Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu

NN 44/2011 (18.4.2011.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu

MINISTARSTVO TURIZMA

1036

Na temelju odredbi članka 38. stavka 7. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 138/06., 152/08., 43/09. i 88/10.), ministar nadležan za ugostiteljstvo i turizam (u daljem tekstu:Ministar) uz suglasnost ministra nadležnog za poljoprivredu, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRUŽANJU UGOSTITELJSKIH USLUGA U SELJAČKOM DOMAĆINSTVU

Članak 1.

U Pravilniku o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu (»Narodne novine«, broj 5/08.) u članku 1. iza riječi: »usluge smještaja,« dodaju se riječi: »zdravstveni uvjeti,«.

Članak 2.

U članku 2. riječi: »seljačkom gospodarstvu« zamjenjuju se riječima: »obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu«.

Članak 3.

U članku 3. stavku 1. točki 2. riječi: »seljačkim gospodarstvima« zamjenjuju se riječima: »obiteljsko poljoprivrednim gospodarstvima«.

Stavak 3. briše se.

Stavak 4. postaje stavak 3. te se brišu riječi: »iz proizvoda iz stavka 3. ovog članka«.

Stavak 5. postaje stavak 4. te se briše riječ: »med«.

Članak 4.

U članku 5. iza točke 4. dodaje se nova točka 4a. koja glasi: »Ruralna kuća za odmor«.

Članak 5.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»(1) Da bi objekt, sukladno prethodnom članku, bio razvrstan u neku od vrsta: Vinotočje/Kušaonica i Izletište, ovisno o vrsti mora ispunjavati sljedeće uvjete:

1. opće uvjete za vrstu,

2. opće minimalne uvjete,

3. uvjete za vrste Vinotočje/Kušaonica i Izletište sukladno Prilogu I. ovoga Pravilnika.

(2) Da bi objekt bio razvrstan u neku od vrsta: Soba, Apartman, Ruralna kuća za odmor i Kamp, ovisno o vrsti mora ispunjavati sljedeće uvjete:

1. opće uvjete za vrstu,

2. opće minimalne uvjete,

3. minimalne uvjete za Sobu, Apartman, Ruralnu kuću za odmor i Kamp,

4. uvjete za najnižu kategoriju za Sobu, Apartman, Ruralnu kuću za odmor i Kamp sukladno Prilozima II., III., IIIa. i IV. ovoga Pravilnika«.

Članak 6.

U članku 7. stavku 1. broj »50« zamjenjuje se brojem »80«.

Članak 7.

U članku 8. broj »50« zamjenjuje se brojem »80«.

Članak 8.

U članku 9. stavku 2. riječi: »moraju se pružati« zamjenjuju se riječima: »mora biti omogućeno korištenje«.

Članak 9.

U članku 10. stavku 2. riječi: »moraju se pružati« zamjenjuju se riječima: »mora biti omogućeno korištenje«.

Članak 10.

Iza članka 10. dodaje se naslov: »4a. Vrsta Ruralna kuća za odmor«, a ispod članak 10a. koji glasi:

»(1) Vrsta Ruralna kuća za odmor je objekt u kojem se gostima pružaju usluge smještaja i korištenja okućnice u ruralnom okruženju, opremljena tako da gost sam može pripremati i konzumirati hranu.

(2) U vrsti Ruralna kuća za odmor mora biti omogućeno korištenje usluge prehrane, pića i napitaka.«

Članak 11.

U članku 11. stavku 2. riječi: »moraju se pružati« zamjenjuju se riječima: »mora biti omogućeno korištenje«.

Članak 12.

Iza članka 11. dodaje se novi članak 11a. koji glasi:

»U vrstama u kojima se pruža usluga smještaja može se pružati usluga smještaja i u objektima seljačke izgradnje u ruralnom prostoru koji mogu biti u sklopu seljačkog domaćinstva ili izvan seljačkog domaćinstva (izdvojeno iz kruga objekata seljačkog domaćinstva), a nalaze se u funkciji poljoprivredne proizvodnje seljačkog domaćinstva (npr. katun, kažun, pastirska koliba, planinska koliba, ribarska koliba, vinogradarska koliba, štagalj i drugo). U tom objektu gosti mogu sami na svoj način i svoju odgovornost pripremati i konzumirati hranu, pića i napitke.«

Članak 13.

U članku 12. stavku 2. iza riječi: »povijesno-kulturnih dobara« dodaju se riječi: »i prirode«.

Članak 14.

U članku 13. stavku 1. iza riječi: »U blizini objekta ili na glavnom ulazu u objekt« dodaju se riječi: »te na izdvojenom objektu izvan seljačkog domaćinstva«.

Članak 15.

U članku 15. iza stavka 8. dodaje se novi stavak 9. koji glasi:

»(9) Odredbe ovog članka ne primjenjuju se na objekte seljačke izgradnje u ruralnom prostoru iz članka 11a. i tradicijske objekte iz članka 20. ovog Pravilnika. U objektima iz članka 11a. ovog Pravilnika mora biti omogućeno korištenje higijenski ispravne pitke vode (iz boca, cisterni, prirodnih izvora i slično), korištenje zahoda prema lokalnim mogućnostima i redovito odstranjivanje komunalnog otpada.«

Članak 16.

U članku 16. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) U vrstama u kojima se pruža usluga smještaja u objektima sukladno članku 11a. ovog Pravilnika (katun, kažun, pastirska koliba i drugo), a gosti u tim objektima sami na svoj način pripremaju i konzumiraju hranu, pića i napitke, inspektor zaštite od požara nadležne policijske uprave može, s obzirom na lokaciju objekta, zahtijevati provedbu dodatnih mjera zaštite od požara.«

Članak 17.

U članku 17. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Odredbe ovog članka ne primjenjuju se na objekte seljačke izgradnje u ruralnom prostoru iz članka 11a. i tradicijske objekte iz članka 20. ovog Pravilnika. U ovim objektima mora biti osigurano nesmetano i sigurno kretanje gostiju i članova domaćinstva.«

Članak 18.

U članku 19. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Seljačko domaćinstvo koje uslužuje hranu, piće i napitke samo u izdvojenim tradicijskim objektima ili uređenom prostoru u ruralnom okruženju izvan seljačkog domaćinstva (Vinotočje/Kušaonica) mora, umjesto sanitarnog čvora iz stavaka 1., 3., 4. ovog članka, imati jedan kemijski zahod ili zahod (zahodska školjka, umivaonik). Umjesto vlastitog kemijskog zahoda ili zahoda seljačko domaćinstvo može omogućiti, na temelju ugovora, upotrebu sanitarnog čvora u drugom dostupnom objektu u blizini.«

Članak 19.

U članku 20. na kraju stavka 1. briše se točka, dodaje se zarez i riječi: »ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.«

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Obvezni ugostiteljski sadržaji iz stavka 1. ovog članka jesu: prostorija za pripremu, blagovaonica za usluživanje (prostorija) ili prostor za usluživanje na otvorenom (natkrivena ili nenatkrivena terasa i slično).

Iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4., 5., 6. i 7. koji glase:

»(4) Seljačko domaćinstvo koje uslužuje hranu, piće i napitke u obveznim ugostiteljskim sadržajima (blagovaonica, terasa) može iste usluživati i izvan tih sadržaja u tradicijskim objektima u sklopu seljačkog domaćinstva.

(5) Seljačko domaćinstvo koje uslužuje hranu, piće i napitke u obveznim ugostiteljskim sadržajima (blagovaonica, terasa) može iste usluživati i izvan tih sadržaja u izdvojenim tradicijskim objektima ili uređenom prostoru u ruralnom okruženju izvan seljačkog domaćinstva.

(6) Seljačko domaćinstvo može u vrsti Vinotočje/Kušaonica usluživati hranu, piće i napitke u obveznim ugostiteljskim sadržajima u blizini objekta (u sklopu seljačkog domaćinstva – blagovaonica, terasa) i u tradicijskim objektima u sklopu seljačkog domaćinstva i/ili, iznimno od odredbi stavka 1. ovog članka, u izdvojenim tradicijskim objektima, odnosno na uređenom prostoru, u ruralnom okruženju izvan seljačkog domaćinstva.

(7) Dostava hrane, pića, napitaka i pribora za usluživanje te usluživanje izvan seljačkog domaćinstva mora biti u odgovarajućim posudama.«

Članak 20.

Iznad članka 21. naslov: »2. Minimalni uvjeti za Sobu i Apartman« mijenja se i glasi: »2. Minimalni uvjeti za Sobu, Apartman i Ruralnu kuću za odmor«.

Članak 21.

U članku 22. stavcima 5., 6. i 7. iza riječi: »apartmanu« dodaju se riječi: »i ruralnoj kući za odmor«.

Članak 22.

U članku 23. stavku 1. rečenica: »Objekt koji nema vlastitu kompletnu kupaonicu (soba kategorije jedno sunce) mora imati zajednički sanitarni čvor za goste uz smještajne jedinice.« mijenja se i glasi: »Objekt (soba kategorije dva sunca) koji nema vlastitu kompletnu kupaonicu mora imati zajednički sanitarni čvor za goste uz smještajne jedinice.«

Stavak 3. mijenja se i glasi: »(3) Dva objekta (sobe kategorije dva sunca) koji nemaju vlastitu kompletnu kupaonicu za goste mogu umjesto zajedničkog sanitarnog čvora za goste uz smještajne jedinice imati jednu zajedničku kompletnu kupaonicu.«

Članak 23.

U članku 24. stavku 2. riječ: »kampera« zamjenjuje se riječju: »kampista«.

Članak 24.

U članku 26. iza riječi: »članova« dodaju se riječi: »i zaposlenika«.

Članak 25.

U članku 27. iza riječi: »članova« dodaju se riječi: »i zaposlenika«.

Članak 26.

U članku 28. iza riječi: »članovi« dodaju se riječi: »i zaposlenici«.

Članak 27.

U članku 29. stavku 1. iza točke 2. dodaje se nova točka 2a. koja glasi:

»2a. Ruralna kuća za odmor«.

Članak 28.

Članak 30. mijenja se i glasi:

»Vrste Soba, Apartman, Ruralna kuća za odmor i Kamp kategoriziraju se u tri kategorije:

1. dva sunca (),

2. tri sunca (),

3 četiri sunca (

Članak 29.

U članku 31. stavku 3. iza točke 2. dodaje se nova točka 2a. koja glasi:

»2a. Prilog IIIa. – Uvjeti za kategorizaciju Ruralne kuće za odmor u seljačkom domaćinstvu«.

Članak 30.

U članku 32. stavku 2. iza točke 2. dodaje se nova točka 2a. koja glasi:

»2a. vrstu Ruralna kuća za odmor: RURALNA KUĆA ZA ODMOR,«.

U stavku 4. riječ: »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječima: »predstavničko tijelo«.

Članak 31.

U članku 34. stavku 2. iza riječi: »seljačkog domaćinstva« dodaju se riječi: »osobni identifikacijski broj«.

Članak 32.

U članku 36. brišu se riječi: »Troškove postupka čine: dnevnice, troškovi prijevoza i smještaja članova povjerenstva.«

Članak 33.

Mijenjaju se uvjeti za kategorizaciju utvrđeni u prilozima Pravilnika i to:

– uvjeti u Prilogu I. – Minimalni uvjeti za vrste: Vinotočje/Kušaonica, Izletište,

– uvjeti u Prilogu II. – Uvjeti za kategorizaciju Sobe u seljačkom domaćinstvu,

– uvjeti u Prilogu III. – Uvjeti za kategorizaciju Apartmana u seljačkom domaćinstvu,

– uvjeti u Prilogu IV. – Uvjeti za kategorizaciju Kampa u seljačkom domaćinstvu,

svi tako da glase sukladno prilozima u privitku ovog Pravilnika.

Članak 34.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/10-02/17

Urbroj: 529-03-11-9

Zagreb, 13. travnja 2011.

Ministar
Damir Bajs v. r.

PRILOG I.

UVJETI ZA VRSTE: VINOTOČJE/KUŠAONICA, IZLETIŠTE

tamno polje znači obveznu primjenu


PRILOG II.

UVJETI ZA KATEGORIZACIJU SOBE U SELJAČKOM DOMAĆINSTVU

tamno polje znači obveznu primjenu


PRILOG III.

UVJETI ZA KATEGORIZACIJU APARTMANA U SELJAČKOM DOMAĆINSTVU

tamno polje znači obveznu primjenu


PRILOG IIIa.

UVJETI ZA KATEGORIZACIJU RURALNE KUĆE ZA ODMOR U SELJAČKOM DOMAĆINSTVU

tamno polje znači obveznu primjenu


PRILOG IV.

UVJETI ZA KATEGORIZACIJU KAMPA U SELJAČKOM DOMAĆINSTVU

tamno polje znači obveznu primjenu