Zakon o izmjenama Zakona o Državnom inspektoratu

NN 49/2011 (29.4.2011.), Zakon o izmjenama Zakona o Državnom inspektoratu

HRVATSKI SABOR

1094

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O DRŽAVNOM INSPEKTORATU

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o Državnom inspektoratu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. travnja 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/60

Urbroj: 71-05-03/1-11-2

Zagreb, 20. travnja 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O DRŽAVNOM INSPEKTORATU

Članak 1.

U Zakonu o Državnom inspektoratu (»Narodne novine«, br. 116/08. i 123/08.) u članku 23. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Za rudarskog inspektora može se postaviti osoba koja pored zakonom utvrđenih uvjeta za prijam u državnu službu ima sveučilišni diplomski studij ili diplomski specijalistički stručni studij:

– za nadzor propisa koji se odnose na istraživanje i eksploataciju čvrstih mineralnih sirovina, rudarske struke,

– za nadzor propisa koji se odnose na istraživanje i eksploataciju nafte, prirodnog plina i voda, rudarsko-naftne struke,

– za nadzor propisa koji se odnose na elektroenergetska postrojenja i uređaje pri istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina, elektrotehničke struke

i ispunjava poseban uvjet, najmanje jedna godina radnog iskustva u struci i položen državni stručni ispit za rudarskog inspektora.«.

Članak 2.

U članku 27. stavci 5. i 6. brišu se.

Članak 3.

U članku 33. stavci 2. i 3. brišu se.

Dosadašnji stavak 4. i stavak 5. postaju stavak 2. i stavak 3.

Članak 4.

U članku 37. stavak 2. briše se.

Članak 5.

Članak 43. briše se.

Članak 6.

Članak 44. briše se.

Članak 7.

Članak 45. briše se.

Članak 8.

U članku 48. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Inspektor je dužan utvrditi iznos imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem.«.

Stavak 3. briše se.

Članak 9.

U članku 49. iza riječi: »upravnom postupku« umjesto zareza stavlja se točka, a riječi: »ako ovim Zakonom pojedina pitanja nisu drukčije uređena.« brišu se.

Članak 10.

U članku 50. stavak 1. briše se.

U stavku 2. oznaka stavka: »(2)« briše se.

Članak 11.

U članku 55. stavak 7. briše se.

Članak 12.

U članku 58. stavci 4. i 6. brišu se.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 4.

Članak 13.

Naslov ispred članka 60. »Rudarski inspektor i inspektor opreme pod tlakom« i članak 60. brišu se.

Članak 14.

U članku 64. stavak 5. briše se.

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 5.

Članak 15.

U članku 66. stavku 1. riječ: »i« zamjenjuje se s riječima: »i/ili«.

Članak 16.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/11-01/05

Zagreb, 15. travnja 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.