Zakon o izmjenama Zakona o obnovi

NN 45/2011 (20.4.2011.), Zakon o izmjenama Zakona o obnovi

HRVATSKI SABOR

1049

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OBNOVI

Proglašavam Zakon o izmjenama zakona o obnovi, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 8. travnja 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/54

Urbroj: 71-05-03/1-11-2

Zagreb, 12. travnja 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O OBNOVI

Članak 1.

U Zakonu o obnovi (»Narodne novine«, br. 24/96., 54/96., 87/96., 57/00. i 38/09.) u članku 17. stavci 3. i 4. brišu se.

U dosadašnjem stavku 5., koji postaje stavak 3., riječi: »u roku od osam dana od dana dostave rješenja« brišu se.

U dosadašnjem stavku 6., koji postaje stavak 4., riječi: »(»Narodne novine«, br. 53/91.), ako ovim Zakonom nije drukčije određeno« brišu se.

Članak 2.

U cijelom tekstu Zakona o obnovi (»Narodne novine«, br. 24/96., 54/96., 87/96., 57/00. i 38/09.) riječi: »konačno rješenje« u odgovarajućem rodu, broju i padežu zamjenjuju se riječima: »izvršno rješenje« u odgovarajućem rodu, broju i padežu.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 361-08/11-01/01

Zagreb, 8. travnja 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.