Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija

NN 45/2011 (20.4.2011.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija

HRVATSKI SABOR

1050

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REGULIRANIM PROFESIJAMA I PRIZNAVANJU INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 8. travnja 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/55

Urbroj: 71-05-03/1-11-2

Zagreb, 12. travnja 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REGULIRANIM PROFESIJAMA I PRIZNAVANJU INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA

Članak 1.

U Zakonu o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (»Narodne novine«, br. 124/09.) u članku 25. stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Dokazi o formalnoj osposobljenosti za primalje, navedeni u točki 5.5.2. Priloga V. Direktive, bit će automatski priznavane ukoliko ispunjavaju uvjete iz članka 41. stavka 1. Direktive.«.

Članak 2.

U članku 28. stavku 2. riječi: »članka 76. stavka 3.« zamjenjuju se riječima: »članka 73. stavka 6.«.

Članak 3.

U članku 29. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) Republika Hrvatska, u svrhu obavljanja djelatnosti opće/obiteljske medicine, priznaje stečeno pravo doktoru medicine koji ima pravo obavljati djelatnost liječnika u općoj/obiteljskoj medicini u okviru sustava zdravstvene zaštite Republike Hrvatske na dan prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju i to na temelju važećeg odobrenja za samostalan rad izdanog od Hrvatske liječničke komore sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i Zakonu o liječništvu, a koji ima poslovni nastan u općoj/obiteljskoj medicini u Republici Hrvatskoj na dan prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju.

(5) Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske izdat će potvrdu ako je podnositelj traži. Potvrda će potvrđivati sljedeće:

a) da je završio sveučilišni studij medicine,

b) da je stvarno i zakonito radio u djelatnosti opće/obiteljske medicine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u svojstvu zaposlene ili samozaposlene osobe,

c) da je imao poslovni nastan u Republici Hrvatskoj sve do dana prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju.«.

Članak 4.

U članku 30. podstavak 1. mijenja se i glasi:

»- s punom satnicom u trajanju najmanje tri godine,«.

Podstavak 2. mijenja se i glasi:

»- pod nadzorom nadležnih tijela Republike Hrvatske,«.

Članak 5.

U članku 35. stavku 4. riječi: »može obavljati sljedeće poslove ljekarničke djelatnosti« zamjenjuju se riječima: »sposoban je obavljati i ima pristup sljedećim poslovima«.

Članak 6.

Članak 40. briše se.

Članak 7.

U članku 41. dodaje se novi stavak 1. koji glasi:

»(1) Pristup osposobljavanju primalje podliježe posjedovanju dokaza o završenom općem obrazovanju u trajanju od deset godina.«.

Dosadašnji stavci 1. i 2. postaju stavci 2. i 3.

Članak 8.

Članak 54. briše se.

Članak 9.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 605-01/11-01/01

Zagreb, 8. travnja 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.