Zakon o izmjenama Zakona o carinskoj službi

NN 49/2011 (29.4.2011.), Zakon o izmjenama Zakona o carinskoj službi

HRVATSKI SABOR

1095

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O CARINSKOJ SLUŽBI

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o carinskoj službi, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. travnja 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/61

Urbroj: 71-05-03/1-11-2

Zagreb, 20. travnja 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O CARINSKOJ SLUŽBI

Članak 1.

U Zakonu o carinskoj službi (»Narodne novine«, br. 83/09.) u članku 13. stavak 6. i 7. brišu se.

Članak 2.

Naslov iznad članka 43. mijenja se i glasi: »CARINSKO-PREKRŠAJNI I TROŠARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK«.

Članak 43. mijenja se i glasi:

»(1) Carinskim prekršajima se u smislu odredaba ovoga Zakona smatraju prekršaji propisani ovim Zakonom, Carinskim zakonom te prekršaji koji su takvima označeni drugim zakonom ili je provedba prekršajnog postupka stavljena u djelokrug Carinske uprave.

(2) Trošarinskim prekršajima se u smislu odredaba ovoga Zakona smatraju prekršaji propisani Zakonom o trošarinama i prekršaji propisani zakonima o posebnim porezima.

(3) Carinsko-prekršajni postupak i trošarinsko-prekršajni postupak Carinska uprava pokreće i vodi po službenoj dužnosti.

(4) Iznimno, carinsko-prekršajni postupak i trošarinsko-prekršajni postupak Carinska uprava vodi na temelju optužnog prijedloga ovlaštenog tužitelja koji je ovlašten neposredno provoditi ili nadzirati provođenje carinskih, trošarinskih i drugih propisa iz djelokruga Carinske uprave te u drugim slučajevima propisanim odredbama Prekršajnog zakona.«.

Članak 3.

Članak 44. mijenja se i glasi:

»(1) Carinsko-prekršajni i trošarinsko-prekršajni postupak u prvom stupnju vodi Vijeće za prekršaje nadležne carinarnice. Vijeće za prekršaje Središnjeg ureda odlučuje kada je propisana obveza odlučivanja u izmijenjenom sastavu vijeća za prekršaje te u drugim slučajevima propisanim Prekršajnim zakonom. Carinarnica i Središnji ured mogu imati i više vijeća za prekršaje.

(2) Vijeće za prekršaje ima predsjednika i dva člana koji su ovlašteni carinski službenici, a imenuje ih ministar financija na prijedlog ravnatelja Carinske uprave.

(3) Za predsjednika Vijeća imenuje se osoba s položenim pravosudnim ispitom.

(4) Vijeće za prekršaje može ovlastiti člana Vijeća za vođenje postupka i donošenje odluka tijekom postupka, osim donošenja odluke o prekršaju.

(5) O žalbama protiv prvostupanjskih rješenja u drugom stupnju odlučuje Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske.«.

Članak 4.

Članak 45. briše se.

Članak 5.

U članku 52. stavku 4. riječ: »osam« zamjenjuje se brojkom: »15«.

Članak 6.

U članku 79. stavku 1. brojka: »8« zamjenjuje se brojkom: »15«.

U stavku 2. riječi: »konačna i« brišu se.

Članak 7.

U članku 80. stavku 1. brojka: »8« zamjenjuje se brojkom: »15«.

U stavku 2. riječi: »konačna i« brišu se.

Članak 8.

U članku 82. stavku 2. brojka: »8« zamjenjuje se brojkom: »15«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Protiv odluke Prvostupanjskog disciplinskog suda žalba nije dopuštena, ali može se pokrenuti upravni spor.«.

Članak 9.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 413-01/11-01/01

Zagreb, 15. travnja 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.