Zakon o izmjenama Zakona o izvlaštenju

NN 45/2011 (20.4.2011.), Zakon o izmjenama Zakona o izvlaštenju

HRVATSKI SABOR

1048

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O IZVLAŠTENJU

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o izvlaštenju, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 8. travnja 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/53

Urbroj: 71-05-03/1-11-2

Zagreb, 12. travnja 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O IZVLAŠTENJU

Članak 1.

U Zakonu o izvlaštenju (»Narodne novine«, br. 9/94., 35/94., 112/00., 114/01. i 79/06.) u članku 9. stavku 1. riječi: »Skupštine Grada Zagreba« zamjenjuju se riječima: »Gradske skupštine Grada Zagreba«.

U stavku 2. riječi: »Skupština Grada Zagreba« zamjenjuju se riječima: »Gradska skupština Grada Zagreba«.

U stavku 4. riječi: »Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša i Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu Hrvatskog sabora« zamjenjuju se riječima: »odbora Hrvatskog sabora u čijem je djelokrugu područje promicanja uređenja prostora u svrhu učinkovitijeg korištenja i odbora u čijem je djelokrugu područje usklađivanja i unapređivanja gospodarskog života«.

Članak 2.

U članku 22. stavci 1. i 2. brišu se.

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 1. i 2.

Članak 3.

Članak 26. briše se.

Članak 4.

U članku 30. stavku 1. riječ: »konačnosti« zamjenjuje se riječju: »izvršnosti«.

U stavku 3. riječ: »Konačno« zamjenjuje se riječju: »Izvršno«.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 943-04/11-01/01

Zagreb, 8. travnja 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.