Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi

NN 44/2011 (18.4.2011.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi

MINISTARSTVO FINANCIJA

1031

Na temelju članka 77. stavka 6. i članka 92. stavka 6. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, broj 83/09.), uz prethodno mišljenje ministra poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosim

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O TROŠARINAMA ŠTO SE ODNOSI NA PLINSKO ULJE OBOJANO PLAVOM BOJOM ZA NAMJENE U POLJOPRIVREDI, RIBOLOVU I AKVAKULTURI

Članak 1.

U Pravilniku o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi (»Narodne novine«, broj 1/10., 44/10., 65/10., 78/10., 131/10., 144/10. i 4/11.) u članku 7. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Pravo obračunato po površini i za stoku ostvaruje se:

– za voćnjake, vinograde, duhan i povrće u sustavu izravnih plaćanja u količini 300 litara po ha,

– za livade i pašnjake u sustavu izravnih plaćanja u količini 50 litara po ha,

– za ostale poljoprivredne površine u sustavu izravnih plaćanja u količini 150 litara po ha,

– za tovnu junad u sustavu izravnih plaćanja u količini 20 litara po grlu,

– za tovne svinje u sustavu izravnih plaćanja u količini 4 litre po grlu,

– za krmače u sustavu izravnih plaćanja u količini 40 litara po grlu,

– za mliječne krave u sustavu izravnih plaćanja u količini 130 litara po grlu,

– za krave dojilje i krave dojilje u ekstenzivnom uzgoju u sustavu izravnih plaćanja u količini 90 litara po grlu,

– za koze u sustavu izravnih plaćanja u količini 10 litara po grlu.«.

Članak 2.

U članku 9. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka podaci o odobrenoj količini plinskog ulja obojanog plavom bojom mogu se povećati za maksimalno 15% za potrebe potrošnje motora pomoćnog plovila upisanog u povlasticu za gospodarski ribolov.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Dosadašnji stavak 3. koji postaje stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Zahtjev za promjenom podataka o odobrenoj količini plinskog ulja obojanog plavom bojom može se podnijeti u razdoblju od 1. travnja do 1. lipnja te od 1. rujna do 1. studenoga tekuće godine.«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

U dosadašnjem stavku 5. koji postaje stavak 6. brojke: » 4.« zamjenjuju se brojkama: » 5.«, a iza brojke 2. dodaju se riječi: » i 3.«.

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 7.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/2
Urbroj: 513-02-1750/1-11-38
Zagreb, 13. travnja 2011.

Ministrica financija
mr. sc. Martina Dalić, v. r.