Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija

NN 45/2011 (20.4.2011.), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija

HRVATSKI SABOR

1051

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PRIZNAVANJU INOZEMNIH OBRAZOVNIH KVALIFIKACIJA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 8. travnja 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/56

Urbroj: 71-05-03/1-11-2

Zagreb, 12. travnja 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PRIZNAVANJU INOZEMNIH OBRAZOVNIH KVALIFIKACIJA

Članak 1.

U Zakonu o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (»Narodne novine«, br. 158/03., 138/06. i 124/09.) u članku 2. podstavak 7. briše se.

Dosadašnji podstavak 8. postaje podstavak 7.

U dosadašnjem podstavku 9. koji postaje podstavak 8. riječi: »koju daje Vijeće za vrednovanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija, odnosno u slučaju akademskog priznavanja stručno tijelo visokog učilišta određeno statutom, na temelju kriterija koje utvrđuje Nacionalni ENIC/NARIC ured« brišu se.

Članak 2.

U članku 5. iza riječi: »upravnom postupku« umjesto zareza stavlja se točka, a riječi: »ako ovim Zakonom nije drugačije određeno« brišu se.

Članak 3.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Postupak priznavanja inozemne školske kvalifikacije o završenom osnovnom i o završenom srednjem obrazovanju u općim, gimnazijskim i umjetničkim programima radi zapošljavanja ili nastavka obrazovanja vodi Agencija za odgoj i obrazovanje.

Postupak priznavanja inozemne školske kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju u strukovnim programima radi zapošljavanja ili nastavka obrazovanja vodi Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

O priznavanju prava iz stavka 1. i 2. ovoga članka odlučuje se rješenjem.

Protiv rješenja iz stavka 3. ovoga članka može se izjaviti žalba Ministarstvu.«.

Članak 4.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»Priznavanjem radi nastavka obrazovanja podnositelju zahtjeva utvrđuje se pravo na nastavak obrazovanja u određenoj školskoj ustanovi ili se određuju uvjeti pod kojima se to pravo može ostvariti.

Postupak priznavanja radi nastavka osnovnoškolskog, odnosno srednjoškolskog obrazovanja vodi školska ustanova u kojoj podnositelj zahtjeva namjerava nastaviti obrazovanje.

Postupak priznavanja osnovnoškolskog obrazovanja radi pristupa srednjoškolskom obrazovanju vodi srednjoškolska ustanova u kojoj podnositelj zahtjeva namjerava nastaviti obrazovanje.

U postupku priznavanja iz stavka 2. i 3. ovoga članka osnovnoškolska ustanova može zatražiti mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje, a srednjoškolska ustanova Agencije za odgoj i obrazovanje ili Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, ovisno o vrsti obrazovanja koje se nastavlja.

Agencije iz stavka 4. ovoga članka dužne su dostaviti mišljenje u roku od osam dana od dana zaprimanja zahtjeva.

O priznavanju prava iz stavka 2. i 3. ovoga članka odlučuje se rješenjem.

Protiv rješenja iz stavka 6. ovoga članka može se izjaviti žalba Ministarstvu.«.

Članak 5.

Članak 8. briše se.

Članak 6.

U članku 9. stavku 1. riječi: »na temelju prethodnog vrednovanja kvalifikacije čije se priznavanje traži i preporuke Nacionalnog ENIC/NARIC ureda« brišu se.

Stavci 2., 3. i 4. brišu se.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 2.

Dosadašnji stavak 6. koji postaje stavak 3. mijenja se i glasi:

»Vrednovanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija provodi stručno tijelo visokog učilišta sukladno odredbama statuta.«.

Članak 7.

U članku 11. stavku 1. briše se točka i dodaju riječi: »pri Agenciji za znanost i visoko obrazovanje.«.

Stavci 3., 4. i 5. brišu se.

Članak 8.

U članku 12. stavci 2., 3. i 4. brišu se.

Članak 9.

Članak 14. mijenja se i glasi:

»Agencija za znanost i visoko obrazovanje dužna je donijeti rješenje o priznavanju visokoškolske kvalifikacije u roku od 60 dana od dana podnošenja zahtjeva za stručno priznavanje.«.

Članak 10.

U članku 15. stavak 3. briše se.

Članak 11.

Postupci priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija započeti prema odredbama Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (»Narodne novine«, br. 158/03., 138/06. i 124/09.), dovršit će se prema odredbama ovoga Zakona.

Članak 12.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbi članka 3. i 4. ovoga Zakona, koje stupaju na snagu 1. rujna 2011.

Klasa: 605-01/11-01/02

Zagreb, 8. travnja 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.