnih sirovina i tržišnu vrijednost otkopane/pridobivene mineralne sirovine u prethodnom kvartalu, najkasnije osmoga dana narednog kvartala.

(2) Varijabilni dio naknade za otkopanu/pridobivenu količinu mineralnih sirovina obračunava se najmanje kvartalno i dospijeva petnaestoga dana narednog kvartala.

Članak 13.

(1) Za skladištenje ugljikovodika u geološkim strukturama plaća se naknada za površinu bušotinskih radnih prostora eksploatacijskih polja ugljikovodika na kojima se skladište ugljikovodici u geološkim strukturama.

(2) Naknada iz stavka 1. ovoga članka iznosi 10.000,00 kn/ha površine bušotinskih radnih prostora eksploatacijskog polja ugljikovodika na kojima se skladište ugljikovodici u geološkim strukturama.

(3) Naknada iz stavka 1. ovoga članka prihod je državnog proračuna Republike Hrvatske, a u cijelosti se ustupa jedinici lokalne samouprave na čijem području se nalaze bušotinski radni prostori eksploatacijskih polja ugljikovodika na kojima se skladište ugljikovodici u geološkim strukturama.

(4) Naknada iz stavka 1. ovoga članka obračunava se godišnje računajući od dana dobivanja odobrenja za eksploatacijsko polje ugljikovodika na kojima se skladište ugljikovodici u geološkim strukturama i dospijeva najkasnije do kraja četvrtog kvartala tekuće godine.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o novčanoj naknadi za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina (»Narodne novine«, broj 158/2009).

Članak 15.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-17/11-01/04

Urbroj: 5030116-11-1

Zagreb, 25. ožujka 2011.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.