Pravilnik o osposobljavanju, ispitima, dozvolama i ovlaštenjima pilota jedrilica

NN 46/2011 (22.4.2011.), Pravilnik o osposobljavanju, ispitima, dozvolama i ovlaštenjima pilota jedrilica

MINISTARSTVO MORA, PROMETA  I INFRASTRUKTURE

1059

Na temelju članka 142. točke 1. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 69/09), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O OSPOSOBLJAVANJU, ISPITIMA, DOZVOLAMA I OVLAŠTENJIMA PILOTA JEDRILICA

I. OPĆE ODREDBE

Područje primjene

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se osposobljavanje, ispiti, dozvole i ovlaštenja pilota jedrilica.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na letenje jedrilica, jedrilica s pomoćnim motorom i letenje motornih jedrilica (TMG) kada njima upravlja imatelj dozvole pilota jedrilice.

(3) Izrada, registracija, plovidbenost, održavanje, osiguranje i pravila letenja jedrilica, jedrilica s pomoćnim motorom i motornih jedrilica (TMG) uređeni su posebnim propisima.

Pojmovi

Članak 2.

Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Akrobatski let (aerobatic flight): namjerno izveden manevar zrakoplova u letu koji uključuje naglu promjenu položaja, neuobičajen položaj ili neuobičajenu promjenu brzine leta zrakoplova, osim u slučajevima neuobičajenih položaja pri normalnom letenju ili pri osposobljavanju za dozvolu, odnosno ovlaštenje koje nije ovlaštenje za akrobatsko letenje;

2. Dozvola pilota jedrilice (glider pilot licence (GPL), sailplane pilot licence (SPL)): dokument na osnovu kojeg se pilotu jedrilice dopušta ostvarivanje povlastice dodijeljene dozvolom pilota jedrilice, odnosno obavljanje dužnosti zapovjednika jedrilice ili jedrilice s pomoćnim motorom, a u skladu s ovlaštenjima iz dozvole;

3. Izdavanje (npr. pilotske dozvole ili ovlaštenja) (issue of e.g. pilot licence or rating): administrativni postupak koji se provodi za vrijeme valjanosti dozvole ili ovlaštenja i dopušta imatelju ostvarivanje povlastice dodijeljene dozvolom ili ovlaštenjem, za određeno razdoblje, a koje slijedi nakon ispunjenja propisanih uvjeta;

4. Jedrilica (glider, sailplane): zrakoplov teži od zraka, koji uzgon u letu ostvaruje dinamičkom reakcijom zraka na nepokretnim površinama, a čiji slobodan let ne zavisi od motora.

5. Jedrilica s pomoćnim motorom (powered sailplane): zrakoplov opremljen s jednim ili više pomoćnih motora, koji u letu, kada motori ne rade, ima karakteristike jedrilice.

6. Kandidat (applicant): podnositelj zahtjeva za polaganje ispita (teorijskog i/ili praktičnog (letačkog)) za stjecanje dozvole pilota ili za stjecanje ovlaštenja;

7. Kategorija zrakoplova (category of aircraft): razvrstavanje zrakoplova prema njegovim osnovnim karakteristikama, npr. avion, helikopter, zračni brod, jedrilica, balon;

8. Motorna jedrilica (touring motor glider (TMG)): posebna izvedba jedrilice s ugrađenim motorom i propelerom, koji se ne mogu uvući. Motorna jedrilica mora biti sposobna poletjeti i penjati se vlastitim pogonom, a u skladu s letačkim priručnikom;

9. Nadležno tijelo (authority): tijelo koje obavlja poslove sukladno odredbama ovoga Pravilnika. U Republici Hrvatskoj nadležno tijelo je Agencija za civilno zrakoplovstvo (u daljnjem tekstu: Agencija);

10. Nalet ili vrijeme letenja (flight time): ukupno vrijeme od trenutka kada se jedrilica pokrene u svrhu uzlijetanja do trenutka kada se potpuno zaustavi na kraju leta;

11. Nalet s nastavnikom (dual instruction time): nalet jedrilicom tijekom kojeg nastavnik letenja obavlja praktično (letačko) osposobljavanje;

12. Obnavljanje valjanosti (npr. pilotske dozvole ili ovlaštenja) (renewal (of e.g. pilot licence or rating)): administrativni postupak koji se provodi nakon isteka valjanosti pilotske dozvole ili ovlaštenja, a u svrhu obnavljanja pilotske dozvole ili ovlaštenja, za određeno razdoblje koje slijedi nakon ispunjenja propisanih uvjeta;

13. Organizirano letenje: letenje jedrilicama u svrhu:

a) sportskog natjecanja ili zrakoplovne priredbe,

b) letenja skupine od tri ili više pilota,

c) praktičnog (letačkog) osposobljavanja;

14. Ovlaštenje (rating): upis u dozvolu koji određuje posebne uvjete, povlastice ili ograničenja sadržana u dozvoli.

15. Prelet (cross-country flight): let jedrilicom od početne do završne točke rute korištenjem uzlaznih zračnih strujanja i uobičajenih navigacijskih postupaka;

16. Produljenje valjanosti (npr. pilotske dozvole ili ovlaštenja) (revalidation (of e.g. pilot licence or rating)): administrativni postupak koji se provodi za vrijeme valjanosti pilotske dozvole ili ovlaštenja, i dopušta imatelju daljnje ostvarivanje povlastice dodijeljene dozvolom ili ovlaštenjem, za određeno razdoblje koje slijedi nakon ispunjenja propisanih uvjeta;

17. Samostalan nalet (solo flight time): nalet tijekom kojeg je pilot ili učenik pilot jedina osoba u jedrilici;

18. Validacija (npr. pilotske dozvole ili ovlaštenja) (validation e.g. pilot licence or rating): administrativni postupak koji se provodi za vrijeme valjanosti strane dozvole ili ovlaštenja i dopušta imatelju nastavak ostvarivanja povlastice dodijeljene dozvolom ili ovlaštenjem, za određeno razdoblje, a koje slijedi nakon ispunjenja propisanih uvjeta;

19. Zapovjednik zrakoplova (pilot in command): pilot kojem operator ili vlasnik dodijeli funkciju zapovjednika zrakoplova odgovornog za sigurno izvođenje leta;

20. Zrakoplov (aircraft): svaka naprava koja se održava u atmosferi reakcijom zraka, osim reakcije zraka u odnosu na Zemljinu površinu.

Kratice

Članak 3.

Kratice koje se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. AIP – Aeronautical information publication, Zbornik zrakoplovnih informacija,

2. GPS – Global positioning system, sustav globalnog pozicioniranja,

3. ICAO – International Civil Aviation Organization, Organizacija međunarodnog civilnog zrakoplovstva,

4. NDB – Non-directional radio beacon, neusmjereni radiofar,

5. VHF – Very high frequency, vrlo visoka frekvencija (30 – 300 MHz),

6. VOR-Very high frequency omnidirectional radio range, VHF svesmjerni radiofar.

Rukovoditelj letenja

Članak 4.

(1) Svako organizirano letenje jedrilicama mora nadzirati rukovoditelj letenja. Rukovoditelj letenja mora biti punoljetan, mora imati letačko iskustvo od najmanje 30 sati letenja i 30 uzlijetanja i slijetanja kao zapovjednik jedrilice nakon izdavanja dozvole pilota jedrilice, a kada lete učenici piloti mora imati važeće ovlaštenje nastavnika letenja.

(2) Dužnosti rukovoditelja letenja su sljedeće:

1. prije početka letenja provjeriti meteorološku situaciju i situaciju na mjestu uzlijetanja, odnosno kada je predvidivo i na mjestu slijetanja,

2. surađivati s nadležnom jedinicom pružatelja usluga u zračnoj plovidbi,

3. odlučiti o početku, prekidu i završetku letenja,

4. skrbiti za red i disciplinu na mjestu uzlijetanja, odnosno kada je predvidivo i na mjestu slijetanja,

5. zabraniti korištenje zrakoplova ili opreme za koju utvrdi da nije ispravna,

6. zabraniti letenje osobi za koju ocjeni da:

a) nije duševno i tjelesno sposobna letjeti,

b) je pod utjecajem alkohola, droga ili drugih psihoaktivnih sredstava,

c) krši pravila letenja ili na drugi način ugrožava sigurnost letenja.

(3) Dužnosti rukovoditelja letenja iz stavka 2. ovoga članka odnose se i na nastavnike letenja kod praktičnog (letačkog) osposobljavanja s tim da je nastavnik letenja dodatno odgovoran za:

1. provjeru da li su učenici piloti upisani u evidenciju učenika,

2. dodjelu zadataka učenicima pilotima u okviru odobrenog programa osposobljavanja i nadziranje njihovog letenja jedrilicama.

Osposobljavanje

Članak 5.

(1) Kandidat mora završiti teorijsko i praktično (letačko) osposobljavanje za stjecanje dozvole pilota jedrilice ili odgovarajuće ovlaštenje prema odobrenom programu u odobrenoj organizaciji za osposobljavanje pilota jedrilice. Ukoliko je kandidat završio teorijsko i praktično (letačko) osposobljavanje u odobrenoj organizaciji za osposobljavanje pilota jedrilice izvan Republike Hrvatske, Agencija će utvrditi da li program po kojem je obavljeno osposobljavanje udovoljava zahtjevima propisanima u Dodacima 1. i 2. ovoga Pravilnika.

(2) Okvirni program teorijskog osposobljavanja za stjecanje dozvole pilota jedrilice naveden je u Dodatku 1. ovoga Pravilnika.

(3) Okvirni program praktičnog (letačkog) osposobljavanja za stjecanje dozvole pilota jedrilice naveden je u Dodatku 2. ovoga Pravilnika.

(4) Prije početka osposobljavanja, maloljetni kandidat mora odobrenoj organizaciji za osposobljavanje pilota jedrilice dostaviti pisanu suglasnost roditelja, odnosno staratelja.

Učenik pilot

Članak 6.

(1) Prije prvog samostalnog leta učenik pilot mora biti star najmanje 15 godina.

(2) Učenik pilot smije samostalno letjeti samo uz pisano odobrenje i uz nadzor nastavnika letenja.

(3) Učenik pilot smije samostalno letjeti samo ako posjeduje valjanu svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti prema propisu kojim se propisuje zdravstvena sposobnost zrakoplovnog osoblja.

Potrebno iskustvo i priznavanje naleta

Članak 7.

(1) Kandidat za stjecanje dozvole pilota jedrilice mora imati najmanje 25 sati ukupnog naleta kao učenik pilot jedrilice ili jedrilice s pomoćnim motorom, uključujući najmanje:

– 10 sati naleta s nastavnikom letenja od kojih najviše 7 sati može biti nalet motornom jedrilicom (TMG),

– 5 sati samostalnog naleta pod nadzorom nastavnika letenja,

– 60 uzlijetanja i slijetanja,

– 1 samostalan prelet jedrilicom duži od 50 km (mjereno po trokutu, kao cilj-povratak ili ravno) ili 1 prelet jedrilicom s nastavnikom duži od 100 km (mjereno po trokutu, kao cilj-povratak ili ravno).

(2) Kandidatu za dozvolu pilota jedrilice koji ima prethodno iskustvo u letenju kao zapovjednik aviona priznat će se dio naleta s nastavnikom kako slijedi:

– priznati nalet ne može biti veći od ukupnog naleta kao zapovjednik aviona,

– priznati nalet ne može biti veći od 7 sati naleta s nastavnikom,

– priznati nalet ne odnosi se na potrebne uvjete, najmanje 3 sata naleta s nastavnikom jedrilicom ili jedrilicom s pomoćnim motorom, samostalnog naleta jedrilicom ili jedrilicom s pomoćnim motorom, broja uzlijetanja i slijetanja, te preleta.

Ispit za stjecanje dozvole pilota jedrilice

Članak 8.

(1) Prije pristupanja polaganju ispita za stjecanje dozvole pilota jedrilice kandidat mora biti star najmanje 16 godina.

(2) Ispit za stjecanje dozvole pilota jedrilice sastoji se od teorijskog i praktičnog (letačkog) dijela ispita.

(3) U skladu s povlasticom koju stječe kao imatelj dozvole pilota jedrilice, kandidat mora pokazati razinu teorijskog znanja iz sljedećih predmeta:

– Zrakoplovni propisi,

– Ljudske sposobnosti i ograničenja,

– Meteorologija,

– Komunikacije,

– Aerodinamika i mehanika leta,

– Operativni postupci pri letenju jedrilicom,

– Planiranje leta jedrilicom i performanse,

– Opće poznavanje jedrilice,

– Navigacija pri letenju jedrilicom.

(4) Kandidatu koji već ima uspješno položen teorijski dio ispita za dozvolu pilota neke druge kategorije zrakoplova priznat će se u cijelosti ispiti iz sljedećih predmeta:

– Zrakoplovni propisi,

– Ljudske sposobnosti i ograničenja,

– Meteorologija,

– Komunikacije.

Teorijski dio ispita

Članak 9.

(1) Kandidat mora pristupiti cjelokupnom teorijskom dijelu ispita za stjecanje dozvole pilota jedrilice ili odgovarajućeg ovlaštenja kojeg organizira i provodi Agencija.

(2) Za pristupanje teorijskom dijelu ispita kandidat mora imati pisanu preporuku odobrene organizacije za osposobljavanje pilota jedrilice u kojoj je obavljao osposobljavanje, nakon što je uspješno završio sve potrebne elemente programa teorijskog osposobljavanja. Preporuka izdana od odobrene organizacije za osposobljavanje pilota jedrilice vrijedi 12 mjeseci. Ako u tom razdoblju kandidat ne pristupi polaganju teorijskog dijela ispita, kao dodatak mora predočiti dokaz o dodatnom osposobljavanju od odobrene organizacije za osposobljavanje pilota jedrilice.

(3) Kandidat je uspješno položio teorijski dio ispita ako je ostvario najmanje 75% od broja bodova predviđenih za svaki pojedini predmet. Bodovi se daju samo za točne odgovore.

(4) Kandidat mora ponoviti cijeli teorijski dio ispita ako nije položio bilo koji predmet iz četvrtog pokušaja ili ako je isteklo razdoblje od 18 mjeseci koje započinje završetkom kalendarskog mjeseca u kojem je kandidat prvi puta pristupio ispitu. Prije ponovnog pristupanja teorijskom dijelu ispita kandidat mora, shodno preporuci Agencije, obaviti dodatno osposobljavanje u odobrenoj organizaciji za osposobljavanje pilota jedrilice.

(5) Uspjeh na teorijskom dijelu ispita vrijedi u razdoblju od 24 mjeseca od dana kada je kandidat uspješno završio cjelokupan teorijski dio ispita. Ako u tom razdoblju kandidat ne pristupi polaganju praktičnog (letačkog) dijela ispita mora teorijski dio ispita ponoviti u cijelosti.

Praktični (letački) dio ispita

Članak 10.

(1) Prije pristupanja praktičnom (letačkom) dijelu ispita za stjecanje dozvole pilota jedrilice ili za stjecanje ovlaštenja, kandidat mora uspješno položiti teorijski dio ispita.

(2) Za pristupanje praktičnom (letačkom) dijelu ispita kandidat mora imati pisanu preporuku odobrene organizacije za osposobljavanje pilota jedrilice u kojoj je obavljao osposobljavanje, nakon što je uspješno završio sve potrebne elemente programa praktičnog (letačkog) osposobljavanja.

(3) Kandidat za stjecanje dozvole ili ovlaštenja mora dokazati razinu osposobljenosti da kao pilot jedrilice uspješno obavi odgovarajuće postupke i vježbe u skladu s povlasticom koju mu pruža dozvola pilota jedrilice ili ovlaštenje.

(4) Na praktičnom (letačkom) dijelu ispita koristit će se jednak tip jedrilice s dvostrukim upravljačkim komandama kao ona na kojoj se osposobljavao.

(5) Praktični (letački) dio ispita podijeljen je u nekoliko sekcija koje predstavljaju različite faze leta jedrilicom. Sadržaj praktičnog (letačkog) dijela ispita naveden je u Dodatku 3. ovoga Pravilnika. Kandidat mora položiti sve dijelove jedne sekcije da bi se sekcija smatrala uspješno položenom. Ako kandidat ne položi samo jednu sekciju može ponoviti polaganje te sekcije. Ako ne položi više od jedne sekcije smatra se da nije uspješno položio praktični (letački) dio ispita.

(6) Ukoliko pri ponavljanju praktičnog (letačkog) dijela ispita kandidat ne položi bilo koju sekciju, uključujući i one sekcije koje je uspješno položio u prethodnom pokušaju, smatrat će se da nije uspješno položio praktični (letački) dio ispita.

(7) Kandidat koji tijekom prethodna dva pokušaja nije uspješno položio sve sekcije praktičnog (letačkog) dijela ispita bit će upućen na dodatno praktično (letačko) osposobljavanje, prema pisanoj preporuci ispitivača.

Zahtjev za izdavanje dozvole ili odgovarajućeg ovlaštenja, te produljenje ili obnavljanje valjanosti odgovarajućeg ovlaštenja

Članak 11.

(1) Zahtjev za izdavanje dozvole pilota jedrilice i/ili odgovarajućeg ovlaštenja, te produljenje ili obnavljanje valjanosti odgovarajućeg ovlaštenja podnosi se Agenciji na obrascu i na način kako je to propisala Agencija. Uz zahtjev se prilažu dokazi o udovoljavanju uvjetima za izdavanje dozvole pilota jedrilice i/ili odgovarajućeg ovlaštenja, odnosno za produljenje ili obnavljanje valjanosti odgovarajućeg ovlaštenja, kako je propisano ovim Pravilnikom i propisom kojim se propisuje zdravstvena sposobnost zrakoplovnog osoblja.

(2) Svako ograničenje ili proširenje povlastice koja se stječe dozvolom ili odgovarajućim ovlaštenjem mora biti upisano u dozvolu i ovjereno od strane Agencije.

(3) Agencija ne smije istovremeno izdati više od jedne važeće dozvole pilota jedrilice istoj osobi.

(4) Dozvola pilota jedrilice izdaje se na obrascu iz Dodatka 5. ovoga Pravilnika.

Ostvarivanje povlastice

Članak 12.

(1) Povlastica imatelja dozvole pilota jedrilice je obavljanje dužnosti zapovjednika jedrilice ili jedrilice s pomoćnim motorom. Za obavljanje dužnosti zapovjednika motorne jedrilice (TMG) pilot jedrilice mora zadovoljiti uvjete iz članka 17. ovoga Pravilnika.

(2) Ostvarivanje povlastice dodijeljene dozvolom pilota jedrilice može biti uvjetovano valjanošću upisanih ograničenja i ovlaštenja, te valjanošću svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti.

(3) Povlastica imatelja dozvole pilota jedrilice bit će ograničena na letenje bez naknade u nekomercijalnim operacijama sve dok ne budu ispunjeni sljedeći uvjeti:

– punoljetnost,

– letačko iskustvo od najmanje 80 sati letenja i 80 uzlijetanja i slijetanja kao zapovjednik jedrilice nakon izdavanja dozvole pilota jedrilice,

– provjera letačke sposobnosti od strane ovlaštenog ispitivača.

(4) Bez obzira na uvjete iz stavka 3. ovoga članka, povlastica imatelja dozvole pilota jedrilice s ovlaštenjem nastavnika letenja je da smije primati naknadu za:

– osposobljavanja kandidata za stjecanje dozvole pilota jedrilice ili odgovarajućeg ovlaštenja,

– provjeravanje letačke sposobnosti imatelja dozvole pilota jedrilice ili odgovarajućeg ovlaštenja.

(5) Povlastica imatelja dozvole pilota jedrilice ograničena je na letenje jedrilicom u VFR uvjetima danju.

(6) Pilot jedrilice smije voziti putnike ako je, nakon izdavanja dozvole, ostvario najmanje 30 sati naleta i 30 letova kao zapovjednik jedrilice ili jedrilice s pomoćnim motorom, te ako je u zadnjih 90 dana obavio najmanje tri leta jedrilicom.

Obaveza nošenja i davanja na uvid dokumenata

Članak 13.

(1) Pilot jedrilice mora uvijek sa sobom imati valjanu dozvolu i valjanu svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti kada koristi povlasticu koju mu ta dozvola omogućava.

(2) Učenik pilot ili pilot jedrilice mora uvijek sa sobom imati identifikacijski dokument sa slikom radi lakše identifikacije.

(3) Učenik pilot ili pilot jedrilice mora, bez odlaganja, dati na uvid dokumente iz stavaka 1. i 2. ovoga članka i knjižicu letenja ovlaštenom predstavniku nadležnog tijela.

(4) Prilikom samostalnih preleta učenik pilot mora uvijek sa sobom imati pisano ovlaštenje nastavnika o osposobljenosti za obavljanje samostalnih preleta jedrilicom.

Knjižica letenja

Članak 14.

Detalje o svim letovima učenik pilot ili pilot jedrilice mora zabilježiti u knjižicu letenja u formi i na način kako je opisano u Dodatku 4. ovoga Pravilnika.

Oduzimanje, privremeno oduzimanje i ograničenje dozvola i ovlaštenja

Članak 15.

(1) Agencija može oduzeti, privremeno oduzeti ili ograničiti dozvolu pilota jedrilice i/ili odgovarajuće ovlaštenje, izdano u skladu s ovim Pravilnikom, ako ustanovi da pilot ne ispunjava uvjete koji su propisani ovim Pravilnikom, propisom kojim se propisuje zdravstvena sposobnost zrakoplovnog osoblja ili drugim nacionalnim propisima.

(2) Kada Agencija odluči oduzeti, privremeno oduzeti ili ograničiti dozvolu pilota jedrilice i/ili odgovarajuće ovlaštenje, pilot jedrilice mora odmah vratiti dozvolu Agenciji.

Proširenje povlastice na drugi način uzlijetanja jedrilice

Članak 16.

(1) Povlastica dodijeljena dozvolom pilota jedrilice bit će ograničena obzirom na način uzlijetanja korišten pri praktičnom (letačkom) dijelu ispita. Ovo ograničenje bit će otklonjeno kada pilot jedrilice u odobrenoj organizaciji za osposobljavanje pilota jedrilice završi dodatno osposobljavanje kako slijedi:

– za uzlijetanje vučom sa zemlje (stacionarnim vitlom ili automobilom) najmanje 5 uzlijetanja s nastavnikom i najmanje 5 samostalnih uzlijetanja pod nazorom nastavnika,

– za uzlijetanje aviozapregom najmanje 5 uzlijetanja s nastavnikom i najmanje 5 samostalnih uzlijetanja pod nadzorom nastavnika,

– za uzlijetanje pomoćnim motorom najmanje 5 uzlijetanja s nastavnikom i najmanje 5 samostalnih uzlijetanja pod nadzorom nastavnika. Uzlijetanje pomoćnim motorom s nastavnikom moguće je obaviti i motornom jedrilicom (TMG),

– za uzlijetanje gumom najmanje 3 uzlijetanja s nastavnikom ili 3 samostalna uzlijetanja pod nadzorom nastavnika.

(2) Po uspješno završenom osposobljavanju za proširenje povlastice, odobrena organizacija za osposobljavanje pilota jedrilice izdat će potvrdu u svrhu upisivanja proširene povlastice u dozvolu.

Proširenje povlastice na letenje motornom jedrilicom (TMG)

Članak 17.

(1) Povlastica dodijeljena dozvolom pilota jedrilice može biti proširena na letenje motornom jedrilicom (TMG) kada pilot jedrilice, u odobrenoj organizaciji za osposobljavanje pilota jedrilice, završi dodatno osposobljavanje koje uključuje najmanje 6 sati naleta motornom jedrilicom (TMG) uključujući najmanje:

– 4 sata naleta s nastavnikom letenja,

– 1 samostalan prelet motornom jedrilicom (TMG) duži od 150 km, tijekom kojeg mora obaviti bar jedno slijetanje sa zaustavljanjem na aerodromu različitom od aerodroma uzlijetanja.

(2) Okvirni program teorijskog osposobljavanja za proširenje povlastice dodijeljene dozvolom pilota jedrilice na letenje motornom jedrilicom (TMG) naveden je u Dodatku 1. ovoga Pravilnik

(3) Okvirni program praktičnog (letačkog) osposobljavanja za proširenje povlastice dodijeljene dozvolom pilota jedrilice na letenje motornom jedrilicom (TMG) naveden je u Dodatku 2. ovoga Pravilnika.

Održavanje valjanosti dozvole

Članak 18.

(1) Dozvola pilota jedrilice izdaje se bez ograničenja roka valjanosti.

(2) Imatelj dozvole smije koristiti povlasticu dodijeljenu dozvolom pilota jedrilice leteći samo jedrilice ili jedrilice s pomoćnim motorom, ali ne i motorne jedrilice (TMG), ako je u zadnjih 24 mjeseca ostvario najmanje:

– 8 sati naleta kao zapovjednik uključujući i 15 uzlijetanja i slijetanja,

– 2 leta s nastavnikom letenja,

(3) Pilot jedrilice kojemu je povlastica proširena na letenje motornom jedrilicom (TMG) smije koristiti povlasticu koja mu je dodijeljena leteći motorne jedrilice (TMG) samo ako je u zadnjih 24 mjeseca ostvario najmanje:

– 10 sati naleta kao zapovjednik motorne jedrilice (TMG) uključujući i 10 uzlijetanja i slijetanja,

– 1 let motornom jedrilicom (TMG) s nastavnikom letenja.

(4) Ako pilot jedrilice istovremeno ima povlasticu letenja avionom, uvjete za korištenje proširene povlastice na letenje motornom jedrilicom (TMG) može ostvariti leteći avionom.

(5) Ukoliko pilot jedrilice propusti ispuniti uvjete navedene u stavku 2. ovoga članka, prije ponovnog ostvarivanja dodijeljene povlastice mora položiti provjeru praktične (letačke) osposobljenosti s ovlaštenim ispitivačem u letenju jedrilicom.

(6) Ukoliko pilot jedrilice propusti ispuniti uvjete navedene u stavcima 3. i 4. ovoga članka, prije ponovnog ostvarivanja dodijeljene povlastice mora položiti provjeru praktične (letačke) osposobljenosti s ovlaštenim ispitivačem u letenju motornom jedrilicom (TMG).

Ovlaštenje za letenje bez vanjske vidljivosti

Članak 19.

(1) Pilot jedrilice smije izvoditi letove bez vanjske vidljivosti samo ako u dozvoli ima upisano odgovarajuće ovlaštenje.

(2) Pilot jedrilice smije pristupiti osposobljavanju za letenje bez vanjske vidljivosti jedrilicom nakon što je, po izdavanju dozvole, ostvario najmanje 60 sati naleta kao zapovjednik jedrilice ili jedrilice s pomoćnim motorom.

(3) Kandidat za polaganje ispita za ovlaštenje za letenje bez vanjske vidljivosti jedrilicom mora završiti odgovarajuće teorijsko i praktično (letačko) osposobljavanje u odobrenoj organizaciji za osposobljavanje pilota jedrilica, koje uključuje najmanje 10 sati naleta bez vanjske vidljivosti, a od kojih najviše 5 sati može biti izvedeno na odgovarajućem simulatoru leta, a ostatak u jedrilici »pod pokrivačem«.

(4) Okvirni program teorijskog osposobljavanja za stjecanje ovlaštenja za letenje jedrilicom bez vanjske vidljivosti naveden je u Dodatku 1. ovoga Pravilnika.

(5) Okvirni program praktičnog (letačkog) osposobljavanja za stjecanje ovlaštenja za letenje jedrilicom bez vanjske vidljivosti naveden je u Dodatku 2. ovoga Pravilnika.

(6) Prije produljenja valjanosti ovlaštenja za letenje bez vanjske vidljivosti pilot jedrilice mora ostvariti najmanje jedan od dva sljedeća uvjeta:

– najmanje 2 sata naleta i najmanje 5 letova bez vanjske vidljivosti jedrilicom ili jedrilicom s pomoćnim motorom tijekom valjanosti ovlaštenja,

– položiti provjeru praktične (letačke) osposobljenosti unutar 12 mjeseci prije isteka valjanosti ovlaštenja.

(7) Ukoliko je rok valjanosti ovlaštenja istekao, pilot jedrilice mora unutar 12 mjeseci prije obnavljanja valjanosti ovlaštenja položiti provjeru praktične (letačke) osposobljenosti s ovlaštenim ispitivačem za letenje bez vanjske vidljivosti.

(8) Pilot jedrilice koji prije isteka roka valjanosti ovlaštenja ne uspije zadovoljiti u svim elementima provjere praktične (letačke) osposobljenosti, ne smije koristiti povlasticu tog ovlaštenja dok s uspjehom ne završi provjeru.

Ovlaštenje za akrobatsko letenje

Članak 20.

(1) Pilot jedrilice smije izvoditi akrobatske letove samo ako u dozvoli ima upisano odgovarajuće ovlaštenje.

(2) Nastavnik letenja koji nema položen ispit za ovlaštenje za akrobatsko letenje, smije izvoditi akrobatske letove u skladu s vježbom 1 (Provjera dosegnute tehnike pilotiranja) i vježbom 2 (Osnovni akrobatski manevri) programa praktičnog (letačkog) osposobljavanja za stjecanje ovlaštenja za akrobatsko letenje jedrilicom navedenog u dijelu C Dodatka 2. ovoga Pravilnika.

(3) Kandidat za polaganje ispita za ovlaštenje za akrobatsko letenje mora ostvariti:

– najmanje 120 uzlijetanja kao zapovjednik jedrilice ostvarenih nakon izdavanja dozvole pilota jedrilice,

– odgovarajuće teorijsko i praktično (letačko) osposobljavanje koje uključuje najmanje 5 sati naleta ili 20 letova odgovarajućom akrobatskom jedrilicom u odobrenoj organizaciji za osposobljavanje pilota jedrilica.

(4) Okvirni program teorijskog osposobljavanja za stjecanje ovlaštenja za akrobatsko letenje jedrilicom naveden je u Dodatku 1. ovoga Pravilnika.

(5) Okvirni program praktičnog (letačkog) osposobljavanja za stjecanje ovlaštenja za akrobatsko letenje jedrilicom naveden je u Dodatku 2. ovoga Pravilnika.

(6) Prije produljenja valjanosti ovlaštenja za akrobatsko letenje pilot jedrilice mora ostvariti najmanje jedan od dva sljedeća uvjeta:

– najmanje 2 sata naleta i najmanje 10 akrobatskih letova jedrilicom ili jedrilicom s pomoćnim motorom tijekom valjanosti ovlaštenja,

– položiti provjeru praktične (letačke) osposobljenosti unutar 12 mjeseci prije isteka valjanosti ovlaštenja.

(7) Ukoliko je rok valjanosti ovlaštenja istekao, pilot jedrilice mora unutar 12 mjeseci prije obnavljanja valjanosti ovlaštenja položiti provjeru praktične (letačke) osposobljenosti s ovlaštenim ispitivačem za akrobatsko letenje.

(8) Pilot jedrilice koji prije isteka roka valjanosti ovlaštenja ne uspije zadovoljiti u svim elementima provjere praktične (letačke) osposobljenosti, ne smije koristiti povlasticu tog ovlaštenja dok s uspjehom ne završi provjeru.

Ovlaštenje nastavnika letenja

Članak 21.

(1) Pilot jedrilice smije obavljati osposobljavanje učenika pilota samo ako ima odgovarajuće ovlaštenje nastavnika letenja.

(2) Povlastica imatelja dozvole pilota jedrilice s ovlaštenjem nastavnika letenja je izvođenje osposobljavanja kandidata za stjecanje dozvole pilota jedrilice ili odgovarajućeg ovlaštenja.

(3) Prije pristupanja polaganju ispita za stjecanje ovlaštenja nastavnika letenja kandidat mora biti star najmanje 18 godina i posjedovati dozvolu pilota jedrilice najmanje dvije godine.

(4) Prije pristupanja polaganju ispita za stjecanje ovlaštenja nastavnika letenja kandidat mora ostvariti ukupni nalet od najmanje 150 sati i najmanje 200 letova jedrilicama u svojstvu zapovjednika, ostvariti najmanje 600 km preleta i bar jedan prelet dulji od 150 km, te završiti vježbu 1 (Provjera dosegnute tehnike pilotiranja) i vježbu 2 (Osnovni akrobatski manevri) prema programu praktičnog (letačkog) osposobljavanja za stjecanje ovlaštenja za akrobatsko letenje jedrilicom, navedenom u dijelu C Dodatka 2. ovoga Pravilnika. Dodatno, ako kandidat želi biti nastavnik letenja motornim jedrilicama (TMG) mora ostvariti najmanje 30 sati naleta motornim jedrilicama (TMG).

(5) Tijekom osposobljavanja za stjecanje ovlaštenja nastavnika letenja kandidat mora obaviti dodatno teorijsko osposobljavanje u trajanju od najmanje 30 sati predavanja, te dodatno letačko osposobljavanje od najmanje 6 sati naleta i 20 letova kao metodski nalet iz drugog (nastavničkog) sjedišta jedrilice.

(6) Tijekom osposobljavanja za stjecanje ovlaštenja nastavnika letenja kandidat mora pokazati sljedeće sposobnosti:

– Pripremiti resurse za osposobljavanje,

– Stvoriti ozračje za učenje,

– Prezentirati znanje,

– Integrirati načela upravljanja prijetnjama i pogreškama,

– Upravljati vremenom radi postizanja ciljeva osposobljavanja,

– Olakšati učenje,

– Procijeniti učinak učenika,

– Pratiti i procijeniti napredak učenika,

– Ocijeniti proces osposobljavanja,

– Izvijestiti o postignutom.

(7) Kandidat za stjecanje ovlaštenja nastavnika letenja mora, ispitivaču određenom od strane Agencije u ovu svrhu, pokazati sposobnost osposobljavanja učenika pilota jedrilice do potrebne razine za stjecanje dozvole pilota jedrilice. Provjera sposobnosti uključuje:

– prikaz sposobnosti opisanih u stavku 6. ovoga članka kroz prijeletnu i poslijeletnu razradu kao i tijekom predavanja na zadanu temu i

– prikaz usmene vježbe provođenja osposobljavanja na zemlji, pri prijeletnoj i poslijeletnoj razradi, te tijekom leta.

(8) Rok valjanosti ovlaštenja nastavnika letenja je 3 godine.

(9) Prije produljenja valjanosti ovlaštenja nastavnik letenja mora ostvariti najmanje dva od sljedeća tri uvjeta:

– najmanje 10 sati naleta ili najmanje 20 letova kao nastavnik letanja jedrilicama ili motornim jedrilicama (TMG) tijekom valjanosti ovlaštenja,

– prisustvovati seminaru osvježavanja znanja za nastavnike letenja,

– položiti provjeru praktične (letačke) osposobljenosti s ovlaštenim ispitivačem unutar 12 mjeseci prije isteka valjanosti ovlaštenja.

(10) Ukoliko je rok valjanosti ovlaštenja istekao, nastavnik letenja mora unutar 12 mjeseci prije obnavljanja valjanosti ovlaštenja:

– prisustvovati seminaru osvježavanja znanja za nastavnike letenja,

– položiti provjeru praktične (letačke) osposobljenosti s ovlaštenim ispitivačem.

(11) Pilot jedrilice koji prije isteka roka valjanosti ovlaštenja ne uspije zadovoljiti u svim elementima provjere praktične (letačke) osposobljenosti, ne smije koristiti povlasticu tog ovlaštenja dok s uspjehom ne završi provjeru.

(12) Povlastica imatelja ovlaštenja nastavnika letenja ograničena je na izvođenje praktičnog (letačkog) osposobljavanja za stjecanje dozvole pilota jedrilice pod nadzorom nastavnika mentora, sve dok ne obavi najmanje 15 sati ili 50 letova letačkog osposobljavanja učenika. Ograničenje povlastice odnosi se i na odobravanje samostalnih letova učenicima pilotima jedrilica. Ograničenje će se ukinuti kad se ispune navedeni uvjeti, a na preporuku nastavnika letenja koji ga je nadzirao.

(13) Povlastica imatelja ovlaštenja nastavnika letenja ograničena je obzirom na način uzlijetanja i ovlaštenja upisana u dozvolu pilota jedrilice.

Priznavanje inozemnih dozvola

Članak 22.

(1) Na temelju važeće dozvole pilota jedrilice izdane u inozemstvu, Agencija može, na zahtjev imatelja, izdati hrvatsku dozvolu pilota jedrilice.

(2) Prije izdavanja hrvatske dozvole imatelj dozvole pilota jedrilice izdane u inozemstvu mora zadovoljiti sljedeće zahtjeve:

a) Pokazati razinu teorijskog znanja iz sljedećih predmeta:

– Zrakoplovni propisi,

– Ljudske sposobnosti i ograničenja,

b) Položiti provjeru letačke osposobljenosti s ovlaštenim ispitivačem,

c) Imati valjanu svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti,

d) Imati najmanje 80 sati ukupnog naleta jedrilicom ili jedrilicom s pomoćnim motorom.

(2) Agencija može, na zahtjev imatelja, validirati stranu dozvolu pilota jedrilice ili odgovarajuće ovlaštenje izdano u skladu s ICAO Aneks 1 zahtjevima. Vremenski rok valjanosti validacije ne smije biti dulji od godine dana ili do isteka valjanosti osnovne dozvole ili odgovarajućeg ovlaštenja.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Dodaci

Članak 23.

(1) Dodaci 1., 2., 3., 4. i 5. tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

(2) Dodatke iz stavka 1. ovoga članka čine:

a) Dodatak 1. – Okvirni programi teorijskog osposobljavanja,

b) Dodatak 2. – Okvirni programi praktičnog (letačkog) osposobljavanja,

c) Dodatak 3. – Sadržaj praktičnog (letačkog) dijela ispita i provjera letačke sposobnosti,

d) Dodatak 4. – Obrazac knjižice letenja za pilote jedrilica,

e) Dodatak 5. – Obrazac dozvole pilota jedrilica.

Stupanje na snagu

Članak 24.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/11-01/42

Urbroj: 530-09-11-2

Zagreb, 7. travnja 2011.

Ministar
mora, prometa i infrastrukture
Božidar Kalmeta, v. r.

DODATAK 1.

OKVIRNI PROGRAMI TEORIJSKOG OSPOSOBLJAVANJA

A. OKVIRNI PROGRAM TEORIJSKOG OSPOSOBLJAVANJA ZA STJECANJE DOZVOLE PILOTA JEDRILICE

1. Zrakoplovni propisi:

a) Međunarodni zrakoplovni propisi (konvencije, sporazumi i organizacije),

b) Plovidbenost, održavanje i pregledi jedrilica

c) Oznake nacionalne pripadnosti i registracija zrakoplova,

d) Letačke dozvole,

e) Pravila letenja zrakoplovima,

f) Postupci zrakoplovne navigacije – operativni postupci zrakoplovima,

g) Postupci upravljanja zračnim prometom – podjela zračnog prostora,

h) Pružanje usluga u zračnom prometu, upravljanje zračnim prometom,

i) Usluge zrakoplovnog informiranja,

j) Aerodromi, mjesta izvanaerodromskog uzlijetanja i slijetanja,

k) Potraga i spašavanje,

l) Sigurnost,

m) Izvješćivanje o događajima povezanima sa sigurnošću,

n) Nacionalni zrakoplovni propisi.

2. Ljudske sposobnosti i ograničenja:

a) Osnove ljudske sposobnosti,

b) Osnove održavanje zdravlja,

c) Osnove zrakoplovne psihologije.

3. Meteorologija:

a) Atmosfera,

b) Vjetar,

c) Osnove termodinamike atmosfere,

d) Oblaci i magla,

e) Oborine,

f) Zračne mase i fronte,

g) Ciklonalni i anticiklonalni sustavi,

h) Klimatologija,

i) Meteorološke opasnosti za letenje,

j) Meteorološke informacije.

4. Komunikacije:

a) Definicije,

b) Opći operativni postupci,

c) VFR komunikacija,

d) Odgovarajući termini informacija o vremenu (VFR),

e) Postupci u slučaju prekida komunikacije,

f) Komunikacija u slučaju nevolje i hitnosti,

g) Opća načela širenja VHF valova i dodijeljene frekvencije.

5. Aerodinamika i mehanika leta:

a) Aerodinamika (strujanje zraka),

b) Mehanika leta,

c) Stabilnost,

d) Upravljivost,

e) Opterećenja u letu i ograničenja,

f) Prevučeni let i kovit.

6. Operativni postupci pri letenju jedrilicom:

a) Opći zahtjevi, organizacija letenja jedrilicama

b) Načini uzlijetanja,

c) Tehnike jedrenja,

d) Krug za slijetanje,

e) Izvanaerodromsko slijetanje,

f) Posebni operativni postupci i rizici,

g) Postupci u slučaju nevolje i hitnosti.

7. Planiranje leta jedrilicom i performanse:

a) Utvrđivanje mase i položaja težišta,

b) Polarni dijagram brzina jedrilice – brzina preskoka,

c) Planiranje leta i postavljanje discipline,

d) ICAO plan leta,

e) Praćenje leta, izmjena plana u letu.

8. Opće poznavanje jedrilice – konstrukcije i sustavi, oprema za slučaj hitnosti

a) Konstrukcijske izvedbe,

b) Sustavi, opterećenja, naprezanja,

c) Podvozje, kotači, gume, kočnice,

d) Masa i težište,

e) Upravljačke komande,

f) Instrumenti,

g) Priručnici i dokumenti,

h) Plovidbenost, održavanje i pregledi jedrilice.

9. Navigacija pri letenju jedrilicom:

a) Općenito o navigaciji,

b) Zemaljski magnetizam i kompasi,

c) Karte,

d) Vizualna i računska navigacija,

e) Navigacijska priprema preleta,

f) Satelitska navigacija (GPS uređaj).

B. OKVIRNI PROGRAM TEORIJSKOG OSPOSOBLJAVANJA ZA PROŠIRENJE POVLASTICE DODIJELJENE DOZVOLOM PILOTA JEDRILICE NA LETENJE MOTORNOM JEDRILICOM (TMG)

1. Aerodinamika i mehanika leta:

a) Operativna ograničenja (dodatno za motorne jedrilice (TMG)),

b) Propeler,

c) Mehanika leta.

2. Operativni postupci pri letenju motornom jedrilicom (TMG):

a) Posebni operativni postupci i rizici,

b) Postupci u slučaju nevolje i hitnosti.

3. Planiranje leta motornom jedrilicom (TMG) i performanse:

a) Svrha razmatranja mase motorne jedrilice (TMG),

b) Raspored tereta,

c) Određivanje položaja težišta,

d) Korištenje trimera,

e) Performanse motorne jedrilice (TMG),

f) Planiranje leta,

g) Planiranje goriva,

h) ICAO plan leta,

i) Praćenje leta i izmjene plana tijekom leta.

4. Opće poznavanje motorne jedrilice (TMG):

a) Konstrukcijske izvedbe,

b) Sustavi, opterećenja, naprezanja,

c) Podvozje, kotači, gume, kočnice,

d) Sustav za napajanje gorivom,

e) Električni sustav,

f) Motori s unutarnjim sagorijevanjem,

g) Propeleri,

h) Instrumenti i indikatori.

5. Navigacija pri letenju motornom jedrilicom (TMG):

a) Računska navigacija (posebnosti pri letenju avionom),

b) Navigacija tijekom leta (posebnosti pri letenju avionom),

c) Osnove teorije rasprostiranja elektromagnetskih valova,

d) Radionavigacijska oprema (osnove),

e) Radar (osnove),

f) Satelitska navigacija (GPS uređaj).

C. OKVIRNI PROGRAM TEORIJSKOG OSPOSOBLJAVANJA ZA STJECANJE OVLAŠTENJA ZA AKROBATSKO LETENJE JEDRILICOM

1. Ljudske sposobnosti i ograničenja:

a) Prostorna dezorijentacija,

b) Mučnina,

c) Opterećenje tijela, pozitivna i negativna ubrzanja,

d) Djelomičan ili potpun privremeni gubitak vida.

2. Tehničke značajke:

a) Propisi o akrobatskom letenju,

b) Zakonitosti i tehnika izvođenja akrobatskih manevara,

c) Opća ograničenja konstrukcija, motora i propelera (TMG),

3. Ograničenja:

a) Anvelopa leta,

b) Dozvoljeni otkloni kormila i kočnica,

4. Akrobatski manevri:

a) Parametri ulaska u akrobatske manevre,

b) Način planiranja slijednog izvođenja akrobatskih manevara,

c) Manevri valjanjem, manevri propinjanjem, složeni manevri,

d) Ulazak i vađenje iz kovita.

5. Postupci u slučaju nevolje i hitnosti:

a) Izlazak iz nepredviđenih položaja,

b) Uvježbavanje brzog napuštanja jedrilice i spašavanje padobranom.

D. OKVIRNI PROGRAM TEORIJSKOG OSPOSOBLJAVANJA ZA STJECANJE OVLAŠTENJA ZA LETENJE BEZ VANJSKE VIDLJIVOSTI

1. Ljudske sposobnosti i ograničenja:

a) Osjetila i osjetilne iluzije,

b) Dezorijentacija,

c) Stres.

2. Letački instrumenti:

a) Brzinomjer, visinomjer, variometar: princip rada, sustavne pogreške, provjera ispravnosti,

b) Umjetni horizont, pokazivač skretanja i klizanja, magnetski kompas: princip rada, sustavne pogreške, provjera ispravnosti.

3. Postupci u slučaju nevolje i hitnosti:

a) Izlazak iz nepredviđenih položaja,

b) Uvježbavanje brzog napuštanja jedrilice i spašavanje padobranom.

DODATAK 2.

OKVIRNI PROGRAMI PRAKTIČNOG (LETAČKOG) OSPOSOBLJAVANJA

A. OKVIRNI PROGRAM PRAKTIČNOG (LETAČKOG) OSPOSOBLJAVANJA ZA STJECANJE DOZVOLE PILOTA JEDRILICE

1. Pristupanje osposobljavanju

Prije pristupanja osposobljavanju kandidat za pilota jedrilice treba biti obaviješten o potrebi posjedovanja odgovarajuće svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti prije prvog samostalnog leta.

2. Letačko osposobljavanje

Program osposobljavanja treba obuhvaćati sljedeće:

a) Prijeletne provjere, uključujući utvrđivanje mase jedrilice i položaja težišta, prijeletni pregled jedrilice, meteorološku pripremu i provjeru raspoloživosti zračnog prostora,

b) Postupke u krugu za slijetanje, mjere predostrožnosti i postupke za izbjegavanje sudara,

c) Upravljanje jedrilicom motrenjem vanjskih referentnih točaka,

d) Letenje pri velikim napadnim kutovima (kritičnom malom brzinom), prepoznavanje početka prevučenog leta i kovita, puni prevučeni let i kovit, te povrat iz prevučenog leta i vađenje iz kovita,

e) Letenje kritičnim velikim brzinama, prepoznavanje ulaska u spiralno poniranje i povrat iz spiralnog poniranja,

f) Različiti načini uzlijetanja pri čelnom, bočnom i leđnom vjetru,

g) Slijetanje pri čelnom, bočnom i leđnom vjetru,

h) Slijetanje na kratke terene i izvanaerodromsko slijetanje – izbor terena i mjere predostrožnosti pri izvanaerodromskom slijetanju,

i) Prelet jedrilicom, vizualno orijentiranje, računska navigacija i korištenje ostalih navigacijskih pomagala,

j) Tehnike jedrenja (u skladu s geografskim karakteristikama područja letenja),

k) Postupci u slučaju nevolje i hitnosti,

l) Postupci pri komuniciranju s kontrolom letenja.

Prije nego učeniku pilotu dozvoli prvi samostalan let, nastavnik letenja mora biti uvjeren da je u potpunosti sposoban upravljati sustavima i opremom jedrilice.

3. Sadržaj programa osposobljavanja

Navedeni redoslijed treba ponajprije koristiti kao referentni popis vježbi i kao vodič nastavniku letenja. Stvarni poredak i sadržaj ovisit će o sljedećim, međusobno povezanim, čimbenicima:

– napretku i sposobnosti kandidata,

– meteorološkim uvjetima koji utječu na let,

– raspoloživom vremenu leta,

– nastavnim tehnikama,

– radnom okruženju,

– primjenjivost vježbe za određeni tip jedrilice.

Prema opredjeljenju nastavnika letenja neke od navedenih vježbi mogu se izvoditi istovremeno tijekom jednog leta, a neke druge vježbe mogu se izvoditi kroz nekoliko letova.

Vježbe 1. do 12. moraju se provesti prije prvog samostalnog leta kandidata.

Vježba 1: Upoznavanje s jedrilicom

karakteristike jedrilice,

– kabina, instrumenti i oprema,

– komande jedrilice – palica, pedale, zračne kočnice, zakrilca, trimer,

– otkačivač, podvozje,

– uvježbavanje korištenja lista provjera.

Vježba 2: Uvježbavanje postupaka u slučaju nevolje i hitnosti

korištenje sigurnosne opreme (padobran),

– postupci u slučajevima kvarova,

– uvježbavanje napuštanja jedrilice u slučaju nevolje ili hitnosti.

Vježba 3: Priprema leta

dogovor prije leta,

– obavezna dokumentacija u jedrilici,

– potrebna oprema za namjeravani let,

– rukovanje jedrilicom na zemlji (povlačenje, parkiranje, osiguranje),

– prijeletni pregled jedrilice izvana i iznutra,

– provjera mase i položaja težišta jedrilice,

– podešavanje naslona, sjedišta i/ili pedala,

– postupak s putnicima (ako je primjenjivo),

– provjera prije uzlijetanja.

Vježba 4: Informativni let

upoznavanje s područjem letenja,

– postupci i načini motrenja.

Vježba 5: Djelovanje komandi

postupci i načini motrenja,

– korištenje vizualnih orijentira,

– primarno djelovanje komandi u pravolinijskom letu i u zaokretu,

– referentni položaj i djelovanje komande dubine

– zavisnost položaja i brzine

– djelovanje zakrilca (ako postoje) i zračnih kočnica

Vježba 6: Koordinirani ulazak i izlazak iz zakreta umjerenog nagiba

postupci i načini motrenja,

– sekundarno djelovanje krilca (neželjeno skretanje s pravca) i kormila smjera (neželjeni nagib),

– koordinacija,

– ulaženje u zaokret i izlaženje iz zaokreta, povratak u pravolinijski let.

Vježba 7: Pravolinijski let

postupci i načini motrenja,

– održavanje pravolinijskog leta,

– letenje kritično velikim brzinama,

– prikaz svojstvene dubinske stabilnosti,

– upravljanje po dubini korištenjem trimera,

– održavanje nagiba, smjera i ravnoteže,

– motrenje brzinomjera i promjena brzine.

Vježba 8: Zaokret

postupci i načini motrenja,

– ulaženje u zaokret (srednji nagib),

– stabiliziranje zaokreta,

– izlaženje iz zaokreta,

– greške pri izvođenju zaokreta (bočno klizanje),

– zaokret prema željenom smjeru, korištenje kompasa,

– korištenje instrumenata (kuglica, nit) za precizno izvođenje zaokreta.

Vježba 9A: Letenje malim brzinama

Cilj vježbe je razvijanje sposobnosti učenika pilota u prepoznavanju nenamjernog leta kritično malim brzinama (veliki napadni kut) i vještine upravljanja jedrilicom pri povratku na normalne brzine.

– provjera mogućnosti sigurnog izvođenja,

– uvod u osobitosti leta malim brzinama,

– kontrolirano usporavanje i letenje ne velikim napadnim kutovima.

Vježba 9B: Prevlačenje

provjera mogućnosti sigurnog izvođenja,

– simptomi koji prethode prevučenom letu, prepoznavanje, povratak,

– simptomi prevučenog leta, prepoznavanje, povratak,

– približavanje prevučenom letu u konfiguraciji leta za prilaz na slijetanje,

– prepoznavanje i povratak iz dinamičkog prevlačenja

Vježba 10: Prepoznavanje i izbjegavanje kovita

provjera mogućnosti sigurnog izvođenja,

– prevlačenje i povratak iz prevlačenja (prevlačenja s nagibom krila do 45°),

– ulazak u puni kovit (u skladu s letačkim priručnikom jedrilice),

– prepoznavanje punog kovita (u skladu s letačkim priručnikom jedrilice),

– vađenje iz punog kovita (u skladu s letačkim priručnikom jedrilice),

Napomena: Prije izvođenja ove vježbe obaveza nastavnika je proučiti letački priručnik, te provesti izračun rasporeda mase i položaja težišta jedrilice.

Vježba 11: Uzlijetanje – različiti načini uzlijetanja

Napomena: Kandidat se mora osposobiti za korištenje najmanje jednog od pet niže navedenih načina uzlijetanja:

Vježba 11A: Uzlijetanje vučom sa zemlje

signali i/ili komunikacija prije i tijekom uzlijetanja,

– korištenje opreme za uzlijetanje vučom sa zemlje,

– prijeletne provjere,

– uzlijetanje pri čelnom, bočnom i leđnom vjetru,

– optimalan profil leta i ograničenja pri uzlijetanju vučom sa zemlje,

– postupak otkačivanja,

– postupci pri greškama u uzlijetanju.

Vježba 11B: Uzlijetanje aviozapregom

signali i/ili komunikacija prije i tijekom uzlijetanja,

– korištenje opreme za uzlijetanje aviozapregom,

– prijeletne provjere,

– uzlijetanje pri čelnom, bočnom i leđnom vjetru,

– pravolinijski let, zaokret i klizanje tijekom leta u aviozaprezi,

– nepravilni položaji u aviozaprezi i povratak u normalan položaj,

– snižavanje aviozaprege,

– postupak otkačivanja,

– pogreške i njihovo izbjegavanje prilikom uzlijetanja aviozapregom.

Vježba 11C: Uzlijetanje jedrilicom s pomoćnim motorom

postupci izvlačenja i uvlačenja pomoćnog motora,

– pokretanje motora i mjere opreza,

– prijeletne provjere,

– postupci smanjivanja buke motora,

– provjere tijekom i nakon uzlijetanja,

– uzlijetanje pri čelnom, bočnom i leđnom vjetru,

– postupci pri otkazu rada motora,

– prekid uzlijetanja,

– uzlijetanje s kratkih terena i rastojanje od prepreka (proračun mogućnosti),

– tehnika uzlijetanja s kratkih terena s mekanom podlogom

Vježba 11D: Uzlijetanje vučom automobilom

signali i/ili komunikacija prije i tijekom uzlijetanja

– korištenje opreme za uzlijetanje vučom automobilom

– prijeletne provjere

– uzlijetanje pri čelnom, bočnom i leđnom vjetru,

– optimalan profil leta i ograničenja pri uzlijetanju vučom automobilom

– postupak otkačivanja

– postupci pri greškama u uzlijetanju

Vježba 11E: Uzlijetanje gumom

signali i/ili komunikacija prije i tijekom uzlijetanja

– korištenje opreme za uzlijetanje gumom

– prijeletne provjere

– uzlijetanje pri čelnom, bočnom i leđnom vjetru.

Vježba 12: Krug za slijetanje, prilaz i slijetanje

postupak prilaženja krugu za slijetanje,

– izbjegavanje sudara, postupci i načini motrenja,

– provjere prije slijetanja,

– postupci u krugu za slijetanje, pozicija niz vjetar, osnovni krak,

– utjecaj vjetra na brzinu prilaza i prizemljenja,

– korištenje zakrilca (ako je primjenjivo),

– predočavanje ciljane točke i mjesta slijetanja,

– upravljanje tijekom prilaza i korištenje zračnih kočnica,

– tehnika letenja i način motrenja pri ulasku u finalni prilaz,

– prilaženje i slijetanje pri čelnom, bočnom i leđnom vjetru,

– postupci (tehnike) slijetanja na kratke terene.

Vježba 13: Prvi samostalan let

priprema leta od strane nastavnika,

– upozoravanje na karakteristike terena i ograničenja,

– korištenje potrebne opreme,

– promatranje i razrada leta od strane nastavnika.

Vježba 14: Napredni zaokreti

oštri zaokreti s nagibom od 45°,

– izbjegavanje prevlačenja i kovita tijekom zaokreta,

– povratak iz neuobičajenih položaja, uključujući i spiralno poniranje.

Vježba 15: Tehnike jedrenja

Napomena: Kandidat se mora osposobiti za korištenje najmanje jedne od tri niže navedene tehnike jedrenja:

Vježba 15A: Tehnike jedrenja u termici

postupci i načini motrenja,

– osjećanje i prepoznavanje termike,

– korištenje zvučnog variometra,

– priključivanje kruženju u termici i pravo prvenstva,

– letenje u blizini drugih jedrilica,

– tehnike centriranja,

– napuštanje termike.

Vježba 15B: Tehnike jedrenja na padini

postupci i načini motrenja,

– praktična primjena pravila letenja na padini,

– optimizacija putanje leta,

– brzina jedrilice pri letenju na padini.

Vježba 15C: Tehnike jedrenja na valovima

postupci i načini motrenja,

– tehnike priključivanja na valove,

– promjena granične brzine s povećanjem visine leta,

– korištenje kisika.

Vježba 16: Izvanaerodromsko slijetanje

područje doleta,

– postupci ponovnog pokretanja motora (samo za jedrilice s pomoćnim motorom),

– odabir terena za slijetanje,

– procjena kruga za slijetanje i karakteristične točke,

– postupci izvođenja krug za slijetanje i prilaženje,

– postupci nakon slijetanja.

Vježba 17: Preleti

Napomena: Sve niže navedene vježbe moraju se obraditi prije leta u slučajevima kada se učenik pilot upućuje na samostalan prelet:

Vježba 17A: Planiranje preleta

meteorološka prognoza i aktualni podaci,

– NOTAM, zračni prostor,

– odabir i priprema navigacijske karte,

– priprema rute preleta,

– radiotelefonske komunikacijske frekvencije,

– prijeletni administrativni postupak,

– popunjavanje i predaja plana leta,

– masa i karakteristike jedrilice,

– alternativni aerodromi i tereni za slijetanje,

– sigurnosne visine.

Vježba 17B: Navigacija tijekom leta

održavanje i povratak na pravac leta,

– korištenje radiotelefonske komunikacijske postaje i frazeologija,

– planiranje tijekom leta,

– postupci prolaska kontoliranih zračnih prostora,

– postupci orijentiranja,

– postupci u slučaju gubitka orijentacije,

– korištenje ostale opreme,

– postupak prilaženja krugu za slijetanje i slijetanja na dolaznom aerodromu.

Vježba 17C: Tehnike preleta

postupci i načini motrenja,

– određivanje optimalne brzine preskoka,

– smanjenje rizika tijekom preleta.

B. OKVIRNI PROGRAM LETAČKOG OSPOSOBLJAVANJA ZA PROŠIRENJE POVLASTICE DODIJELJENE DOZVOLOM PILOTA JEDRILICE NA LETENJE MOTORNOM JEDRILICOM (TMG)

Vježba 1: Upoznavanje s motornom jedrilicom (TMG)

karakteristike motorne jedrilice (TMG),

– kabina, instrumenti i oprema,

– sustavi,

– uvježbavanje korištenja lista provjera.

Vježba 1E: Uvježbavanje postupaka u slučaju nevolje i hitnosti

postupci u slučaju požara na zemlji i u letu,

– postupci u slučaju požara motora i električnog sustava,

– postupci u slučajevima kvarova ili otkaza,

– uvježbavanje napuštanja motorne jedrilice (TMG) u slučaju nevolje i hitnosti.

Vježba 2: Priprema leta i postupci nakon leta

obavezna dokumentacija u motornoj jedrilici (TMG),

– potrebna oprema za namjeravani let,

– vanjski pregled,

– unutarnji pregled,

– podešavanje naslona, sjedišta i/ili pedala,

– provjere prije pokretanja motora i zagrijavanja,

– provjere rada motora,

– zaustavljanje rada motora,

– rukovanje na zemlji (povlačenje, parkiranje, osiguranje),

– popunjavanje i ovjera dokumentacije.

Vježba 3: Voženje

provjere prije voženja,

– pokretanje, održavanje brzine, zaustavljanje,

– rukovanje motorom,

– održavanje smjera voženja i zaokretanje,

– zakretanje na skučenom prostoru,

– postupak parkiranja i mjere opreza,

– utjecaj vjetra i upravljačke komande,

– utjecaj površine zemlje,

– slobodno pomicanje kormila pravca,

– signali parkera na aerodromu,

– provjera instrumenata,

– postupci komuniciranja s kontrolom letenja.

Vježba 3E: Uvježbavanje postupaka u slučaju nevolje i hitnosti pri voženju

kvar upravljačkog sustava i kočnica.

Vježba 4: Pravolinijsko letenje

postizanje i održavanje pravolinijskog leta korištenjem snage motora,

– letenje kritično velikim brzinama,

– prikaz svojstvene dubinske stabilnosti,

– upravljanje po dubini korištenjem trimera,

– održavanje razine, nagiba i smjera leta pri odabranoj brzini (korištenjem snage motora),

– održavanje razine, nagiba i smjera leta pri promjeni brzine i konfiguracije motorne jedrilice (TMG),

– korištenje instrumenata za precizno letenje.

Vježba 5: Penjanje

započinjanje i održavanje normalne i najveće brzine penjanja,

– dostizanje odabrane visine,

– penjanje na ruti (penjanje tijekom krstarenja),

– penjanje sa spuštenim zakrilcima,

– povratak na normalno penjanje,

– najveći kut penjanja,

– korištenje instrumenata za precizno letenje,

– uvježbavanje vještina i sposobnosti donošenja odluka.

Vježba 6: Snižavanje

započinjanje i održavanje snižavanja,

– dostizanje odabrane visine,

– kut snižavanja, snižavanje na ruti (snižavanje tijekom krstarenja),

– bočno klizanje,

– korištenje instrumenata za precizno letenje,

– uvježbavanje vještina i sposobnosti donošenja odluka.

Vježba 7: Zaokret

započinjanje i održavanje zaokreta,

– povratak u pravolinijski let,

– pogreške pri izvođenju zaokreta (brzina i nagib),

– zaokret pri penjanju,

– zaokret pri snižavanju,

– klizanje u zaokretu,

– zaokret prema odabranom smjeru, korištenje kompasa,

– korištenje instrumenata za precizno letenje,

Vježba 8A: Letenje malim brzinama

Cilj vježbe je razvijanje sposobnosti učenika pilota u prepoznavanju nenamjernog leta kritično malim brzinama (veliki napadni kut) i vještine upravljanja motornom jedrilicom (TMG) pri povratku na normalne brzine.

– provjera mogućnosti sigurnog izvođenja,

– uvod u osobitosti leta malim brzinama,

– kontrolirano usporavanje i letenje ne velikim napadnim kutovima,

– korištenje pune snage motora za prelazak u normalnu brzinu penjanja,

– uvježbavanje vještina i sposobnosti donošenja odluka.

Vježba 8B: Prevlačenje

uvježbavanje vještina i sposobnosti donošenja odluka,

– provjera mogućnosti sigurnog izvođenja,

– simptomi koji prethode prevučenom letu,

– prepoznavanje prevučenog leta,

– prevučeni let bez i uz korištenje snage motora,

– povratak u normalan let nakon propadanja krila,

– približavanje prevučenom letu u konfiguraciji leta za prilaz na slijetanje bez i uz korištenje snage motora, povratak tijekom početne faze u normalan let.

Vježba 9: Uzlijetanje i penjanje prema poziciji niz vjetar

provjere prije uzlijetanja,

– uzlijetanje pri čelnom,

– čuvanje nosnog kotača (ako je primjenjivo),

– uzlijetanje s bočnim vjetrom,

– postupci tijekom i nakon uzlijetanja,

– tehnika uzlijetanja s kratkih terena s mekanom podlogom (proračun mogućnosti)

– postupci smanjenja buke,

– uvježbavanje vještina i sposobnosti donošenja odluka.

Vježba 10: Krug za slijetanje, prilaz i slijetanje

postupci u krugu za slijetanje, pozicija niz vjetar, osnovni krak,

– prilaz i slijetanje uz korištenje snage motora,

– čuvanje nosnog kotača (ako je primjenjivo),

– utjecaj vjetra na brzinu prilaza i prizemljenja,

– korištenje zračnih kočnica i zakrilca,

– prilaženje i slijetanje pri bočnom vjetru,

– prilaz i slijetanje s ugašenim motorom,

– tehnika slijetanja na kratke terene s mekanom podlogom,

– prilaženje i slijetanje bez upotrebe zakrilca (ako je primjenjivo),

– tehnika slijetanja s repnim kotačem (motorne jedrilice (TMG) s repnim kotačem),

– prekid slijetanja i produžavanje,

– postupci smanjenja buke,

– uvježbavanje vještina i sposobnosti donošenja odluka.

Vježba 9/10E: Uvježbavanje postupaka u slučaju nevolje i hitnosti

prekid uzlijetanja,

– otkaz motora nakon uzlijetanja,

– prekid prilaženja na slijetanje,

– prekid slijetanja s produžavanjem,

– postupci pri požaru motora i elektroopreme.

U cilju sigurnosti potrebno je da piloti osposobljeni za letenje motornom jedrilicom (TMG) s nosnim kotačem obave nekoliko letova prilagodbe s nastavnikom prije prelaska na samostalno letenje motornom jedrilicom (TMG) s repnim kotačem i obrnuto.

Vježba 11: Napredni zaokreti

oštri zaokreti s nagibom od 45°, na istoj visini i u poniranju,

– izbjegavanje prevlačenja i kovita tijekom zaokreta,

– povratak iz neuobičajenih položaja, uključujući i spiralno poniranje,

– uvježbavanje vještina i sposobnosti donošenja odluka.

Vježba 12: Zaustavljanje i ponovno pokretanje motora u letu

postupci hlađenja motora,

– postupci gašenja motora u letu,

– postupci letenja kao jedrilica,

– ponovno pokretanje motora.

Vježba 13: Slijetanje u hitnosti s ugašenim motorom

postupci slijetanja u hitnosti,

– odabir terena za slijetanje, uključujući rezervni teren u slučaju promjene plana,

– područje doleta,

– snižavanje,

– karakteristične točke,

– provjere motora,

– korištenje radiotelefonske komunikacijske postaje,

– osnovni krak,

– završni prilaz,

– slijetanje,

– postupci nakon slijetanja.

Vježba 14: Slijetanje iz predostrožnosti

izvođenje postupaka prilaženja na slijetanje izvan aerodroma do visine odluke,

– povodi za slijetanje iz predostrožnosti,

– uvjeti letenja,

– odabir terena za slijetanje (aerodromi, aerodromi izvan upotrebe, polja)

– krug za slijetanje i prilaz

– postupci nakon slijetanja

Vježba 15A: Navigacija tijekom leta

Priprema leta

meteorološka prognoza i aktualni podaci,

– odabir i priprema navigacijske karte (odabir rute, struktura zračnog prostora, sigurnosna visina),

– izračun (magnetski smjer i vrijeme leta na ruti, potrošnja goriva, masa i položaj težišta, performanse),

– letne informacije (NOTAM, radiotelefonske komunikacijske frekvencije, alternativni aerodromi),

– dokumentacija motorne jedrilice (TMG),

– prijeletni administrativni postupak,

– popunjavanje i predaja plana leta.

Odlazak

organizacija rada u kabini,

– postupci prilikom odlaska (podešavanje visinomjera, komunikacija s kontrolom letenja, postavljanje smjera letenja, zapisivanje vremena uzlijetanja).

Na ruti

održavanje visine i smjera leta,

– popravak očekivanog vremena dolaska i smjera leta

– vođenje zabilješki,

– korištenje radiotelefonske komunikacijske postaje i frazeologija,

– minimalni meteorološki uvjeti za nastavak leta,

– donošenje odluka tijekom leta,

– postupci prolaska kontroliranih zračnih prostora,

– postupci pri promjeni rute,

– postupci orijentiranja,

– postupci u slučaju gubitka orijentacije.

Postupci na aerodromu dolaska

komuniciranje s kontrolom letenja,

– podešavanje visinomjera,

– postupak prilaženja krugu za slijetanje,

– postupci u krugu za slijetanje,

– parkiranje,

– osiguranje motorne jedrilice (TMG),

– dopunjavanje goriva,

– zatvaranje plana leta,

– administrativni postupci nakon leta.

Vježba 15B: Navigacija pri letenju na malim visinama i u uvjetima slabe vidljivosti

postupci prije snižavanja,

– opasnosti (konfiguracija terena i prepreke),

– čitanje navigacijskih karata,

– utjecaj vjetra i turbulencije,

– razvijanje osjećaja visine iznad terena (izbjegavanje opasnog približavanja terenu i/ili preprekama),

– izbjegavanje zaštićenih područja zbog buke,

– krug za slijetanje,

– krug za slijetanje i slijetanje pri lošim meteorološkim uvjetima.

Vježba 15C: Osnove radionavigacije

Korištenje GPS ili VOR/NDB uređaja

odabir kontrolnih točaka,

– indikacija prema/od, orijentacija,

– poruke o greškama.

Korištenje VHF/DF uređaja

raspoloživost, AIP, frekvencije,

– radiotelefonski komunikacijski postupci,

– određivanje QDM i navođenje,

Korištenje radara,

raspoloživost, AIP,

– radiotelefonski komunikacijski postupci,

– odgovornost pilota,

– sekundarni nadzorni radar (transponder, odabir koda, provjera i odgovor),

C. OKVIRNI PROGRAM PRAKTIČNOG (LETAČKOG) OSPOSOBLJAVANJA ZA STJECANJE OVLAŠTENJA ZA AKROBATSKO LETENJE JEDRILICOM

Vježbe programa letačkog osposobljavanja za stjecanje ovlaštenja za akrobatsko letenje jedrilicom treba ponavljati tako dugo dok kandidat ne postigne sigurnost u izvođenju akrobatskih manevara. Po završenom osposobljavanju pilot jedrilice treba biti sposoban obaviti samostalan let koji sadrži niz akrobatskih manevara. Izvođenje akrobacija s nastavnikom u jedrilicama s dva sjedišta i izvođenje samostalnih akrobacija mora se prilagoditi ograničenjima i dopuštenim manevrima za svaki tip jedrilice.

Vježbe treba sadržavati najmanje sljedeće stavke praktičnog (letačkog) osposobljavanja (ako je dopušteno):

Vježba 1: Provjera dosegnute tehnike pilotiranja

let minimalnom brzinom i prevlačenje,

– oštar zaokret,

– bočno klizanje,

– kovit,

– vađenje iz spiralnog poniranja,

– vađenje iz nepravilnog položaja.

Vježba 2: Osnovni akrobatski manevri:

petlja,

– šandela,

– ranversman,

– lijena osmica (lazy eight).

Vježba 3: Posebni akrobatski manevri:

imelman,

– returneman,

– zvono

– valjak,

– leđni let.

– leđni zaokret

– leđna petlja

D. OKVIRNI PROGRAM PRAKTIČNOG (LETAČKOG) OSPOSOBLJAVANJA ZA STJECANJE OVLAŠTENJA ZA LETENJE BEZ VANJSKE VIDLJIVOSTI

Vježbe programa letačkog osposobljavanja za stjecanje ovlaštenja za letenje bez vanjske vidljivosti treba ponavljati tako dugo dok kandidat ne postigne sigurnost u izvođenju letačkih operacija pod pokrivačem.

Vježbe trebaju sadržavati najmanje sljedeće stavke praktičnog (letačkog) osposobljavanja:

Vježba 1: Let za upoznavanje

pokazivanje načina letenja i pokazivanje instrumenata,

– letenje bez pokrivača,

– letenje s pokrivačem.

Vježba 2: Pravolinijski let i održavanje brzine

održavanje nagiba,

– održavanje smjera,

– održavanje i promjena brzine leta.

Vježba 3: Zaokreti i ustaljeno kruženje

blagi zaokreti,

– izlaženje iz zaokreta u pravolinijski let,

– promjena smjera kruženja u zaokretu.

Vježba 4: Izlaženje u zadanom smjeru

izlaženje iz zaokreta u zadani smjer po magnetnom kompasu standardnim skretanjem,

– izlaženje iz zakreta graničnih brzina skretanja.

Vježba 5: Izlaženje iz nenormalnih situacija

izlaženje iz prevučenog leta,

– izlaženje iz klizanja,

– izlaženje iz povećane brzine leta

– prepoznavanje i vađenje iz kovita i spirale.

DODATAK 3.

SADRŽAJI PRAKTIČNOG (LETAČKOG) DIJELA ISPITA I PROVJERA LETAČKE SPOSOBNOSTI

A. SADRŽAJ PRAKTIČNOG (LETAČKOG) DIJELA ISPITA ZA STJECANJE DOZVOLE PILOTA JEDRILICE

1. Dužnost kandidata je priprema ispitnog leta i provjera ukrcaja potrebne opreme i dokumentacije.

2. Kandidat treba ispitivaču jasno navesti sve dužnosti i provjere koje provodi. Provjere treba provoditi u skladu s letačkim priručnikom i/ili listom provjera jedrilice kojim se izvodi ispitni let.

3. Tijekom ispitnog leta kandidat treba pokazati:

a) sposobnost upravljanja jedrilicom u okviru propisanih ograničenja letenja,

b) smireno i točno izvođenje letačkih manevara,

c) zrakoplovne vještine i sposobnost donošenja odluka,

d) primjenu zrakoplovnih znanja,

e) sposobnost upravljanja jedrilicom tijekom cijelog leta na način da ne dovede u pitanje uspješan završetak svih postupaka i manevara.

4. Sadržaj ispitnog leta:

Sekcija 1: Priprema i uzlijetanje (korištenje liste provjera, pregled jedrilice prije uzlijetanja)

a) Prijeletni (dnevni) pregled jedrilice, dokumentacije, NOTAM i priprema,

b) Provjera mase, težišta i izračun performansi,

c) Poznavanje načina korištenja jedrilice,

d) Provjera prije uzlijetanja.

Sekcija 2: Način uzlijetanja (izvodi se jedno od tri moguća načina uzlijetanja):

Sekcija 2A: Uzlijetanje vučom sa zemlje (stacionarnim vitlom ili automobilom)

a) Signali prije i tijekom uzlijetanja, uključujući poruke rukovatelju vitla,

b) Odgovarajući profil leta,

c) Simulacija prekida vuče,

d) Svjesnost položaja.

Sekcija 2B: Uzlijetanje aviozapregom

a) Signali prije i tijekom uzlijetanja, uključujući komunikaciju s pilotom aviona,

b) Zatrčavanje, uzlijetanje i penjanje,

c) Prekid zatrčavanja (simulacija ili usmeno ispitivanje),

d) Praćenje aviona u pravolinijskom letu i u zaokretima,

e) Popravljanje nepravilnog položaja pri praćenju,

f) Otkačivanje,

g) Praćenje leta i letačka vještina tijekom faze uzlijetanja.

Sekcija 2C: Uzlijetanje pomoćnim motorom (samo u jedrilici s pomoćnim motorom)

a) Suradnja s kontrolom letenja (ako je primjenjivo),

b) Postupci uzlijetanja na aerodromu,

c) Zatrčavanje, uzlijetanje i penjanje,

d) Praćenje leta i vještina letenja tijekom faze uzlijetanja,

e) Simulacija otkaza motora nakon uzlijetanja,

f) Gašenje motora i spremanje.

Sekcija 3: Opće radnje

a) Održavanje položaja i brzine u pravolinijskom letu,

b) Koordinacija tijekom zaokreta s nagibom od 30°, postupci i načini motrenja i izbjegavanja sudara,

c) Vađenje iz zaokreta prema odabranom orijentiru i prema kompasu,

d) Letenje na velikim napadnim kutovima (malom brzinom),

e) Prevučeni let i povratak iz prevučenog leta,

f) Kovit i vađenje iz kovita,

g) Koordinirani zaokret s nagibom od 45°, postupci i načini motrenja i izbjegavanja sudara,

h) Poznavanje okruženja letjelišta.

Sekcija 4: Krug za slijetanje, prilaz i slijetanje

a) Postupak prilaženje krugu za slijetanje,

b) Postupci i načni motrenja i izbjegavanja sudara,

c) Provjere prije slijetanja,

d) Let po krugu za slijetanje, prilaženje, slijetanje,

e) Točnost slijetanja (simulacija izvanaerodromskog slijetanja na kratak teren),

f) Slijetanje s bočnim vjetrom ako to uvjeti omogućavaju.

B. SADRŽAJ PROVJERE LETAČKE SPOSOBNOSTI PILOTA JEDRILICE ZA OTKLANJANJE OGRANIČENJA POVLASTICE DODIJELJENE DOZVOLOM PILOTA JEDRILICE, LETENJE BEZ NAKNADE U NEKOMERCIJALNIM OPERACIJAMA

1. Dužnost kandidata je priprema ispitnog leta i provjera ukrcaja potrebne opreme i dokumentacije.

2. Kandidat treba ispitivaču jasno navesti sve dužnosti i provjere koje provodi. Provjere treba provoditi u skladu s letačkim priručnikom i/ili listom provjera jedrilice kojom se provodi provjera letačke sposobnosti.

3. Tijekom provjere letačke sposobnosti kandidat treba pokazati:

a) sposobnost upravljanja jedrilicom u okviru propisanih ograničenja letenja,

b) smireno i točno izvođenje letačkih manevara,

c) zrakoplovne vještine i sposobnost donošenja odluka,

d) primjenu zrakoplovnih znanja,

e) sposobnost upravljanja jedrilicom tijekom cijelog leta na način da ne dovede u pitanje uspješan završetak svih postupaka i manevara.

4. Sadržaj provjere letačke sposobnosti:

Sekcija 1: Priprema i uzlijetanje (korištenje liste provjera, pregled jedrilice prije uzlijetanja)

a) Prijeletni (dnevni) pregled jedrilice, dokumentacije, NOTAM i priprema,

b) Provjera mase, težišta i izračun performansi,

c) Priprema putnika,

d) Poznavanje načina korištenja jedrilice,

e) Provjera prije uzlijetanja.

Sekcija 2: Način uzlijetanja (izvodi se jedno od tri moguća načina uzlijetanja)

Sekcija 2A: Uzlijetanje vučom sa zemlje (stacionarnim vitlom ili automobilom)

a) Signali prije i tijekom uzlijetanja, uključujući poruke rukovatelju vitla,

b) Zatrčavanje, uzlijetanje i penjanje,

c) Odgovarajući profil leta,

d) Simulacija prekida vuče,

e) Svjesnost položaja.

Sekcija 2B: Uzlijetanje aviozapregom

a) Signali prije i tijekom uzlijetanja, uključujući komunikaciju s pilotom aviona,

b) Zatrčavanja, uzlijetanje i penjanje,

c) Prekid zatrčavanja (simulacija ili usmeno ispitivanje),

d) Praćenje aviona u pravolinijskom letu i u zaokretima,

e) Popravljanje nepravilnog položaja pri praćenju,

f) Otkačivanje,

g) Praćenje leta i letačka vještina tijekom faze uzlijetanja.

Sekcija 2C: Uzlijetanje pomoćnim motorom (samo u jedrilici s pomoćnim motorom)

a) Suradnja s kontrolom letenja (ako je primjenjivo),

b) Postupci uzlijetanja na aerodromu,

c) Zatrčavanje, uzlijetanje i penjanje,

d) Praćenje leta i vještina letenja tijekom faze uzlijetanja,

e) Simulacija otkaza motora nakon uzlijetanja,

f) Gašenje motora i spremanje,

g) Praćenje leta i letačka vještina tijekom faze uzlijetanja.

Sekcija 3: Opće radnje

a) Održavanje položaja i brzine u pravolinijskom letu,

b) Koordinacija tijekom zaokreta s nagibom od 45°, postupci i načini motrenja i izbjegavanja sudara;

c) Vađenje iz zaokreta prema odabranom orijentiru i prema kompasu,

d) Letenje na velikim napadnim kutovima (malom brzinom),

e) Prevučeni let i povratak iz prevučenog leta,

f) Kovit i vađenje iz kovita,

g) Poznavanje okruženja letjelišta

Sekcija 4: Krug za slijetanje, prilaz i slijetanje

a) Postupak prilaženje krugu za slijetanje,

b) Postupci i načini motrenja i izbjegavanja sudara,

c) Provjere prije slijetanja,

d) Let po krugu za slijetanje, prilaženje, slijetanje,

e) Točnost slijetanja (simulacija izvanaerodromskog slijetanja na kratak teren),

f) Slijetanje pri bočnom vjetru ako to uvjeti omogućavaju.

DODATAK 4.

OBRAZAC KNJIŽICE LETENJA ZA PILOTE JEDRILICA

Knjižica letenja omogućava pilotu vođenje evidencije o naletu na konvencionalan način tako da osigurava trajni zapis. Pilot koji leti različite kategorije zrakoplova treba za svaku kategoriju imati zasebnu knjižicu letenja.

1. Zapisi u knjižicu letenja trebaju biti upisani tintom ili neizbrisivom olovkom, čim je prije moguće nakon svakog leta.

2. Knjižica letenja u koju se upisuju letovi jedrilicom treba sadržavati najmanje sljedeće podatke:

a) Osobne podatke: prezime i ime, te adresu pilota imatelja knjižice letenja,

b) Za svaki let:

– datum leta,

– mjesto i vrijeme uzlijetanja, te mjesto i vrijeme slijetanja,

– tip (izvedba, model, varijacija tipa) i registracija zrakoplova,

– način starta,

– ukupno vrijeme leta (nalet),

– dužnost tijekom leta (zapovjednik, pilot, učenik pilot, nastavnik, ispitivač),

– svrha i zadatak leta,

– udaljenost preleta,

– napomene i ovjera.

3. Zbrajanje naleta

a) Nalet u svojstvu zapovjednika jedrilice može se zbrajati u sljedećim slučajevima:

– Kada pilot jedrilice tijekom leta obnaša dužnost zapovjednika,

– Kada učenik pilot jedrilice leti samostalno,

– Kada nastavnik letenja tijekom leta obnaša dužnost nastavnika ili ispitivača.

b) Nalet u svojstvu nastavnika letenja jedrilicom može se zbrajati u slučajevima kada pilot jedrilice tijekom leta obnaša dužnost nastavnika letenja ili ispitivača.

4. Prihvatljive su knjižice dimenzije standardnog formata od najmanjeg A6 do najviše A4 sa čvrsto uvezanim i numeriranim stranicama.


DODATAK 5.

OBRAZAC DOZVOLE PILOTA JEDRILICE