Dopuna Zaključka Vlade Republike Hrvatske, od 28. svibnja 2010. godine, u vezi s donošenjem plana smanjenja broja zaposlenih u trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu države i u javnim ustanovama, te njihovog zbrinjavanja

NN 40/2011 (6.4.2011.), Dopuna Zaključka Vlade Republike Hrvatske, od 28. svibnja 2010. godine, u vezi s donošenjem plana smanjenja broja zaposlenih u trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu države i u javnim ustanovama, te njihovog zbrinjavanja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

949

Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004 i 77/2009), članaka 268. i 272.m Zakona o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008 i 137/2009) i članka 36. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. ožujka 2011. godine donijela

ZAKLJUČAK

1. U Zaključku, klase: 100-01/10-02/03, urbroja: 5030105-10-1, od 28. svibnja 2010. godine, iza točke 7. dodaju se nove točke 7a. i 7b. koje glase:

»7a. Trgovačka društva u većinskom vlasništvu države (iznad 50 posto temeljnoga kapitala u vlasništvu države) i ustanove koje uspješno posluju, izuzimaju se od obveza iz prethodnih točaka ovoga Zaključka, te im je dopušteno novo neophodno zapošljavanje.

7b. Kriteriji temeljem kojih se dokazuje uspješno poslovanje pred nadzornim tijelima trgovačkih društava i ustanova koja odobravaju novo neophodno zapošljavanje su:

– ostvareni pozitivni poslovni financijski rezultati;

– investiranje u proizvodnju, opremu i razvoj;

– proširenje proizvodnih i prodajnih asortimana;

– pozitivni izvozni rezultati;

– pozitivni prodajni rezultati.

U zahtjevu nadzornim tijelima, Uprave su dužne navesti koji su očekivani novi veći pozitivni pomaci prethodno navedenih kriterija, kao i navesti njihovu kvantifikaciju.«

2. Ovaj Zaključak objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 100-01/10-02/03

Urbroj: 5030105-11-1

Zagreb, 25. ožujka 2011.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.