Pravilnik o kontroli sukladnosti proizvoda u sektoru vina pri trgovini s trećim zemljama

NN 40/2011 (6.4.2011.), Pravilnik o kontroli sukladnosti proizvoda u sektoru vina pri trgovini s trećim zemljama

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

953

Na temelju članka 12. stavka 2. i članka 19. stavka 3. Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, broj 149/09, 22/11) ministar poljoprivrede, ribarstava i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O KONTROLI SUKLADNOSTI PROIZVODA U SEKTORU VINA PRI TRGOVINI S TREĆIM ZEMLJAMA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Sadržaj

Ovim Pravilnikom propisuje se primjena odredbi vezanih uz trgovinu s trećim zemljama u sektoru vina, potrebna dokumentacija pri uvozu, obrazac i sadržaj certifikata o kakvoći i izvješća o analizi te njihovo korištenje.

Članak 2.

U smislu ovoga Pravilnika značenje pojmova je sljedeće:

1. »pošiljka« označava određenu količinu proizvoda poslanu od pošiljatelja ka primatelju i prikazanu u jedinstvenoj carinskoj deklaraciji o stavljanju proizvoda na tržište. Izjava pokriva samo robu istog podrijetla i koja pripada istoj oznaci carinske tarife (CT).

2. »treća zemlja« predstavlja svaku zemlju osim država članica Europske unije.

Članak 3.

Režim ulaznih cijena i provjera pošiljke

(1) Za proizvode pod CT 2009 61 (sok od grožđa), 2009 69 (mošt od grožđa) i 2204 30 (vino) koji podliježu režimu ulazne cijene, carinska vrijednost utvrđuje se provjerom svake pošiljke.

(2) Ulazne cijene gore navedenih proizvoda određuju se na temelju carinske vrijednosti.

UVOZNI CERTIFIKATI I IZVJEŠTAJ O ANALIZAMA VINA, SOKA OD GROŽĐA I MOŠTA

Članak 4.

Potrebni dokumenti

Prilikom uvoza na carinsko područje Europske unije, odnosno Republike Hrvatske, certifikat (svjedodžba) o kakvoći i izvješće o analizi čine jedinstveni VI 1 dokument:

a. certifikat o kakvoći izdaje nadležno tijelo treće zemlje iz koje se proizvod uvozi;

b. izvješće o analizi izdaje ovlašteni laboratorij treće zemlje iz koje se proizvod uvozi.

Članak 5.

Sadržaj izvješća o analizi

Izvješće o analizi sadrži sljedeće podatke:

a. za vina i djelomično fermentirani mošt:

– ukupna alkoholna jakost izražena kao % vol;

– stvarna alkoholna jakost izražena kao % vol;

b. za mošt i sok od grožđa podatak o gustoći;

c. za vina, mošt i sok od grožđa:

– ukupni suhi ekstrakt;

– ukupna kiselost;

– sadržaj hlapljivih kiselina;

– sadržaj limunske kiseline;

– koncentracija sumpor-dioksida.

Članak 6.

Iznimke

(1) Prilikom uvoza proizvoda koji potječu i izvoze se iz trećih zemalja nije potreban VI 1 dokument pod uvjetom da su proizvodi u označenim spremnicima sa zatvaračem za jednokratnu uporabu zapremine do 5 litara i da ukupna prevezena količina ne prelazi 100 litara.

(2) Ukoliko pošiljka ne udovoljava uvjetima iz stavka 1. ovoga članka,VI 1 dokument nije potrebno podnositi za:

a. vino, mošt i sok od grožđa koji se nalaze u osobnoj prtljazi fizičkih osoba ako količina ne prelazi 30 litara po osobi;

b. vino poslano pošiljkom od jedne fizičke osobe drugoj fizičkoj osobi ako količina ne prelazi 30 litara po pošiljci;

c. vino i sok od grožđa koji su dio osobnog vlasništva fizičkih osoba koje se sele iz treće zemlje u Europsku uniju;

d. vino i sok od grožđa namijenjeni sajmovima i sličnim manifestacijama, pod uvjetom da su proizvodi u označenim spremnicima sa zatvaračem za jednokratnu uporabu zapremine do 2 litre;

e. vina, mošt i sok od grožđa u drugim spremnicima, koji se uvoze u znanstvene i tehničke svrhe do najviše 100 litara;

f. vina i sok od grožđa koji se uvoze u skladu s odredbama Bečke konvencije o diplomatskim odnosima od 18. travnja 1961., Bečke konvencije o konzularnim odnosima od 24. travnja 1963. ili drugih konzularnih konvencija ili Njujorške konvencije o specijalnim misijama od 16. prosinca 1969.

g. vina i sok od grožđa koji se drže u skladištima na brodovima i zrakoplovima u međunarodnom prometu;

h. vina i sok od grožđa koja potječu i koja su punjena na teritoriju Europske unije, a izvoze se u treću zemlju te se nakon toga vraćaju na carinsko područje Europske unije i stavljaju se na tržište.

IZRADA I UPORABA CERTIFIKATA O KAKVOĆI I IZVJEŠĆA O ANALIZI PRILIKOM UVOZA VINA, SOKA OD GROŽĐA I MOŠTA

Članak 7.

VI 1 Dokument

(1) Svaka pošiljka koja se uvozi na teritorij Republike Hrvatske iz trećih zemalja mora biti popraćena jedinstvenim VI 1 dokumentom koji sadrži certifikat o kakvoći i izvješće o analizi.

(2) Dokument iz stavka 1. ovoga članka mora biti potpisan od strane službene osobe nadležnog tijela i od strane službene osobe ovlaštenog laboratorija zemlje izvoznice.

(3) Ukoliko proizvod nije namijenjen stavljanju na tržište, na VI 1 Dokumentu nije potrebno ispuniti izvješće o analizi.

(4) Za vina koja su punjena u označenim spremnicima sa zatvaračem za jednokratnu uporabu zapremine do 60 litara i koja potječu iz zemalja navedenih u Prilogu 4. ovoga Pravilnika, u izvješću o analizi navode se samo podaci iz članka 9. stavka 4. ovoga Pravilnika.

Članak 8.

Opis dokumenata

(1) Obrazac VI 1 dokumenta tiskan je u Prilogu 1. ovoga Pravilnika. VI 1 dokument sastoji se od dva primjerka, izvornika i kopije.

(2) Obrazac VI 2 izvatka tiskan je u Prilogu 2. ovoga Pravilnika, a sadrži podatke iz VI 1 dokumenta ili drugog VI 2 izvatka i ovjeren je od carinarnice Europske unije. VI 2 izvadak sastoji se od tri primjerka, izvornika i dvije kopije.

(3) VI 1 dokument i VI 2 izvadak moraju udovoljavati tehničkim uvjetima navedenim u Prilogu 3. ovoga Pravilnika.

(4) VI 1 dokument i VI 2 izvadak mogu se popuniti strojno ili rukopisom. Obrasci moraju biti popunjeni čitko, neizbrisivim velikim tiskanim slovima. Nije dozvoljeno brisanje ili prepisivanje preko neke riječi. Izmjene se rade tako da se netočni podaci precrtaju te se dopisuju ispravni. Svaku izmjenu odobrava njezin autor i ona treba biti ovjerena, ovisno o slučaju, od strane službenog tijela zemlje izvoznice, od ovlaštenog laboratorija zemlje izvoznice ili od nadležne ulazne carinske ispostave.

(5) VI 1 dokument i VI 2 izvadak moraju biti numerirani serijskim brojem. Serijski broj za VI 1 dokument dodjeljuje nadležno tijelo zemlje izvoznice (čija službena osoba potpisuje certifikat), a za VI 2 izvadak nadležna carinarnica Europske unije (koja ih ovjerava).

Članak 9.

Pojednostavljeni postupak

(1) Pojednostavljeni postupak primjenjuje se na proizvođače vina iz trećih zemalja navedenih u Prilogu 4.

(2) Proizvođači vina iz stavka 1. ovoga članka mogu sami ispuniti VI 1 dokument pod uvjetom da su ishodili pojedinačno odobrenje nadležnog tijela treće zemlje te da podliježu kontroli navedenog tijela.

(3) V1 dokument iz stavka 2. ovoga članka smatra se certifikatom o kakvoći i izvješćem o analizi izdanim od strane nadležnog tijela i ovlaštenog ispitnog laboratorija iz članka 12. ovoga Pravilnika.

(4) Proizvođač koji je ishodio odobrenje iz stavka 2. ovoga članka, u VI 1 obrascu u polju 9. upisuje naziv i adresu službenog tijela koje je izdalo navedeno odobrenje.

(5) Proizvođač osobno popunjava obrazac i unosi sljedeće podatke:

– polje 1.: naziv i adresa proizvođača;

registarski broj proizvođača u trećim zemljama iz Priloga 4.

– polje 10.: stvarna alkoholna jakost izražena kao % vol;

ukupna kiselost;

sadržaj sumpor-dioksida.

– proizvođač se potpisuje na mjestu predviđenom za potpis u poljima 9. i 10. nakon što precrta riječi: »ime i pozicija ovlaštene osobe«;

– nije potrebna ovjera (pečat) niti podatak o nazivu i adresi ovlaštenog laboratorija.

Članak 10.

Iznimke

Primjena pojednostavljenih postupaka iz članka 9. ovoga Pravilnika može se obustaviti ukoliko se utvrdi da su proizvodi krivotvoreni i da mogu predstavljati opasnost za zdravlje potrošača ili nisu proizvedeni sukladno odredbama Zakona o vinu (»Narodne novine«, broj 96/03) i Pravilnika o kategorijama proizvoda od grožđa i vina, enološkim postupcima i ograničenjima (»Narodne novine«, broj 114/10).

Članak 11.

Upotreba

(1) Prilikom uvoza izvornik i kopija VI 1 dokumenta ili VI 2 izvadaka koji prate pošiljku uručuju se nadležnoj carinskoj ispostavi radi stavljanja pošiljke na tržište.

Nadležna carinarnica po potrebi ovjerava zadnju stranu VI 1 dokumenta ili VI 2 izvatka, izvornik vraća stranci, a kopiju čuva najmanje 5 godina.

(2) U slučaju ponovnog slanja cjelokupne pošiljke prije njezinog stavljanja na tržište, novi pošiljatelj daje nadležnoj carinarnici VI 1 dokument ili VI 2 izvadak te po potrebi naknadno popunjen VI 2 obrazac.

(3) Carinarnica utvrđuje da su podaci na VI 1 dokumentu sukladni podacima na VI 2 izvatku ili da su podaci na VI 2 izvatku sukladni podacima na naknadno popunjenom VI 2 obrascu. Carinarnica ovjerava naknadno popunjeni VI 2 obrazac koji je tada jednakovrijedan kao i VI 2 izvadak i potvrđuje stražnju stranu VI 1 dokumenta ili VI 2 izvatka u skladu s tim. Carinarnica novom pošiljatelju vraća izvornik VI 1 dokumenta ili VI 2 izvatka i te čuva kopiju najmanje 5 godina.

Obrazac VI 2 izvatka nije potrebno popunjavati ukoliko se pošiljka ponovno izvozi u treću zemlju.

(4) U slučaju kada se pošiljka prije stavljanja na tržište dijeli, pošiljatelj treba carinarnici podnijeti izvornik i kopiju VI 1 dokumenta ili VI 2 izvatka koji se odnosi na pošiljku koja će se razdijeliti i dva naknadno popunjena obrasca VI 2 izvatka, po jedan za svaku novu pošiljku.

Carinarnica utvrđuje da su podaci na VI 1 dokumentu ili na VI 2 izvatku u skladu s podacima na naknadno popunjenim obrascima VI 2 izvatka za svaku novu pošiljku. Carinarnica ovjerava naknadno popunjene obrasce VI 2 izvatka te su oni tada jednakovrijedni kao i prijašnji VI 1 dokument ili VI 2 izvadak. Carinarnica potvrđuje stražnju stranu VI 1 dokumenta ili VI 2 izvatka u skladu s tim.

Carinarnica stranci vraća VI 2 obrazac zajedno s VI 1 dokumentom ili prijašnjim VI 2 izvatkom te čuva kopiju tih dokumenata najmanje 5 godina.

Članak 12.

Popis nadležnih tijela i laboratorija trećih zemalja

(1) Europska Komisija (u daljnjem tekstu: Komisija) na temelju izvješća nadležnih tijela trećih zemalja sastavlja i ažurira popis ovlaštenih tijela i ovlaštenih laboratorija za izdavanje VI 1 dokumenta.

(2) Komisija na temelju izvješća nadležnih tijela zemalja iz Priloga 4. ovoga Pravilnika sastavlja popis proizvođača vina koji sami popunjavaju VI 1 dokument.

(3) Komisija objavljuje popis iz stavka 1. ovoga članka na internetu, a Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja prenosi ga na svojim internet stranicama.

(4) Popisi se ažuriraju na temelju promjena adresa i/ili naziva subjekata.

Članak 13.

Indirektan uvoz

U slučajevima kada se vino izvozi iz treće zemlje u kojoj je proizvedeno (»zemlja podrijetla«) u neku drugu treću zemlju (»zemlja izvoznica«) koja tada to vino izvozi u Europsku uniju, nadležno tijelo zemlje izvoznice može izraditi VI 1 dokument na temelju VI 1 dokumenta ili jednakovrijednog dokumenta kojeg je izradilo nadležno tijelo zemlje podrijetla bez dodatnih analiza u slučaju ako je vino:

a. već punjeno i označeno u zemlji podrijetla te je kao takvo ostalo nepromijenjeno;

b. izvezeno u velikim količinama iz zemlje podrijetla te punjeno i označeno u zemlji izvoznici bez daljnje prerade.

Nadležno tijelo zemlje izvoznice potvrđuje na VI 1 dokumentu da predmetno vino ispunjava gore navedene uvjete.

Zemlje podrijetla mogu biti samo one čija su ovlaštena tijela i ovlašteni laboratoriji navedeni u popisu iz članka 12. stavka 1. ovoga Pravilnika.

Članak 14.

Posebna pravila za određena vina

(1) Kod vina iz kategorije likerskih vina i vina pojačanih za destilaciju, VI 1 dokument je valjan samo ako nadležno tijelo iz članka 12. ovoga Pravilnika u polje 14. upiše: »alkohol dodan ovom vinu je podrijetlom vinski alkohol«.

(2) Uz ovaj navod dodaje se:

a. puni naziv i adresa nadležnog tijela;

b. potpis ovlaštene osobe nadležnog tijela;

c. pečat nadležnog tijela.

(3) VI 1 dokument može služiti kao potvrda da uvezeno vino nosi oznaku zemljopisnog podrijetla sukladno TRIPS-u ili sukladno zakonodavstvu Europske unije o oznaci zemljopisnog podrijetla ili sukladno Sporazumu o priznavanju i zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla između Europske unije i treće zemlje iz koje vino potječe.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka u polju 14. treba stajati sljedeće: »Potvrđuje se da je vino iz ovoga dokumenta proizvedeno u... vinogradarskom području te nosi oznaku navedenu u polju 6. sukladno odredbama zemlje podrijetla.« Ovaj navod dopunjuje se podacima iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 15.

Sukladnost uvezenih vina

Kada nadležno tijelo Republike Hrvatske posumnja da proizvod koji potječe iz treće zemlje nije proizveden u skladu sa Zakonom o vinu i provedbenim propisima o tome odmah izvješćuju Komisiju.

Članak 16.

Prijelazne i završne odredbe

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 011-02/11-01/40

Urbroj: 525-2-3-0032/11-8

Zagreb, 31. ožujka 2011.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar
poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.

PRILOG 1.


PRILOG 2.PRILOG 3.

Tehnički zahtjevi za obrasce VI 1 i VI 2

A. Tiskanje obrazaca

1. Veličina obrazaca iznosi približno 210 sa 297 mm.

2. Obrasci se tiskaju na jednome od službenih jezika Europske unije. U slučaju V I 2 obrasca o jeziku obrasca odlučuju nadležna tijela države članice u kojoj se obrazac ovjerava.

B. Ispunjavanje obrazaca

Obrasce treba ispuniti na jeziku na kojem su tiskani.

Svaki obrazac ima serijski broj:

– za obrasce V I 1 broj dodjeljuje službena agencija koja potpisuje dio »CERTIFIKAT«,

– za obrasce V I 2 broj dodjeljuje carinski ured koji stavlja pečat.

Polje 1. Izvoznik:

– Puno ime i adresa u izvoznika u trećoj zemlji.

Polje 2. Primatelj:

– Puno ime i adresa primatelja u Europskoj uniji.

Polje 4. Prijevozna sredstva i pojedinosti o prijevozu:

– odnosi se samo na prijevoz do ulazne carinske ispostave Europskoj uniji:

– navedite vrstu prijevoznog sredstva (brod, zrakoplov itd.); ime broda, itd.

Polje 6. (5. za V I 2) Opis uvezenoga proizvoda:

– naziv kategorije proizvoda (kako je navedeno na etiketi, tj. ime proizvođača i vinorodno područje; trgovačka marka; itd.),

– ime zemlje podrijetla (npr. »Čile«),

– ime oznake zemljopisnog podrijetla, u slučaju da vino ispunjava uvjete za zemljopisnu oznaku,

– udio stvarnoga alkohola izražen kao % vol,

– boja proizvoda (navedite jednu od oznaka: »crveno«, »rosé«, »ružičasto« ili »bijelo«),

– oznaka kombinirane nomenklature.


PRILOG 4.

Popis zemalja iz članka 9. na koje se primjenjuje pojednostavljeni postupak

– Australija