Pravilnik o dodacima prehrani

NN 46/2011 (22.4.2011.), Pravilnik o dodacima prehrani

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

1066

Na temelju članka 15. stavka 2. podstavka 8. Zakona o hrani (»Narodne novine« broj 46/07) ministar zdravstva i socijalne skrbi uz suglasnost ministra poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O DODACIMA PREHRANI[1]

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti koje moraju ispunjavati dodaci prehrani u vezi sastava, označavanja i stavljanje na tržište.

Ovaj Pravilnik ne odnosi se na lijekove koji su uređeni Zakonom o lijekovima (»Narodne novine«, broj 71/07 i 45/09)[2]

Članak 2.

U smislu ovoga Pravilnika dodacima prehrani smatraju se pripravci proizvedeni iz koncentriranih izvora hranjivih tvari ili drugih tvari s hranjivim ili fiziološkim učinkom koji imaju svrhu dodatno obogatiti uobičajenu prehranu u cilju održavanja zdravlja.

Hranjivim tvarima u smislu stavka 1. ovoga članka smatraju se vitamini i minerali.

Druge tvari u smislu stavka 1. ovoga članka smatraju se: aminokiseline, esencijalne masne kiseline, vlakna, biljne vrste, ekstrakti biljnih vrsta, mikroorganizmi, jestive gljive, alge, pčelinji proizvodi i druge tvari s hranjivim ili fiziološkim učinkom.

Članak 3.

Dodaci prehrani mogu se stavljati na tržište krajnjem potrošaču isključivo zapakirani i to pojedinačno ili u kombinaciji.

Oblici dodataka prehrani su:

1. dozirani oblici: kapsule, pastile, tablete i slično,

2. prah, granule, tekućine, te ostali oblici koji se uzimaju u odmjerenim količinama i/ili posebnim načinom primjene

SASTAV I OZNAČAVANJE

Članak 4.

U proizvodnji dodataka prehrani mogu se koristiti vitamini i minerali isključivo u skladu s kemijskim oblicima iz Priloga I. koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Druge tvari i sirovine koje su dopuštene kao sastojci pri proizvodnji dodataka prehrani navedene su u Prilogu II. i III. koji su otisnuti uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

U proizvodnji dodataka prehrani mogu se koristiti i drugi sastojci ako se koriste u skladu s posebnim propisima o hrani.

Ako su za pojedine tvari iz Priloga I. ovoga Pravilnika posebnim propisom[3] propisani kriteriji čistoće, isti se primjenjuju i za potrebe ovoga Pravilnika.

Za tvari za koje još nisu propisani kriteriji čistoće, upotrebljavaju se opće prihvatljivi kriteriji čistoće, koje preporučuju međunarodna tijela.

Članak 5.

Označavanje, reklamiranje i prezentiranje dodataka prehrani mora biti takvo da:

– proizvodu ne pripisuje svojstva prevencije, terapije i liječenja bolesti ljudi ili upućuje na takva svojstva,

– ne sadrži navode koji upućuju da uravnotežena i raznolika prehrana ne može općenito pružiti primjerene količine hranjivih tvari.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka prilikom označavanja dodataka prehrani može se samo navoditi namjena odobrena u skladu s rješenjem o dodjeli notifikacijskog broja prilikom stavljanja na tržište dodatka prehrani na području Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: notifikacijski broj), a prilikom reklamiranja i prezentiranja dodataka prehrani može se upotrebljavati odobrena namjena istog ili sličnog značenja u skladu s notifikacijskim brojem.

Članak 6.

Pri označavanju dodataka prehrani osim podataka propisanih Pravilnikom o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane (»Narodne novine« broj 41/08)[4] obvezno je navođenje sljedećih podataka:

1. uz naziv proizvoda istaknuti navod: »dodatak prehrani«,

2. upozorenja da se preporučene dnevne doze ne smiju prekoračiti,

3. izjavu da dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani,

4. izjavu da proizvod treba čuvati od dohvata male djece,

5. dodatna upozorenja ako ih ima,

6. kod dodataka prehrani s biljnim tvarima obvezno je navesti hrvatski i latinski naziv biljne vrste sukladno Prilogu III. ovoga Pravilnika i hrvatski naziv biljnog organa,

7. količinu hranjivih tvari ili drugih tvari s fiziološkim učinkom prisutnu u količini preporučenoj za dnevnu uporabu.

Količina vitamina i minerala iz stavka 1. točke 7. ovoga članka prisutna u proizvodu izražava se brojčanom vrijednošću u mjernim jedinicama iz Priloga I. ovoga Pravilnika uz koje se izražava postotak preporučenog dnevnog unosa (%RDA). Preporučeni dnevni unos vitamina i minerala naveden je u Prilogu IV. koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio i usklađen je s Pravilnikom o navođenju hranjivih vrijednosti hrane (»Narodne novine«, broj 29/09).[5]

Količina drugih tvari iz stavka 1. točke 7. ovoga članka izražava se u odgovarajućim mjernim jedinicama (g. mg. ml, cfu, % i sl.).

Notifikacijski broj može se navesti na tekstu koji označava proizvod, ali ne u svrhu oglašavanja, reklamiranja i prezentiranja dodatka prehrani.

Članak 7.

Količina hranjivih tvari ili drugih tvari s fiziološkim učinkom, prisutnih u dodatku prehrani izražava se na temelju vrijednosti analizom dobivenih od proizvođača.

Postotak preporučenog dnevnog unosa za vitamine i minerale može se prikazati i u grafičkom obliku.

STAVLJANJE NA TRŽIŠTE

Članak 8.

Zahtjev za dodjelu notifikacijskog broja podnosi se Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: ministarstvo).

Podnositelj zahtjeva obvezan je uz zahtjev dostaviti sljedeće:

1. podatke o nositelju notifikacijskog broja (u daljnjem tekstu: nositelj notifikacije), uz potvrdu koja dokazuje vezu između podnositelja zahtjeva i nositelja notifikacije, ako se ne radi o istoj pravnoj ili fizičkoj osobi,

2. podatke koji označavaju proizvod na hrvatskom jeziku u skladu s važećim propisima o hrani,

3. originalnu ambalažu ili idejno rješenje ambalaže,

4. proizvođačku specifikaciju s podacima o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu proizvoda,

5. ako se dodatak prehrani uvozi u Republiku Hrvatsku, potrebno je dostaviti dokaz nadležnog tijela i/ili ovjerenu i potpisanu potvrdu proizvođača da se isti proizvod nalazi na tržištu u zemlji proizvođača i/ili Europskoj uniji kao dodatak prehrani,

6. ako se dodatak prehrani proizvodi u Republici Hrvatskoj potrebno je priložiti Izvod iz Upisnika registriranih objekata,

7. ostalu dokumentaciju i/ili analitička izvješća koja Povjerenstvo iz članka 10. ovoga Pravilnika zatraži,

8. presliku uplatnice za pokrivanje troškova postupka odobravanja,

9. za proizvode koji sadrže vitamine i minerale dokaz o kemijskim oblicima istih,

10. za proizvode koji sadrže biljne vrste, ekstrakte biljnih vrsta i druge tvari, a koje nisu navedene u Prilozima I. – III. ovoga Pravilnika potrebno je za svaku biljnu vrstu, ekstrakt ili drugu tvar priložiti: porijeklo, način dobivanja, kemijski sastav (glavne komponente), znanstvene dokaze o djelotvornosti vezane uz količinu aktivnih tvari i namjenu proizvoda, navode o interakcijama, navode i/ili dokaze o netoksičnosti i sigurnosti primjene kod ljudi,

11. dokaz da su elektronskim putem poslani podaci u registar,

12. dokaz da nositelj notifikacije registriran u Republici Hrvatskoj.

Zahtjev se podnosi u pisanom obliku sukladno uputama koje se nalaze na intrernetskoj stranici ministarstva (www.mzss.hr).

Članak 9.

Iznimno od članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika podnositelj zahtjeva ne mora podnijeti zahtjev za dodjelom notifikacijskog broja za dodatke prehrani koji prilikom označavanja, reklamiranja i prezentiranja ne ističu i/ili navode namjenu a sadrže:

1. vitamine i/ili minerale, čiji su kemijski oblici sukladni Prilogu I. ovoga Pravilnika i čiji preporučeni dnevni unos ne prelazi najveći dopušteni dnevni unos sukladno Prilogu IV. ovoga Pravilnika

2. biljne vrste koje dolaze pojedinačno ili kao mješavine u skladu s listom dozvoljenih biljnih vrsta iz Priloga III. ovoga Pravilnika označenih jednom zvjezdicom(*).

Članak 10.

Ministar nadležan za zdravstvo (u daljnjem tekstu: ministar) imenuje Povjerenstvo za dodatke prehrani (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Povjerenstvo donosi Poslovnik o radu.

Na temelju mišljenja Povjerenstva ministar rješenjem odlučuje o dodjeli notifikacijskog broja iz članka 8. ovoga Pravilnika.

Protiv rješenja iz stavka 3. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Troškove postupku dodjeljivanja notifikacijskog broja iz stavka 3. ovoga članka snosi podnositelj zahtjeva ili nositelj notifikacije, a iznos troškova postupka odlukom određuje ministar.

Članak 11.

Rješenje o dodjeli notifikacijskog broja iz članka 10. stavak 3. ovoga Pravilnika mora sadržavati podatke o podnositelju zahtjeva, nositelju notifikacije, dodijeljeni notifikacijski broj, naziv proizvoda, namjenu i upozorenja, ako ih odredi Povjerenstvo.

Rješenjem o dodjeli notifikacijskog broja utvrđuje se da su vrsta i količina hranjivih tvari ili drugih tvari s fiziološkim učinkom preporučene za dnevnu uporabu dopuštene, te da je namjena, ako je posebno istaknuta u skladu sa količinom i sastavom.

U rješenju se mogu odrediti posebni uvjeti za stavljanje na tržište i uporabu dodatka prehrani.

Članak 12.

Povjerenstvo može na temelju općeprihvaćenih znanstvenih i stručnih podataka razmatrati pripravke s biljnim vrstama koje se ne nalaze u Priloga III. ovoga Pravilnika, druge tvari i dodatke prehrani s količinom vitamina i minerala većom od najvećeg dopuštenog dnevnog unosa, a koje su korisni neškodljivi i sigurni za primjenu, tj. ako nisu jakog djelovanja, s popratnim nuspojavama i nepoželjnim učincima.

Na temelju mišljenja Povjerenstva, za pripravke iz stavka 1. ovoga članka, ministar odlučuje rješenjem sukladno članku 10. ovoga Pravilnika.

IZMJENA RJEŠENJA O DODJELI NOTIFIKACIJSKOG BROJA

Članak 13.

Rješenje o dodjeli notifikacijskog broja može se izmijeniti na temelju opravdanog zahtjeva stranke, vezano uz naziv proizvoda, nositelja notifikacije, naziv proizvođača, način primjene i slično.

IZMJENA VRSTE I KOLIČINE HRANJIVIH TVARI ILI DRUGIH TVARI S FIZIOLOŠKIM UČINKOM

Članak 14.

Kada se u proizvodu kojem je dodijeljen notifikacijski broj mijenja vrsta i količina hranjivih tvari ili drugih tvari s fiziološkim učinkom, nositelj notifikacije obvezan je podnijeti novi zahtjev za odobravanjem notifikacijskog broja u skladu s člankom 8. ovoga Pravilnika.

Na temelju zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka donosi se rješenje sukladno članku 10. ovoga Pravilnika kojim se ukida ranije dodijeljen notifikacijski broj za proizvod iz stavka 1. ovoga članka i dodijeljuje novi notifikacijski broj za proizvod s izmijenjenom vrstom i količina hranjivih tvari ili drugih tvari s fiziološkim učinkom.

Kada se u proizvodu kojemu je dodijeljen notifikacijski broj mijenjaju sastojci koji se ne smatraju hranjivim tvarima ili drugim tvarima s fiziološkim učinkom nositelj odobrenja nije obvezan podnijeti zahtjev za izmjenu rješenja o dodjeli norifikacijskog broja.

Članak 15.

Dodaci prehrani iz članka 2. ovoga Pravilnika koji su sukladni ovom Pravilniku i posebnim propisima o hrani[6] mogu se stavljati na tržište Republike Hrvatske.

Zabranjeno je stavljanje na tržište Republike Hrvatske dodataka prehrani koji ne ispunjavaju uvjete iz stavka 1. ovog članka.

Članak 16.

Ako se za pojedine dodatke prehrani iz članka 2. ovoga Pravilnika, na temelju novih ili ponovne procjene postojećih podataka posumnja ili utvrdi da ugrožavaju zdravlje ljudi, iako su u skladu s odgovarajućim posebnim propisom, ministar može rješenjem odlučiti o privremenoj obustaviti ili ograničiti stavljanje na tržište tih proizvoda na području Republike Hrvatske.

Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Rješenje iz stavka 1. ovoga članka objavit će se u »Narodnim novinama«.

Ministar izvješćuje čelnika nadležnog tijela o poduzetim mjerama iz stavka 1. ovoga članka i razlozima donošenja takvih mjera.

REGISTAR DODATAKA PREHRANI

Članak 17.

Ministarstvo vodi Registar dodataka prehrani stavljenih na tržište Republike Hrvatske u elektroničkom obliku.

Registar dodataka prehrani nalazi se na internetskoj stranici ministarstva (www.mzss.hr).

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Rješenja o odobrenju za stavljanje na tržište dodataka prehrani dana na temelju propisa koji su važili do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika važe do isteka roka na koja su dana.

Rješenja o dodjeli notifikacijskog broja dana na temelju propisa koji su važili do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika za dodatke prehrani čiji je sastav i označavanja sukladan odredbama ovog Pravilnika ostaju na snazi.

Subjekt u poslovanju s hranom koji stavlja na tržište Republike Hrvatske dodatak prehrani čiji sastav i označavanje nije sukladno odredbama ovoga Pravilnika, a za koji ima rješenje o dodjeli notifikacijskog broja dano na temelju propisa koji su važili do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnik, obvezan je uskladiti svoje poslovanje s odredbama ovoga Pravilnika najkasnije do 31. listopada 2012.

Članak 19.

Postupci dodjele notifikacijskog broja započeti do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršit će se prema odredbama Pravilnika o dodacima prehrani (»Narodne novine«, broj 148/08).

Članak 20.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o dodacima prehrani (»Narodne novine«, broj 148/08).

Članak 21.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 17. stavka 2. koji stupa na snagu 1. siječnja 2013. godine.

Klasa: 011-02/11-02/17

Urbroj: 534-07-11-1

Zagreb, 24. ožujka 2011.

Potpredsjednik Vlade
i ministar zdravstva i socijalne skrbi
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.

PRILOG I.

KEMIJSKI OBLICI VITAMINA I MINERALA ČIJA UPORABA JE DOPUŠTENA U PROIZVODNJI DODATAKA PREHRANI

Vitamin

Kemijski oblik

Vitamin A

(μg RE)

Retinol

Retinil-acetat

Retinil-palmitat

Beta-karoten

Vitamin D

(μg)

Vitamin D2 (= ergokalciferol)

Vitamin D3 (= kolekalciferol)

Vitamin B1

(mg)

Tiamin-hidroklorid

Tiamin-mononitrat

Tiamin monofosfat klorid

Tiamin pirofosfat klorid

Vitamin B2

(mg)

Riboflavin

Natrijev riboflavin-5’-fosfat

Niacin

(mg NE)

Nikotinamid

Nikotinska kiselina

Inositol heksanikotinat (inositol heksaniacinat)

Vitamin B6

(mg)

Piridoksin-hidroklorid

Piridoksin 5’-fosfat

Piridoxal 5’-fosfat

Pantotenska kiselina

(mg)

Kalcijev D-pantotenat

Natrijev D-pantotenat

Dekspantenol

Pantetine

Folna kiselina

(μg)

Pteroilmonoglutaminska kiselina

Kalcijev-L-metilfolat

Vitamin B12 (μg)

Cijanokobalmin

Hidroksikobalamin

5’- deoxiadenosilkobalamin

metilkobalamin

Biotin (μg)

D-biotin

Vitamin C

(mg)

L-askorbinska kiselina

Natrijev-L-askorbat

Kalcijev-L-askorbat*

Kalijev –L-askorbat

L-askorbil 6 palmitat

Magnezijev-L-askorbat

Cinkov-L-askorbat

Vitamin K

(μg)

Filokinon (Fitomenadion)

Menakinon†

Vitamin E

(mg a-TE)

D-alfa-tokoferol

DL-alfa-tokoferol

D-alfa-tokoferil acetat

DL-alfa-tokoferil acetat

D-alfa-tokoferil kiseli sukcinat

Mješavina tokoferola

Tokotrienol tokoferol§

[7]

Mineralne tvari

Kemijski oblici

Kalcij (Ca)

(mg)

Kalcijev acetat

Kalcijev L-askorbat

Kalcijev bisglicinat

Kalcijev karbonat

Kalcijev klorid*

Kalcijev citrat malat

Kalcijeve soli limunske kiseline

Kalcijev glukonat

Kalcijev glicerofosfat

Kalcijev laktat

Kalcijev piruvat

Kalcijeve soli ortofosforne kiseline

Kalcijev sukcinat

Kalcijev L- lisinat

Kalcijev maltat

Kalcijev oksid

Kalcijev L- pidolat

Lalcijev L-treonat

Kalcijev hidroksid

Kalcijev sulfat

Magnezij (Mg)

(mg)

Magnezijev karbonat

Magnezijev L- askorbat

Magnezijev bisglicinat

Magnezijev L- lizinat

Magnezijav malat

Magnezijev L-pidolat

Mgnezijev kalij citrat

Magnezijev piruvat

Magnezijev sukcinat

Magnezijev tartarat

Magnezijev acetil tartarat

Magnezijev klorid*

Magnezijeve soli limunske kiseline

Magnezijev glukonat

Magnezijev oksid

Magnezijev hidroksid

Magnezijeve soli ortofosforne kiseline

Magnezijev sulfat

Magnezijev laktat

Magnezijev glicerofosfat

Magnezijev acetat

Kalij (K)

(mg)

Kalijev klorid*

Kalijev citrat

Kalijev bikarbonat

Kalijev karbonat

Kalijev glukonat

Kalijev laktat

Kalijev glicerofosfat

Kalijev hidroksid

Kalijeve soli ortofosfosgorne kiseline

Kalijev L-pidolat

Kalijev malat

Željezo (Fe)

(mg)

Željezov citrat

Željezov amonijev citrat

Željezov glukonat

Željezov laktat

Željezov sulfat

Željezov fumarat

Željezov difosfat (Željezov pirofosfat)

Elementarno željezo (reducirano karbonilom, vodikom i elektrolitički)

Željezov saharat

Natrijev željezov difosfat ili željezo natrij difosfat

Željezov karbonat

Željezov bisglicinat

Željezov L-pidolat

Željezov fosfat

Željezo (II) tartarat

Bakar (Cu)

(μg)

Bakar-lizin kompleks

Bakrov karbonat

Bakrov citrat

Bakrov glukonat

Bakrov sulfat

Bakrov L-aspartat

Bakrov bisglicinat

Bakar (II) oksid

Cink (Zn)

(mg)

Cinkov acetat

Cinkov klorid*

Cinkov citrat

Cinkov laktat

Cinkov sulfat

Cinkov oksid

Cinkov glukonat

Cinkov karbonat

Cinkov L-lizinat

Cinkov malat

Cinkov mono – L- metionon sulfat

Cinkov L- pidolat

Cinkov pikolinat

Cinkov L-askorbat

Cinkov L-aspartat

Cinkov bisglicinat

Mangan (Mn)

(mg)

Manganov karbonat

Manganov askorbat

Manganov L-aspartat

Manganov bisglicinat

Manganov pidolat

Manganov klorid*

Manganov citrat

Manganov glukonat

Manganov sulfat

Manganov glicerofosfat

Natrij (Na)

(mg)

Natrijev bikarbonat

Natrijev karbonat

Natrijev klorid*

Natrijev citrat

Natrijev glukonat

Natrijev laktat

Natrijev hidroksid

Natrijeve soli ortofosforne kiseline

Selen (Se)

(μg)

Natrijev selenat

Natrijev hidrogen selenit

Natrijev selenit

L-selenometionin

Selenom obogaćeni kvasci**

Selenove kiseline

Krom (Cr)

(μg)

Krom (III) klorid*

Krom (III) sulfat

Krom (III) laktat trihidrat

Krom (III) nitrat

Krom (III) pikolinat

Molibden (Mo)

(μg)

Amonijev molibdat (molibden VI))

Natrijev molibdat (molibden V)I)

Kalijev molibdat (molibden IV))

Fluor (F)

(mg)

Kalijev fluorid

Natrijev fluorid

Kalcijev fluorid

Jod (J)

(μg)

Natrijev jodid

Kalijev jodid

Kalijev jodat

Natrijev jodat

Bor

(mg)

Borna kiselina

Natrijev borat

Silicij

(mg)

Silicijeva kiselina††

Silicijev dioksid

Kolin-stabilna otrosilicijeva kiselina

Fosfor

(mg)

Natrijev monoflorfosfat

Klor

(mg)

* kemijski oblici klorida koji su dopušteni za uporabu u dodacima prehrani

[8]

PRILOG II.

DRUGE TVARI DOPUŠTENE ZA UPORABU ZA DODATKE PREHRANI

Kategorija 1. Aminokiseline

L-alanin

L-arginin

L-asparaginska kiselina

L-citrulin

L-cistein

cistin

L-histidin

L-glutaminska kiselina

L-glutamin

glicin

L-izoleucin

L-leucin

L-lizin

L-lizin acetat

L-metionin

L-ornitin

L-fenilalanin

L-prolin

L-treonin

L-triptofan

L-tirozin

L-valin

Za aminokiseline, koliko god je primjenjivo, mogu se također koristiti natrijeve, kalijeve, kalcijeve i magnezijeve soli kao i njihovi hidrokloridi

Kategorija 2. Karnitin i taurin

L-karnitin

L-karnitin hidroklorid

taurin

L-karnitin-L-tartrat

PRILOG III.

LISTA DOZVOLJENIH BILJNIH VRSTA

Latinsko ime

Hrvatsko ime

A

Abies spp.

Vrste jela

Acacia senegal

Senegalška akacija

Acacia spp.

Vrste akacije (arapska guma)

Acantophanax spinosum

Matruna dugolisna

Achillea millefolium

Stolisnik

Achyranthes aspera

Achyrantes bidentata

Dvozub

Acorus calamus

Iđirot

Aesculus hippocastanum **

Divlji kesten

Agrimonia eupatoria

Turica obična

Agrimonia spp.

Vrste turice

Agropyron repens (Elymus repens)

Pirika

Akik pishti

-

Alchemilla vulgaris

Livadna vrkuta

Allium cepa

Crveni luk

Allium sativum

Češnjak, bijeli luk

Allium ursinum

Medvjeđi luk, divlji luk

Alnus glutinosa

Crna joha, jošić

Aloe barbadensis

Barbadenški aloj

Aloe spp.

Vrste aloja

Alpinia officinarum (Alpinia galanga)

Galgant, galanga

Althaea officinalis

Bijeli sljez

Althaea spp.

Vrste sljeza

Amomum cardamomum

Srdiš, grbat

Ananas comosus

Ananas

Andrographis paniculata

-

Andropogon nardus

Tropska vlaska

Anethum graveolens

Kopar

Angelica archangelica

Ljekovita anđelika

Angelica spp.

Vrste anđelike

Antennaria dioica

Zečja capica, bubica

Anthemis nobilis (Chamaemelum nobile)

Rimska kamilica

Anthriscus cerefolium

Krasuljica

Anthyllis vulneraria

Ranjenik

Apium graveolens

Celer

Arallia spp.

Vrste aralije, pižulika

Arctium lappa

Veliki čičak

Arctium spp.

Vrste čička

Arctostaphylos uva-ursi * *

Medvjetka

Armoracia rusticana (Cochlearia armoracia)

Vrtni hren

Arnica montana **

Brđanka

Aronia melanocarpa

Aronija

Artemisia absinthium **

Gorski pelin

Artemisia dracunculus

Estragon

Aspalanthus linearis

Afrički crveni grm

Asparagus officinalis

Vrtna šparoga

Asparagus racemosus

Grozdasta šparoga

Asperula odorata (Galium odoratum)

Lazarkinja

Asteracantha longifolia

-

Astragalus glycyphyllos

Slatkolisni kozlinac

Astragalus membranaceus

Opnasti kozlinac

Astragalus spp.

Vrste kozlinca (tragakant)

Avena sativa

Zob

Azadirachta indica (Melia azadirachta)

Indijska melija

B

Balsamodendron mukul

Mukul

Barosma betulina

Barozma

Bellis perenis

Tratinčica

Berberis vulgaris**

Žutika trpka

Betonica officinalis (Stachys officinalis)

Ljekoviti čistac

Betula alba

Bijela breza

Betula spp.

Vrste breze

Blefaris edulis

-

Borago officinalis**

Boreč, boražina

Boswellia serrata

Tamjan

Brassica napus

Korabica, repa

Brassica nigra

Crna vrzina,crna gorušica

Brassica oleracea var. cymosa

Brokula

Brassica rapa

Bijela repa, poljska vrzina

C

Caesalpinia bonducella

-

Calendula officinalis

Neven

Calluna vulgaris

Vrijes

Camellia sinensis * (Thea sinensis)

Pravi čaj (zeleni čaj, crni čaj, žuti čaj)

Campanulla grandiflora

Velecvjetni zvončić

Capsella bursa pastoris

Rusomača

Capsicum annuum var.minimum

-

(Capsicum frutescens) **

Paprika ljuta

Carduus marianum (Silybum marianum)

Marijin oslobod, sikavica

Carica papaya

Papaja

Carlina acaulis

Vilino sito

Carthamus tinctorius

Bojadis.bodalj, šafranika

Carum carvi *

Kim

Cassia acutifolia** (Cassia senna)

Aleksandrijska sena

Cassia angustifolia**

Indijska sena, tinevelška sena

Cassia nomame

-

Castanea sativa

Pitomi kesten

Centaurea cyanus

Različak

Centaurium erythraea

Štitasta kičica

Centaurium littorale

Obalna kičica

Centaurium spp.

Vrste kičice

Centella asiatica (Hydrocotyle asiatica)

Gotu Kola, centela

Ceratonia siliqua *

Rogač

Cetraria islandica (Lichen islandicus)

Islandski lišaj

Chamaemelum nobile (Anthemis nobilis)

Rimska kamilica

Chamomilla recutita (Matricaria recutita)

Prava kamilica

Chenopodium album

Bijela loboda

Chimaphila umbellata

Zelenčić

Chlorella spp.

Vrste zelene alge

Chondrus crispus

Irska mahovina

Chrisantemum parthenium (Tanacetum parthenium)

Povratić, majčinski vratić

Cichorium intybus *

Plava vodopija, cikorija

Cimicifuga racemosa**

Smrdljivka

Cinnamomum aromaticum (Cinnamomum cassia)

Kineski cimetovac

Cinnamomum zeylanicum

(Cinnamomum verum)

Cejlonski cimetovac

Cirsium arvense

Poljski osjak

Cirsium spp.

Vrste osjaka

Citrus aurant.subsp.amara**

Gorka naranča

Citrus aurant. subsp. dulcis*

Slatka naranča

Citrus spp.

Vrste agruma

Cnicus benedictus

Blaženi čkalj

Cochlearia armoracia (Armoracia rusticana)

Vrtni hren

Coffea arabica

Arapska kava

Coffea canephora

Kava

Coix lacryma-jobi

Jobove suze, suzice

Cola acuminata, C. nitida

Vrste kole

Commiphora molmol

Mirovac, mira

Commiphora mukul

Gugul

Commiphora spp.

Vrste balzamovog drveta

Cordiceps sinensis

Gljiva kordiceps

Coriandrum sativum *

Korijandar

Cornus mas

Drijenak

Corylus avellana

Obična lijeska

Crataegus monogyna* *

Bijeli glog

Crataegus oxyacanthoides ** (Crataegus laevigata)

Crveni glog

Crocus sativus

Vrtni šafran

Cucurbita maxima

Velika bundeva

Cucurbita pepo

Obična bundeva

Cuminum cyminum

Kumin

Curcuma longa

-

(C. domestica)

Kurkuma, indijski šafran

Curcuma xanthorrhiza

Javanska kurkuma

Curcuma zedoaria

Sekvar, bijeli isiot

Cyamopsis tetragonolobus

Guar, galaktomananski gvar

Cydonia oblonga

Dunja

Cymbopogon spp.

Vrste citronele

Cynara scolymus (Cynara cardunculus)

Artičoka

Cyperus scariosus

-

D

Daucus carota

Mrkva

Dioscorea bulbifera **

Azijski jam

Dioscorea spp. **

Vrste jama

Diospyros kaki

Japanska jabuka

Dipsacus japonicus

Češljugovina

Dolichos biflorus

-

Drosera rotundifolia

Okruglolisna rosika

Didymocarpus pedicellata

-

E

Echinacea pallida

Ružičasta rudbekija, svijetlocvjetna

rudbekija

Echinacea purpurea

Crvena rudbekija, purpurna rudbekija

Echinacea angustifolia

Uskolisna rudbekija

Elettaria cardamomum

Kardamom

Eleutherococcus senticosus

Sibirski ginseng

Elymus repens (Agropyron repens)

Pirika

Emblica officinalis (Phyllanthus emblica, P. amarus)

Indijska kosmulja

Epilobium angustifolium

Uskolisna vrbovica

Epilobium parviflorum

Vrbovica

Epimedium sagittatum

Epimedium

Equisetum arvense

Poljska preslica

Equisetum hyemale

Zimska preslica

Erica carnea

Crnjuša

Erica spp.

Vrste crnjuše

Eriodictyon californicum

-

(E. glutinosum)

Eriodiktion

Eschscholzia californica

Kalifornijski zlatni mak

Eucalyptus globulus **

Kuglasti eukalipt

Eucalyptus spp.**

Vrste eukalipta

 Eugenia caryophyllata * (Syzygium aromaticum)

 Klinčić

Eupatorium perfoliatum**

Konopljuša

Euphrasia officinalis

Ljekovita očanica

Euphrasia spp.

Vidac, vrste

Euterpe oleracea

Euterp, akai

F

Fagopyrum esculentum

Heljda

Fagus sylvatica

Bukva

Ficus carica

Smokva

Filipendula ulmaria (Spiraea ulmaria)

Končara, suručica

Foeniculum vulgare

Obični komorač

Forsythia suspensa

Forsitija

Fragaria vesca

Šumska jagoda

Frangula alnus** (Rhamnus frangula)

Krkavina

Fraxinus excelsior

Bijeli jasen

Fraxinus ornus

Crni jasen

Fucus vesiculosus

Mjehurasti bračić

Fucus spp.

Vrste bračića/smeđe alge

G

Galeopsis segetum

Usjevna kacigarka

Galeopsis spp.

Vrste kacigarke

Galium aparine

Čekinjasta broćika

Galium odoratum (Asperula odorata)

Lazarkinja

Galium verum

Prava broćika

Ganoderma lucidum

Reishi gljiva,hrastova sjajnica

Garcinia cambogia **

Garcinija

Garcinia mangosteva

Mangostin

Gentiana lutea

Žuti srčanik, sirištara

Gentiana purpurea

Crveni srčanik

Gentiana spp.

Vrste srčanika

Geranium spp.

Vrste iglice

Geum urbanum

Pravi blaženak

Ginkgo biloba**

Ginko

Glechoma hederaceum

Dobričica

Glycine max (G. hispida)

Soja

Glycyrrhiza glabra

Slatki sladić

Glyzyrrhiza spp.

Vrste sladića

Grifolia frondosa

Maitake gljiva

Grindelia robusta

Grindelija

Guaiacum officinale

-

(G. sanctum)

Gvajak, sveto drvo

Gymnema sylvestre

Srebrna svilenica

H

Hamamelis virginiana

Hamamelis

Harpagophytum procumbens**

Vražja kandža

Haronga madagascariensis

Haronga, pljuskavica

Hedera helix

Obični bršljan

Helianthus annuus

Suncokret

Helianthus spp.

Vrste suncokreta

Helichrysum arenarium

Pješčarsko smilje

Helichrysum italicum

Smilje

Herniaria glabra

Gola kilavica

Herniaria hirsuta

Dlakava kilavica

Hibiscus spp. *

Vrste hibiskusa

Hippophea rhamnoides

Pasji trn

Hordeum vulgare

Obični ječam

Humulus lupulus

Hmelj

Hydrastis canadensis

Kanadski hidrast, kanadska žutika

Hydrocotyle asiatica (Centella asiatica)

Gotu Kola, centela

Hyssopus officinalis

Miloduh

I

Ilex paraguariensis *

Mate, paragvajski čaj

Illicium verum

Zvjezdasti anis

Inula helenium *

Oman

Ipomea spp.

Vrste batata

Iris pallida

Blijeda perunika

Iris spp.

Vrste perunike

Isatis tinctoria

Vrbovnik

J

Jasminum grandifolium

Velelisni jasmin

Juglans regia**

Obični orah

Juniperus communis**

Borovica

K

Knautia arvensis

Poljska prženica

Krameria triandra

Ratanija

L

Laminaria spp.

Vrste alge haluga

Lamium album

Bijela mrtva kopriva

Larix decidua

Ariš

Laurus nobilis

Lovor

Lavandula angustifolia (Lavandula officinalis)

Lavanda

Lavandula latifolia

Širokolisna lavanda

Lentinula edodes

Shitake gljiva

Lepidium meyenii

Maka

Lepidium peruvianum

Peruvijanska maka

Lepidium sativum

Sjetvena grbica

Lespedeza capitata

Lespedeza

Leuzea carthamoides (Rhaponticum carthamoides)

Pasji dren

Levisticum officinale

Ljupčac

Lichen islandicus (Cetraria islandica)

Islandski lišaj

Lilium tigrinum

Tigrasti ljiljan

Linaria vulgaris

Lanilist

Linum usitatissimum

Obični lan

Lippia citriodora *

Citronovac, citronka

Liriosma ovata (Ptychopetalum olacoides)

Muira puama

Lithospermum officinale

Ljekovita biserka

Lycium spp. **

Vrste kustovnice

Lythrum salicaria

Purpurna vrbica

M

Magnifera indica

Mango

Magnolia spp.

Vrste magnolije

Majorana hortensis (Origanum vulgare)

Mravinac, mažuran

Malphigia glabra

Antilska trešnja, acerola

Malpigia punicifolia

Barbadoška trešnja

Malus domestica*

Jabuka

Malva sylvestris *

Sljez crni

Marsdenia condurango

Marsdenija

Marrubium vulgare

Marulja

Marrubium spp.

Vrste marulje

Matricaria recutita* (Chamomilla recutita)

Prava kamilica

Medicago sativa

Lucerna

Melia azadirachta** (Azadirachta indica)

Indijska melija

Melaleuca spp.

Vrste čajevca

Melilotus officinalis

Žuti kokotac

Melissa officinalis*

Matičnjak

Mentha arvensis** (Mentha canadensis)

Japanska metvica, poljska metvica

Mentha x piperita*

Paprena metvica

Mentha spicata

Klasasta metvica

Mentha spp.*

Vrste metvica

Menyanthes trifoliata

Gorki trolist

Mesua ferrea

Mesua

Momordica charantia

Gorka dinja

Monarda didyma

Metvulja

Morinda citrifolia

Noni

Morus alba, M. nigra

Bijeli i crni dud

Mucuna pruriensis

Floridski grah

Myristica fragrans

Muškatni oraščić

Myrtus communis

Mrča

N

Nasturtium officinale

Potočarka

Nepeta cataria

Mačja metvica

Nigella sativa

Crni kim

O

Ocimum basilicum

Bosiljak

Ocimum sanctum

Sveti bosiljak

Oenothera biennis

Pupoljka, noćurak

Oenothera spp.

Vrste pupoljke

Olea europaea

Maslina

Ononis spinosa

Zečji trn, gladiš

Onosma bracteatum

-

Ophelia chirata (Swertia chirata)

Tarant, svercija

Opuntia ficus indica

Indijska smokva

Orchis spp.

Vrste kaćuna

Origanum majorana

Mažuran

Origanum vulgare (Majorana hortensis)

Mravinac, mažuran

Origanum spp.

Vrste mravinca

Orthosiphon stamineus (O. aristatus,

O. spicatus)

Ortosifon

Oryza sativa

Riža

Oxalis acetosella

Cecelj

P

Paeonia officinalis**

Peonija ljekovita, božur

Panax ginseng

Ginseng

Panax quinquefolius

Američki ginseng

Papaver rhoeas

Poljski mak, divlji mak

Parietaria officinalis

Crkvina

Parthenium argentatum

Gvajulej

Passiflora incarnata

Pasiflora

Paulinia cupana

Guarana

Pelargonium sidoides

Pelargonija ljekovita

Pelargonium spp.

Vrste pelargonije, žeravca

Persea americana

-

(P. gratissima)

Avokado

Petroselinum crispum

Peršin

Phaseolus vulgaris

Grah

Phyllanthus amarus Phyllantus emblica

(Emblica officinalis)

Indijska kosmulja

Phoenix dactylifera

Datulja

Picea abies

Smreka

Pimenta dioica

-

(P. officinalis)

Piment

Pimpinella anisum

Aniš

Pimpinella saxifraga

Bedrenika

Pimpinella spp.

Vrste bedrenike

Pinus mugo

Planinski bor, klekovina

Pinus nigra

Crni bor

Pinus sylvestris

Šumski bor, bijeli bor

Piper nigrum

Crni papar

Pistacia lentiscus

Tršlja

Plantago lanceolata

Uskolisni trputac

Plantago major

Veliki trputac

Plantago psyllium

Afrički trputac

Plantago ovata

Indijski trputac

Polygala amara

Gorki krestušac

Polygala senega

Američki krestušac, sjevernoamerička senega

Polygala spp.

Vrste krestušca

Polygonum aviculare

Ptičji dvornik, troskot, oputina

Polygonum spp.

Vrste dvornika

Populus spp.

Vrsta topole

Potentilla anserina

Steža

Potentilla erecta

-

(P. tormentilla)

Petoprsta, srčenjak, uspravna petoprsta

Primula veris

Stupasti jaglac

Primula elatior.

Blijedožuti jaglac

Prunus africana (Pygeum africanum)

Afrička šljiva

Prunus amygdalus var.dulcis

Slatki badem

Prunus armeniaca

Kajsija

Prunus avium

Slatka trešnja

Prunus domestica

Šljiva

Prunus spinosa

Crni trn, trnina

Prunus spp.

Vrste koštunica

Psidium guajana

Guava

Psoralea corylifolia

Ljeskoliki djeteljnjak

Pterocarpus santalinus

Crveni sandalovac

Ptychopetalum olacoides (Liriosma ovata)

Muira puama

Punica granatum

Nar

Pulmonaria officinalis

Plućnjak

Pygeum africanum (Prunus africana)

Afrička šljiva

Pyrus communis *

Kruška

Q

Quasia amara

Kuasia, surin.gorko drvo

Quercus robur

Hrast lužnjak

Quercus spp.

Vrste hrasta

R

Rhamnus frangula (Frangula alnus)

Krkavina

Raphanus sativus var. niger

Crna rotkva, povrtnica

Rhaponticum carthamoides (Leuzea carthamoides)

Pasji dren

Rheum officinale**

Rabarbara kineska

Rheum rhaponticum

Europska rabarbara

Rhodiola rosea**

Rodiola crvena

Ribes grossularia

Ogrozd

Ribes nigrum

Crni ribiz

Rosa canina *

Divlja ruža, šipak

Rosa spp.*

Vrste ruže

Rosmarinus officinalis

Ružmarin

Rubia cordifolia

-

Rubus fruticosus

Kupina

Rubus idaeus

Malina

Rumex acetosa

Velika kiselica

Rumex spp.

Vrste kiselice

Ruscus aculeatus **

Veprina

Ruta graveolens**

Vrtna rutvica

S

Sabal serrulata (Serenoa repens)

Sabal palma

Salix alba

Bijela vrba

Salvia officinalis

Kadulja

Salvia triloba (Salvia fructicosa)

Grčka kadulja

Sambucus nigra

Crna bazga

Sanguisorba minor

Mala krvara

Santalum album

Bijeli santalovac

Saponaria officinalis

Sapunika

Sarsaparilla officinalis

Sarsaparila

Satureja hortensis

Ćubar vrtni

Satureja montana

Ćubar kraški

Saxifraga granulata

Zrnata kamenika

Saxifraga ligulata

Jezičasta kamenika

Schisandra chinensis **

Shizandra

Scutellaria lateriflora

Grozničica

Scutellaria baicalensis

Bajkalska grozničica

Serenoa repens (Sabal serrulata)

Sabal palma

Sesamum indicum

Sezam

Sideritis montana

Gorski očist

Sideritis spp.

Vrste očista

Silybum marianum (Carduus marianum)

Marijin oslobod, sikavica

Sinapis alba

Bijela gorušica

Smilax aspera

Tetivika

Smilax spp.

Vrste tetivike

Solanum licopersicum

Rajčica

Solidago virgaurea

Europska zlatnica

Solidago canadensis

Kanadska zlatnica

Solidago spp-

Vrste zlatnice

Sophora japonica

Japanska sofora

Sorbus aucuparia

Jarebika

Spiraea ulmaria (Filipendula ulmaria)

Končara, suručica

Spirulina spp.

Spirulina spp.

Stachys officinalis (Betonica officinalis)

Ljekoviti čistac

Stellaria media

Srednja mišjakinja

Stevia rebaudiana

Stevia

Swertia chirata (Ophelia chirata)

Tarant, svercija

Syzygium aromaticum

(Eugenia caryophyllus) *

Klinčić

Syzygium jambolana

Javanski klinčić

T

Tabebuia avellanedae

Taheebo, lapaho

Tamarindus indica

Indijska urma

Tanacetum parthenium (Chrisantemum parthenium)

Povratić, majčinski vratić

Taraxacum officinale

Maslačak

Terminalia spp.

Vrste mirabalanovca

Teucrium chamaedrys

Dupčac

Teucrium montanum**

Pusteni dubačac

Thea sinensis (Camellia sinensis)

Pravi čaj (crni čaj, zeleni čaj, žuti čaj)

Theobroma cacao

Kakaovac

Thymus serpyllum

Majčina dušica

Thymus vulgaris

Timijan

Thymus zygis

Španjolski timijan

Tilia cordata *

Sitnolisna lipa

Tilia platyphyllos*

Obična lipa

Tinospora cordifolia

-

Tribulus terrestris**

Tribulus

Trifolium pratense

Livadna djetelina

Trigonella foenum graecum

Grčka piskavica

Triticum aestivum

Pšenica

Turnera diffusa ** (Turnera afrodisiaca)

Damiana

Tussilago farfara**

Podbjel

U

Ulmus rubra

Crveni brijest

Ulva latissima

Morska salata (alga)

Ulmus spp.

Vrste brijesta

Uncaria tomentosa**

Mačje šape

Urtica dioica

Velika kopriva

Urtica urens

Mala kopriva

Usnea barbata

Šumski lišaj

V

Vaccinium macrocarpon

Američka brusnica

Vaccinium myrtillus

Borovnica

Vaccinium vitis idaea

Brusnica

Valeriana officinalis**

Odoljen

Vanilla planifolia

Vanilija

Verbascum densiflorum

Velecvjetna divizma

Verbascum phlomoides

Pustenasta divizma

Verbascum spp.

Vrste divizme

Verbena officinalis

Sporiš

Veronia cinerea

-

Veronica officinalis

Čestoslavica

Veronica spp.

Vrste čestoslavice

Viburnum lanata

Hudika

Viola tricolor

Maćuhica

Viscum album**

Bijela imela

Vitex agnus-castus**

Konopljika

Vitis vinifera

Vinova loza

W

Withania somnifera

Ašvaganda

Y

Yucca brevifolia

Juka

Yucca spp.

Vrste juke

Z

Zea mays

Kukuruz

Zingiber officinale

Ingver,đumbir

Ziziphus jujuba

Obični čičimak

*Biljne vrste za koje se ne mora ishoditi notifikacijski broj ako nemaju istaknutu namjenu. U ovu skupinu spadaju i različite vrste osušenog voća (voćni čajevi).

**Biljne vrste s posebnim ograničenjima o kojima odluku donosi Povjerenstvo.

PRILOG IV.

Tablica 1. DNEVNI UNOS VITAMINA I MINERALA NAMIJENJEN ZDRAVIM ODRASLIM OSOBAMA

Najveći dopušteni dnevni unos

Preporučeni dnevni unos

VITAMINI

Vitamin A (retinol) μg

1500

800

Vitamin D (kolekalciferol) μg

10

5

Vitamin E (tokoferol) mg

100

12

Vitamin C (askorbinska kiselina) mg

500

80

Vitamin K (filokinon) μg

100

75

Vitamin B1 (tiamin) mg

4,0

1,1

Vitamin B2 (riboflavin) mg

4,0

1,4

Vitamin B3 (niacin) mg

35

16

Vitamin B6 (piridoksin) mg

6

1,4

Folna kiselina5 μg

600

200

Vitamin B12 (cijanokobalamin) μg

9

2,5

Pantotenska kiselina mg

15

6

Biotin μg

100

50

MINERALI

Kalcij (Ca) mg

1 500

800

Fosfor (P) mg

1 400

700

Magnezij (Mg) mg

700

375

Željezo (Fe) mg

30

14

Cink (Zn) mg

15

10

Fluor (F) mg

10

3,5

Jod (J) μg

225

150

Selen (Se) μg

100

55

Krom (Cr) μg

150

40

Bakar (Cu) mg

3

1

Mangan (Mn) mg

4

2

Molibden (Mo) μg

100

50

Klor (mg)

800

Kalij mg

2000

[1]Pravilnikom se preuzimaju odredbe direktive 2002/46/EZ europskog parlamenta i vijeća od 10. lipnja 2002.o usklađivanju zakona država članica u vezi dodatak prehrani I Uredba Komisije (EZ) 1170/2009 od 30. studenog 2009. kojim se izmjenjuje direktiva europskog parlamenta i vijeća i Uredba 1925/02009 europskog parlamenta i vijeća vezano za listu vitamina i minerala i njihovih kemijskih oblika koji se mogu dodati u hranu i dodatke prehrani

[2]2 Zakonom o lijekovima (»Narodne novine« br. 71/07 i 45/09) preuzete su odredbe Direktive 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. studenog 2001. o oznaci Zajednice u vezi s ljekovitim proizvodima za ljudsku upotrebu.

[3]3 Nacionalno zakonodavstvo kojim se prenosi zakonodavstvo Europske unije i zakonodavstvo Europske unije koje će se primjenjivati izravno po pristupanju Europskoj uniji

[4]4 Pravilnikom o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane preuzete su odredbe 2000/13/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 1991. o usklađivanju propisa država članica koji se odnose na označavanje, prezentaciju i reklamiranje prehrambenih proizvoda

[5]5 Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 496/90/EZ od 24. rujna 1990. o obilježavanju hranjive vrijednosti prehrambenih proizvoda, koja je dopunjena Direktivom 2003/120/EZ od 5. prosinca 2003 i Direktive Komisije 2008/100/EC koja nadopunjuje Direktivu Vijeća 90/496/EEZ o označavanju hranjivih vrijednosti hrane u pogledu preporučenih dnevnih količina, faktora preračunavanje energetske vrijednosti i definicije.

[6]6 Nacionalno zakonodavstvo kojim se prenosi zakonodavstvo Europske unije i zakonodavstvo Europske unije koje će se primjenjivati izravno po pristupanju Europskoj uniji

[7]* Može sadržavati više od 2% treonata

† Menakinon je uglavnom u obliku menakinina -7 i minimalni udio menakinona -6

Alfa-tokoferol < 20%, beta-tokoferol <10%, gama-tokoferol 50-70% i delta-tokoferol 10-30%

§ Tipična razina pojedinačnih tokoferola i tokotrienola:

– 115 mg/g alfa-tokoferola ( 101 mg/g minimum),

– 5 mg/g beta-tokoferola ( < 1 mg/g minimum);

– 45 mg/g gama-tokoferola ( 25 mg/g minimum),

– 12 mg/g delta-tokoferola ( 3 mg/g minimum),

– 67 mg/g alfa-tokotrienol ( 30 mg/g minimum),

– 1 mg/g beta-tokotrienol ( < 1 mg/g minimum),

– 82 mg/g gama-tokotrienol ( 45 mg/g minimum),

– 5 mg/g delta-tokoferola ( < 1 mg/g minimum)

[8]** Selenom obogaćena kvasci proizvedeni iz kulture u prisustvu natrijevog selenita kao izvor selena sadrže, u sušenom obliku stavljenom na tržište, ne više od 2,5 mg Se / g. Dominantna vrste organskog selena koje su prisutne u kvasacu je selenometionin (između 60 i 85% od ukupnog izvađen selena u proizvodu). Sadržaj drugih organskih spojeva selena uključujući selenocysteine ne smije prelaziti 10% ukupnih ekstrahiranih selena. Razine anorganskog selena u pravilu ne smije prelaziti 1% ukupnog izvađen selena.

†† U obliku gela