Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati sajmovi za životinje

NN 45/2011 (20.4.2011.), Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati sajmovi za životinje

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

1056

Na temelju članka 38. stavka 5. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI SAJMOVI ZA ŽIVOTINJE

I. OPĆE ODREDBE

Područje primjene

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti kojima moraju udovoljavati sajmovi za životinje, postupak odobravanja sajmova te sadržaj, oblik i način vođenja propisanih evidencija i upisnika.

Pojmovnik

Članak 2.

U smislu ovoga Pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. Dezinfekcijska barijera – mjesto ispunjeno vodenom otopinom dezinficijensa u propisanoj koncentraciji, u obliku »tepiha« ili kanala, namijenjeno dezinfekciji obuće ljudi i/ili kotača prijevoznih sredstava;

2. Jedinstveni identifikacijski broj gospodarstva (u daljnjem tekstu: JIBG) – broj koji svakom gospodarstvu upisanom u Registar farmi dodjeljuje ovlaštena pravna osoba;

3. Jedinstveni registar domaćih životinja (u daljnjem tekstu: JRDŽ) – temeljna baza podataka o domaćim životinjama (svinje, goveda, ovce i koze), gospodarstvima i posjednicima u Republici Hrvatskoj koju vodi ovlaštena pravna osoba u elektronskom obliku;

4. Nadležno tijelo – Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja;

5. Organizator sajma (u daljnjem tekstu: organizator) – pravna ili fizička osoba koja je odgovorna za organizaciju sajma i koja imenuje odgovornu osobu na sajmu;

6. Odgovorna osoba na sajmu – fizička osoba koja je odgovorna za provedbu propisanih mjera i aktivnosti na sajmu;

7. Posjednik – svaka fizička ili pravna osoba koja je kao vlasnik, korisnik ili čuvar odgovorna za zdravlje i dobrobit životinja;

8. Registar farmi (u daljnjem tekstu: RF) – temeljna baza podataka o svim gospodarstvima na kojima se drže domaće životinje u Republici Hrvatskoj i sastavni je dio JRDŽ;

9. Sajam za životinje (u daljnjem tekstu sajam) – mjesto gdje se životinje iz različitih uzgoja sakupljaju i prodaju;

10. Životinja – Životinje iz porodice kopitara (konji, magarci, mazge i mule), životinje iz porodice papkara (goveda, ovce, koze i svinje), perad (kokoši, pure, guske, patke i druge ptice koje su uzgajane ili držane radi proizvodnje mesa, rasplodnih ili konzumnih jaja i drugih proizvoda te divlje ptice za uzgoj i rasplod) i kunići;

11. Službena osoba – osoba ovlaštena od strane nadležnog tijela za provođenje službenih kontrola na sajmu.

II. SAJAM

Odgovorna osoba sajma

Članak 3.

(1) Odgovorna osoba sajma mora najmanje jedan radni dan prije planiranog dolaska i sakupljanja životinja na sajmu o tome obavijestiti ovlaštenu veterinarsku organizaciju koja je nadležna za područje na kojem se sajam održava.

(2) Odgovorna osoba na sajmu mora osigurati:

1. da posjetitelji sajma ulaze na sajam bez vidljivih organskih nečistoća (stelja, feces, blato) na odjeći i obući;

2. da posjetitelji sajma, prije ulaza i izlaza sa sajma, mehanički očiste i dezinficiraju obuću;

3. dovoljnu količinu zaštitnih navlaka za obuću i zaštitne odjeće namijenjene službenim osobama koje ulaze na sajam;

4. da oprema i pribor za napajanje životinja budu očišćeni i dezinficirani prije dolaska životinja na sajam.

Službeni/ovlašteni veterinar na sajmu

Članak 4.

Službeni/ovlašteni veterinar obavlja dokumentacijski, identifikacijski i fizički (adspekcijom) pregled životinja prije ulaska na sajam.

Uvjeti koje mora ispunjavati sajam

Članak 5.

(1) Sajam mora ispunjavati sljedeće uvjete:

1. mora biti ograđen ogradom koja onemogućava nekontrolirano kretanje ljudi i životinja, visine najmanje 1,8 m, s posebnim ulazom i posebnim izlazom;

2. na ulazu i izlazu sajma mora biti postavljena dezinfekcijska barijera;

3. dezinfekcijska barijera za vozila mora biti veličine najmanje 6,0 × 3,0 × 0,25 m;

4. dezinfekcijska barijera za posjetitelje mora biti veličine najmanje 1,0 × 0,5 × 0,05 m;

5. dezinfekcijske barijere moraju biti ispunjene vodenom otopinom dezinficijensa za vrijeme održavanja sajma;

6. dezinfekcijske barijere moraju biti izgrađene na način da se mogu mehanički očistiti i oprati te da je moguće ispuštanje tekućeg sadržaja;

7. nakon svakog održanog sajma dezinfekcijske barijere moraju se isprazniti, mehanički očistiti i oprati;

8. mora imati natkrivene rampe za utovar i istovar životinja u skladu s Dodatkom I. Poglavljem III. Odjeljkom 1. Pravilnika o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka (»Narodne novine«, br. 12/11);

9. mora imati odgovarajuće opremljenu prostoriju za ovlaštenog/službenog veterinara s pristupom internetu;

10. mora imati pristup pitkoj vodi s priborom za pranje i dezinfekciju ruku;

11. mora imati pristup pitkoj vodi za napajanje životinja;

12. mora imati odgovarajući sustav za prikupljanje otpadnih voda;

13. mora imati odvojen natkriveni prostor za ozlijeđene životinje;

14. mora imati odvojen prostor za uginule životinje;

15. mora imati odgovarajući prostor u kojem će se nalaziti oprema za čišćenje;

16. mora imati nepropusne spremnike za skladištenje stajskog gnoja;

17. životinje tijekom boravka na sajmu moraju biti zaštićene od nepovoljnih vremenskih uvjeta;

18. na izlazu sa sajma mora postojati posuda za sakupljanje iskorištene zaštitne opreme.

(3) Na ulazu u sajam moraju biti vidljivo istaknuti podaci (ime, prezime/naziv, adresa, broj telefona) o:

– organizatoru sajma,

– odgovornoj osobi i radnom vremenu sajma,

– službenom/ovlaštenom veterinaru na sajmu.

(4) Svi prostori/prostorije sajma moraju imati oznake na kojima je naznačena njihova namjena.

(5) Prostor sajma nakon održavanja sajma mora biti očišćen i dezinficiran u skladu s uputama službenog/ovlaštenog veterinara.

(6) Na sajmu je dozvoljena samo prodaja životinja koja je prethodno odobrena za taj sajam.

(7) Na prostoru sajma nije dozvoljena prodaja hrane za ljude i životinje.

(8) Na sajmu nije dozvoljen boravak životinja dulje od 8 sati.

Postupanje s ozlijeđenim životinjama na sajmu

Članak 6.

(1) Istovar i utovar životinja na sajmu mora se obaviti na način da se izbjegnu nepotrebne patnje životinja.

(2) Ozlijeđene životinje na sajmu moraju se fizički odvojiti od zdravih životinja te se mora osigurati veterinarska skrb za iste, a uginule životinje moraju se odmah izdvojiti i ukloniti sa sajma u skladu s posebnim propisima.

Čišćenje i dezinfekcija prijevoznih sredstava

Članak 7.

(1) Životinje se mogu utovariti jedino na prijevozno sredstvo koje je očišćeno, oprano i dezinficirano u skladu s posebnim propisima koji propisuju način čišćenja i dezinfekciju prijevoznih sredstava kojima se prevoze životinje.

(2) Nakon istovara životinja, prijevozno sredstvo se mora očistiti, oprati i dezinficirati u skladu s posebnim propisima.

Stavljanje u promet životinja preko sajma

Članak 8.

Životinje koje se stavljaju u promet putem sajma moraju biti propisno označene i mora ih pratiti propisana veterinarska dokumentacija za koju je odgovoran posjednik ili odgovorna osoba sajma koja prima životinje.

Evidencija koja se vodi na sajmu

Članak 9.

(1) Odgovorna osoba sajma mora pri dopremi životinja na sajam i otpremi sa sajma voditi evidencije i registre u skladu s posebnim propisima, kao i sljedeće podatke;

1. vrijeme i datum dopreme životinja na sajam i otpreme sa sajma;

2. broj životinja i identifikacijske oznake životinja i/ili stada;

3. JIBG/IKG odredišta;

4. registracijsku oznaku prijevoznog sredstva;

5. broj odobrenja prijevoznika iz evidencije o odobrenjima prijevoznika ili gdje to nije primjenjivo druge podatke o identifikaciji prijevoznika odnosno vozača.

(2) Podatke iz stavka 1. ovoga članka odgovorna osoba sajma mora čuvati najmanje tri godine od dana završetka sajma.

(3) Odgovorna osoba sajma mora čuvati Potvrdu o provedenom DDD najmanje tri godine od provedene dezinfekcije izdanu od ovlaštene pravne ili fizičke osobe koje obavljaju poslove dezinfekcije.

Odobravanje sajma

Članak 10.

(1) Organizator sajma mora podnijeti zahtjev za odobravanjem sajma Upravi za veterinarstvo na obrascu iz Priloga I. ovoga Pravilnika.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka, organizator sajma Upravi za veterinarstvo mora dostaviti:

– kopija katastarskog plana u mjerilu 1:1000, s položajnim nacrtom objekta (sajma), u mjerilu 1:250;

– rješenje Trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili kopija obrtnice o upisu u Obrtni registar.

(3) Po podnesenom zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka ravnatelj Uprave za veterinarstvo osniva stručno povjerenstvo za utvrđivanje propisanih uvjeta za odobravanje sajma.

(4) Na prijedlog stručnog povjerenstva iz stavka 3. ovoga članka, ravnatelj Uprave za veterinarstvo za svaki sajam donosi rješenje o odobravanju sajma s brojem odobrenja te se sajam upisuje u Upisnik sajmova.

(5) O upisu u Upisnik sajmova Uprava za veterinarstvo dostavlja podatke Hrvatskoj poljoprivrednoj agenciji (u daljnjem tekstu: HPA).

(6) Upisnik sajmova je sastavni dio RF i vodi se u elektronskom obliku.

(7) Upisnik sajmova iz stavka 4. ovoga članka sadrži sljedeće podatke:

1. JIBG sajma;

2. OIB organizatora sajma;

3. broj odobrenja iz stavka 4. ovoga članka;

4. ime i prezime odnosno naziv organizatora sajma;

5. adresu odnosno sjedište organizatora sajma;

6. ime i prezime odgovorne osobe na sajmu;

7. naziv i adresu sajma;

8. zemljopisne koordinate sajma;

9. vrsta životinja kojima se trguje na sajmu;

10. smještajni kapaciteti sajma;

11. ime i prezime službenog/ovlaštenog veterinara na sajmu.

(8) O svakoj promjeni podataka iz stavka 7. ovoga članka organizator sajma je dužan u roku od 15 dana obavijestiti nadležno tijelo.

(9) Ako veterinarski inspektor utvrdi da sajam više ne udovoljava propisanim uvjetima može privremeno zabraniti rad sajma te odrediti rok za otklanjanje utvrđenih nedostataka.

(10) Ravnatelj Uprave za veterinarstvo donosi rješenje o brisanju sajma iz Upisnika sajmova u slučaju:

– podnesenog zahtjeva organizatora sajma za brisanjem sajma iz Upisnika sajmova,

– utvrđenog neudovoljavanja propisanim uvjetima sajma, na prijedlog nadležnog veterinarskog inspektora.

(11) Zahtjev za brisanjem sajma iz Upisnika sajmova podnosi se Upravi za veterinarstvo na obrascu iz Priloga II. ovoga Pravilnika.

Članak 11.

Prilozi I. i II. tiskani su u dodatku ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Sajmovi koji su odobreni prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika moraju se uskladiti s odredbama ovoga Pravilnika najkasnije do ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju.

Članak 13.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati sabirni centri, sajmovi, prijevoznici životinja i trgovci životinjama (»Narodne novine« br. 98/08) u dijelu koji se odnosi na sajmove.

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/11-01/39
Urbroj: 525-06-1-0537/11-4
Zagreb, 7. travnja 2011.

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.

PRILOG I.

____________________________________

____________________________________

(Ime i prezime/Naziv podnositelja zahtjeva)

____________________________________

(Mjesto i datum podnošenja zahtjeva)

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,
RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA
UPRAVA ZA VETERINARSTVO

ZAHTJEV ZA ODOBRAVANJEM SAJMA

Podaci o podnositelju zahtjeva i objektu za koji se traži odobrenje

PODNOSITELJ ZAHTJEVA

OBJEKT

IME I PREZIME/NAZIV ORGANIZATORA SAJMA

NAZIV SAJMA

ADRESA/SJEDIŠTE
(ulica i k.br., mjesto i poštanski broj)

ADRESA SAJMA

(ulica i k.br., mjesto i poštanski broj)

ODGOVORNA OSOBA NA SAJMU
(ime i prezime, kontaktni podaci: telefon, telefaks, mobitel, e-mail)

VRSTE ŽIVOTINJA KOJIMA SE TRGUJE NA SAJMU

SMJEŠTAJNI KAPACITET

Prilozi:

1. ____________________________

2. ____________________________

3. ____________________________

4. ____________________________

________________________

(Potpis podnositelja zahtjeva)


PRILOG II.

____________________________________

____________________________________

(Ime i prezime/Naziv podnositelja zahtjeva)

____________________________________

(Mjesto i datum podnošenja zahtjeva)

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,
RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA
UPRAVA ZA VETERINARSTVO

ZAHTJEV ZA BRISANJEM SAJMA

Podaci o podnositelju zahtjeva i objektu za koji se traži brisanje iz Upisnika sajmova

PODNOSITELJ ZAHTJEVA

OBJEKT

IME I PREZIME/NAZIV ORGANIZATORA SAJMA

NAZIV SAJMA

BROJ ODOBRENJA SAJMA

ADRESA/SJEDIŠTE
(ulica i k.br., mjesto i poštanski broj)

ADRESA SAJMA
(ulica i k.br., mjesto i poštanski broj)

________________________

(Potpis podnositelja zahtjeva)