Pravilnik o načinu i uvjetima izvršavanja državnog proračuna te o načinu povrata sredstava u državni proračun i vođenja evidencija o povratu sredstava

NN 48/2011 (27.4.2011.), Pravilnik o načinu i uvjetima izvršavanja državnog proračuna te o načinu povrata sredstava u državni proračun i vođenja evidencija o povratu sredstava

MINISTARSTVO FINANCIJA

1085

Na temelju članka 55. stavka 4. i članka 59. stavka 4. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08) ministrica financija donosi

PRAVILNIK

O NAČINU I UVJETIMA IZVRŠAVANJA DRŽAVNOG PRORAČUNA TE O NAČINU POVRATA SREDSTAVA U DRŽAVNI PRORAČUN I VOĐENJA EVIDENCIJA O POVRATU SREDSTAVA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje način i uvjeti izvršavanja državnog proračuna s računa državnog proračuna, način povrata pogrešno ili više uplaćenih sredstava iz državnog proračuna te način povrata sredstava u državni proračun i vođenja evidencija o njihovu povratu.

Članak 2.

Odredbe ovoga Pravilnika odnose se na proračunske korisnike državnog proračuna utvrđene Registrom proračunskih i izvanproračunskih korisnika donesenim u skladu s Pravilnikom o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

Članak 3.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeća značenja:

1. glavna knjiga državnog proračuna sustavna je knjigovodstvena evidencija poslovnih promjena i transakcija nastalih na imovini, obvezama, vlastitim izvorima te prihodima i rashodima državnog proračuna,

2. mjesečni financijski plan prikaz je rashoda i izdataka po mjesecima unutar jedne proračunske godine prema proračunskim klasifikacijama u skladu s očekivanim dospijećem obveza,

3. najava obveze jest dokument kojim se najavljuje obveza i rezervira potrošnja državnog proračuna u najranijoj fazi stvaranja obveze. Temelj za najavu obveze u sustavu državne riznice može biti: odluka o početku postupka javne nabave, raspisivanje natječaja, odluka ovlaštenog tijela ili odgovorne osobe, rješenje i sl.,

4. račun u sustavu državne riznice jest dokument kojim se evidentira obveza u glavnoj knjizi državnog proračuna. Temelj za evidentiranje računa u sustavu državne riznice može biti: ulazni račun, obračun plaće i ostalih rashoda za zaposlene, obračun kamata i dr.,

5. rezervacija sredstava jest postupak u procesu izvršavanja državnog proračuna kojim se najavljuje obveza u sustavu državne riznice na temelju dokumenata: najava obveze, ugovor i narudžbenica.

6. zahtjev za plaćanje jest račun unesen u sustav državne riznice u statusu Z (zahtjev za plaćanje) kojim se daje nalog da se izvrši plaćanje s računa državnog proračuna.

II. POSTUPCI I NAČIN IZVRŠAVANJA DRŽAVNOG PRORAČUNA

Članak 4.

Osnovni postupci izvršavanja državnog proračuna jesu: unos mjesečnih financijskih planova, rezervacija sredstava, evidentiranje obveza u glavnoj knjizi državnog proračuna i izvršavanje plaćanja na temelju zahtjeva za plaćanje.

Mjesečni financijski plan

Članak 5.

(1) Na temelju sredstava osiguranih u državnom proračunu proračunski korisnici državnog proračuna izrađuju financijske planove po mjesecima za cijelu godinu prema proračunskim klasifikacijama.

(2) Mjesečni financijski planovi iz stavka 1. ovoga članka izrađuju se do 15. siječnja tekuće godine u skladu s planiranim dospijećem obveza.

(3) Mjesečni financijski planovi iz stavka 1. ovoga članka mogu se mijenjati tijekom godine u skladu s promjenama u dospijeću obveza, odobrenim preraspodjelama te izmjenama i dopunama državnog proračuna.

Rezervacija sredstava

Članak 6.

Proračunski korisnici državnog proračuna dužni su, sukladno članku 8. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu, uz obvezne pomoćne evidencije voditi i pomoćne evidencije ugovora i narudžbenica.

Članak 7.

(1) Rezervacija sredstava u sustavu državne riznice temelji se na dokumentima: najava obveze, ugovor i narudžbenica.

(2) Proračunski korisnici državnog proračuna dužni su u trenutku stvaranja obveze rezervirati proračunska sredstva na osnovu dokumenata iz stavka 1. ovoga članka u informacijski sustav državne riznice.

(3) Ovisno o vrsti obveze, u sustav državne riznice unose se dokumenti iz stavka 1. ovoga članka čiji je slijed definiran Uputom o unapređenju procesa izvršavanja državnog proračuna koju donosi ministar financija (dalje u tekstu: Uputa).

(4) Na osnovu dokumenata iz stavka 1. ovoga članka mogu se rezervirati sredstva do visine utvrđene državnim proračunom za tekuću godinu i projekcijama za sljedeće dvije godine, a prema datumu stvarnog ili očekivanog dospijeća obveze.

(5) Rezervacija sredstava mora se evidentirati u sustavu državne riznice u skladu s elementima rezervacije definiranima Uputom.

Evidentiranje obveza u glavnoj knjizi

Članak 8.

Proračunski korisnici državnog proračuna obvezni su evidentirati račune u svojim poslovnim knjigama nakon što se provedu obvezne računovodstvene kontrole.

Članak 9.

(1) Unosom računa u sustav državne riznice evidentira se obveza u glavnoj knjizi državnog proračuna i račun dobiva status F.

(2) Elementi računa koji se unose u sustav državne riznice, a definirani su Uputom, moraju biti vjerodostojni i moraju odgovarati elementima originalnog dokumenta na temelju kojeg se unose.

(3) Račun tereti državni proračun prema datumu dospijeća obveze do visine utvrđene državnim proračunom za tekuću godinu i projekcijama za sljedeće dvije godine.

(4) Unosu računa u sustav državne riznice mora prethoditi jedan od dokumenata iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika, osim za rashode definirane Uputom.

(5) Računi moraju biti određeni ispravnim tipom dokumenta sukladno pravilima o korištenju tipa dokumenta iz Upute.

Plaćanje

Članak 10.

Čelnik proračunskog korisnika državnog proračuna ili osoba na koju je ta ovlast prenesena njegovom odlukom daje nalog za plaćanje računa na teret financijskog plana proračunskog korisnika odnosno državnog proračuna.

Članak 11.

(1) Na temelju naloga za plaćanje iz članka 10. ovoga Pravilnika odgovorna osoba proračunskog korisnika državnog proračuna, u skladu s aktima kojima se uređuje unutarnje ustrojstvo, mijenja status dokumenta u sustavu državne riznice iz statusa F u status Z, čime se dokument račun pretvara u dokument zahtjev za plaćanje.

(2) Račun unesen u sustav državne riznice može biti plaćen samo u statusu Z – zahtjev za plaćanje.

Članak 12.

(1) Odgovorne osobe Ministarstva financija odobravaju zahtjeve za plaćanje u sustavu državne riznice.

(2) Računi koji su promijenili status iz statusa F u status Z do 15.30 sati tekućega radnog dana mogu biti odobreni za plaćanje u sustavu državne riznice idućega radnog dana, osim u slučajevima definiranima Uputom.

(3) Zahtjevi za plaćanje odobravaju se prema datumu dospijeća plaćanja u skladu s raspoloživim sredstvima državnog proračuna.

(4) Prioritet u izvršavanju plaćanja imaju zahtjevi za plaćanje određeni tipom dokumenta i ostali zahtjevi sukladno Uputi.

(5) Odgovorne osobe Ministarstva financija, u skladu s aktima kojima se uređuje unutarnje ustrojstvo, posebno označavaju neispravne zahtjeve za plaćanje u platnom prometu, koje su proračunski korisnici potom dužni stornirati i u sustav državne riznice unijeti ispravan račun.

Članak 13.

Osobe ovlaštene od ministra financija u provedbi Zakona o fiskalnoj odgovornosti mogu od proračunskog korisnika državnog proračuna zatražiti dokumente i podatke vezane uz izvršavanje državnog proračuna, osim podataka koji su klasificirani prema stupnju tajnosti sukladno propisima.

III. POVRAT SREDSTAVA

Povrat sredstava koja su pogrešno ili više uplaćena u državni proračun

Članak 14.

(1) U slučaju pogrešno ili više uplaćenih sredstava na račun državnog proračuna zahtjev za povrat sredstava i dokumentacija kojom se dokazuje da su sredstva pogrešno ili više uplaćena podnosi se Ministarstvu financija.

(2) Proračunski korisnik državnog proračuna u čijoj su nadležnosti pogrešno ili više uplaćena sredstva iz stavka 1. ovoga članka obvezan je na zahtjev uplatitelja ili Ministarstva financija dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuje da su sredstva pogrešno ili više uplaćena.

(3) Ministarstvo financija provjerava vjerodostojnost dokumentacije i donosi rješenje o povratu sredstava iz državnog proračuna. Protiv rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(4) Pogrešno ili više uplaćena sredstva iz stavka 1. ovoga članka vraćaju se uplatiteljima s računa državnog proračuna na teret pogrešno ili više uplaćenih prihoda.

Povrat sredstava u državni proračun

Članak 15.

(1) Ako se naknadno utvrdi da je isplata sredstava iz državnog proračuna izvršena nezakonito i/ili neopravdano, proračunski korisnik koji je dao nalog za plaćanje dužan je odmah zatražiti povrat sredstava u državni proračun.

(2) Sredstva iz stavka 1. ovoga članka vraćaju se u državni proračun u korist rashoda/izdatka koji je terećen u trenutku isplate ako je povrat ostvaren u godini u kojoj je izvršena isplata.

(3) Sredstva iz stavka 1. ovoga članka vraćaju se u državni proračun u korist ostalih nespomenutih prihoda ako se sredstva odnose na rashode/izdatke izvršene prethodnih godina.

(4) Proračunski korisnik državnog proračuna koji je dao nalog za plaćanje daje uputu o povratu sredstava u državni proračun.

Članak 16.

Sredstva za koja se proračunskim nadzorom utvrdi da su korištena suprotno zakonu ili državnom proračunu i za koja je inspektor proračunskog nadzora donio rješenje o povratu sredstava u državni proračun, vraćaju se u državni proračun na način propisan člankom 15. ovoga Pravilnika.

Članak 17.

Evidencije o povratu sredstava u državni proračun vodi proračunski korisnik državnog proračuna koji je dao nalog za plaćanje i uputu o povratu sredstava u državni proračun.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Naputak o izvršavanju državnog proračuna s jedinstvenog računa riznice (»Narodne novine«, br. 4/01).

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/11-01/164

Urbroj: 513-05-02/11-01

Zagreb, 20. travnja 2011.

Ministrica financija
mr. sc. Martina Dalić, v. r.