Pravilnik o načinu i postupku izbora doktora specijaliste medicine rada

NN 48/2011 (27.4.2011.), Pravilnik o načinu i postupku izbora doktora specijaliste medicine rada

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1087

Na osnovi članka 14.a stavka 2. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 150/08., 94/09., 153/09., 71/10. i 139/10.,) i članka 26. točke 1.a Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj: 18/09., 33/10. i 8/11.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 20. sjednici održanoj 31. ožujka 2011. godine donijelo je

PRAVILNIK

O NAČINU I POSTUPKU IZBORA DOKTORA SPECIJALISTE MEDICINE RADA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se način i postupak izbora doktora specijaliste medicine rada koji su uključeni u mrežu ugovornih subjekata medicine rada i koji sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) sklapaju ugovor o provođenju specifične zdravstvene zaštite radnika.

Članak 2.

Izbor doktora specijaliste medicine rada iz članka 1. ovog Pravilnika obavljaju pravne i fizičke osobe (u daljnjem tekstu: poslodavci) za svoje radnike odnosno osobe koje samostalno obavljaju djelatnost osobnim radom sami za sebe, u pravilu prema mjestu rada radnika (u daljnjem tekstu: nadležni doktor SMR).

Pod odabirom nadležnog doktora SMR podrazumijeva se odabir odnosno promjena nadležnog doktora SMR na način i po postupku utvrđenom ovim Pravilnikom.

Poslodavac iz stavka 1. ovog članka bira nadležnog doktora SMR za razdoblje od najmanje godinu dana.

Nakon proteka razdoblja od godine dana, od posljednjeg provedenog postupka izbora nadležnog doktora SMR, poslodavac ima pravo promijeniti prethodno izabranog doktora SMR.

Iznimno od stavka 3. ovog članka poslodavac ima pravo izbora drugog nadležnog SMR i prije isteka roka od godinu dana u slučaju:

– ako promjeni mjesto sjedišta odnosno mjesto rada obzirom na županiju odnosno grad

– ako nadležni doktor SMR prestane biti ugovorni subjekt Zavoda ili promjeni lokaciju rada

– ako poslodavac ukaže na okolnosti koje upućuju na povredu ugovornih obveza od strane nadležnog doktora SMR, a Zavod nakon provedenog postupka utvrdi da ukazane okolnosti predstavljaju povredu ugovornih obveza nadležnog doktora SMR.

Članak 3.

Prilikom izbora nadležnog doktora SMR, poslodavac se može opredijeliti samo za jednog doktora, prema uvjetima propisanim općim aktom Zavoda o standardima i normativima prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (u djelatnosti: medicine rada).

Iznimno od stavka 1. ovog članka, ako poslodavac ima ili osnuje poslovnu jedinicu izvan svog sjedišta, može odabrati nadležnog doktora SMR prema mjestu te poslovne jedinice.

Članak 4.

Izbor nadležnog doktora SMR poslodavac obavlja temeljem popunjavanja tiskanice »Izbor doktora specijaliste medicine rada« u tri primjerka, koju tiskanicu je obvezan dostaviti područnom uredu Zavoda prema sjedištu poslodavca na ovjeru.

Ovjerenu tiskanicu iz stavka 1. ovog članka područni ured Zavoda obvezan je u roku od 8 dana od zaprimanja dostaviti poslodavcu i nadležnom doktoru SMR, a ako nije suglasan sa izborom obvezan je u istom roku obavijestiti poslodavca o daljnjem postupanju.

Nadležni doktor SMR može odbiti odabir poslodavca samo u slučaju da ima prijavljeno više od maksimalnog broja radnika u timu od standarda utvrđenog općim aktom Zavoda.

Tiskanica iz stavka 1. ovog članka tiskana je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/11-01/42
Urbroj: 338-01-01-11-1
Zagreb, 31. ožujka 2011.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
mr. Dražen Jurković dr. med., v. r.