Pravilnik o evidenciji privremeno oduzete imovine u postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem

NN 44/2011 (18.4.2011.), Pravilnik o evidenciji privremeno oduzete imovine u postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

1032

Na temelju članka 20. stavka 3. Zakona o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem (»Narodne novine«, broj 145/10) ministar pravosuđa, uz prethodnu suglasnost ministrice financija, donosi

PRAVILNIK

O EVIDENCIJI PRIVREMENO ODUZETE IMOVINE U POSTUPKU ODUZIMANJA IMOVINSKE KORISTI OSTVARENE KAZNENIM DJELOM I PREKRŠAJEM

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom se uređuje način na koji Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom odnosno Agencija za upravljanje državnom imovinom osnovana Zakonom o upravljanju državnom imovinom (NN, broj 145/10; u daljnjem tekstu Agencija) vodi evidencije o imovini glede koje su određene privremene mjere koje se po svom sadržaju sastoje i u oduzimanju te imovine (dalje: privremeno oduzeta imovina) od protustranke iz članka 3. stavka 1. točke 8. Zakona o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem (u daljnjem tekstu Zakon).

(2) Evidencije u smislu ovog Pravilnika (upisnici) vode se:

1. na informacijskom sustavu (elektronički upisnici); i

2. u posebnim pisanim evidencijama (pisani upisnici).

(3) Za vođenje evidencija odgovoran je čelnik Agencije koji je u svezi s time ovlašten donositi potrebne provedbene odluke.

(4) U upisnicima iz stavka 2. ovog članka uvijek će se navoditi i isprave na temelju koji su u njih uneseni odgovarajući podaci.

(5) Upisnici o privremeno oduzetoj imovini predanoj na čuvanje i upravu Agenciji su:

1. upisnik nekretnina;

2. upisnik pokretnina;

3. upisnik gotovog novca i vrijednosnih papira; i

4. upisnik dionica, udjela ili poslovnih udjela u trgovačkim društvima.

Članak 2.

(1) Ako se privremena mjera koju je odredio sud iz članka 5. stavka 3. i članka 6. stavka 6. Zakona (dalje: sud) odnosi na oduzimanje nekretnine i njeno povjeravanje na čuvanje i upravu Agenciji, odgovorna osoba određena odlukom čelnika Agencije (dalje odgovorna osoba) će od predlagatelja osiguranja ili tijela nadležnog za provedbu privremene mjere pribaviti sljedeće:

1. podatke o nekretnini (zemljišno-knjižni, katastarski, a po potrebi i drugi podaci); i

2. zapisnik ili drugu ispravu sačinjenu prilikom provedbe privremene mjere u kojoj je opisano stanje nekretnine koja se povjerava na čuvanje i upravu Agenciji te u kojoj su navedene i opisane pokretnine koje se u njoj nalaze.

(2) U slučaju da isprave iz prethodnog stavka nisu dostupne, ili ne sadrže sve podatke pomoću kojih se može utvrditi stanje nekretnine i pokretnina koje se u njoj nalaze, ili ako se posumnja da opis u ispravi iz točke 2. stavka 1. ovog članka ne odgovara stanju koje je zatečeno prilikom preuzimanja nekretnine na čuvanje i upravu, odgovorna osoba će prilikom preuzimanja sačiniti službenu bilješku u kojoj će opisati stanje nekretnine i pokretnina koje se u njoj nalaze.

(3) Ako je to potrebno, odgovorna osoba će se bez odlaganja obratiti čelniku Agencije i zahtijevati da joj se, prilikom sačinjavanja službene bilješke iz prethodnog stavka, omogući stručna pomoć osobe s popisa stalnih sudskih vještaka odgovarajuće struke i/ili fotografsko ili video snimanje nekretnine i pokretnina koje se u njoj nalaze.

(4) Nakon što privremena mjera prestane proizvoditi učinke, odgovorna osoba će sačiniti službenu bilješku u kojoj će opisati stanje nekretnine i pokretnina koje se u njoj nalaze, a po potrebi postupiti i sukladno odredbi prethodnog stavka.

Članak 3.

(1) Upisnik nekretnina koje su predane na čuvanje i upravu Agenciji sadržavat će sljedeće podatke:

1. podatke o nekretnini;

2. podatke o odgovornoj osobi;

3. podatke o radnjama odgovorne osobe poduzetim u svezi s plaćanjem troškova koji se odnose na korištenje nekretnine (komunalne usluge, električna energija i sl.) te troškova održavanja nekretnine i pokretnina koje se u njoj nalaze;

4. podatke o tome kad je nekretnina preuzeta na čuvanje i upravu te o vremenu na koje je privremena mjera određena;

5. podatke o prihodima ostvarenim od najma ili zakupa nekretnine za vrijeme trajanja privremene mjere; i

6. podatke o stanju nekretnine i pokretnina koje se u njoj nalaze u vrijeme kad privremena mjera prestane proizvoditi učinke te o njenoj predaji protustranci ili Republici Hrvatskoj.

(2) Nekretnine koje su postale vlasništvo Republike Hrvatske sukladno točki 6. stavka 1. ovog članka, evidentirat će se i u posebnom upisniku Agencije (Upisnik trajno oduzetih nekretnina).

Članak 4.

(1) Ako se privremena mjera koju je odredio sud odnosi na oduzimanje pokretnine i njeno povjeravanje na čuvanje i upravu Agenciji, odgovorna osoba će od predlagatelja osiguranja ili tijela nadležnog za provedbu privremene mjere pribaviti sljedeće:

1. podatke o pokretnini koji su upisani u Upisnik sudskih i javnobilježničkih osiguranja na pokretnim stvarima i pravima odnosno drugih javnih upisnika ili podatke na temelju kojih se ona može pouzdano identificirati; i

2. zapisnik ili drugu ispravu sačinjenu prilikom provedbe privremene mjere u kojoj je opisano stanje pokretnine koja se povjerava na čuvanje i upravu Agenciji.

(2) U slučaju da isprave iz prethodnog stavka nisu dostupne, ili ne sadrže sve podatke pomoću kojih se privremeno oduzeta pokretnina može pouzdano identificirati, ili podatke pomoću kojih se može utvrditi njeno stanje, ili ako se posumnja da opis u ispravi iz točke 2. tog stavka ne odgovara stanju koje je zatečeno prilikom preuzimanja pokretnine na čuvanje i upravu, odgovorna osoba će prilikom preuzimanja sačiniti službenu bilješku u kojoj će opisati stanje pokretnine.

(3) Odredbe članka 2. stavaka 3. i 4. ovog Pravilnika primijenit se na odgovarajući način.

Članak 5.

(1) Upisnik pokretnina koje su predane na čuvanje i upravu Agenciji sadržavat će sljedeće podatke:

1. podatke o pokretnini;

2. podatke smještaju pokretnine;

3. podatke o odgovornoj osobi;

4. podatke o radnjama odgovorne osobe poduzetim u svezi s plaćanjem troškova smještaja i održavanja pokretnine;

5. podatke o tome kad je pokretnina preuzeta na čuvanje i upravu te o vremenu na koje je privremena mjera određena;

6. podatke o prihodima ostvarenim iznajmljivanjem pokretnine za vrijeme trajanja privremene mjere;

7. podatke o prodaji privremeno oduzete pokretnine; i

8. podatke o stanju pokretnine u vrijeme kad privremena mjera prestane proizvoditi učinke i o njenoj predaji protustranci ili Repub-lici Hrvatskoj.

(2) Pokretnine koje su postale vlasništvo Republike Hrvatske sukladno točki 8. stavka 1. ovog članka, evidentirat će se i u posebnom upisniku Agencije (Upisnik trajno oduzetih pokretnina).

Članak 6.

(1) Ako se privremena mjera koju je odredio sud odnosi na oduzimanje gotovog novca ili vrijednosnih papira i njihovu predaju Agenciji, odgovorna osoba će od predlagatelja osiguranja ili tijela nadležnog za provedbu privremene mjere pribaviti zapisnik ili drugu ispravu sačinjenu prilikom provedbe privremene mjere u kojoj su gotov novac ili vrijednosni papiri opisani na odgovarajući način (vrsta, serijski broj i sl.).

(2) U slučaju da isprava iz prethodnog stavka nije dostupna, ili u njoj nisu navedeni svi potrebni podaci za identifikaciju gotovog novca ili vrijednosnih papira odgovorna osoba će prilikom preuzimanja tih stvari sačiniti službenu bilješku u koju će unijeti potrebne podatke.

(3) Ako odgovorna osoba posumnja da je gotov novac ili vrijednosni papir krivotvoren, odredbe članka 2. stavaka 3. i 4. ovog Pravilnika primijenit se na odgovarajući način.

Članak 7.

(1) Upisnik gotovog novca i vrijednosnih papira koji su predani Agenciji sadržavat će sljedeće podatke:

1. podatke o gotovom novcu ili vrijednosnim papirima;

2. podatke tome gdje je gotovi novac deponiran ili gdje se vrijednosni papiri nalaze;

3. podatke o odgovornoj osobi;

4. podatke o radnjama odgovorne osobe poduzetim u svezi s plaćanjem troškova čuvanja i polaganja gotovog novca ili vrijednosnih papira ili u svezi s ostvarivanjem prava iz vrijednosnog papira;

5. podatke o tome kad su gotov novac ili vrijednosni papiri primljeni te o vremenu na koje je privremena mjera određena;

6. podatke o prihodima od gotovog novca ili vrijednosnih papira ostvarenim za vrijeme trajanja privremene mjere; i

7. podatke o privremenom oduzetom gotovom novcu ili vrijednosnim papirima u vrijeme kad privremena mjera prestane proizvoditi učinke i o njihovoj predaji protustranci ili Republici Hrvatskoj.

(2) Gotov novac i vrijednosni papiri koji su predani Republici Hrvatskoj sukladno točki 7. stavka 1. ovog članka, evidentirat će se i u posebnom upisniku Agencije (Upisnik evidencije trajno oduzetog novca i vrijednosnih papira).

Članak 8.

Ako se privremena mjera koju je odredio sud odnosi na povjeravanje uprave Agenciji s dionicama, udjelima ili poslovnim udjelima, odgovorna osoba će od predlagatelja osiguranja ili tijela nadležnog za provedbu privremene mjere pribaviti podatke o tim dionicama, udjelima ili poslovnim udjelima te poduzeti radnje potrebne za upis činjenica od značaja za pravni promet u odgovarajuće javne ili druge registre.

Članak 9.

(1) Upisnik dionica, udjela ili poslovnih udjela u trgovačkim društvima koji su povjereni na upravu Agenciji sadržavat će sljedeće podatke:

1. podatke o dionicama, udjelima ili poslovnim udjelima;

2. podatke o radnjama koje je odgovorna osoba poduzela u svezi s upravljanjem i njihovim učincima (npr. o primicima i sl.);

3. podatke o troškovima radnji poduzetih na temelju odredbe prethodne točke;

4. podatke o tome kad je Agencija preuzela upravljanje s dionicama, udjelima ili poslovnim udjelima te o vremenu na koje je privremena mjera određena; i

5. podatke o dionicama, udjelima ili poslovnim udjelima u vrijeme kad privremena mjera prestane proizvoditi učinke i o njihovoj predaji prostustranci ili Republici Hrvatskoj.

(2) Dionice, udjeli ili poslovni udjeli koji su predani Republici Hrvatskoj sukladno točki 5. stavka 1. ovog članka, evidentirat će se i u posebnom upisniku Agencije (Upisnik evidencije trajno oduzetih dionica, udjela ili poslovnih udjela).

Članak 10.

U upisnike iz članka 3. stavka 2., članka 5. stavka 2., članka 7. stavka 2. i članka 9. stavka 2. unosit će se i podaci o trajno oduzetoj imovini glede koje nije bila određena privremena mjera osiguranja.

Članak 11.

(1) Za donošenje odluka iz članka 21. stavaka 1. i 2. Zakona, čelnik Agencije će osnovati posebno povjerenstvo.

Odluke iz prethodnog stavka bit će obrazložene glede sljedećih okolnosti:

1. postojanja opasnosti za čuvanje privremeno oduzete pokretnine;

2. postojanja neposredne opasnosti od propadanja ili znatnog gubitka vrijednosti pokretnine koja je privremeno oduzeta;

3. načinu na koji je kupoprodajna cijena za privremeno oduzetu pokretninu utvrđena; i

4. načinu na koji je utvrđen iznos najma ili zakupa privremeno oduzete pokretnine ili nekretnine.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/10-01/17
Urbroj: 514-04-01/11-27
Zagreb, 1. travnja 2011.

Ministar pravosuđa
Dražen Bošnjaković, v. r.