Dopuna Liste izmiritelja Centra za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

NN 48/2011 (27.4.2011.), Dopuna Liste izmiritelja Centra za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

1090

Na temelju članka 2. stavka 4. Pravilnika o mirenju (»Narodne novine« broj 140/2009) na prijedlog predsjednika Centra za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore na sjednici održanoj 14. travnja. 2011. potvrdio je

DOPUNU LISTE IZMIRITELJA

CENTRA ZA MIRENJE PRI HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI

U Listi izmiritelja Centra za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori od 15. ožujka 2010. godine (»Narodne novine« broj 34/2010), na kraju Liste iza broja 130 dodaje se:

Izmiritelji za sporove u vezi s primjenom Zakona o potrošačkom kreditiranju, Zakona o platnom prometu i Zakona o kreditnim institucijama.

131. Andrassy Branka, dipl. iur., A Štedna banka malog poduzetništva d.d., Radnička cesta 45, Zagreb

132. Bićanić Đurđa, dipl. iur., Croatia banka d.d., Jurja Neidhardta 5, Zagreb

133. Duljković Marija, dipl. oec., Stalni sudski vještak za financije, računovodstvo i bankarstvo, Lj. Šram 10, Zagreb

134. Galjan Vesna, dipl. oec., Privredna banka Zagreb, Račkoga 6, Zagreb

135. Goreta Mirko, dipl. iur., Jadranska banka d.d., A. Starčevića 4, Šibenik

136. Gregurić Matić Jasminka, dipl. iur., Croatia banka d.d., Kvaternikov trg 9, Zagreb

137. Hanušić Jasminka, dipl. iur., Erste & Steirmärkische Bank d.d., Ivana Lučića 2, Zagreb

138. Rupnik Zdenko, dipl. ing. elektrotehnike, Privredna banka Zagreb, Radnička 42, Zagreb

139. Samardžić Nada, dipl. iur., Slatinska banka d.d., Vladimira Nazora 2, Slatina

140. Topić Marko, dipl. iur., Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Ludbreška 22, Zagreb

141. Žitnik Ivana, dipl. iur., Hypo-Alpe-Adria Bank d.d., Slavonska avenija 6, Zagreb.

Klasa: 960-03/11-01/70
Urbroj: 311-17/01-11-02
Zagreb, 1. travnja 2011.

Predsjednik
Nadan Vidošević, v. r.