Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima

NN 48/2011 (27.4.2011.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

1086

Na temelju članka 104. i članka 209. stavka 5. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, br. 76/07 i 38/09) ministar zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O JEDNOSTAVNIM GRAĐEVINAMA I RADOVIMA

Članak 1.

U Pravilniku o jednostavnim građevinama i radovima (»Narodne novine«, br. 21/09, 57/10 i 126/10) u članku 2. podstavku 1. alineja 5. mijenja se i glasi:

»– solarni kolektor i fotonaponske ćelije;«.

Podstavak 3. mijenja se i glasi:

»3. Ograda visine do 1,6 m i potporni zid visine do 1,0 m, mjereno od najnižeg dijela konačno zaravnanog i uređenog terena uz ogradu odnosno zid do najviše točke ograde odnosno zida;«.

U podstavku 16. u alineji 3. na kraju rečenice umjesto točke zareza stavlja se zarez.

U podstavku 16. iza alineje 3. dodaje se alineja 4. koja glasi:

»– plastenik, odnosno staklenik iz alineje 2. i 3. ovoga podstavka s razvodom sustava za navodnjavanje, toplovodnog ili toplozračnog grijanja, niskonaponske električne instalacije te instalacije plina, uključivo priključak na postojeću građevinu za opskrbu vodom, plinom i električnom energijom, pripremu tople vode ili toplog zraka, pripremu mješavine hranjive otopine ili skladištenje CO2, za kojeg je izdano rješenje iz članka 196. Zakona o prostornom uređenju i gradnji.«.

U podstavku 19. umjesto točke na kraju rečenice stavlja se točka zarez.

U podstavku 20. na kraju rečenice stavlja se točka zarez.

Iza podstavka 20. dodaju se podstavci 21. i 22. koji glase:

»21. Antenski stup elektroničke komunikacijske infrastrukture mobilnog operatera za koji je doneseno rješenje o tipskom projektu na temelju članka 196. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, osim ako njegovo građenje nije protivno dokumentu prostornog uređenja;

22. Zamjenski informacijski stup oglasne površine veće od
12 m² za koji je doneseno rješenje o tipskom projektu na temelju članka 196. Zakona o prostornom uređenju i gradnji.«.

Članak 2.

U Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima (»Narodne novine«, br. 126/10) u članku 1. riječi: »točka 20. koja« zamjenjuju se riječima: »podstavak 20. koji«.

Članak 3.

Postojeća građevina koja se na temelju propisa o otpadu do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika koristi za skladištenje i/ili skupljanje određene vrste otpada smatra se građevinom namijenjenom za obavljanje djelatnosti skladištenja i/ili skupljanja istog otpada.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/11-04/10
Urbroj: 531-01-11-1
Zagreb, 21. travnja 2011.

Ministar
Branko Bačić, dipl. ing., v. r.