Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ustroju i načinu rada područnih vijeća i matičnih odbora

NN 40/2011 (6.4.2011.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ustroju i načinu rada područnih vijeća i matičnih odbora

NACIONALNO VIJEĆE ZA ZNANOST

955

Na temelju članka članka 19. st. 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine« br. 123/03, 105/04, 174/04, 02/07 – Odluka USRH, 46/07 i 45/09) Nacionalno vijeće za znanost RH je na svojoj 65. sjednici, održanoj 28. ožujka 2011. godine, donijelo

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O USTROJU I NAČINU RADA PODRUČNIH VIJEĆA I MATIČNIH ODBORA

Članak 1.

U Pravilniku o ustroju i načinu rada područnih vijeća i matičnih odbora (»Narodne novine« br. 76/05, 55/09 i 38/10) u članku 9. u odlomku »Područje prirodnih znanosti« mijenja se tekst »polje geoznanosti« koji sada glasi: »polje geologije«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 003-08/11-05/0003
Urbroj: 355-02-02-11-08
Zagreb, 31. ožujka 2011.

Predsjednik
Nacionalnog vijeća za znanost
prof. dr. sc. Krešimir Pavelić, v. r.